Z posledního čísla

Urgentní perkutánní koronární intervence stenózy ve větvení kmene levé věnčité tepny s použitím dedikovaného bifurkačního stentu Tryton Side Branch u nestabilního pacienta se subakutním Q infarktem myokardu přední stěny

Amír Sibai, Lukáš Jaworski, David Horák

Bifurkační léze jsou poměrně častým koronarografickým nálezem, jejichž řešení je, navzdory pokrokům v instrumentáriu i novým technikám, stále technicky a časově náročné. Je zároveň spojeno s horšími procedurálními i dlouhodobými klinickými výsledky. Dedikované bifurkační stenty byly vyvinuty s cílem zjednodušit intervenční léčbu bifurkačních lézí a zlepšit její časné i dlouhodobé výsledky. V naší kazuistice prezentujeme případ pacienta se subakutním Q infarktem myokardu přední stěny s kritickou stenózou ve větvení kmene levé věnčité tepny, který byl léčen primární perkutánní koronární intervencí (PCI) s použitím dedikovaného bifurkačního stentu Tryton Side Branch s velmi dobrým angiografickým a klinickým výsledkem.

Vzdělávání sester v akutní kardiologii

Pavla Kordulová

Kardiologie je obor, který se velmi dynamicky rozvíjí a stále více se odděluje od interních oborů. Je stavěný na obsáhlé teoretické základně, ale současně nabízí i intervenční metody diagnostiky a léčby. Na lékaře a sestry pracující v tomto oboru jsou kladeny velké požadavky z hlediska teoretických znalostí, praktických dovednosti, ale především v oblasti lidských kvalit. Na jedné straně jsou viditelné pokroky lékařských věd, možnosti nových technologií a na straně druhé musí být tyto aspekty podpořeny týmy dobře připravených nelékařských pracovníků. Příprava těch, kteří pečují o pacienty, nikdy nekončí. Rostoucí informační a technologická náročnost oboru, nutnost komunikovat v mezioborových týmech i řešení složitých etických souvislostí včetně zvládání dlouhodobého stresu jsou silnými markanty. Hlavním stimulem pro napsání krátkého textu bylo nejenom vědomí mimořádné náročnosti oboru pro lékaře a sestry, ale především zdůraznění celoživotního vzdělávání sester v kardiologii.

Optimalizace resynchronizační léčby pomocí 3D echokardiografie a dle EKG, porovnání odpovědi bezprostředně po implantaci a v odstupu 1 měsíce

Jiří Vondrák, Dan Marek, Petr Vojtíšek, Aleš Havlíček, Miloš Táborský

Cíl: Cílem této studie je prokázat, že nastavení biventrikulárního kardiostimulátoru echokardiograficky pomocí trojrozměrné echokardiografie (3DE) povede k větší hemodynamické odpovědi bezprostředně po optimalizaci a navodí větší redukci endsystolického objemu levé komory (LK) oproti standardnímu nastavení (dle šíře QRS komplexu) v odstupu 1 měsíce od implantace. Metodika: Do této randomizované, otevřené studie bylo zařazeno 63 nemocných (věk 70 ± 10 let, muži 47) indikovaných k srdeční resynchronizační léčbě (CRT). Nemocní byli randomizováni do dvou skupin. V obou skupinách bylo nejprve atrio-ventrikulární (AV) delay nastaveno iterativní metodou. Mezikomorové (VV) delay bylo v 1. skupině nastaveno dle šíře QRS komplexu (n=31), ve 2. skupině pomocí 3D echokardiografie (n=32). U všech nemocných jsme před implantací CRT a po 1 měsíci hodnotili funkční třídu dle New York Heart Association (NYHA), provedli jsme 6minutový test chůze (6MWT), nemocní vyplnili dotazník kvality života (MLHFQ) a měřili jsme hladinu NT-proBNP v krvi. Všichni nemocní před implantací CRT, bezprostředně po optimalizaci a měsíc po implantaci podstoupili 3D echokardiografické vyšetření ke zhodnocení objemů LK, měření ejekční frakce levé komory (EF LK) a systolic dyssynchrony indexu (SDI). Výsledky: V 2. skupině při kontrolním vyšetření po 1 měsíci byl trend k větší redukci endsystolického objemu LK (–23 ± 41ml vs. –27 ± 36 ml, P 0,656) a vzestupu EF LK (+4,3 ± 8,0 % vs. +6,9 ± 7,6 %, P 0,206) oproti 1. skupině. V klinické odpovědi (funkční třída NYHA, 6MWT, MLHFQ) se obě skupiny po 1 měsíci výrazně nelišily. Závěr: Individuální optimalizace CRT pomoci 3DE oproti konvenčnímu nastavení může vést k větší redukci endsystolického objemu LK a zlepšení systolické funkce LK. Naše zkušenosti naznačují možnost využití této metody k optimalizaci VV delay v běžné klinické praxi.

