Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Z posledního čísla

Srdeční amyloidóza – kazuistika

František Kováčik, Miloš Táborský, Martin Hutyra, Ondřej Moravec, Jan Přeček

Kazuistika popisuje kardiální symptomatologii jako dominantní příznak v klinickém obraze nově diagnostikované systémové AL amyloidózy. Definitivní diagnóza byla potvrzena histologicky po předchozí endomyokardiální biopsii. Následně byla zahájená systémová chemoterapie, jako základ léčby systémové AL amyloidózy.

Rivaroxaban – pohled na léčbu hluboké žilní trombózy po 4 letech zkušeností

Petr Dulíček

Venózní tromboembolizmus je závažné a časté onemocnění, a to nejen z hlediska rizika úmrtí na plicní embolii, ale také svými následky. V posledních letech po dostupnosti nových antitrombotik došlo k významnému pokroku v terapii, zejména ve smyslu zjednodušení léčby. V článku se zabýváme našimi více než 4letými zkušenostmi v ambulantní léčbě hluboké žilní trombózy rivaroxabanem.

Chirurgická léčba invazivního thymomu prorůstajícího do pravé síně a infiltrujícího perikard, mediastinum a velké cévy

Vladimíra Zdráhalová, Štěpán Černý, Tomáš Mráz, Helena Čoupková, Petr Neužil, Ivo Skalský

Autoři prezentují případ 48leté pacientky s maligním thymomem s rozšířením na pravou srdeční síň. Ačkoliv invazivní thymomy většinou infiltrují mediastinální struktury, intrakardiální růst je vzácný. Pacientka podstoupila kardiochirurgickou operaci s kompletním odstraněním intrakardiální nádorové tkáně. Po operaci absolvovala adjuvantní chemo a radioterapii. Rok od operace je stále bez průkazu recidivy.

Vybrané články

Intervenční léčba in-stent restenóz dedikovanými „drug coated“ balonky SeQuent® Please (B. Braun Melsungen AG) – 5letý prospektivní registr s koronarografickými kontrolami

David Richter, Martin Sluka, David Vindiš, Jiří Ostřanský, Marcela Škvařilová, Miloš Táborský

Cíl: Zhodnocení bezpečnosti a efektivity intervenční léčby in-stent restenóz použitím dedikovaných lékem potahovaných (drug coated) balonků SeQuent® Please (B. Braun Melsungen AG) v rutinní intervenčně-kardiologické praxi a porovnání vlastních výsledků s již publikovanými údaji. Materiál a metodika: Během 5letého období, od listopadu 2009 do března 2014, jsme do prospektivního registru s koronarografickými kontrolami zařadili 101 konsekutivních pacientů (73 mužů, 28 žen, průměrný věk 66,2 roku, rozmezí 44–90 let) s celkem 122 klinickými in-stent restenózami. Všechny léze byly úspěšně vyřešeny použitím dedikovaného drug coated balonku SeQuent® Please (B. Braun Melsungen AG). S průměrným odstupem 7 měsíců (rozmezí 6–14 měsíců) pak byla u všech pacientů provedena kontrolní koronarografie s cílem detekce opětovné angiografické re-restenózy. Výsledky: Celkový výskyt opětovné angiografické re-restenózy po terapii drug coated balonkem byl nízký, pouze 8,2 %, tj. 10 z původních 122 řešených in-stent restenóz. Při dominantně prováděném radiálním přístupu (91 %) proběhly všechny katetrizační procedury zcela bez významnějších periprocedurálních kardiovaskulárních a krvácivých komplikací. Závěr: Použití dedikovaného drug coated balonku SeQuent® Please (B. Braun Melsungen AG) se i na základě tohoto „real life“ prospektivního registru jeví jako bezpečná a velmi účinná strategie léčby in-stent restenóz. Naše příznivé výsledky plně korelují s již publikovanými údaji týkajícími se této problematiky.

Dostanou všichni pacienti s akutním infarktem myokardu v ČR srovnatelnou šanci na co nejlepší výsledek léčby?

Pavel Urbánek

Z hlediska pacientovy perspektivy je zdržení mezi nástupem příznaků a zahájením reperfuzní terapie nejdůležitějším časovým intervalem, protože odráží celkový ischemický čas. Tato doba musí být zkrácena na minimum. Tak se praví v ESC Guidelines a i v Souhrnu Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu infarktu myokardu s elevacemi ST úseku z roku 2012 (dále jen Souhrn). Rekanalizovat ucpanou koronární tepnu lze dvěma způsoby, perkutánní koronární intervencí v katetrizačním centru či podáním trombolytika, nejlépe již při prvním kontaktu s pacientem. Prvním způsobem je dosahováno rekanalizace doložitelně efektivním způsobem, avšak u pacientů některých oblastí ČR prokazatelně až s výrazným časovým odstupem od zavolání na tísňovou linku. Druhý způsob by mohl zásadním způsobem zkrátit dobu od zavolání na tísňovou linku do otevření infarktové tepny, především u pacientů výše zmíněných oblastí, avšak přednemocniční trombolýza není částí odborné veřejnosti podporována a trombolytikum je takřka nedostupné.

Náhrada mitrální chlopně u kompletní formy defektu atrioventrikulárního septa v kojeneckém věku

Žaneta Bandžuchová, Viktor Tomek, Tomáš Tláskal, Jan Janoušek

Pětidenní pacientce byl zjištěn systolický šelest. Echokardiogram ukázal kompletní formu defektu atrioventrikulárního septa, mitrální insuficienci, stenózu výtokového traktu levé komory a plicní hypertenzi. Ve dvou měsících věku podstoupila pacientka korekci vrozené srdeční vady. Pro reziduální významnou mitrální regurgitaci byla současně provedena náhrada mitrální chlopně vyžadující dvě následné renáhrady pro stenózu mechanické chlopně. Kazuistika dokumentuje komplikovanou problematiku náhrady mitrální chlopně v kojeneckém věku.Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.