Aktuálně z Intervenční a akutní kardiologie

Z posledního čísla

Použití excimer laser atherectomie při koronární angioplastice

Martin Sluka

Excimer-laserová aterektomie je používána pro koronární intervence již déle než 20 let. V průběhu této doby došlo k postupnému vývoji technologie samotné, umožňující aplikaci energie o vyšší denzitě s nižší produkcí tepla, techniky provedení výkonu, vedoucí k vyšší účinnosti společně se zlepšením bezpečnosti výkonu a samozřejmě i k modifikaci původních indikací použití této metody. Vlastní zkušenost s touto technologií je prezentována formou kazuistiky koronární angioplastiky neřešitelné standardním postupem. Laserová aterektomie si udržuje svou specifickou roli v řešení komplexních koronárních lézí, zejména v případech selhání postupů standardně používaných při koronární angioplastice.

Principy racionální léčby antibiotiky (část I.)

Pavla Paterová, Pavlína Králíčková, Petra Vávrová, Helena Žemličková

Infekční nemoci patří mezi nejčastější důvody návštěvy praktického lékaře a spotřeba antibiotik a bakteriální rezistence na antimikrobní preparáty celosvětově vzrůstá. Cílem článku je popsat základní principy racionální léčby antibiotiky z praktického hlediska, upozornit na některé časté chyby a navrhnout, jak se jim vyvarovat. První část je zaměřena na základní rozvahu lékaře, která předchází začátku léčby antibiotiky, a na úvodní antibiotickou terapii.

Chirurgická léčba invazivního thymomu prorůstajícího do pravé síně a infiltrujícího perikard, mediastinum a velké cévy

Vladimíra Zdráhalová, Štěpán Černý, Tomáš Mráz, Helena Čoupková, Petr Neužil, Ivo Skalský

Autoři prezentují případ 48leté pacientky s maligním thymomem s rozšířením na pravou srdeční síň. Ačkoliv invazivní thymomy většinou infiltrují mediastinální struktury, intrakardiální růst je vzácný. Pacientka podstoupila kardiochirurgickou operaci s kompletním odstraněním intrakardiální nádorové tkáně. Po operaci absolvovala adjuvantní chemo a radioterapii. Rok od operace je stále bez průkazu recidivy.

Vybrané články

Krátkodobé klinické výsledky nemocných po katetrové implantaci aortální chlopně: TAVI registr Kardiocentra Nemocnice Podlesí Třinec

Marian Branny, Piotr Branny, Jaroslav Januška, Miroslav Hudec, Krystyna Kluzová, Pavla Kufová, Jiří Jarkovský, Milan Bláha

