Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Základy obecné urologie nejen pro sestry - Mgr. Nataša Sochorová, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Publikace, jak již samotný název napovídá, je určená nejen pro zdravotní sestry, které se rozhodly pracovat na urologii, ale i pro studenty ošetřovatelství na vyšších zdravotnických školách, studenty bakalářského, magisterského a specializačního studia v chirurgických oborech nebo pro posluchače certifikovaných kurzů v oblasti urologie a endourologie, všem ostatním, kdo se chtějí seznámit s obecnou urologickou problematikou. Díky této publikaci může získat čtenář či student přehled o základech anatomie močového ústrojí, seznámí se s historií urologie i obecnou urologií, včetně možností péče o derivace moči. Pozornost je věnována také správným hygienickým pravidlům při péči o pacienty, základní edukaci nemocných s urologickým onemocněním i správným dietám, aby se uzdravování „ubíralo správným směrem“. V závěru publikace je obecně popsaná ošetřovatelská péče u pacientů s urologickým onemocněním. Uvedené ošetřovatelské problémy slouží jako vodítko k vypracování ošetřovatelského plánu v praxi u jednotlivých pacientů a daných onemocněních. Věříme, že publikace „Základy obecné urologie nejen pro sestry“ bude přínosem při studiu urologické problematiky. Usnadní všem více proniknout do tajemství urologie a pochopit závažnost onemocnění urogenitálního traktu, což povede ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o urologické pacienty.Z posledního čísla

Uzávěr ouška levé síně katetrizační cestou pod kontrolou intrakardiálním ultrazvukem

Bronislav Janek, Petr Peichl, Martin Kotrč

Dominantní příčinou kardioembolizací je trombóza ouška levé síně při fibrilaci síní. U nemocných s proběhlými krvácivými komplikacemi antikoagulační terapie je možnou alternativou řešení stavu uzávěr ouška levé síně a ukončení antikoagulace. Jednou z možností jak toho dosáhnout, je katetrizační technika pomocí dedikovaných okluderů. Práce podává naše zkušenosti s uzávěrem ouška levé síně pomocí systému AmuletTM pod kontrolou intrakardiálním ultrazvukem.

Možnosti snížení dávek rentgenového záření pacientům a lékařům v intervenční kardiologii

Lucie Súkupová

Studie poskytuje přehled možností, jak lze snížit dávky v intervenční kardiologii nejen pacientům, ale i lékařům. Hlavním zdrojem ozáření lékařů je rozptýlené záření z pacienta, proto snížení dávek lékařům vychází primárně ze snížení dávek pacientům. V první části je stručně popsán princip fungování expoziční automatiky, která reguluje množství produkovaného záření. Podrobněji je zde objasněn vliv přídavné filtrace, úhlu projekce, zvětšení a použité frekvence snímků na dávku. V druhé části je objasněn vliv projekce na dávku lékaři a dále je popsáno použití ochranného stínění.

Izolovaná forma non-kompaktní kardiomyopatie jako vzácná příčina srdečního selhání

Sotiris Skopoulis, Nikol Suková, Petr Frídl, Zarina Karimova

Nonkompaktní kardiomyopatie (dále LVNC – left ventricular non-compaction) představuje vzácné dědičné onemocnění projevující se srdečním selháním, tromboembolickými komplikacemi, arytmiemi včetně náhlé smrti na podkladě maligní arytmie. Tato choroba bývá často mylně diagnostikována jako dilatační či ischemická kardiomyopatie, apikální hypertrofická kardiomyopatie nebo jako jiné infiltrativní pochody myokardu včetně tumorů. Cílem této práce je poskytnout aktuální a detailní přehled informací o izolované formě LVNC.

Vybrané články

Začněme výživou …

Ing. Ivan Mach, CSc.

Endovaskulární léčba ischemických cévních mozkových příhod

Antonín Krajina, Dagmar Krajíčková

Levosimendan v současné léčbě těžkého srdečního selhání

Jan Krupička, Tomáš Janota

Akutní srdeční selhání je jednou z nejčastějších příčin hospitalizace, přitom nemocní s tímto onemocněním mají velké riziko rehospitalizace či úmrtí. Stále jsou hledány léky, které by tento stav zvrátily. Pozitivně inotropní léky u pacientů s těžkým akutním srdečním selháním pomáhají překonat nejkritičtější období hemodynamické nestability a přinášejí symptomatickou úlevu. Přes nepochybný okamžitý klinický přínos většina pozitivně inotropních léků ale nezlepšuje či dokonce zhoršuje dlouhodobou prognózu nemocných, a to zejména nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Kalciový senzitizér levosimendan oproti starším inotropikům zvyšuje kontraktilitu myokardu bez zvýšení spotřeby kyslíku. Má menší proarytmogenní efekt a výhodou je možná kombinace s betablokátory. Současně způsobí vazodilataci tepen a žil včetně koronárního řečiště, což může mít význam zejména při ischemii myokardu. V metaanalýzách klinických studií levosimendan prokázal svou účinnost v kardiochirurgické perioperační péči. Zlepšuje hemodynamiku, redukuje rozsah myokardiálního poškození a v neposlední řadě snižuje perioperační mortalitu. U nemocných s akutní dekompenzací chronického srdečního selhání pozitivní vliv levosimendanu na dlouhodobé přežívání není tak zřejmý. Přes určité kontroverze levosimendan představuje pro vybrané stavy účinný nástroj k přemostění kritického stavu.Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.