Interv Akut Kardiol 2009; 8(2): 64-68

Selektivní katetrizační ablace v léčbě perzistující fibrilace síní u nemocných s chronickou srdeční insuficiencí

Josef Kautzner, Hanka Mlčochová, Petr Peichl, Robert Čihák, Peter Hlivák, Dan Wichterle
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Chronické srdeční selhání (CHSS) a fibrilace síní (FS) se často vyskytují společně a nepříznivě se navzájem ovlivňují. Cílem této studie je rozbor výsledků katetrizační ablace FS u pacientů s CHSS na podkladě systolické dysfunkce levé komory srdeční.

Metody: Do studie bylo zařazeno celkem 23 nemocných s CHSS (funkční třída NYHA II a výše, ejekční frakce levé komory ≤ 40 %), kteří podstoupili katetrizační ablaci pro perzistující nebo dlouhodobě perzistující FS (22 mužů, průměrný věk 54 ± 9 let). Katetrizační ablace byla provedena za pomocí intrakardiální echokardiografie a trojrozměrného elektroanatomického systému s ověřením izolace plicních žil prostřednictvím cirkulárního mapovacího katétru.

Výsledky: Katetrizační ablace byla úspěšně provedena bez komplikací u všech nemocných. Data z dlouhodobého sledování (18 ± 8 měsíců) jsou dostupná pro 22 nemocných. Sinusový rytmus po prvním výkonu přetrvává dlouhodobě u 13 pacientů (59 %) a po opakované katetrizační ablaci pro síňové tachykardie u 16 (73 %) nemocných. Symptomatická úleva a lepšení systolické funkce došlo i u dalších 4 pacientů (celkem 91 %). Došlo k významnému zlepšení v třídě funkční klasifikace (1,57 ± 0,68 vs. 2,33 ± 0,52) a systolické funkce levé komory srdeční (průměrná ejekční frakce 47 ± 11 vs. 30 ± 6 %, p < 0,0001).

Závěry: Katetrizační ablace perzistující nebo dlouhodobě perzistující FS, navigovaná pomocí intrakardiální echokardiografie, je bezpečnou a účinnou léčebnou metodou i u pacientů se systolickou dysfunkcí levé komory srdeční. Vede ke zmírnění symptomů a významnému zlepšení systolické funkce levé komory srdeční.

Klíčová slova: fibrilace síní, chronické srdeční selhání, katetrizační ablace, dysfunkce levé komory srdeční.

Selective catheter ablation for persistent atrial fibrillation in patients with chronic heart failure

Chronic heart failure (CHF) and atrial fibrillation (AF) occur often together and adversely affect each other. The goal of this study is analysis of the outcome of catheter ablation for AF in patients with CHF due to systolic left ventricular dysfunction.

Methods: The study included 23 patients with CHF (functional class NYHA II and higher, left ventricular ejection fraction ≤ 40 %) who underwent catheter ablation for persistent or long term persistent AF (22 males, mean age 54 ± 9 years). Catheter ablation was performed under the guidance of intracardiac echocardiography and 3D electroanatomical mapping system. Electrical isolation of pulmonary veins was accomplished using circular mapping catheter.

Results: Catheter ablation was performed successfully without complications in all patients. Long-term follow-up data (18 ± 8 months) are available for 22 subjects. Sinus rhythm persisted after the first procedure in 13 patients (59 %), and after repeated ablation procedure for atrial tachycardias in 16 (73 %) subjects. Symptomatic relief and improvement in left ventricular systolic function was achieved in another 4 patients (91 % in total). There was significant improvement in functional class (1.57 ± 0.68 vs. 2.33 ± 0.52) and left ventricular systolic function (mean ejection fraction 47 ± 11 vs. 30 ± 6 %, p < 0.0001) in the whole study group.

Conclusions: Catheter ablation for persistent or long-term persistent AF, navigated by intracardiac echocardiography, is safe and efficacious treatment method even in patients with left ventricular systolic dysfunction. It results in symptomatic relief and significant improvement in left ventricular systolic function.

Keywords: atrial fibrillation, chronic heart failure, catheter ablation, left ventricular dysfunction.

Zveřejněno: 1. květen 2009


Reference

 1. Heist EK, Ruskin JN. Atrial fibrillation and congestive heart failure: risk factors, mechanisms, and treatment. Prog Cardiovasc Dis. 2006; 48(4): 256-269. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Wang TJ, Larson MG, Levy D, et al. Temporal relations of atrial fibrillation and congstive heart failure and their joint influence on mortality: The Framingham Heart Study. Circulation 2003; 107: 2920-2925. Přejít k původnímu zdroji...
 3. ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with supraventricular arrhythmias - executive summary. JACC 2003; 42: 1493-1531.
 4. Roy D, Talajic M, Dorian P, et al. Amiodarone to prevent recurrences of atrial fibrillation. N Engl J Med 2000; 342: 913-920. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Torp-Pedersen C, Moller M, Bloch-Thomsen PE, et al. Dofetilite in patients withcongestive heart failure and left ventricular dysfunction N Engl J Med 1999; 341: 857-865. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Calkins H, Brugada J, Packer DL, et al. HRS/EHRA/ECAS expert consensus statement on catheter and surgical ablation of atrial fibrillation: recommendations for personnel, policy, procedures and follow-up. Europace 2007; 9: 335-379. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Chen MS, Marrouche NF, Khaykin Y, et al. Pulmonary vein isolation for the treatment of atrial fibrillation in patients with impaired systolic function. J Am Coll Cardiol. 2004; 43: 1004-1009. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Hsu LF, Ja?s P, Sanders P, et al. Catheter ablation for atrial fibrillation in congestive heart failure. N Engl J Med. 2004; 351: 2373-2383. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Tondo C, Mantica M, Russo G, et al. Pulmonary vein vestibule ablation for the control of atrial fibrillation in patients with impaired left ventricular function. Pacing Clin Electrophysiol. 2006; 29: 962-970. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Gentlesk PJ, Sauer WH, Gerstenfeld EP, et al. Reversal of left ventricular dysfunction following ablation of atrial fibrillation. J Cardiovasc Electrophysiol. 2007; 18: 9-14. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Lutomsky BA, Rostock T, Koops A, et al. Catheter ablation of paroxysmal atrial fibrillation improves cardiac function: a prospective study on the impact of atrial fibrillation ablation on left ventricular function assessed by magnetic resonance imaging. Europace. 2008; 10: 593-599. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Hsieh MH, Tai CT, Lee SH, et al. Catheter ablation of atrial fibrillation versus atrioventricular junction ablation plus pacing therapy for elderly patients with medically refractory paroxysmal atrial fibrillation. J Cardiovasc Electrophysiol. 2005; 16: 457-461. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Khan MN, Jais P, Cummings J, et al. Pulmonary vein isolation for atrial fibrillation in patients with heart failure. N Engl J Med 2008; 359: 1778-1785. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Verma A, Wazni OM, Marrouche NF, Martin DO, Kilicaslan F, Minor S, Schweikert RA, Saliba W, Cummings J, Burkhardt JD, Bhargava M, Belden WA, Abdul-Karim A, Natale A. Preexistent left atrial scarring in patients undergoing pulmonary vein antrum isolation: an independent predictor of procedural failure. J Am Coll Cardiol. 2005; 45(2): 285-292. Přejít k původnímu zdroji...
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.