Úvod: Katetrová implantace aortální chlopně (TAVI) patří vedle chirurgické náhrady mezi život zachraňující léčebné výkony. Cíl: Hodnocení krátkodobého (30denního) sledování nemocných podstupujících TAVI v Kardiocentru Nemocnice Podlesí Třinec. Metodika: V období od července 2009 do prosince 2013 podstoupilo TAVI celkem 236 nemocných z důvodu aortální stenózy či regurgitace nativní chlopně (98,3 %) anebo degenerativního postižení aortální bioprotézy (1,7 %). Data nemocných byla prospektivně zadávána do Czech TAVI registru (CTR), spravovaného Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity v Brně. V souboru byli starší nemocní, průměrný věk 79 let (67; 87), 53 % byly ženy, většina nemocných měla limitující symptomy (86,9 % dušnost dle NYHA III/IV). Aortální stenóza byla definována středním gradientem (MGrad) 43,0 mmHg (10,9; 76,0), indexovanou plochou aortální chlopně (AVAi) 0,40 cm2/m2, všichni nemocní byli shledáni vysoce rizikovými anebo kontraindikovanými k chirurgické náhradě aortální chlopně (logistické EUROScore (17,7 % (5,6; 52,0)) a byli indikováni k TAVI. Nejčastěji byl použit femorální přístup (66,5 %), následovaly přímý aortální (16,5 %), podklíčkový (13,6 %) a hrotový přístup (3,4 %). Statistická významnost změny NYHA kategorie po TAVI byla testována McNemar-Bowker testem, změna gradientů aortální chlopně byla testována Wilcoxonovým párovým testem. Pro popis dat bylo použito standardních popisných statistik; absolutní a relativní četnosti pro kategoriální proměnné a medián doplněný o 5–95% kvantil pro spojité proměnné. Výsledky: Chlopeň byla úspěšně implantována u 99,6 % nemocných. Ve 30denním sledování byl výskyt celkové mortality, mozkové ischemie (CMP/TIA) a koronární obstrukce 2,5 %, 3,0 % a 0,4 %. Po implantaci chlopně došlo k poklesu MGrad na aortální chlopni na 9 mmHg (4; 19) (p < 0,001) a zlepšení funkční třídy – dušnosti NYHA I/II z 13,4 % před TAVI na 88,2 % po TAVI (p < 0,001). U 99,2 % nemocných nebyla zaznamenána na bioprotéze žádná nebo mírná aortální regurgitace (0–II stupeň), u jednoho nemocného (0,4 %) středně závažná regurgitace (III. stupeň), u jednoho nemocného (0,4 %) z technických důvodů nebylo možné stupeň regurgitace stanovit. Závažné krvácení bylo zaznamenáno u 3,4 % pacientů. Závěr: Czech TAVI registr zahrnující data z Kardiocentra Nemocnice Podlesí Třinec, je prospektivní registr hodnotící všechny konsekutivní TAVI procedury na daném pracovišti. První hodnocení ukazuje na příznivé krátkodobé klinické výsledky neselektované skupiny všech TAVI pacientů léčených v našem centru.

Komentář k článku Urbánek P. Dostanou všichni pacienti s akutním infarktem myokardu v ČR srovnatelnou šanci na co nejlepší výsledek léčby? (Interv Akut Kardiol 2015; 14(1): 38–43)

Michael Želízko

Apixaban

Jaromír Hradec

V přehledovém článku je shrnuta klinická farmakologie, farmakokinetika, účinnost, bezpečnost a dosavadní klinické zkušenosti s apixabanem. Apixaban je nové perorální antikoagulans s rychlým nástupem účinku, jehož mechanizmem je přímá, selektivní inhibice hemokoagulačního faktoru Xa. Výsledky klinických studií programu ADVANCE prokázaly, že apixaban je srovnatelný nebo účinnější než nízkomolekulární heparin enoxaparin v prevenci žilních tromboembolických příhod u nemocných, kteří prodělali totální náhradu kolenního nebo kyčelního kloubu, se srovnatelným nebo nižším rizikem krvácení. Další velké klinické studie potvrdily, že apixaban je významně účinnější než kyselina acetylsalicylová (studie AVERROES) nebo warfarin (studie ARISTOTLE) v prevenci cévních mozkových příhod a systémových tromboembolických příhod u nemocných s fibrilací síní, při srovnatelné bezpečnosti jako má kyselina acetylsalicylová, a s výrazně lepším bezpečnostním profilem ve srovnání s warfarinem. Jednoduchý léčebný režim fixní dávkou apixabanu se ve studii AMPLIFY ukázal být stejně účinný v léčbě akutního žilního tromboembolizmu jako konvenční léčba nízkomolekulárním heparinem s navazující dlouhodobou warfarinizací, ale byl doprovázen významně nižším rizikem krvácení. Studie APPRAISE-2, která hodnotila přidání apixabanu k antiagregační léčbě v sekundární prevenci ischemických příhod po prodělaném akutním koronárním syndromu, byla ukončena předčasně pro neúčinnost a klinický významný vzestup rizika krvácení. Závěrem lze shrnout, že nové perorální antikoagulans apixaban nabízí v prevenci žilních tromboembolických příhod po velkých ortopedických operacích účinnost a bezpečnost srovnatelnou s enoxaparinem, ale s výhodou perorálního podávání. To samé platí pro léčbu a sekundární prevenci akutního žilního tromboembolizmu. U nemocných s fibrilací síní je apixaban v prevenci cévních mozkových příhod a systémových embolií účinnější než warfarin při významně nižším riziku krvácení.Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.