Intervenční a akutní kardiologie, 2013 (roč. 12), číslo 4

Editorial

Má transapikální implantace aortální chlopně budoucnost?

Jan Vojáček, Jan Harrer

Interv Akut Kardiol 2013; 12(4): 171-172

Originální práce

Kvalita života po Rossově operaci

Quality of life after Ross procedure

Martin Voborník, Jan Vojáček, Martina Cvečková, Pavel Žáček, Jaroslav Špatenka

Interv Akut Kardiol 2013; 12(4): 174-176

Účel studie: Cílem práce bylo porovnat kvalitu života pacientů po Rossově operaci s kvalitou života nemocných po náhradě aortální chlopně mechanickou protézou. Soubor a použité metody: Od r. 2009 jsme provedli Rossovu operaci celkem u 28 nemocných. Perioperační mortalita byla 0 %, přežívání 100 %, funkce pulmonálního autograftu v aortální pozici i pulmonálního alograftu zůstává výborná. Z tohoto souboru bylo obesláno 23 pacientů, kteří byli alespoň 6 měsíců po Rossově operaci (skupina 1). Kontrolní skupinu tvořilo 29 mladých a středněvěkých pacientů po náhradě aortální chlopně mechanickou protézou (skupina 2). K porovnání kvality života jsme...

Analýza koronárního trombu u nemocných s infarktem myokardu: změna názoru na vznik akutního uzávěru věnčité tepny

Coronary thrombus analysis in myocardial infraction: new aspects of acute coronary occlusion

Jan Vojáček, Ivo Šteiner, Josef Špaček, Josef Bis, Jaroslav Dušek

Interv Akut Kardiol 2013; 12(4): 178-182

Cíl práce: V poslední době s rutinním používáním tromboaspirace u nemocných s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST segmentu vznikla možnost analýzy trombu získaného přímo z věnčité tepny. V naší práci jsme se zaměřili na ověření různých metodik analýzy aspirátu získaných při primární koronární angioplastice u nemocných s STE infarktem myokardu. Metodika a soubor nemocných: Trombus byl odebírán tromboaspiračním katetrem během výkonu při zavádění tromboaspiračního katétru do trombu. Do studie bylo zařazeno v období od 29. 10. 2012 do 14. 7. 2013 celkem 50 nemocných (věk 35–91 let, průměrně 65,4±13,9 let, z toho 36 mužů a 14...

Rotační atriografie levé síně - nová zobrazovací metoda sloužící k podpoře radiofrekvenční ablace v levé síni: srovnání anatomických dat levé síně získaných z trojrozměrné rotační atriografie a počítačové tomografie

Rotational atriography of left atrium - a new imaging technique used to support left atrial radiofrequency ablation:

František Lehar, Zdeněk Stárek, Jiří Jež, Miroslav Novák, Jiří Wolf, Peter Kružliak, Tomáš Kulík, Alena Žbánková, Radek Jančár

Interv Akut Kardiol 2013; 12(4): 184-189

Úvod: Katetrová léčba fibrilace síní je běžně používanou léčebnou metodou. Vzhledem k anatomické složitosti levé síně se používají k podpoře výkonu trojrozměrné modely této srdeční dutiny získané z počítačové tomografie (CT). Rotační atriografie je nová zobrazovací metoda sloužící k získání stejných dat, která nám poskytuje CT vyšetření. Metody: Cílem naší práce bylo u 65 pacientů podstupujících ablační výkon pro fibrilaci síní srovnat anatomické parametry levé síně získané metodou 3D rotační atriografie s daty získanými z CT. Dále jsme se zaměřili na porovnání radiační zátěže. Výsledky: Výsledky měření rozměru ústí žil ukázaly dobrou korelaci...

Přehledové články

Levosimendan v současné léčbě těžkého srdečního selhání

Levosimendan in current treatment of severe heart failure

Jan Krupička, Tomáš Janota

Interv Akut Kardiol 2013; 12(4): 191-195

Akutní srdeční selhání je jednou z nejčastějších příčin hospitalizace, přitom nemocní s tímto onemocněním mají velké riziko rehospitalizace či úmrtí. Stále jsou hledány léky, které by tento stav zvrátily. Pozitivně inotropní léky u pacientů s těžkým akutním srdečním selháním pomáhají překonat nejkritičtější období hemodynamické nestability a přinášejí symptomatickou úlevu. Přes nepochybný okamžitý klinický přínos většina pozitivně inotropních léků ale nezlepšuje či dokonce zhoršuje dlouhodobou prognózu nemocných, a to zejména nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Kalciový senzitizér levosimendan oproti starším inotropikům zvyšuje kontraktilitu...

