Intervenční a akutní kardiologie, 2004 (roč. 3), číslo 2

Úvodník

Koronární nemoc aneb hledání grálu

Coronary artery disease: in the search for the Holy Gral

Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2004; 3(2): 59-60

-

Původní práce

Podání tirofibanu před transportem k přímé angioplastice

TIROFIBAN ADMINISTRATION BEFORE TRANSPORT TO DIRECT ANGIOPLASTY

Ivana Šantrůčková, Ivo Varvařovský, Aleš Herman, Vladimír Rozsíval, Petr Vojtíšek, Josef Málek, Ivana Kellnerová

Interv Akut Kardiol 2004; 3(2): 67-69

V devítiměsíční retrospektivní studii vedlo podání tirofibanu před transportem k přímé angioplastice ke stejným angiografickým výsledkům před zákrokem i po něm jako samotná léčba aspirinem a heparinem.

Přehledy

Prehľad klinických skúseností s bunkovou liečbou srdcového zlyhania a infarktu myokardu

CLINICAL EXPERIENCES WITH CELLULAR THERAPY OF HEART FAILURE AND MYOCARDIAL INFARCTION

Juraj Fabián, Eva Goncalvesová

Interv Akut Kardiol 2004; 3(2): 70-73

Srdcové zlyhávanie a pokročilá koronárna choroba je pre hrozivú incidenciu, prevalenciu a predovšetkým zlú prognózu v centre pozornosti mnohých experimentálnych a klinických výskumov. Zásadné zlepšenie prognózy a kvality života týchto chorých, možno očakávať len od metód, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvnia podstatu chronického srdcového zlyhania. Tou je strata funkčných kardiomyocytov. Jedným z takýchto liečebných prístupov je transplantácia buniek. Autori podávajú prehľad o celulárnych transplantáciách ako perspektíve liečby ireverzibilných poškodení myokardu. Sústreďujú sa predovšetkým na doterajšie klinické skúsenosti s touto liečbou. V závere...

Farmakologická léčba akutních koronárních syndromů bez elevací ST: od aspirinu k fondaparinu

PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF ACUTE CORONARY SYNDROMES WITHOUT ST ELEVATIONS: FROM ASPIRIN TO FONDAPARINUX

František Holm, Zdeněk Šembera

Interv Akut Kardiol 2004; 3(2): 74-78

Standardním farmakoterapeutickým postupem v léčbě akutních koronárních syndromů bez ST elevací (nonSTE AKS) je v současné době podávání aspirinu, enoxaparinu a clopidogrelu. Blokátory destičkových receptorů IIb/IIIa jsou určeny především nemocným indikovaným k perkutánní koronární intervenci. Současně probíhající studie odpoví na otázku, zda bude enoxaparin nahrazen fondaparinem v léčbě nonSTE AKS.

Brugadův syndrom jako příčina náhlého úmrtí

BRUGADA SYNDROME AS A RISK OF SUDDEN CARDIAC DEATH

Sabina Krištofová, Karel Dvořák

Interv Akut Kardiol 2004; 3(2): 79-82

Brugadův syndrom je většinou dědičné arytmogenní onemocnění charakterizované typickým nálezem elevací ST úseku ve svodech V1-3 často s obrazem inkompletní blokády pravého raménka Tawarova a zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti podmíněné komorovou fibrilací. Autoři v přehledném článku pojednávají o výskytu, elektrokardiografické diagnostice, změnách ST úseku při testování s ajmalinem, elektrofyziologickém vyšetření, prognóze a léčebných možnostech tohoto syndromu. Zdůrazňují nutnost časné diagnostiky pro adekvátní vyšetření a léčbu nemocných.

Akutní IM u pacientů s anamnézou chirurgické revaskularizace myokardu

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN PATIENTS WITH THE HISTORY OF CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING

Miroslav Brtko

Interv Akut Kardiol 2004; 3(2): 83-85

Pacienti po chirurgické revaskularizaci myokardu (CABG - coronary artery bypass grafting), kteří jsou hospitalizováni pro akutní infarkt myokardu (AIM), jsou velmi rizikoví. Jde vesměs o polymorbidní nemocné s nízkou ejekční frakcí (EF) levé komory a postižením 3 arterií. AIM se u nich často manifestuje atypicky, je rozsahem menší a má horší prognózu. Reperfuzní léčbou jsou tito nemocní léčeni méně často, než nemocní bez anamnézy CABG. Je-li infarktovou tepnou žilní štěp, je prognóza nemocného obzvláště nepříznivá. Primární perkutánní koronární intervence (PCI) dosahuje v léčbě pacientů s anamnézou CABG lepších výsledků, než trombolýza (TL); obě léčebné...

