Z posledního čísla

Urgentní perkutánní koronární intervence stenózy ve větvení kmene levé věnčité tepny s použitím dedikovaného bifurkačního stentu Tryton Side Branch u nestabilního pacienta se subakutním Q infarktem myokardu přední stěny

Amír Sibai, Lukáš Jaworski, David Horák

Bifurkační léze jsou poměrně častým koronarografickým nálezem, jejichž řešení je, navzdory pokrokům v instrumentáriu i novým technikám, stále technicky a časově náročné. Je zároveň spojeno s horšími procedurálními i dlouhodobými klinickými výsledky. Dedikované bifurkační stenty byly vyvinuty s cílem zjednodušit intervenční léčbu bifurkačních lézí a zlepšit její časné i dlouhodobé výsledky. V naší kazuistice prezentujeme případ pacienta se subakutním Q infarktem myokardu přední stěny s kritickou stenózou ve větvení kmene levé věnčité tepny, který byl léčen primární perkutánní koronární intervencí (PCI) s použitím dedikovaného bifurkačního stentu Tryton Side Branch s velmi dobrým angiografickým a klinickým výsledkem.

Bare metal stenty na cestě dinosaurů: studie LEADERS FREE

Ivo Varvařovský

Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie srovnala použití kovového (BMS) a bezpolymerového lékového stentu (DES) při léčbě nemocných s vysokým rizikem krvácení. Všichni nemocní byli léčeni duální protidestičkovu léčbou po dobu 1 měsíce a sledováni více než 1 rok. Biolimový stent snižuje u nemocných s vysokým rizikem krvácení pravděpodobnost další revaskularizace o 50 %, pravděpodobnost infarktu myokardu o 32 %.

Od Current Contents k Open Access Journals

Jan F. Vojáček

Vybrané články

Urgentní perkutánní koronární intervence stenózy ve větvení kmene levé věnčité tepny s použitím dedikovaného bifurkačního stentu Tryton Side Branch u nestabilního pacienta se subakutním Q infarktem myokardu přední stěny

Amír Sibai, Lukáš Jaworski, David Horák

Bifurkační léze jsou poměrně častým koronarografickým nálezem, jejichž řešení je, navzdory pokrokům v instrumentáriu i novým technikám, stále technicky a časově náročné. Je zároveň spojeno s horšími procedurálními i dlouhodobými klinickými výsledky. Dedikované bifurkační stenty byly vyvinuty s cílem zjednodušit intervenční léčbu bifurkačních lézí a zlepšit její časné i dlouhodobé výsledky. V naší kazuistice prezentujeme případ pacienta se subakutním Q infarktem myokardu přední stěny s kritickou stenózou ve větvení kmene levé věnčité tepny, který byl léčen primární perkutánní koronární intervencí (PCI) s použitím dedikovaného bifurkačního stentu Tryton Side Branch s velmi dobrým angiografickým a klinickým výsledkem.

Katetrizační uzávěr strukturálních defektů mezisíňové přepážky

Vladimír Karmazín, Michael Želízko, Bronislav Janek, Tomáš Marek, Petr Lupínek, Michal Brzák

V následujícím sdělení shrnujeme naše dosavadní zkušenosti katetrizačního řešení síňových defektů pomocí Amplatzerova okluderu. Prezentujeme vlastní soubor pacientů vyšetřených během posledních 15 let, tedy za celou dobu zavedení techniky do IKEM, tj. 399 pacientů, u nichž bylo provedeno 174 uzávěrů defektů septa síní a 255 uzávěrů PFO. Dále rozebíráme některé sporné otázky týkající se převážně řešení PFO defektů. V souhrnu konstatujeme, že uvedená technika je bezpečnou metodou s vysokou úspěšností a nízkým rizikem komplikací.

Novinky ve specifické léčbě plicní arteriální hypertenze

David Ambrož

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.