Interv Akut Kardiol 2011; 10(2): 54-56

Nová technika katetrizačního uzávěru mitrálního paravalvulárního leaku

Jaroslav Januška1, Marian Branny1, Martin Fiala1, Miroslav Dorda1, Petr Malík2, Josef Nečas2, Martin Mates3, Petr Neužil3
1 Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí a. s., Třinec
2 CKTCH Brno
3 Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha

Cíl: Práce seznamuje s novou technikou uzávěrů mitrálního paravalvulárního leaku (MiPVL) pomocí říditelného elektrofyziologického katétru. Metoda a výsledky: Celkem jsme provedli 6 pokusů o uzávěr MiPVL. Výkon jsme prováděli v celkové anestezii se současným 3D monitoringem jicnovou echokardiografií (RT3DTEE) u pěti pacientů. V pěti případech jsme nenasondovali MiPVL standardním způsobem vodičem, pouze v jednom případě šlo použít konvenční techniku. Ve všech případech jsme byli schopni projít kanálem MPVL z levé síně do levé komory. V jednom případě jsme provedli uzávěr dvakrát, protože použitý Amplatzer VSD occluder interferoval s diskem mitrální chlopně. Všech pět MiPVL jsme úspěšně uzavřeli Amplatzerovým vascular plugem (AVP III). Ve dvou případech došlo k úplnému uzávěru PVL, ve třech případech přetrvával drobný reziduální MiPVL.

Závěr: Uzávěr MiPVL pomocí nové techniky řiditelným elektrofyziologickým katétrem za RT3DTEE monitoringu zjednodušuje celý postup. Současné použití AVP III zlepšuje úspěšnost celé procedury.

Klíčová slova: paravalvulární leak, katetrizační uzávěr, řiditelný elektrofyziologický katétr, Amplatzer vascular plug, RT3DTEE

A new technique of catheter mitral paravalvular leak closure

Aim: The aim of this paper is to introduce new technic of mitral paravalvular leak (MiPVL) closure using steerable electrophysiologic catheter. Method and Results: We made six attempts to close MiPVL. Procedure was performed under general anesthesia with simultaneous monitoring of 3D transesophageal echocardiography (RT3DTEE) except one. In five cases, we didnot cross MiPVL in a standard manner, only in one case we have been succefull applying the conventional technique. In all cases we were able to pass the channel MPVL from the left atrium into the left ventricle. In one case, we made the closure twice, because the Amplatzer VSD occluder interfered with a disc of mitral valve. All five MiPVL we have successfully closed with Amplatzer vascular plug (AVP III). In two cases we achieved complete closure PVL, in three cases a small residual MiPVL persisted.

Conclusion: Closing MiPVL using a new technique with steerable electrophysiological catheter and RT3DTEE monitoring simplifies the entire process. Concomitant use of AVP III improves the success of the whole procedure.

Keywords: paravalvular leak, catheter closure, steerable electrophysiologic catheter, Amplatzer vascular plug, RT3DTEE

Zveřejněno: 14. duben 2011


Reference

 1. Hammermeister K, Sethi GK, Henderson WG, et al. Outcomes 15 years after valve replacement with a mechanical versus a bioprosthetic valve: Final report of the veterans affairs randomized trial. J Am Coll Cardiol 2000; 36: 1152-1158. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Genoni M, Franzen D, Vogt P, Seifert B, Jenni R, Kunzli A, Niederhauser U, Turina M. Paravalvular leakage after mitral valve replacement: improved long-term survival with aggressive surgery? Eur J Cardiothorac Surg 2000; 17: 14-19. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Dhasmann JP, Blackstone EH, Kirklin JW, et al. Factors associated with periproathetic leakage following primary mitral valve replacement with special consideration of the suture technique. Ann Thorac Surg 1983; 35(2): 170-178. http://ejcts.ctsnetjournals.org/cgi/ijlink?linkType=ABST&journalCode=ejcts&resid=17/1/14 Garcia MJ, Vandervoort P, Stewart WJ, et al. Mechanisms of hemolysis with mitral prosthetic regurgitation. Study using transesophageal echocardiography and fluid dynamic simulation. J Am Coll Cardiol 1996; 27: 399-406. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Akins CW, Bitondo JM, Hilgenberg AD, Vlahakes GJ, Madsen JC, MacGillivray TE. Early and late results of the surgical correction of cardiac prosthetic paravalvular leaks. J Heart Valve Dis 2005; 14: 792-799. Discussion 799-800.
 5. Kirali K, Mansuroglu D, Yaymaci B, Omeroglu SN, Basaran Y, Ipek G, et al. Paravalvular leakage after mitral valve replacement: Is left atrial enlargement an additional indication for reoperation? J Heart Valve Dis 2001; 10: 418-425.
 6. Genoni M, Franzen D, Tavakoli R, et al. Does the morphology of mitral paravalvular leaks influence symptoms and hemolysis? J Heart Valve Dis 2001; 10: 426-430.
 7. Hourihan M, Perry SB, Mandell VS, et al. Transcatheter umbrella closure of valvular and paravalvular leaks. J Am Coll Cardiol, 1992; 20: 1371-137. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Hijazi ZM. Transcatheter management of paravalvular mitral leaks: far from ideal. Catheter Cardiovasc Interv 2004; 61: 552-553. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Hein R, Lang K, Wunderlich N, Wilson N, Sievert H. Percutaneou closure of paravalvular leaks. J Interv Cardiol 2006; 19: S73-S77. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Shapira Y, Hirsch R, Kornowski R, et al. Percutaneous closure of perivalvular leaks with Amplatzer occluders: feasibility, safety, and short-term results. J Heart Valve Dis 2007; 16: 305-313.
 11. Cortes M, Garcia E, Garcia-Fernandez MA, Gomez JJ, Perez-David E, Fernandez-Aviles F. Usefulness of transesophageal echocardiography in percutaneous transcatheter repairs of paravalvular mitral regurgitation. Am J Cardiol 2008; 101: 382-386. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Biner S, Kar S, Siegel RJ, Rafique A, Shiota T. Value of color doppler three-dimensional transesophageal echocardiography in the percutaneous closure of mitral prosthesis paravalvular leak. Am J Cardiol 2010; 105: 984-989. Přejít k původnímu zdroji...
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.