Interv Akut Kardiol 2013; 12(4): 174-176

Kvalita života po Rossově operaci

Martin Voborník1, Jan Vojáček1, Martina Cvečková1, Pavel Žáček1, Jaroslav Špatenka2
1 Kardiochirurgická klinika, UK v Praze, LF a FN HK, Hradec Králové
2 Transplantační centrum, FN Motol, Praha

Účel studie: Cílem práce bylo porovnat kvalitu života pacientů po Rossově operaci s kvalitou života nemocných po náhradě aortální chlopně mechanickou protézou. Soubor a použité metody: Od r. 2009 jsme provedli Rossovu operaci celkem u 28 nemocných. Perioperační mortalita byla 0 %, přežívání 100 %, funkce pulmonálního autograftu v aortální pozici i pulmonálního alograftu zůstává výborná. Z tohoto souboru bylo obesláno 23 pacientů, kteří byli alespoň 6 měsíců po Rossově operaci (skupina 1). Kontrolní skupinu tvořilo 29 mladých a středněvěkých pacientů po náhradě aortální chlopně mechanickou protézou (skupina 2). K porovnání kvality života jsme použili standardizovaný dotazník SF-36.

Výsledky: Ve všech osmi porovnávaných oblastech kvality života měla skupina 1 vyšší průměrné hodnoty (značící lepší kvalitu života) než skupina 2. Statisticky významně se obě skupiny lišily v oblasti bolesti (p = 0,030), fyzických funkcí (p = 0,025) a všeobecného zdraví (p = 0,002).

Závěr: Po vyhodnocení vlastních výsledků (mortalita, funkce autograftu a alograftu, kvalita života) zůstává Rossova operace nadále na našem pracovišti alternativním řešením pro mladé a středněvěké pacienty s onemocněním aortální chlopně, kteří upřednostňují aktivní životní styl a/nebo nechtějí či nemohou užívat antikoagulancia. I přes možná rizika je kvalita života pacientů po Rossově operaci lepší, než kvalita života nemocných, kteří jsou nositeli mechanické protézy.

Klíčová slova: kvalita života, Rossova operace, mechanická chlopeň, SF-36

Quality of life after Ross procedure

The aim of the study: Report’s target was to compare the quality of life of two patients groups: First – 23 Ross patients, and second – 29 mechanical valve prostheses owners.

Material and methods: Ross procedure was performed in 28 patients at our Institution since 2009. Perioperative mortality was 0%, survival rate 100 %, pulmonary autograft and pulmonary allograft function remains excellent. From that series 23 patients (› 6 months after Ross) have been evaluated. The control group was formed from 29 patients (matched for comparable profile) who underwent the aortic valve replacement with mechanical valve prosthesis.

Results: In the group 1, higher average values in all 8 quality of life categories were found. Significant difference was proved in categories of pain (P = 0.030), physical function (P = 0.025) and general health (P = 0.002).

Conclusions: On the basis of our results (mortality, pulmonary autograft and allograft function on follow-up) the Ross procedure remains an alternative to aortic valve replacement for active young and middle-aged patients, mainly for those who are not suitable condidates for anticoagulation. Despite the possible risks the quality of life in Ross patients was found to be unequivocally higher in comparison with a mechanical valve prostheses owners.

Keywords: quality of life, Ross procedure, mechanical valve prosthesis, SF-36

Zveřejněno: 1. prosinec 2013


Reference

 1. Cannegieter SC, Rosendaal FR, Briët E. Thromboembolic and bleeding complications in patients with mechanical heart valve prostheses. Circulation, 1994; 89: 635-640. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Niclauss L, von Segesser LK, Ferrari E. Aortic biological valve prosthesis in patients younger than 65 years of age: transition to a flexible age limit? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2013; 16(4): 501-507. Přejít k původnímu zdroji...
 3. ROSS DN. Replacement of aortic and mitral valves with a pulmonary autograft. Lancet. 1967; 2(7523): 956-958. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Charitos EI, Stierle U, Hanke T, Schmidtke C, Sievers HH, Richardt D. Long-term results of 203 young and middle-aged patients with more than 10 years of follow-up after the original subcoronary Ross operation. Ann Thorac Surg. 2012; 93(2): 495-502. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Ware JW, Sherbourne CD. The MOS 36-item Short-Form Health Survey (SF-36). Med Care, 1992; 30: 473-481. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Gurková E. Hodnocení kvality života. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011: 224.
 7. Vojacek J, Spatenka J, Holubec T, Zacek P. Coronéo extra-aortic annuloplasty ring could stabilize even the pulmonary autograft annulus in a Ross operation. Eur J Cardiothorac Surg. 201; 43(2): 431-433.
 8. Aicher D, Holz A, Feldner S, Kollner V, Schafers HJ. Quality of life after aortic valve surgery: replacement versus reconstruction. J Thorac Cardiovasc Surg. 2011; 142(2): 19-24. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Nötzold A, Hüppe M, Schmidtke C, Blömer P, Uhlig T, Sievers HH. Quality of life in aortic valve replacement: pulmonary autografts versus mechanical prostheses. J Am Coll Cardiol. 2001; 37: 1963-1966. Přejít k původnímu zdroji...
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.