Intervenční a akutní kardiologie, 2009 (roč. 8), číslo 1

Úvodník

První katetrizační implantace aortálních chlopní v České republice

First transcatheter aortic valve implantations in the Czech republic

Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2009; 8(1): 6-8

-

Originální práce

Angiografické a klinické hodnocení lékového stentu první generace u konsekutivních nemocných s vysokým rizikem restenózy

Angiographic and clinical assessment of the first generation of drug eluting stents in the consecutive patients with high risk of restenosis

Petr Neugebauer, Petr Kala, Otakar Boček, Petr Jeřábek, Martin Poloczek, Miroslav Vytiska, Jiří Pařenica, Jindřich Špinar

Interv Akut Kardiol 2009; 8(1): 9-14

Účel studie: Zjistit střednědobé výsledky u neselektované populace pacientů po implantaci lékového stentu první generace. Metodika: Prospektivní angiografická a klinická analýza 89 konsekutivních pacientů s minimálně jedním lékovým stentem implantovaným v období od února 2004 do listopadu 2005. Byl hodnocen výskyt angiografické in-segment restenózy pomocí kvantitativní koronární angiografie 12 měsíců po implantaci DES. Z klinických ukazatelů byl analyzován výskyt infarktu myokardu a úmrtí z jakékoli příčiny, dále nutnost opětovné revaskularizace (TLR) a výskyt klinické restenózy. Průměrný věk souboru byl 61,1 ± 9,3 let, 58,4 % pacientů mělo...

Zobrazení srdce výpočetní tomografií pomocí přístroje se dvěma systémy rentgenka-detektor: roční zkušenosti ve Fakultní nemocnici v Motole

Dual-source computed tomography angiography of the heart: one year experience in the University Hospital Motol

Theodor Adla, Jiří Neuwirth, Radka Adlová, Vojtěch Suchánek, Lucia Martinkovičová, Miloslav Roček, MUDr. Josef Veselka CSc

Interv Akut Kardiol 2009; 8(1): 15-18

Účel studie: Zhodnotit roční zkušenosti s vyšetřením srdce na CT přístroji se dvěma systémy rentgenka-detektor (Somatom Definition, Siemens, SRN) na pracovišti bez předchozích zkušeností s CT vyšetřením srdce. Metody: Všichni pacienti byli vyšetřeni CT přístrojem Somatom Definition. CT vyšetření srdce od 1. 2. 2007 do 31. 1. 2008 podstoupilo 211 pacientů. Výsledky: Bylo provedeno 184 nativních CT pro měření kalciového skóre. CT koronarografie v různém rozsahu byla provedena u 198 pacientů. Nejčastější indikací byla ischemická choroba srdeční. Závěr: CT vyšetření srdce si postupně našlo ve Fakultní nemocnici v Motole své místo a rozšířilo možnosti...

Přehledové články

Kontroverzní úloha umělého dýchání při základní neodkladné resuscitaci - nová doporučení 2008

Controversial role of mouth-to-mouth ventilation in basic life support - new advisory statement 2008

Anatolij Truhlář, Vladimír Černý

Interv Akut Kardiol 2009; 8(1): 20-27

Autoři ve svém sdělení předkládají přehled současné literatury k problematice základní neodkladné resuscitace bez umělého dýchání (hands-only resuscitation), která znamená zásadní změnu v přístupu veřejnosti k postiženým s náhlou zástavou oběhu. V textu jsou analyzovány historické důvody začlenění dýchání z úst do úst v algoritmu základní neodkladné resuscitace, jeho nežádoucí účinky a současná úloha s ohledem na patofyziologii nejčastějšího typu srdeční zástavy v dospělosti. Jsou shrnuty výsledky dosud publikovaných experimentálních a klinických studií, které neprokázaly žádný přínos dýchání z úst do úst při základní neodkladné resuscitaci dospělého pacienta...

Kazuistiky

Perforace radiální tepny

Radial artery perforation

Ivo Bernat, Jan Pešek, Jiří Koza, MUDr. Michal Šmíd, Richard Rokyta

Interv Akut Kardiol 2009; 8(1): 35-38

Iatrogenní perforace radiální tepny je vzácná komplikace transradiální katetrizace, která při šetrné manipulaci s instrumentariem, včasné diagnostice a léčbě nevede k následnému poškození pacienta. Autoři popisují čtyři případy této komplikace.

