Intervenční a akutní kardiologie, 2011 (roč. 10), číslo 2

Slovo šéfredaktora

Intervenční a akutní kardiologie v desátém ročníku

prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., FESC, FACC

Interv Akut Kardiol 2011; 10(2): 47

Editorial

Akutní aortální disekce - novinky nebo zkušenosti ?

Jaroslav Benedík

Interv Akut Kardiol 2011; 10(2): 52-53

Originální práce

Nová technika katetrizačního uzávěru mitrálního paravalvulárního leaku

A new technique of catheter mitral paravalvular leak closure

Jaroslav Januška, Marian Branny, Martin Fiala, Miroslav Dorda, Petr Malík, Josef Nečas, Martin Mates, Petr Neužil

Interv Akut Kardiol 2011; 10(2): 54-56

Cíl: Práce seznamuje s novou technikou uzávěrů mitrálního paravalvulárního leaku (MiPVL) pomocí říditelného elektrofyziologického katétru. Metoda a výsledky: Celkem jsme provedli 6 pokusů o uzávěr MiPVL. Výkon jsme prováděli v celkové anestezii se současným 3D monitoringem jicnovou echokardiografií (RT3DTEE) u pěti pacientů. V pěti případech jsme nenasondovali MiPVL standardním způsobem vodičem, pouze v jednom případě šlo použít konvenční techniku. Ve všech případech jsme byli schopni projít kanálem MPVL z levé síně do levé komory. V jednom případě jsme provedli uzávěr dvakrát, protože použitý Amplatzer VSD occluder interferoval s diskem...

Přehledové články

Hodnocení účinnosti kyseliny acetylsalicylové u osob s chronickou ischemickou chorobou srdeční

Acetylosalicylic acid efficacy assessment in patients with stable coronary artery disease

Hana Ševčíková, Jan Vojáček, Josef Bis, Robert Ševčík

Interv Akut Kardiol 2011; 10(2): 58-60

Relativně známým fenoménem v kardiologii je nedostatečná inhibice destičkové aktivity při standardní protidestičkové léčbě. Problémem je správná definice (nejčastěji volíme termín selhání léčby či vysoká reziduální destičková reaktivita). Existuje řada příčin nedostatečné suprese destičkové aktivity při terapii a k dispozici je řada testů k monitorování destičkových funkcí. Otázkou je role zánětu a dědičných vlivů ve vztahu k destičkové aktivitě. Problematika selhání protidestičkové léčby je tématem řady odborných prací. Hlavní otázkou nadále zůstává klinický význam laboratorně zjištěných výsledků a možnost použití monitorování destičkových...

Strategie antiarytmické léčby fibrilace síní u nemocných s chlopenní vadou

Strategy of atrial fibrillation antiarrhythmic treatment in patients with valvular heart disease

Petr Heinc, Tomáš Skála, Miloš Táborský, Jan Václavík

Interv Akut Kardiol 2011; 10(2): 62-66

Fibrilace síní je nejčastější setrvalou arytmií a přítomnost chlopenní vady je zjišťována asi ve 20–30 % případů nemocných s fibrilací síní. Základní léčba obou onemocnění spočívá v minimalizaci symptomatiky a hlavně v prevenci komplikací, především levostranného srdečního selhání. Je uvedena strategie kontroly rytmu a kontroly frekvence s ohledem na přítomnost chlopenní vady a postavení radiofrekvenční ablace fibrilace síní v přítomnosti chlopenní vady.

Kontrola glykemie u pacientů s akutním infarktem myokardu

Glycaemic control in patients with acute myocardial infarction

Jan Šoupal, Martin Prázný

Interv Akut Kardiol 2011; 10(2): 67-71

Z mnoha observačních studií vyplývá, že pacienti s diabetem mají vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění včetně infarktu myokardu. Těsná kompenzace diabetu vede v dlouhodobém horizontu ke snížení rizika rozvoje kardiovaskulárních komplikací a pacienti s diabetem z ní jednoznačně profitují. Naproti tomu, naše znalosti o přínosu striktní kontroly glykemie u pacientů s akutním infarktem myokardu jsou doposud limitované i přesto, že stresová hyperglykemie je u nich častým nálezem. Některé studie v posledních letech ukazují, že hyperglykemie kriticky nemocných je spojena s vyšší morbiditou a mortalitou a že intenzivní inzulinová terapie...

Syndrom cholesterolové embolizace

Cholesterol embolization syndrome

Marián Fedorco, Martin Tichý, Martin Hutyra, Miloš Táborský

Interv Akut Kardiol 2011; 10(2): 72-76

Syndrom cholesterolové embolizace je komplikací pokročilé aterosklerózy a je charakterizován periferní embolizací aterosklerotických hmot, především cholesterolových krystalů. Cholesterolové emboly vyvolávají poškození koncových orgánů zánětlivou reakcí a ischemií navozenou okluzí tepny. Zdrojem embolů jsou nejčastěji tepny velkého kalibru, především hrudní a břišní aorta. Postihuje většinou starší nemocné s rizikovými faktory aterosklerózy. Embolizaci často předchází intervenční výkony, kardiochirurgické operace, nebo operační výkony v cévní chirurgii. Vlastním případem autoři ilustrují obtížnost diagnostiky a terapie syndromu.

Kazuistiky

Nukleární magnetická rezonance srdce jako metoda poznání etiologie akutního srdečního selhání s rozvojem syndromu multiorgánové dysfunkce

The magnetic resonance heart examination as a differential diagnostic method to detection

Martin Porzer, Pavla Hanzlíková, Miroslav Homza

Interv Akut Kardiol 2011; 10(2): 78-80

V kazuistice referujeme případ, kdy bylo vyšetření srdce magnetickou rezonancí zvoleno jako diferenciálně diagnostická metoda k rozlišení zánětlivého a nezánětlivého postižení myokardu s rozvojem náhlého globálního kardiálního selhání s následným rozvojem syndromu multiorgánové dysfunkce. Provedené vyšetření, neprokazující myokarditidu, umožnilo akutní operaci pacienta – náhradu aortální chlopně, která vedla k promptní stabilizaci akutního stavu pacienta a postupné normalizaci velikosti a funkce levé komory srdeční.

Farmakoterapie

Dabigatran etexilát - přelom v antitrombotické léčbě v kardiologii?

Dabigatran etexilate - a breakthrough in antithrombotic therapy in cardiology?

Petr Janský

Interv Akut Kardiol 2011; 10(2): 82-86

Dabigatran etexilát patří do nové skupiny antikoagulancií – perorálních přímých inhibitorů trombinu. Má příznivé farmakologické vlastnosti, které umožňují jednotné dávkování bez nutnosti monitorace antikoagulačního účinku. Účinnost a bezpečnost dabigatranu byla potvrzena v řadě klinických studií zaměřených na prevenci a léčbu žilního tromboembolizmu. Nedávno publikovaná studie RE-LY u pacientů s fibrilací síní prokázala při léčbě dabigatranem ve srovnání s warfarinem snížení rizika cévních mozkových příhod a systémových embolizací a zároveň nízké riziko krvácení a výrazné snížení výskytu hemoragických cévních mozkových příhod. Dabigatran...


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.