Vybrané články

Endovaskulární léčba ischemických cévních mozkových příhod

Antonín Krajina, Dagmar Krajíčková

Krátkodobé klinické výsledky nemocných po katetrové implantaci aortální chlopně: TAVI registr Kardiocentra Nemocnice Podlesí Třinec

Marian Branny, Piotr Branny, Jaroslav Januška, Miroslav Hudec, Krystyna Kluzová, Pavla Kufová, Jiří Jarkovský, Milan Bláha

Úvod: Katetrová implantace aortální chlopně (TAVI) patří vedle chirurgické náhrady mezi život zachraňující léčebné výkony. Cíl: Hodnocení krátkodobého (30denního) sledování nemocných podstupujících TAVI v Kardiocentru Nemocnice Podlesí Třinec. Metodika: V období od července 2009 do prosince 2013 podstoupilo TAVI celkem 236 nemocných z důvodu aortální stenózy či regurgitace nativní chlopně (98,3 %) anebo degenerativního postižení aortální bioprotézy (1,7 %). Data nemocných byla prospektivně zadávána do Czech TAVI registru (CTR), spravovaného Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity v Brně. V souboru byli starší nemocní, průměrný věk 79 let (67; 87), 53 % byly ženy, většina nemocných měla limitující symptomy (86,9 % dušnost dle NYHA III/IV). Aortální stenóza byla definována středním gradientem (MGrad) 43,0 mmHg (10,9; 76,0), indexovanou plochou aortální chlopně (AVAi) 0,40 cm2/m2, všichni nemocní byli shledáni vysoce rizikovými anebo kontraindikovanými k chirurgické náhradě aortální chlopně (logistické EUROScore (17,7 % (5,6; 52,0)) a byli indikováni k TAVI. Nejčastěji byl použit femorální přístup (66,5 %), následovaly přímý aortální (16,5 %), podklíčkový (13,6 %) a hrotový přístup (3,4 %). Statistická významnost změny NYHA kategorie po TAVI byla testována McNemar-Bowker testem, změna gradientů aortální chlopně byla testována Wilcoxonovým párovým testem. Pro popis dat bylo použito standardních popisných statistik; absolutní a relativní četnosti pro kategoriální proměnné a medián doplněný o 5–95% kvantil pro spojité proměnné. Výsledky: Chlopeň byla úspěšně implantována u 99,6 % nemocných. Ve 30denním sledování byl výskyt celkové mortality, mozkové ischemie (CMP/TIA) a koronární obstrukce 2,5 %, 3,0 % a 0,4 %. Po implantaci chlopně došlo k poklesu MGrad na aortální chlopni na 9 mmHg (4; 19) (p < 0,001) a zlepšení funkční třídy – dušnosti NYHA I/II z 13,4 % před TAVI na 88,2 % po TAVI (p < 0,001). U 99,2 % nemocných nebyla zaznamenána na bioprotéze žádná nebo mírná aortální regurgitace (0–II stupeň), u jednoho nemocného (0,4 %) středně závažná regurgitace (III. stupeň), u jednoho nemocného (0,4 %) z technických důvodů nebylo možné stupeň regurgitace stanovit. Závažné krvácení bylo zaznamenáno u 3,4 % pacientů. Závěr: Czech TAVI registr zahrnující data z Kardiocentra Nemocnice Podlesí Třinec, je prospektivní registr hodnotící všechny konsekutivní TAVI procedury na daném pracovišti. První hodnocení ukazuje na příznivé krátkodobé klinické výsledky neselektované skupiny všech TAVI pacientů léčených v našem centru.

Dlouhodobá efektivita a bezpečnost katetrové alkoholové septální ablace v závislosti na aplikovaném množství alkoholu

Jaroslav Januška, Ivana Holotňáková, Libor Škňouřil, Miroslav Dorda, Bronislav Holek, Marian Branny, Martin Pleva

Úvod: Katetrizační alkoholová septální ablace (ASA) je efektivní léčbou symptomatických pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií a obstrukcí výtokového traktu (HOCM). V současnosti chybí poznatky o dlouhodobé efektivitě ASA podáním velmi nízké dávky alkoholu (≤ 1 ml). Cíl práce: Porovnání dlouhodobého efektu ASA v závislosti na množství aplikovaného alkoholu. Metodika: Soubor 84 konsekutivních pacientů s průměrným věkem 59 ± 4,2 let (62 % žen) byl rozdělen do dvou skupin. Skupinu A tvořila 31 pacientů s aplikací ≤ 1 ml alkoholu. Skupinu B tvořilo 53 pacientů s aplikací > 1 ml alkoholu. Klinické a echokardiografické sledování podstoupili všichni pacienti v průměru po dobu 33 měsíců. Rozsah myokardiální nekrózy po ASA byl posouzen maximální výší CK. Výsledky: ASA byla v celém souboru spojena s významným průměrným poklesem dušnosti (NYHA 2,87 vs. 1,74, p < 0,001) již po 1 roce podobně jako maximální klidový gradient (67,2 torr vs. 23,3 torr, p < 0,001). Během sledování přetrvával pokles gradientu v obou skupinách. Rozsah myokardiální nekrózy byl nižší ve skupině A (p < 0,001). Přežívání v dlouhodobém sledování bylo lepší ve skupině B (p < 0,001). Závěr: ASA s dávkami alkoholu ≤ 1 ml je efektivní léčbou u pacientů se symptomatickou HOCM, ale spojena s menším rozsahem myokardiální nekrózy.

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.