Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Z posledního čísla

Možnosti snížení dávek rentgenového záření pacientům a lékařům v intervenční kardiologii

Lucie Súkupová

Studie poskytuje přehled možností, jak lze snížit dávky v intervenční kardiologii nejen pacientům, ale i lékařům. Hlavním zdrojem ozáření lékařů je rozptýlené záření z pacienta, proto snížení dávek lékařům vychází primárně ze snížení dávek pacientům. V první části je stručně popsán princip fungování expoziční automatiky, která reguluje množství produkovaného záření. Podrobněji je zde objasněn vliv přídavné filtrace, úhlu projekce, zvětšení a použité frekvence snímků na dávku. V druhé části je objasněn vliv projekce na dávku lékaři a dále je popsáno použití ochranného stínění.

Použití excimer laser atherectomie při koronární angioplastice

Martin Sluka

Excimer-laserová aterektomie je používána pro koronární intervence již déle než 20 let. V průběhu této doby došlo k postupnému vývoji technologie samotné, umožňující aplikaci energie o vyšší denzitě s nižší produkcí tepla, techniky provedení výkonu, vedoucí k vyšší účinnosti společně se zlepšením bezpečnosti výkonu a samozřejmě i k modifikaci původních indikací použití této metody. Vlastní zkušenost s touto technologií je prezentována formou kazuistiky koronární angioplastiky neřešitelné standardním postupem. Laserová aterektomie si udržuje svou specifickou roli v řešení komplexních koronárních lézí, zejména v případech selhání postupů standardně používaných při koronární angioplastice.

Katetrizační uzávěr strukturálních defektů mezisíňové přepážky

Vladimír Karmazín, Michael Želízko, Bronislav Janek, Tomáš Marek, Petr Lupínek, Michal Brzák

V následujícím sdělení shrnujeme naše dosavadní zkušenosti katetrizačního řešení síňových defektů pomocí Amplatzerova okluderu. Prezentujeme vlastní soubor pacientů vyšetřených během posledních 15 let, tedy za celou dobu zavedení techniky do IKEM, tj. 399 pacientů, u nichž bylo provedeno 174 uzávěrů defektů septa síní a 255 uzávěrů PFO. Dále rozebíráme některé sporné otázky týkající se převážně řešení PFO defektů. V souhrnu konstatujeme, že uvedená technika je bezpečnou metodou s vysokou úspěšností a nízkým rizikem komplikací.

Vybrané články

Je náchylnost k neurotickým poruchám významným prediktorem srdečního onemocnění?

Blanka Šestáková, Marta Zárybnická, Dana Brabcová, Jiří Kohout

Účel studie: Cílem naší původní práce je prověřit, zda náchylnost k neurotickým poruchám závisí na tom, jestli pacient vyplňuje dotazník před nebo po plánované operaci srdce, a následně zjistit, zda je u pacientů se srdečním onemocněním zaznamenávána vyšší náchylnost k neurotickým poruchám, než je tomu v celé populaci. Soubor a metody: Výzkum byl realizován na vzorku 70 pacientů Fakultní nemocnice v Plzni. Náchylnost k neurotickým poruchám byla měřena 48položkovým dotazníkem Middlesex Hospital Questionnaire (MHQ). Výsledky: Na základě statistického šetření neprokazujeme statisticky významný rozdíl mezi náchylností k neurotickým poruchám měřené dotazníkem MHQ před a po plánované operaci srdce (p-hodnota příslušného testu byla větší než 0,05 ve všech škálách). Získaná data dále ukazují, že náchylnost k neurotickým poruchám je významným prediktorem srdečního onemocnění, když sledovaní pacienti dosahují celkového skóre MHQ 33,77±11,10 ve srovnání s normou pro celou populaci, která je 24,8±11,4 (p-hodnota příslušného testu byla menší než 0,001). Zvláště významné rozdíly pak byly zaznamenány u škál měřících náchylnost k fobii, obsesi a depresi. Závěry: Prezentované výsledky ukazují, že dotazník MHQ měří náchylnost k neuroticismu jako osobnostní rys a prakticky nezohledňuje aktuální psychický stav pacienta ovlivněný například obavami z plánované operace. Dále bylo zjištěno, že pacienti se srdečním onemocněním vykazují vyšší náchylnost k fobii, depresi a obsesi, než je tomu u celé populace.

Izolovaná forma non-kompaktní kardiomyopatie jako vzácná příčina srdečního selhání

Sotiris Skopoulis, Nikol Suková, Petr Frídl, Zarina Karimova

Nonkompaktní kardiomyopatie (dále LVNC – left ventricular non-compaction) představuje vzácné dědičné onemocnění projevující se srdečním selháním, tromboembolickými komplikacemi, arytmiemi včetně náhlé smrti na podkladě maligní arytmie. Tato choroba bývá často mylně diagnostikována jako dilatační či ischemická kardiomyopatie, apikální hypertrofická kardiomyopatie nebo jako jiné infiltrativní pochody myokardu včetně tumorů. Cílem této práce je poskytnout aktuální a detailní přehled informací o izolované formě LVNC.

Padesát let od zahájení akutní koronární péče v České republice

Vladimír StaněkIntervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.