Interv Akut Kardiol 2004; 3(2): 86-88

První použití mechanické srdeční podpory v České republice

Jiří Kettner1, Jan Pirk1, Ivan Netuka1, Jiří Malý1, Jaroslav Mašín1, Aleš Březina2
1 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
2 Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, Praha

Autoři popisují první použití mechanické srdeční podpory v České republice u nemocného v terminální fázi srdečního selhání jako přemostění k následné úspěšné transplantaci srdce a komplikace spojené s tímto postupem. Použití mechanické podpory v této indikaci, tj. překlenutí kritického období do transplantace srdce a její provedení ve fázi funkčního zotavení, považují v našich podmínkách i přes značnou finanční náročnost za plně oprávněné s největším potenciálem z hlediska dlouhodobé prognózy.

Keywords: terminální fáze srdečního selhání, mechanické srdeční podpory, transplantace srdce.

MECHANICAL CARDIAC SUPPORT - THE FIRST USE IN CZECH REPUBLIC

The authors present the first implantation of biventricular assist device in Czech republic in a 58-year old men with end stage heart failure and multiple organ failure despite maximum medical therapy. During a week after placement was observed recovery of organ function and after 29 days the patient underwent successful orthotopic heart transplantation. Despite number complications (bleeding, infection, stroke) was achieved satisfactory graft and organ functions and after special rehabilitation support is patient in this time in home care.

Keywords: end stage heart failure, mechanical assist device, heart transplantation.

Published: 31. prosinec 2004Autoři ve své kazuistice popisují první implantaci mechanické biventrikulární podpory srdce v České republice. Příjemcem byl 58letý muž v terminálním stadiu srdečního selhávání v důsledku kardiomyopatie a s počínajícím orgánovým selháváním při maximální medikamentózní léčbě. Po implantaci mechanické podpory došlo postupně k úpravě orgánových funkcí a po 29 dnech byla provedena úspěšná ortotopická transplantace srdce. I přes řadu pooperačních komplikací (krvácení, infekce, cévní mozková příhoda) došlo při normální funkci srdečního štěpu k úpravě orgánových funkcí, nemocný podstoupil speciální rehabilitační pobyty a v současné době je v domácím ošetřování.

MECHANICAL CARDIAC SUPPORT - THE FIRST USE IN CZECH REPUBLIC

The authors present the first implantation of biventricular assist device in Czech republic in a 58-year old men with end stage heart failure and multiple organ failure despite maximum medical therapy. During a week after placement was observed recovery of organ function and after 29 days the patient underwent successful orthotopic heart transplantation. Despite number complications (bleeding, infection, stroke) was achieved satisfactory graft and organ functions and after special rehabilitation support is patient in this time in home care.


Reference

  1. Kettner J. Mechanické podpory krevního oběhu. Cor Vasa 2003; 45(9): 437-443.
  2. Mechanical Cardiac Support 2000: Current applications and future trial design - 1. 2. Consensus Conference Report; June 15-16, 2000; Bethesda, Maryland.
  3. El-Banayosy A, Korfer R, Arusoglu L, et al. Device and Patient Management in a Bridge-to-Transplant Setting. AnnThoracSurg 2001; 71: S98-102.
  4. Korfer R., El-Banayosy A, Arusoglu L, et al. Single-center experience with the Thoratec ventricular assist device. J Thorac Cardiovasc Surg 2000; 119: 596-600. Go to original source...
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.