Z posledního čísla

Plicní arteriální hypertenze – současné možnosti diagnostiky a léčby

Martin Hutyra, Jan Přeček

Plicní arteriální hypertenze (PAH) je primární onemocnění plicních arteriol, které je charakterizováno vaskulární proliferací a remodelací. Následně dochází vlivem progredujícího onemocnění ke zvýšení plicní cévní rezistence, selhání pravé komory a v krajním případě úmrtí. I přes konvenční a symptomatickou léčbu PAH se jedná o dosud nevyléčitelné onemocnění. Nicméně všechny pokroky dosažené ve farmakologické a nefarmakologické léčbě v posledních dekádách umožňují u nemocných s PAH významné zlepšení kvality života a jeho prodloužení.

Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia

Bashar Aldhoon, Josef Kautzner

Vedení antikoagulační léčby v perioperačním období je mnohdy náročným úkolem, který vyžaduje posouzení vztahu mezi tromboembolickým rizikem a rizikem krvácení vyplývajícím ze samotného chirurgického výkonu. Výsledky z velkých randomizovaných studií, které se zabývaly optimálním perioperačním režimem, jsou omezené. Tento přehledový článek shrnuje současné dostupné poznatky o péči o pacienty užívající antikoagulancia v perioperačním období. Zároveň článek uvádí praktický postup optimální perioperační strategie u této skupiny pacientů.

Zpráva ze 66. výroční konference American College of Cardiology

Jan Vojáček

Vybrané články

Apixaban

Jaromír Hradec

V přehledovém článku je shrnuta klinická farmakologie, farmakokinetika, účinnost, bezpečnost a dosavadní klinické zkušenosti s apixabanem. Apixaban je nové perorální antikoagulans s rychlým nástupem účinku, jehož mechanizmem je přímá, selektivní inhibice hemokoagulačního faktoru Xa. Výsledky klinických studií programu ADVANCE prokázaly, že apixaban je srovnatelný nebo účinnější než nízkomolekulární heparin enoxaparin v prevenci žilních tromboembolických příhod u nemocných, kteří prodělali totální náhradu kolenního nebo kyčelního kloubu, se srovnatelným nebo nižším rizikem krvácení. Další velké klinické studie potvrdily, že apixaban je významně účinnější než kyselina acetylsalicylová (studie AVERROES) nebo warfarin (studie ARISTOTLE) v prevenci cévních mozkových příhod a systémových tromboembolických příhod u nemocných s fibrilací síní, při srovnatelné bezpečnosti jako má kyselina acetylsalicylová, a s výrazně lepším bezpečnostním profilem ve srovnání s warfarinem. Jednoduchý léčebný režim fixní dávkou apixabanu se ve studii AMPLIFY ukázal být stejně účinný v léčbě akutního žilního tromboembolizmu jako konvenční léčba nízkomolekulárním heparinem s navazující dlouhodobou warfarinizací, ale byl doprovázen významně nižším rizikem krvácení. Studie APPRAISE-2, která hodnotila přidání apixabanu k antiagregační léčbě v sekundární prevenci ischemických příhod po prodělaném akutním koronárním syndromu, byla ukončena předčasně pro neúčinnost a klinický významný vzestup rizika krvácení. Závěrem lze shrnout, že nové perorální antikoagulans apixaban nabízí v prevenci žilních tromboembolických příhod po velkých ortopedických operacích účinnost a bezpečnost srovnatelnou s enoxaparinem, ale s výhodou perorálního podávání. To samé platí pro léčbu a sekundární prevenci akutního žilního tromboembolizmu. U nemocných s fibrilací síní je apixaban v prevenci cévních mozkových příhod a systémových embolií účinnější než warfarin při významně nižším riziku krvácení.

Je náchylnost k neurotickým poruchám významným prediktorem srdečního onemocnění?

Blanka Šestáková, Marta Zárybnická, Dana Brabcová, Jiří Kohout

Účel studie: Cílem naší původní práce je prověřit, zda náchylnost k neurotickým poruchám závisí na tom, jestli pacient vyplňuje dotazník před nebo po plánované operaci srdce, a následně zjistit, zda je u pacientů se srdečním onemocněním zaznamenávána vyšší náchylnost k neurotickým poruchám, než je tomu v celé populaci. Soubor a metody: Výzkum byl realizován na vzorku 70 pacientů Fakultní nemocnice v Plzni. Náchylnost k neurotickým poruchám byla měřena 48položkovým dotazníkem Middlesex Hospital Questionnaire (MHQ). Výsledky: Na základě statistického šetření neprokazujeme statisticky významný rozdíl mezi náchylností k neurotickým poruchám měřené dotazníkem MHQ před a po plánované operaci srdce (p-hodnota příslušného testu byla větší než 0,05 ve všech škálách). Získaná data dále ukazují, že náchylnost k neurotickým poruchám je významným prediktorem srdečního onemocnění, když sledovaní pacienti dosahují celkového skóre MHQ 33,77±11,10 ve srovnání s normou pro celou populaci, která je 24,8±11,4 (p-hodnota příslušného testu byla menší než 0,001). Zvláště významné rozdíly pak byly zaznamenány u škál měřících náchylnost k fobii, obsesi a depresi. Závěry: Prezentované výsledky ukazují, že dotazník MHQ měří náchylnost k neuroticismu jako osobnostní rys a prakticky nezohledňuje aktuální psychický stav pacienta ovlivněný například obavami z plánované operace. Dále bylo zjištěno, že pacienti se srdečním onemocněním vykazují vyšší náchylnost k fobii, depresi a obsesi, než je tomu u celé populace.

Endovaskulární léčba ischemických cévních mozkových příhod

Antonín Krajina, Dagmar Krajíčková

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.