Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Základy obecné urologie nejen pro sestry - Mgr. Nataša Sochorová, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Publikace, jak již samotný název napovídá, je určená nejen pro zdravotní sestry, které se rozhodly pracovat na urologii, ale i pro studenty ošetřovatelství na vyšších zdravotnických školách, studenty bakalářského, magisterského a specializačního studia v chirurgických oborech nebo pro posluchače certifikovaných kurzů v oblasti urologie a endourologie, všem ostatním, kdo se chtějí seznámit s obecnou urologickou problematikou. Díky této publikaci může získat čtenář či student přehled o základech anatomie močového ústrojí, seznámí se s historií urologie i obecnou urologií, včetně možností péče o derivace moči. Pozornost je věnována také správným hygienickým pravidlům při péči o pacienty, základní edukaci nemocných s urologickým onemocněním i správným dietám, aby se uzdravování „ubíralo správným směrem“. V závěru publikace je obecně popsaná ošetřovatelská péče u pacientů s urologickým onemocněním. Uvedené ošetřovatelské problémy slouží jako vodítko k vypracování ošetřovatelského plánu v praxi u jednotlivých pacientů a daných onemocněních. Věříme, že publikace „Základy obecné urologie nejen pro sestry“ bude přínosem při studiu urologické problematiky. Usnadní všem více proniknout do tajemství urologie a pochopit závažnost onemocnění urogenitálního traktu, což povede ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o urologické pacienty.Z posledního čísla

Neurogenic Myocardial Stunning Caused by Glioblastoma: A Case Report

Mahdi Ziaei Nafchi, Michal Paďour

Neurogenic myocardial stunning or stress-induced cardiomyopathy is a reversible form of cardiomyopathy accompanying a variety of neurological conditions, occurring more often in elderly women. Even though the underlying pathophysioloy is not yet fully understood, increased sympathetic activity secondary to emotional or physical stress is believed to be the trigger of myocardial injury. This case report presents an 80-year-old woman with an undiagnosed primary brain tumor, manifesting as heart failure due to transient left ventricle dysfunction. Angiography excluded coronary artery obstruction. The extent of myocardium involved did not correspond to a particular coronary artery distribution. She was treated in accordance with heart failure guidelines and made a full recovery within a week.

Uzávěr ouška levé síně katetrizační cestou pod kontrolou intrakardiálním ultrazvukem

Bronislav Janek, Petr Peichl, Martin Kotrč

Dominantní příčinou kardioembolizací je trombóza ouška levé síně při fibrilaci síní. U nemocných s proběhlými krvácivými komplikacemi antikoagulační terapie je možnou alternativou řešení stavu uzávěr ouška levé síně a ukončení antikoagulace. Jednou z možností jak toho dosáhnout, je katetrizační technika pomocí dedikovaných okluderů. Práce podává naše zkušenosti s uzávěrem ouška levé síně pomocí systému AmuletTM pod kontrolou intrakardiálním ultrazvukem.

Výskyt a prognóza pacientů s perzistující levostrannou horní dutou žílou při implantaci kardiostimulátorů

David Šipula, Jiří Plášek, Milan Kozák, Miroslav Homza

Cíl: Monitorovat zastoupení pacientů indikovaných k implantaci kardiostimulátorů (KS) s perzistující levostrannou horní dutou žílou. Metody: Autoři srovnávají základní data pacientů s PLVCS proti referenční populaci bez přítomnosti PLVCS. Práce je zaměřena na odlišnosti v rámci implantace a její možné komplikace. Výsledky: Autoři popisují výskyt PLVCS u 6 pacientů za šestileté implantační období. Implantace elektrod u pacientů s přítomností PLVCS je jistou komplikací a prodloužení výkonu, avšak po úspěšné implantaci elektrod ve sledované skupině autoři nenalezli rozdíl v parametrech elektrod z krátkodobého ani dlouhodobého hlediska. Závěr: Implantace elektrod u pacientů s přítomností PLVCS je jistou komplikací a prodloužení výkonu, avšak po úspěšné implantaci elektrod ve sledované skupině autoři nenalezli rozdíl v parametrech elektrod z krátkodobého ani dlouhodobého hlediska.

Vybrané články

Objemné pseudoaneuryzma levé srdeční komory diagnostikováno neinvazivní počítačovou tomografií srdce

Markéta Vančurová, Jozef Jakabčin, Andrej Kupec, Jana Bednářová

Pseudoaneuryzma levé komory srdeční je relativně vzácnou komplikací infarktu myokardu. Vzhledem k tomu, že riziko ruptury je u pseudoaneuryzmatu mnohonásobně vyšší než u pravé výdutě (aneuryzmatu), je časné odlišení obou stavů zásadní pro rozhodnutí o dalším terapeutickém postupu. Ve sdělení jsou shrnuty znalosti o patogenezi onemocnění se zaměřením na možnosti a nutnost správné a včasné diagnostiky s použitím moderních zobrazovacích metod, zejména počítačové tomografie srdce, ale i magnetické rezonance srdce. V práci je prezentován klinický případ 79leté pacientky s nálezem pseudoaneuryzmatu spodní a zadní stěny levé komory jako pozdní komplikace po proběhlém akutním infarktu myokardu před 8 měsíci.

Zobrazovací metody v diagnostice a stratifikaci rizika akutní plicní embolie

Vladimír Kincl, Adéla Drozdová, Roman Panovský, Igor Suškevič, Milan Kamínek

Akutní plicní embolie patří mezi časté život ohrožující onemocnění kardiovaskulárního systému. Její závažnost kolísá od nízkého rizika s dobrou prognózou až po vysoce závažné šokové stavy s vysokou mortalitou. Co nejpřesnější diagnostika a stratifikace rizika u pacientů s plicní embolií je tedy základním předpokladem úspěšné terapie. Článek přináší přehled zobrazovacích metod, které tvoří nedílnou součást diagnostického algoritmu u akutní plicní embolie.

Principy racionální léčby antibiotiky (část I.)

Pavla Paterová, Pavlína Králíčková, Petra Vávrová, Helena Žemličková

Infekční nemoci patří mezi nejčastější důvody návštěvy praktického lékaře a spotřeba antibiotik a bakteriální rezistence na antimikrobní preparáty celosvětově vzrůstá. Cílem článku je popsat základní principy racionální léčby antibiotiky z praktického hlediska, upozornit na některé časté chyby a navrhnout, jak se jim vyvarovat. První část je zaměřena na základní rozvahu lékaře, která předchází začátku léčby antibiotiky, a na úvodní antibiotickou terapii.Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.