Z posledního čísla

Vzdělávání sester v akutní kardiologii

Pavla Kordulová

Kardiologie je obor, který se velmi dynamicky rozvíjí a stále více se odděluje od interních oborů. Je stavěný na obsáhlé teoretické základně, ale současně nabízí i intervenční metody diagnostiky a léčby. Na lékaře a sestry pracující v tomto oboru jsou kladeny velké požadavky z hlediska teoretických znalostí, praktických dovednosti, ale především v oblasti lidských kvalit. Na jedné straně jsou viditelné pokroky lékařských věd, možnosti nových technologií a na straně druhé musí být tyto aspekty podpořeny týmy dobře připravených nelékařských pracovníků. Příprava těch, kteří pečují o pacienty, nikdy nekončí. Rostoucí informační a technologická náročnost oboru, nutnost komunikovat v mezioborových týmech i řešení složitých etických souvislostí včetně zvládání dlouhodobého stresu jsou silnými markanty. Hlavním stimulem pro napsání krátkého textu bylo nejenom vědomí mimořádné náročnosti oboru pro lékaře a sestry, ale především zdůraznění celoživotního vzdělávání sester v kardiologii.

Plicní arteriální hypertenze – současné možnosti diagnostiky a léčby

Martin Hutyra, Jan Přeček

Plicní arteriální hypertenze (PAH) je primární onemocnění plicních arteriol, které je charakterizováno vaskulární proliferací a remodelací. Následně dochází vlivem progredujícího onemocnění ke zvýšení plicní cévní rezistence, selhání pravé komory a v krajním případě úmrtí. I přes konvenční a symptomatickou léčbu PAH se jedná o dosud nevyléčitelné onemocnění. Nicméně všechny pokroky dosažené ve farmakologické a nefarmakologické léčbě v posledních dekádách umožňují u nemocných s PAH významné zlepšení kvality života a jeho prodloužení.

Historie revaskularizace myokardu – cesta k první perkutánní koronární angioplastice a dále 
Ke 40. výročí první koronární angioplastiky

Jan F. Vojáček

Historie revaskularizace myokardu u nemocných s koronární nemocí je pozoruhodná, její jednotlivé části byly v průběhu let opakovaně připomínány v přednáškách na nejrůznějších kongresech a zmiňovány přímými účastníky v odborných časopisechvětšinu nových postupů jsme v průběhu doby adoptovali, a proto jsem považoval za vhodné ji zde shrnout u příležitosti čtyřicátého výročí provedení první koronární angioplastiky a tudíž i vzniku intervenční kardiologie.

Vybrané články

Intervenční léčba in-stent restenóz dedikovanými „drug coated“ balonky SeQuent® Please (B. Braun Melsungen AG) - 5letý prospektivní registr s koronarografickými kontrolami

David Richter, Martin Sluka, David Vindiš, Jiří Ostřanský, Marcela Škvařilová, Miloš Táborský

Cíl: Zhodnocení bezpečnosti a efektivity intervenční léčby in-stent restenóz použitím dedikovaných lékem potahovaných (drug coated) balonků SeQuent® Please (B. Braun Melsungen AG) v rutinní intervenčně-kardiologické praxi a porovnání vlastních výsledků s již publikovanými údaji. Materiál a metodika: Během 5letého období, od listopadu 2009 do března 2014, jsme do prospektivního registru s koronarografickými kontrolami zařadili 101 konsekutivních pacientů (73 mužů, 28 žen, průměrný věk 66,2 roku, rozmezí 44–90 let) s celkem 122 klinickými in-stent restenózami. Všechny léze byly úspěšně vyřešeny použitím dedikovaného drug coated balonku SeQuent® Please (B. Braun Melsungen AG). S průměrným odstupem 7 měsíců (rozmezí 6–14 měsíců) pak byla u všech pacientů provedena kontrolní koronarografie s cílem detekce opětovné angiografické re-restenózy. Výsledky: Celkový výskyt opětovné angiografické re-restenózy po terapii drug coated balonkem byl nízký, pouze 8,2 %, tj. 10 z původních 122 řešených in-stent restenóz. Při dominantně prováděném radiálním přístupu (91 %) proběhly všechny katetrizační procedury zcela bez významnějších periprocedurálních kardiovaskulárních a krvácivých komplikací. Závěr: Použití dedikovaného drug coated balonku SeQuent® Please (B. Braun Melsungen AG) se i na základě tohoto „real life“ prospektivního registru jeví jako bezpečná a velmi účinná strategie léčby in-stent restenóz. Naše příznivé výsledky plně korelují s již publikovanými údaji týkajícími se této problematiky.

Aspirace trombu a distální protekce během přímé PCI degenerovaného žilního štěpu

Lukáš Rychlovský, Vojtěch Novotný, Ivo Varvařovský

V případě akutního infarktu myokardu (STEMI) je primární angioplastika (PCI) na starých žilních štěpech spojena s nízkým procedurálním úspěchem a horším osudem nemocných. Aspirace trombu a použití distální protekce, spolu s nízkotlakou implantací stentu, vedly k příznivému průběhu léčby nemocného se STEMI počínajícím kardiogenním šokem při uzávěru starého žilního štěpu.

Principy racionální léčby antibiotiky (část II.)

Pavla Paterová, Pavlína Králíčková, Petra Vávrová, Helena Žemličková

Infekční nemoci patří mezi nejčastější důvody návštěvy praktického lékaře a spotřeba antibiotik a bakteriální rezistence na antimikrobní preparáty celosvětově vzrůstá. Cílem práce je popsat základní principy racionální léčby antibiotiky z praktického hlediska, upozornit na některé časté chyby a navrhnout, jak se jim vyvarovat. Druhá část se zabývá hodnocením účinnosti antibiotické terapie až k ukončení léčby antibiotiky.

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.