Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Z posledního čísla

Padesát let od zahájení akutní koronární péče v České republice

Vladimír Staněk

Doporučení pro resuscitaci 2015 – aktuality ze sjezdu Evropské resuscitační rady v Praze

Tomáš Janota

Význam echokardiografie ve stanovení prognózy a výskytu komplikací u pacientů po prodělané akutní plicní embolii

David Vindiš, Martin Hutyra, Jan Přeček, Daniel Šaňák, Michal Král, Simona Littnerová, Miloš Táborský

Cíl: Určit praktický význam echokardiografie ve stanovení prognózy a výskytu komplikací u pacientů po prodělané akutní plicní embolií (PE). Soubor a metodika: U 88 pacientů s PE s dobou sledování 18 měsíců byly hodnoceny vztahy mezi echokardiografickými a laboratorními parametry ve vztahu k riziku mortality, cévní mozkové příhody (CMP) a vývoji plicní hypertenze (PH). Byly porovnány skupiny podle rizika a léčebné strategie PE (vysoce riziková vs. středně/nízce riziková skupina). Výsledky: Vstupní hodnoty troponinu T (cTnT) byly 0.11/0.02(0.00; 0.33) μg/l, (průměr/medián/5-95 percentil) a N-terminální frakce mozkového natriuretického peptidu (NT-proBNP) 2744.3/1276.0(63.9; 10144.0) ng/l. Rozměry pravé komory (PK) (mm) byly následující: RVd 30.9/31.0(22.0;41.0), RV1 41.3/41.0(31.0;53.0), RV2 32.7/32.5(23.0;45.0), RV3 69.8/69.0(54.0;84.0). Odhadovaný systolický tlak v plicnici (PASP) vstupně byl 40.3/35.0(16.0;85.0) mmHg, TAPSE 24.1/24.0(15.0;32.0) mm a S´ 15.6/15.0(10.0;22.0) cm/s. Při kontrolním vyšetření byly normální hodnoty rozměrů PK, TAPSE a S´ měřeny u >80% vyšetřených. PASP jevil tendenci ke zlepšení 29.3/28.0(17.0;45.0). Ve skupině s vysoce rizikovou PE (n=11) byly signifikantně vyšší hodnoty cTnT (0.18/0.07(0.01;1.09) vs. 0.10/0.02(0.00;0.33), p=0.008). Skupina se vstupním PASP ≤35 mmHg měla významně nižší dlouhodobou mortalitu. NT-proBNP >2473 ng/L predikoval následný výskyt CMP (n=8) se senzitivitou 83%, specificitou 80%, area under curve (AUC) 0.833. NT-proBNP >1276 ng/L predikoval pravděpodobnou PH (n=12) se senzitivitou 71%, specificitou 67%, AUC 0.756. Závěr: Řada echokardiografických parametrů dobře koreluje s PASP i NT-proBNP, který predikuje výskyt CMP resp. pravděpodobné PH v průběhu sledování a cTnT, který diskriminuje skupinu pacientů s rizikovou formou PE.

Vybrané články

Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory

Luděk Haman

Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory patří mezi geneticky podmíněné kardiomyopatie, nejčastěji s autozomálně dominantní dědičností. Primárně postihuje pravou komoru srdeční, ale může postihovat i levou komoru srdeční a vést k oboustrannému srdečnímu selhání, komorovým tachyarytmiím a náhlé srdeční smrti. Patologicky je charakterizována atrofií myokardu a náhradou myokardu tukovou a fibrózní tkání. Diagnostika je složitá díky širokému spektru fenotypových variací, a proto byla vytvořena diagnostická kritéria kombinující anamnestická data, nálezy na EKG, ultrazvuku srdce a magnetické rezonanci. Základem diagnostického přístupu je časná detekce onemocnění, riziková stratifikace a screening příbuzných. V terapii je zásadní prevence náhlé srdeční smrti, tj. léčba arytmií a implantace kardioverteru-defibrilátoru.

Ruptura koronární tepny s akutní tamponádou jako komplikace perkutánní koronární intervence

Markéta Chaurová, Zdeněk Klimsa, Petr Šimek, Miloš Holub, Erik Petrikovits

Ruptura koronární tepny při perkutánní koronární intervenci (PCI) je komplikací velmi vzácnou a život ohrožující. Prezentujeme klinický případ 70letého pacienta, který byl přijat na naše pracoviště pro akutní koronární syndrom. Koronarografický nález kaskády kalcifikovaných 90% stenóz v oblasti střední části RIA (ramus interventricularis anterior) jako culprit léze byl indikován k PCI. Výkon byl komplikován rupturou koronární tepny se vznikem akutní srdeční tamponády manifestující se hemodynamickou nestabilitou pacienta. Akutní stav vyžadoval kardiopulmonální resuscitaci s využitím mechanické nepřímé srdeční masáže systémem LUCAS 2 a napojení na umělou plicní ventilaci. Byla provedena akutní perikardiocentéza a následné ošetření místa ruptury stentgraftem. Pouze kombinace těchto intenzivních terapeutických metod zajistila úspěšné zvládnutí situace. Pacient byl propuštěn po 15 dnech hospitalizace do domácí péče. V odstupu jednoho roku je bez klinických potíží a bez objektivního průkazu koronární ischemie.

Změna role trombektomie u akutního infarktu myokardu

Ivo BernatIntervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.