Intervenční a akutní kardiologie, 2011 (roč. 10), Suppl. B

Etické a právní problémy v akutní kardiologii

Ethical and legal challenges in acute cardiology

Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2011; 10(Suppl. B): 4-5

Výrazně zlepšená péče vede k prodlužování života nemocných se srdečními chorobami. Na druhé straně je však nezřídka lékař kardiologické intenzivní péče postaven před nutnost rozhodovat o nezahajování či nepokračování intenzivní léčby. Dále u řady srdečních chorob dovedeme zvrátit akutní situace a převést nemocného do chronické fáze onemocnění, kdy však po určité době dojde k postupnému vyčerpání všech léčebných prostředků a k tomu, že stále větší počet osob se dožívá nezvratitelných konečných fází onemocnění, kde již selhává léčba a je třeba se připravit na její ukončení. Toto vše přináší do rozhodování nové etické a právní problémy.

Lékař a pacient, občan a instituce

Physician and patient, citizen and institution

Jan Sokol

Interv Akut Kardiol 2011; 10(Suppl. B): 6-7

Článek stručně reflektuje dvě dilematické situace, s nimiž se lékaři běžně setkávají: předně význam a smysl informovaného souhlasu a za druhé dilema zaměstnaného člověka, který má kromě závazků vůči pacientovi také odpovědnost vůči svým nadřízeným a zaměstnavateli.

Etické otázky současné intenzivní péče v kardiologii

Ethical issues in current intensive care in cardiology

Jiří Mareš

Interv Akut Kardiol 2011; 10(Suppl. B): 8-12

Přehledová studie ponechala stranou etická dilemata, která řeší kardiologie v mezních situacích, a soustředila se na etické aspekty každodenní péče na JIP. Zaměřila se na témata, která berou v úvahu hospitalizovaného pacienta a jeho rodinné příslušníky. S oporou o dostupnou literaturu charakterizovala eticky správná rozhodnutí v kardiologii. Shrnula poznatky o zkušenostech pacientů s absolvovanou nemocniční léčbou a upozornila na možnost posttraumatického rozvoje pacientů. Značnou pozornost věnovala pohledu rodinných příslušníků na eticky správnou léčbu. Uvedla pravidla pro přítomnost příbuzných při kardiopulmonální resuscitaci. Přiblížila...

Kriticky nemocný z hlediska lékařské etiky

The critically ill patient in terms of medical ethics

Jiří Šimek

Interv Akut Kardiol 2011; 10(Suppl. B): 13-14

Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Základním mravním apelem v medicíně je odbornost zdravotníků. Od druhé poloviny dvacátého století je nutné se o všech zamýšlených zdravotních výkonech s pacientem dohodnout. V intenzivní medicíně je dohoda z různých důvodů obtížná, ale není možné jí zcela opomíjet. Novým obtížně řešitelným problémem posledních let je problém prodlužování života terminálně nemocných, stále častěji se objevuje nesouhlas s prodlužováním života za každou cenu. Proto autor vítá vypracování Konsenzuálního stanoviska k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním....

Paliativní léčba v intenzivní medicíně

Palliative care in intensive medicine

Renata Pařízková

Interv Akut Kardiol 2011; 10(Suppl. B): 15-17

V posledních desetiletích došlo k významnému rozvoji medicíny díky aplikaci nových technologií ve všech lékařských oborech včetně intenzivní medicíny, což umožňuje nejen příznivé ovlivnění dříve neřešitelných stavů, ale nese sebou nové problémy medicínské, etické i ekonomické. Všeobecně přijatým cílem intenzivní péče je vždy zachování života a zdraví pacienta. V případě, kdy nelze tyto cíle naplnit, je uplatňován princip přechodu z intenzivní na paliativní léčbu/péči s cílem vyloučení bolesti, dyskomfortu a strádání se zachováním lidské důstojnosti a uspokojování fyzických, psychických, sociálních a duchovních potřeb. Paliativní péče/léčba...

Kriticky nemocný pacient z pohledu právníka

The critically ill patient from a lawyer’s perspective

Šárka Špeciánová, Miroslav Špecián

Interv Akut Kardiol 2011; 10(Suppl. B): 18-21

Mimořádné a zlomově závažné (jinými slovy kritické) situace jistě nejsou tím, co by člověk cíleně vyhledával. Život je však s sebou přináší a jejich zvládání k životu neodmyslitelně patří. Jejich řešení se někdy stává dokonce i profesí či posláním, jako je tomu například právě u lékařů, kteří přicházejí na pomoc kriticky nemocnému pacientovi. Jejich úloha je nelehká, protože vedle samotného lékařského zvládnutí dané situace musí tuto situaci souběžně zvládnout ve všech jejích dalších aspektech, psychologickými počínaje a právními a etickými konče. Cílem tohoto článku je upozornit na některé z právních problémů, které s sebou může přinést stav...


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.