Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Z posledního čísla

Od Current Contents k Open Access Journals

Jan F. Vojáček

Chirurgická léčba invazivního thymomu prorůstajícího do pravé síně a infiltrujícího perikard, mediastinum a velké cévy

Vladimíra Zdráhalová, Štěpán Černý, Tomáš Mráz, Helena Čoupková, Petr Neužil, Ivo Skalský

Autoři prezentují případ 48leté pacientky s maligním thymomem s rozšířením na pravou srdeční síň. Ačkoliv invazivní thymomy většinou infiltrují mediastinální struktury, intrakardiální růst je vzácný. Pacientka podstoupila kardiochirurgickou operaci s kompletním odstraněním intrakardiální nádorové tkáně. Po operaci absolvovala adjuvantní chemo a radioterapii. Rok od operace je stále bez průkazu recidivy.

Principy racionální léčby antibiotiky (část II.)

Pavla Paterová, Pavlína Králíčková, Petra Vávrová, Helena Žemličková

Infekční nemoci patří mezi nejčastější důvody návštěvy praktického lékaře a spotřeba antibiotik a bakteriální rezistence na antimikrobní preparáty celosvětově vzrůstá. Cílem práce je popsat základní principy racionální léčby antibiotiky z praktického hlediska, upozornit na některé časté chyby a navrhnout, jak se jim vyvarovat. Druhá část se zabývá hodnocením účinnosti antibiotické terapie až k ukončení léčby antibiotiky.

Vybrané články

Porovnání multi-detektorové CT a selektivní koronarografie v posuzování průchodnosti implantovaných stentů

Leoš Pleva, Tomáš Jonszta, Pavel Kukla, Jana Zapletalová

Úvod: In-stent restenóza a nutnost opakované revaskularizace představuje významnou limitaci koronární angioplastiky. Cílem naší práce je ověřit přínos multi-detektorové CT koronarografie jako neinvazivní metody v posuzování dlouhodobé průchodnosti implantovaných stentů. Metodika: Celkem bylo zařazeno 38 pacientů s 55 lézemi. Pacienti byli vyšetřeni pomocí multi-detektorové CT koronarografie a následně byla provedena selektivní koronarografie. Byla posuzována vyšetřitelnost stentovaných segmentů a provedeno srovnání multi-detektorové CT se selektivní koronarografií. Výsledky: Pomocí multi-detektorové CT koronarografie bylo uspokojivě vizualizováno 54 (98,2 %) lézí, u 4 z nich (7,3 %) byla kvalita zobrazení snížená, v důsledku „blooming artefaktů“, pouze jedna léze byla zcela nehodnotitelná (1,8 %). In-stent restenóza byla multi-detektorovou CT koronarografií diagnostikována u 17 lézí, u 16 z nich ve schodě se selektivní koronarografií. Negativní nález byl prokázán pomocí multi-slice CT u 37 lézí; u 33 z nich byla uspokojivá průchodnost stentu potvrzena i koronarograficky. Multi-detektorová CT koronarografie dosáhla v našem souboru senzitivity 80 % (95 % CI: 56,3 %–94,3 %), specificity 97,1 % (95 % CI: 84,7 %–99,9 %), s pozitivní prediktivní hodnotou 94,1 % (95 % CI: 71,3 %–99,9 %) a negativní prediktivní hodnotou 89,2 % (95 % CI: 74,6 %–97,0 %) v průkazu in-stent restenóz. Závěr: Multi-detektorová CT koronarografie je schopna s dostatečnou spolehlivostí prokázat koronární in-stent restenózu po předchozí koronární intervenci a zabránit tak zbytečnému invazivnímu vyšetření.

norÚskalí hodnocení systolické funkce pravé komory po kardiochirurgických výkonech

Tomáš Paleček, Jana Podzimková, Petr Kuchynka, Martin Mašek

U jedinců podstupujících kardiochirurgický výkon je hodnocení systolické funkce pravé komory (PK) velmi důležité jak v časném perioperačním období, tak v rámci dlouhodobého sledování. Základní metodu hodnocení systolické funkce PK v rutinní klinické praxi představuje v současnosti stále echokardiografie. Kontrakce PK je dominantně určována longitudinálně orientovanými myokardiálními vlákny ve stěně komory, konkrétně v oblasti vtokové části PK, a proto ukazatele longitudinálního zkracování volné stěny PK – amplituda pohybu (TAPSE) a vrcholová systolická rychlost (St) trikuspidálního prstence – jsou doporučovanými parametry pro hodnocení systolické funkce PK vzhledem k obtížnosti stanovení objemů a ejekční frakce (EF) PK pomocí dvourozměrné echokardiografie v důsledku komplexního tvaru PK. Po kardiochirurgickém výkonu však u většiny jedinců dochází k vývoji 2 fenoménů: poklesu TAPSE, resp. St a abnormálnímu pohybu septa komor. Tyto jevy ovšem a priori nevedou ke globální systolické dysfunkci PK. K echokardiografickému hodnocení systolické funkce PK po kardiochirurgickém výkonu je tak nutné využít jiných parametrů, jako je stanovení frakční změny plochy PK či výpočet objemů a EF PK pomocí trojrozměrné echokardiografie. U špatně echokardiograficky vyšetřitelných jedinců je pak metodou volby hodnocení systolické funkce PK magnetická rezonance; v přítomnosti kontraindikací pro toto vyšetření je možné k posouzení objemů a EF PK využít počítačovou tomografii.

Troponiny v diagnostice akutních koronárních syndromů – update 2014

Radek Pudil

Zavedení vysocesenzitivních metod pro stanovení troponinů znamená pokrok v diagnostice, terapii a stratifikaci rizika u akutních koronárních syndromů. Jeho předností je časnější diagnostika a zvýšení senzitivity v časné diagnostice akutního infarktu myokardu. Dalšího zvýšení senzitivity je dosaženo současným hodnocením některých kardiálních markerů (kopeptin či protein vážící mastné kyseliny ) nebo parametrů vycházejících z klinického stavu (elektrokardiogram, skóre GRACE či TIMI). Doposud otevřenou otázkou je využití algoritmů pro vyloučení koronární etiologie bolestí na hrudi (tzv. rule-out) protokoly.Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.