Kazuistiky

První použití mechanické srdeční podpory v České republice

MECHANICAL CARDIAC SUPPORT - THE FIRST USE IN CZECH REPUBLIC

Jiří Kettner, Jan Pirk, Ivan Netuka, Jiří Malý, Jaroslav Mašín, Aleš Březina

Interv Akut Kardiol 2004; 3(2): 86-88

Autoři popisují první použití mechanické srdeční podpory v České republice u nemocného v terminální fázi srdečního selhání jako přemostění k následné úspěšné transplantaci srdce a komplikace spojené s tímto postupem. Použití mechanické podpory v této indikaci, tj. překlenutí kritického období do transplantace srdce a její provedení ve fázi funkčního zotavení, považují v našich podmínkách i přes značnou finanční náročnost za plně oprávněné s největším potenciálem z hlediska dlouhodobé prognózy.

Zkušenosti s podáním ultrakrátce působícího beta-blokátoru esmololu u nemocných s kontraindikací beta-blokátorů

EXPERIENCE WITH ADMINISTRATION OF ULTRASHORT-ACTING BETA-BLOCKER ESMOLOL TO PATIENTS WITH CONTRA­INDICATION FOR BETA-BLOCKER USE

Tomáš Janota, Jan Malík, Jan Šimek, Jaromír Hradec

Interv Akut Kardiol 2004; 3(2): 89-91

Beta-blokátory mají řadu příznivých účinků jako je snížení metabolických nároků srdce, zlepšené plnění levé komory, zvýšení subendokardiálního prokrvení, snížení arteriálního tlaku, antiarytmické vlastnosti či zvýšení ejekční frakce při dlouhodobém užívání u nemocných se srdečním selháním. Beta-blokátory mají ale i své nežádoucí účinky omezující jejich použitelnost. Za absolutní kontraindikaci jejich podání jsou považovány bradyarytmie a šokové stavy. Podávání při bronchospastických stavech a při těžkém srdečním selhání se nedoporučuje. Podle našich zkušeností ale mohou být beta-blokátory ve všech těchto situacích nejen tolerované, ale i zásadně přínosné....

Direktní PCI u pacientky s dextrokardií

PRIMARY PCI IN A PATIENT WITH DEXTROCARDIA

Michal Paďour, Pavel Formánek, Petr Kmoníček, Petr Niederle, Radka Ouhrabková

Interv Akut Kardiol 2004; 3(2): 92-93

Třiaosmdesátileté pacientce s dextrokardii a situs solitus jsme provedli direktní PCI ACD. Angiografický obraz věnčitého řečiště porovnáváme s angiografii pacienta s dextrokardii a situs inversus totalis, kterému byla v minulosti na našem oddělení provedena PCI RIA.

Může vynucená odložená koronární angioplastika změnit prognózu nemocného s difuzním koronárním postižením?

CAN A FORCED DELAYED CORONARY ANGIOPLASTY CHANGE A PROGNOSIS PATIENT WITH MULTIPLE CORONARY IMPAIRMENT?

Václav Kopal, Cyril Chrástecký, Jindřich Palčík, Marek Richter

Interv Akut Kardiol 2004; 3(2): 94-97

Je uveden případ pacienta s recidivujícím akutním infarktem inferiorní stěny a pravé komory při mnohočetném postižení věnčitých tepen, který byl řešen trombolýzou na spádovém interním oddělení. Pro prolongovanou hypotenzi s nutností aplikace katecholaminů byla po 11 dnech provedena koronarografie s nálezem uzávěru ACD s následně provedenou PTCA s implantací stentu s rychlou úpravou funkce komor. Na příkladu z praxe je ukázána prospěšnost PTCA u -ztraceného- případu.

Suplementum A

XIVth PRAGUE WORKSHOP ON INTERVENTIONAL CARDIOLOGY INTERCATH 2004

XIVth PRAGUE WORKSHOP ON INTERVENTIONAL CARDIOLOGY INTERCATH 2004 - abstracts

-

Interv Akut Kardiol 2004; 3(2):

-

Hot-line

Studie SYNERGY - nízkomolekulární heparin v časné invazivní léčbě akutního koronárního syndromu

SYNERGY STUDY - LOW-MOLECULAR-WEIGHT HEPARIN IN THE EARLY INVASIVE THERAPY OF ACUTE CORONARY SYNDROME

Petr Janský

Interv Akut Kardiol 2004; 3(2): 98-99

Studie SYNERGY prokázala, že nízkomolekulární heparin enoxaparin je přinejmenším stejně účinný jako nefrakcionovaný heparin u pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevací ST segmentu léčených časnou invazivní revaskularizační strategií.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.