Neobvyklá příčina anginy pectoris

Unusual cause of angina pectoris

Vladimír Rozsíval, Miroslav Lojík

Interv Akut Kardiol 2009; 8(1): 40-42

71letý nemocný prodělal před šesti lety chirurgickou revaskularizaci, když byla implantována a. mammaria na ramus interventricularis arterior (LIMA-RIA) pro stenózu proximální RIA. Několik posledních měsíců trpěl anginou pectoris, která se zhoršovala do nestability s nočními a klidovými bolestmi. Při koronarografii byl zjištěn dobře fungující bypass LIMA-RIA bez jakékoli abnormality v průběhu. Příčinou anginózních potíží byla těsná stenóza a. subclavia, která se nad podklíčkové tepně nacházela těsně před odstupem LIMA. Stenóza byla vyřešena implantací stentu. Měsíc po výkonu byl nemocný asymptomatický.

Perkutánní implantace aortální chlopně u nemocné s těsnou aortální stenózou

Percutaneous aortic valve implantation in patient with severe aortic stenosis

Michael Želízko, Bronislav Janek, Ivan Netuka, Jiří Malý, Tomáš Kotulák, Tomáš Marek, Dana Kautznerová, Olaf Luha

Interv Akut Kardiol 2009; 8(1): 43-46

Popisujeme kazuistiku nemocné s významnou aortální stenózou a ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Byla léčena katetrizační metodou perkutánní implantace aortální chlopně (TAVI) po předchozí PCI ramus interventricularios anterior s implantací lékového stentu. Popisujeme techniku výkonu.

První zkušenost s perkutánní transfemorální implantací chlopně Edwards SAPIEN™ u nemocných s aortální stenózou

First expirience with percutaneous transfemoral implantation of the Edwards SAPIEN™ valve in patients with aortal stenosis

Josef Šťásek, Jan Vojáček, Josef Bis, Jan Vojáček, Miroslav Brtko, Pavel Polanský, Martin Vejběra, Jan Harrer, Jaroslav Dušek, Dušan Černohorský, Antonio Colombo

Interv Akut Kardiol 2009; 8(1): 47-51

Aortální chlopeň Edwards SAPIEN™ je jedním ze dvou dosud komerčně dostupných systémů pro perkutánní náhradu stenotické aortální chlopně vzniklé na podkladě degenerativních změn. V článku je krátce prezentován transfemorální postup implantace této chlopně, diskutovány jsou aktuální indikace k perkutánní implantaci aortální chlopně. Současně jsou publikovány první zkušenosti se zavedením dvou aortálních chlopní Edwards SAPIEN™ na pracovišti I. interní kliniky FN Hradec Králové. Implantace chlopní 23 a 26 mm proběhly bez komplikací, obě nemocné bylo možné v dobrém klinickém stavu propustit sedmý den po výkonu do domácího léčení.

Komentáře

Komentář ke článku Perforace radiální tepny

Comments on the paper Radial artery perforation

Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2009; 8(1): 39

-

Farmakoterapie

Farmakoterapie fibrilace síní

Practical guidelines for pharmacologic atrial fibrillation treatment

Petr Heinc

Interv Akut Kardiol 2009; 8(1): 28-33

Fibrilace síní je nejčastější setrvalou arytmií a nezávislým rizikovým faktorem pro vznik CMP v důsledku tromboembolizmu. Je podána strategie léčby a doporučení farmakologické léčby kontroly frekvence, kontroly rytmu a prevence tromboembolie.

Dopisy redakci

Trombolytická léčba akutní plicní embolie - Komentář k článku S. Janouška

Comments on the paper Thrombolytic treatment of acute pulmonary embolism

Jiří Widimský, Jaroslav Malý

Interv Akut Kardiol 2009; 8(1): 52

-

Odpověď na komentář J. Widimského a J. Malého

Response to the comment of J. Widimský and J. Malý

Stanislav Janoušek

Interv Akut Kardiol 2009; 8(1): 53

-

Informace

VIII. kardiointervenční den

VIIIth Day of Interventional Cardiology

Marek Richter

Interv Akut Kardiol 2009; 8(1): 54

-


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.