Intervenční a akutní kardiologie, 2008 (roč. 7), číslo 4

Úvodník

Aká antitrombotická liečba u pacientov s koronárnym stentom vyžadujúcich antikoagulačnú liečbu warfarinom ?

Which antithrombotics treatment in patients with coronary stenting requiring anticoagulation warfarin therapy ?

Vasiľ Hricák

Interv Akut Kardiol 2008; 7(4): 131-132

Přehledové práce

Diferenciální diagnostika tachykardií se širokým QRS komplexem

Differential diagnosis of wide complex tachycardia

Luděk Haman

Interv Akut Kardiol 2008; 7(4): 137-141

Základní hodnocení každé tachykardie začíná šíří QRS komplexu. Nejzávažnější příčinou tachykardie se širokým QRS je komorová tachykardie (KT). Úzký QRS komplex většinou indikuje supraventrikulární tachykardii (SVT). Rozlišení mezi SVT se širokým QRS komplexem díky aberaci vedení či preexcitaci a KT je často diagnostickou výzvou. Toto rozlišení je kritické díky odlišnému přístupu k léčbě, kdy nesprávná terapie může mít vážné následky včetně smrti pacienta. Následující přehled je zaměřen na diferenciální diagnostiku, zejména pak pomocí algoritmů s hodnocením dvanáctisvodového EKG.

Role katetrové ablace fibrilace síní v prevenci tromboembolické cévní mozkové příhody

The role of catheter ablation in prevention of thromboembolic stroke

Martin Fiala

Interv Akut Kardiol 2008; 7(4): 143-146

Fibrilace síní (FS) je spojená se zvýšeným rizikem vzniku tromboembolické cévní mozkové příhody (CMP). Ischemická CMP u pacientů s FS má těžší průběh než CMP u pacientů bez FS. Základem současné prevence CMP při FS je antikoagulační léčba, ačkoli má mnoho nevýhod a nesnižuje výskyt CMP na úroveň populace bez FS. Trvalý sinusový rytmus je nejlepší prevencí tromboembolické CMP, avšak efektivita antiarytmik je v tomto směru nízká. Katetrová ablace je mnohem účinnější metodou dlouhodobého odstranění FS ve srovnání s léčbou antiarytmiky, zatím však nejsou data z prospektivních randomizovaných studií o tom, jak se tato skutečnost promítá do snížení výskytu...

Rotační aterektomie - současné postavení v intervenční kardiologii

Rotational atherectomy - present position in interventional cardiology

Petr Kala

Interv Akut Kardiol 2008; 7(4): 148-151

Využití rotační aterektomie nebo zkráceně rotablace se v intervenční kardiologii datuje od roku 1988. Jedná se o techniku cílenou na zmenšení či odstranění aterosklerotického plátu z postižené koronární tepny způsobující myokardiální ischemii. Podobně jako u ostatních technicky náročnějších, a nutno říci, že i doplňkových metod pro klasickou koronární angioplastiku a implantaci koronárních stentů, se její využití pohybovalo na sinusoidě nadšení a skepse. V současnosti tato metoda prožívá mírnou renesanci a to ve spojitosti s výrazným zlepšením charakteristik koronárních balonkových katétrů a stentů včetně lékových, u kterých je pro homogenní uvolňování...

Kazuistiky

Purulentní perikarditida

Pericarditis purulenta

Radomír Šimek, Jiří Malý, Peter Telekes, et al

Interv Akut Kardiol 2008; 7(4): 152-154

Hnisavá perikarditida je vzácné onemocnění perikardu způsobující srdeční tamponádu. Často se onemocnění vyvine během lokální nebo systémové infekce, zdroj však nemusí být odhalen. Mortalita neléčeného onemocnění je vysoká. Včasné stanovení diagnózy má zásadní vliv na další léčbu a výrazně zvyšuje šance na přežití nemocného. Předpokladem je provedení echokardiografického vyšetření a perikardiocentéza s analýzou perikardiálního výpotku. Léčba spočívá v kombinaci akutní drenáže perikardu, podávání širokospektrých antibiotik a časného chirurgického řešení perikardektomií k zabránění vzniku konstriktivní perikarditidy. Naše kasuistika referuje o 37letém...

Kombinace elektroanatomického mapování a kryoablace incesantní komorové extrasystolie z levého Valsalvova sinu

Combined electroanatomic mapping and cryoablation of incessant ventricular premature beats from the left aortic sinus of Valsalva

Martin Fiala, Marian Branny

Interv Akut Kardiol 2008; 7(4): 155-157

Prezentujeme kazuistiku mladého muže s incesantní idiopatickou komorovu extrasystolií vycházející z levého aortálního Valsalvova sinu. Lokalizace ektopického ložiska a jeho anatomický vztah ke kmeni levé věnčité tepny byly stanoveny pomocí elektroanatomického mapování a angiografických vyšetření. Nebolestivá a bezpečná destrukce ložiska ablací byla provedena pomocí kryoenergie.

Abstrakta

Abstrakta XVIII. workshop intervenční kardiologie

Interv Akut Kardiol 2008; 7(4): 161-164

Informace

Evropský kongres perkutánních koronárních revaskularizací - EuroPCR 2008

EuroPCR 2008

Petr Kala

Interv Akut Kardiol 2008; 7(4): 160

Hot-line

Studie TAPAS

TAPAS study

Petr Kala

Interv Akut Kardiol 2008; 7(4): 159


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.