Miniinvazivní chirurgická léčba mitrální a trikuspidální chlopně - videoasistované operace

Minimally invasive videoassisted surgical therapy of mitral and tricuspid valves

Marek Pojar, Jan Vojáček, Jan Harrer, Zdeněk Turek, Jindřich Samek, Nedal Omran, Pavel Žáček

Interv Akut Kardiol 2013; 12(4): 196-199

Miniinvazivní přístup v chirurgické léčbě mitrální a trikuspidální chlopně se postupně stává alternativou klasického přístupu ze sternotomie. Videoasistovaný přístup z malé torakotomie, označovaný jako MICS (minimally invasive cardiac surgery) se využívá k léčbě vad atrioventrikulárních chlopní, defektu septa síní nebo odstranění patologických útvarů ze srdečních síní. Operace metodou MICS je především spojena s kratší délkou pooperační hospitalizace, kratšího pobytu na jednotce intenzivní péče, kratší délkou pooperační ventilace, rychlejším návratem do běžné denní činnosti a lepším kosmetickým efektem. Na některých pracovištích se stává rutinním...

Invazivní kardiologické výkony z pohledu anesteziologa

Interventional cardiac procedures from the anesthesiologist´s paint of view

Aleš Březina

Interv Akut Kardiol 2013; 12(4): 201-205

Stoupající počet nemocných indikovaných k invazivnímu výkonu, jako je elektrofyziologické mapování, ablace arytmogenního ložiska, implantace pacemakeru, kardovertru/defibrilátoru, katetrové zavedení srdečních implantátů a zdravotní stav těchto pacientů, vyúsťují ve zvýšenou potřebu anesteziologické péče u vybraných pacientů. Tento článek se zabývá některými anesteziologickými aspekty těchto specifických výkonů.

Kazuistiky

Regadenoson - selektivní A2A adenozin pro farmakologický zátěžový test v nukleární kardiologii

Regadenoson - selective A2A adenosine for use as a pharmacological stress test in nuclear cardiology

Milan Kamínek, Iva Metelková, Miroslava Budíková, Lenka Henzlová, Vladimír Kincl, Jiří Ostřanský, Martin Hutyra, Eliška Sovová

Interv Akut Kardiol 2013; 12(4): 207-210

Prezentujeme dvě kazuistiky dokumentující výhody využití selektivního A2A adenozinu (regadenoson) při zátěžových testech v nukleární kardiologii, kdy zátěž konvenčními technikami by byla nemožná nebo jen velmi obtížná. V prvním případě jsme u 59leté diabetičky po infarktu léčeném přímou angioplastikou zobrazili pomocí jednofotonové emisní tomografie (SPECT) kvantitativně rozsáhlou ischemii v povodí infarktové tepny. Rekoronarografie prokázala in-stent restenózu a bylo zvoleno kardiochirurgické řešení. V druhé kazuistice měl 55letý polymorbidní pacient již v minulosti prokázán uzávěr v povodí ramus circumflexus léčený konzervativně. Nyní byl...

Hot-line

Studie RELAX-AHF: nová naděje pro léčbu akutního srdečního selhání

RELAX-AHF trial: new hope for acute heart failure treatment

Petr Janský

Interv Akut Kardiol 2013; 12(4): 212-213

Serelaxin je nová rekombinantní forma humánního vazoaktivního peptidu relaxinu-2. Mezinárodní randomizovaná studie RELAX-AHF porovnávala serelaxin s placebem u pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání. Serelaxin zlepšil primární endpoint – plochu pod křivkou vizuální analogové škály dušnosti udávané pacientem. U druhého primárního enpointu, podílu pacientů se zlepšením symptomů dušnosti podle Likertovy škály, nebyl zjištěn významný rozdíl mezi placebem a serelaxinem. Serelaxin zlepšoval některé další příznaky srdeční dekompenzace. Sekundární endpointy – kardiovaskulární mortalita a rehospitalizace pro srdeční nebo renální...

Studie STREAM (Strategic Reperfusion Early After Myocardial Infarction). Fibrinolýza - alternativní reperfuzní strategie u STEMI

The STREAM (Strategic Reperfusion Early After Myocardial Infarction) Study.

Karel Dvořák

Interv Akut Kardiol 2013; 12(4): 215-218

Cílem studie STREAM bylo věřit, zda fibrinolytická terapie podaná v přednemocniční etapě v nejčasnější fázi STEMI v kombinaci s antitrombotickou terapií a následnou odloženou koronarografií v PCI centru je stejně účinnou nebo lepší strategií, než prostý transport do 7/24 PCI centra, pokud předpokládané časové zdržení k dosažení primární perkutánní koronární intervence (PPCI) je delší než jedna hodina. Studie STREAM byla prospektivní, otevřená, randomizovaná, multicentrická a mezinárodní studie. Účastnilo se 99 center z 15 zemí. Byly srovnávány dva léčebné postupy u pacientů se STEMI, kteří byli kontaktováni medicínskou službou v prvních třech...


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.