Z posledního čísla

Perkutánní koronární intervence na nechráněném kmeni levé věnčité tepny – současný stav

Kamil Novobílský, Roman Štípal

Autoři prezentují přehled současných poznatků a dat týkajících se diagnostiky a perkutánní léčby významného postižení kmene levé věnčité tepny. Přinášejí anatomické a histologické aspekty této specifické lokalizace koronární aterosklerózy, hodnocení její morfologické a funkční významnosti, srovnání s chirurgickou revaskularizací i současný pohled na možnosti a techniky perkutánní intervence, stejně jako aktuální doporučení pro její indikace.

Novinky v arytmologii z kongresu ESC v Římě

Josef Kautzner

Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia

Bashar Aldhoon, Josef Kautzner

Vedení antikoagulační léčby v perioperačním období je mnohdy náročným úkolem, který vyžaduje posouzení vztahu mezi tromboembolickým rizikem a rizikem krvácení vyplývajícím ze samotného chirurgického výkonu. Výsledky z velkých randomizovaných studií, které se zabývaly optimálním perioperačním režimem, jsou omezené. Tento přehledový článek shrnuje současné dostupné poznatky o péči o pacienty užívající antikoagulancia v perioperačním období. Zároveň článek uvádí praktický postup optimální perioperační strategie u této skupiny pacientů.

Vybrané články

Endovaskulární léčba ischemických cévních mozkových příhod

Antonín Krajina, Dagmar Krajíčková

Krátkodobé klinické výsledky nemocných po katetrové implantaci aortální chlopně: TAVI registr Kardiocentra Nemocnice Podlesí Třinec

Marian Branny, Piotr Branny, Jaroslav Januška, Miroslav Hudec, Krystyna Kluzová, Pavla Kufová, Jiří Jarkovský, Milan Bláha

Úvod: Katetrová implantace aortální chlopně (TAVI) patří vedle chirurgické náhrady mezi život zachraňující léčebné výkony. Cíl: Hodnocení krátkodobého (30denního) sledování nemocných podstupujících TAVI v Kardiocentru Nemocnice Podlesí Třinec. Metodika: V období od července 2009 do prosince 2013 podstoupilo TAVI celkem 236 nemocných z důvodu aortální stenózy či regurgitace nativní chlopně (98,3 %) anebo degenerativního postižení aortální bioprotézy (1,7 %). Data nemocných byla prospektivně zadávána do Czech TAVI registru (CTR), spravovaného Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity v Brně. V souboru byli starší nemocní, průměrný věk 79 let (67; 87), 53 % byly ženy, většina nemocných měla limitující symptomy (86,9 % dušnost dle NYHA III/IV). Aortální stenóza byla definována středním gradientem (MGrad) 43,0 mmHg (10,9; 76,0), indexovanou plochou aortální chlopně (AVAi) 0,40 cm2/m2, všichni nemocní byli shledáni vysoce rizikovými anebo kontraindikovanými k chirurgické náhradě aortální chlopně (logistické EUROScore (17,7 % (5,6; 52,0)) a byli indikováni k TAVI. Nejčastěji byl použit femorální přístup (66,5 %), následovaly přímý aortální (16,5 %), podklíčkový (13,6 %) a hrotový přístup (3,4 %). Statistická významnost změny NYHA kategorie po TAVI byla testována McNemar-Bowker testem, změna gradientů aortální chlopně byla testována Wilcoxonovým párovým testem. Pro popis dat bylo použito standardních popisných statistik; absolutní a relativní četnosti pro kategoriální proměnné a medián doplněný o 5–95% kvantil pro spojité proměnné. Výsledky: Chlopeň byla úspěšně implantována u 99,6 % nemocných. Ve 30denním sledování byl výskyt celkové mortality, mozkové ischemie (CMP/TIA) a koronární obstrukce 2,5 %, 3,0 % a 0,4 %. Po implantaci chlopně došlo k poklesu MGrad na aortální chlopni na 9 mmHg (4; 19) (p < 0,001) a zlepšení funkční třídy – dušnosti NYHA I/II z 13,4 % před TAVI na 88,2 % po TAVI (p < 0,001). U 99,2 % nemocných nebyla zaznamenána na bioprotéze žádná nebo mírná aortální regurgitace (0–II stupeň), u jednoho nemocného (0,4 %) středně závažná regurgitace (III. stupeň), u jednoho nemocného (0,4 %) z technických důvodů nebylo možné stupeň regurgitace stanovit. Závažné krvácení bylo zaznamenáno u 3,4 % pacientů. Závěr: Czech TAVI registr zahrnující data z Kardiocentra Nemocnice Podlesí Třinec, je prospektivní registr hodnotící všechny konsekutivní TAVI procedury na daném pracovišti. První hodnocení ukazuje na příznivé krátkodobé klinické výsledky neselektované skupiny všech TAVI pacientů léčených v našem centru.

Dlouhodobá efektivita a bezpečnost katetrové alkoholové septální ablace v závislosti na aplikovaném množství alkoholu

Jaroslav Januška, Ivana Holotňáková, Libor Škňouřil, Miroslav Dorda, Bronislav Holek, Marian Branny, Martin Pleva

Úvod: Katetrizační alkoholová septální ablace (ASA) je efektivní léčbou symptomatických pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií a obstrukcí výtokového traktu (HOCM). V současnosti chybí poznatky o dlouhodobé efektivitě ASA podáním velmi nízké dávky alkoholu (≤ 1 ml). Cíl práce: Porovnání dlouhodobého efektu ASA v závislosti na množství aplikovaného alkoholu. Metodika: Soubor 84 konsekutivních pacientů s průměrným věkem 59 ± 4,2 let (62 % žen) byl rozdělen do dvou skupin. Skupinu A tvořila 31 pacientů s aplikací ≤ 1 ml alkoholu. Skupinu B tvořilo 53 pacientů s aplikací > 1 ml alkoholu. Klinické a echokardiografické sledování podstoupili všichni pacienti v průměru po dobu 33 měsíců. Rozsah myokardiální nekrózy po ASA byl posouzen maximální výší CK. Výsledky: ASA byla v celém souboru spojena s významným průměrným poklesem dušnosti (NYHA 2,87 vs. 1,74, p < 0,001) již po 1 roce podobně jako maximální klidový gradient (67,2 torr vs. 23,3 torr, p < 0,001). Během sledování přetrvával pokles gradientu v obou skupinách. Rozsah myokardiální nekrózy byl nižší ve skupině A (p < 0,001). Přežívání v dlouhodobém sledování bylo lepší ve skupině B (p < 0,001). Závěr: ASA s dávkami alkoholu ≤ 1 ml je efektivní léčbou u pacientů se symptomatickou HOCM, ale spojena s menším rozsahem myokardiální nekrózy.

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.