Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Z posledního čísla

Bare metal stenty na cestě dinosaurů: studie LEADERS FREE

Ivo Varvařovský

Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie srovnala použití kovového (BMS) a bezpolymerového lékového stentu (DES) při léčbě nemocných s vysokým rizikem krvácení. Všichni nemocní byli léčeni duální protidestičkovu léčbou po dobu 1 měsíce a sledováni více než 1 rok. Biolimový stent snižuje u nemocných s vysokým rizikem krvácení pravděpodobnost další revaskularizace o 50 %, pravděpodobnost infarktu myokardu o 32 %.

Padesát let od zahájení akutní koronární péče v České republice

Vladimír Staněk

Srdeční amyloidóza – kazuistika

František Kováčik, Miloš Táborský, Martin Hutyra, Ondřej Moravec, Jan Přeček

Kazuistika popisuje kardiální symptomatologii jako dominantní příznak v klinickém obraze nově diagnostikované systémové AL amyloidózy. Definitivní diagnóza byla potvrzena histologicky po předchozí endomyokardiální biopsii. Následně byla zahájená systémová chemoterapie, jako základ léčby systémové AL amyloidózy.

Vybrané články

Rotační atriografie levé síně – nová zobrazovací metoda sloužící k podpoře radiofrekvenční ablace v levé síni: srovnání anatomických dat levé síně získaných z trojrozměrné rotační atriografie a počítačové tomografie

František Lehar, Zdeněk Stárek, Jiří Jež, Miroslav Novák, Jiří Wolf, Peter Kružliak, Tomáš Kulík, Alena Žbánková, Radek Jančár

Úvod: Katetrová léčba fibrilace síní je běžně používanou léčebnou metodou. Vzhledem k anatomické složitosti levé síně se používají k podpoře výkonu trojrozměrné modely této srdeční dutiny získané z počítačové tomografie (CT). Rotační atriografie je nová zobrazovací metoda sloužící k získání stejných dat, která nám poskytuje CT vyšetření. Metody: Cílem naší práce bylo u 65 pacientů podstupujících ablační výkon pro fibrilaci síní srovnat anatomické parametry levé síně získané metodou 3D rotační atriografie s daty získanými z CT. Dále jsme se zaměřili na porovnání radiační zátěže. Výsledky: Výsledky měření rozměru ústí žil ukázaly dobrou korelaci mezi oběma sledovanými metodami. Při porovnání rozměrů nebyl prokázán statistický rozdíl mezi daty z CT srdce a z 3D rotační atriografie, kromě rozměru levé dolní plicní žily měřeného v předozadní projekci. Byla prokázána statisticky významná redukce radiační zátěže při použití 3D rotační atriografie oproti CT vyšetření (10,2 ± 2,318 vs. 2,3 ± 0,6 mSV mGy-1cm-1, p < 0,001). Závěr: Metoda 3D rotační atriografie levé síně nám poskytuje stejné anatomické informace jako CT srdce. Při použití této nové metody dochází ke statisticky významné redukci radiační zátěže pro pacienta.

Význam analytického stanovení středního objemu trombocytů (mean platelet volume – MPV) u nemocných s ischemickou chorobou srdeční

Barbora Buliková, Lubomír Křivan, Petr Kala, Alena Buliková, Petra Ovesná, Jindřich Špinar

Cíl studie: Cílem bylo posoudit možnosti a význam rutinního stanovení středního objemu trombocytů (MPV) při diagnostice akutního koronárního syndromu (ACS). Metodika: V retrospektivní studii jsme porovnávali MPV u 333 osob rozdělených do dvou skupin. V jedné skupině byli pacienti přijati s akutním koronárním syndromem (infarktem myokardu či nestabilní anginou pectoris), druhá kontrolní skupina zahrnovala pacienty se stabilní anginou pectoris a zdravé dárce krve. Ke stanovení MPV byly použity analyzátory Cell Dyn Saphire a XL 5000. Výsledky: Prokázali jsme statisticky významný rozdíl ve velikosti MPV u nemocných s ACS v porovnání se skupinou zdravých dárců krve a nemocných se stabilní anginou pectoris. Stanovili jsme cut-off hodnotu MPV pro stanovení vysokého rizika ACS 9,86 fl se senzitivitou 31,6 % a specificitou 89 %. Závěr: Hodnota MPV by mohla být přínosná pro diagnostiku a rozhodování o terapii i určování prognózy akutního koronárního syndromu.

Léčba infarktu je závod s časem

Stanislav ŠimekIntervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.