Intervenční a akutní kardiologie, 2008 (roč. 7), číslo 1

Úvodník

Infekční endokarditida - starý problém ve světle nových doporučení

Infective endocarditis - The old problem in light of new guidelines

Aleš Mokráček

Interv Akut Kardiol 2008; 7(1): 3-4

Originální práce

Levokomorová stimulace - alternativa srdeční resynchronizační terapie ?

Left-ventricular pacing - an alternative of cardiac resynchronization therapy?

Lucie Riedlbauchová, Tomáš Marek, Lucie Popová, Věra Lánská, Hanka Mlčochová, Petr Peichl, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2008; 7(1): 10-16

Úvod: První klinické studie naznačily, že levokomorová stimulace (LVP) vede ke srovnatelnému zlepšení jako stimulace biventrikulární (BVP). Dlouhodobý efekt LVP a její vliv na komorovou dyssynchronii však nejsou dostatečně známy. Metodika: Pro vyloučení možného vlivu jizev po infarktu myokardu na aktivační sekvenci komor byla dlouhodobá účinnost LVP studována u souboru pacientů s idiopatickou dilatační kardiomyopatií. Do studie bylo zahrnuto 33 pacientů, kteří splňovali konvenční indikační kriteria k resynchronizační terapii a měli sinusový rytmus. Nemocní byli randomizováni k BVP nebo LVP. Hodnotili jsme dlouhodobé klinické a echokardiografické zlepšení...

Katetrová ablace paroxysmální fibrilace síní chlazenou koncovou elektrodou

Catheter ablation of paroxysmal atrial fibrillation using a Cooled-tip electrode

Jan Chovančík, Martin Filala, Dorota Wojnarová, Henryk Szymeczek, Radek Neuwirth, Renáta Nevřalová, Otakar Jiravský, Marian Branny

Interv Akut Kardiol 2008; 7(1): 17-20

Cílem práce byla retrospektivní analýza výsledků rutinně prováděné katetrové ablace paroxysmální fibrilace síní (FS) při použití ablace chlazenou koncovou elektrodou. Metoda: Katetrovou ablaci symptomatické paroxysmální FS podstoupilo 291 pacientů (73 žen, 55 ± 10 let). Základem ablační strategie byla konvenční nebo elektroanatomicky navigovaná ablace kolem plicních žil (PŽ) a případně lineární léze v levé síni. Cílovým momentem výkonu byla izolace PŽ a přídatným cílovým momentem výkonu bylo v některých případech ukončení běžící FS. Výsledky: Opakovanou ablaci podstoupilo 1 × 60 (21 %) pacientů, 2 × 17 (6 %)...

Přehledové práce

Klasifikácia krvácavých komplikácií antitrombotickej liečby u kardiologických pacientov

Bleeding scale and bleeding complication of the antithrombotic therapy in cardiologic patients

Róbert Ševčík, Jan Vojáček, Josef Bis, Hana Ševčíková, Jaroslav Dušek, Josef Šťásek

Interv Akut Kardiol 2008; 7(1): 21-23

Farmaká ovplyvňujúce agregáciu krvných doštičiek a funkcie zrážacích faktorov sú základným kameňom liečby kardiovaskulárnych ochorení. Krvácanie je určite najväčší problém chronickej antitrombotickej terapie. Štandardne používané škály nedostatočne hodnotia krvácavé komplikácie antiagregačnej a/alebo antikoagulačnej liečby, pretože boli primárne navrhnuté na hodnotenie krvácania po podaní trombolýzy u pacientov s infarktom myokardu. Preto je snaha o vytvorenie novej škály, ktorá by zohľadňovala špecifiká chronickej anti­trombotickej liečby. V poslednom období bolo publikovaných viacero registrov, ktoré poukazujú na nesprávne dávkovanie antitrombotík...

Paradoxní embolizace - diagnostika a léčba patent foramen ovale

Paradoxical embolisation - diagnosis and treatment patent foramen ovale

Jaroslav Januška

Interv Akut Kardiol 2008; 7(1): 24-29

Foramen ovale patens (PFO) umožňuje paradoxní embolizaci trombů, plynových bublinek a vazoaktivních látek. Vznik pravo-levého zkratu podporuje desaturaci arteriální krve u některých onemocnění. V článku je popsán výčet onemocnění vztahujících se k PFO. Uvádíme současné indikace a intervenční postup při uzávěru PFO.

Kazuistiky

Traumatologický pacient s těžkým hemorhagickým šokem hospitalizovaný na kardiochirurgii pro masivní embolii

Traumatologic patient with severe haemorrhagic shock hospitalized at cardiac surgery for massive pulmonary embolism

Ondřej Žuščich, Ivo Fluger, Roman Hájek

Interv Akut Kardiol 2008; 7(1): 31-34

Úvod: Plicní embolie patří na přední místa v kardiovaskulární mortalitě. Zvláštní místo patří problematice masivní embolizace do arteria pulmonalis se zhroucením oběhu a indikací pacienta k chirurgické trombembolektomii. Variabilní etiologie a kombinace rizikových faktorů je v kazuistice dobře demonstrována. Popis případu: Třicetiletá pacientka po pádu na kole s posttraumatickou rupturou jater, masivní hemoterapií, diseminovanou intravaskulární koagulací, edémem mozku, komplikovanou masivní plicní embolií se selháním oběhu, provedena chirurgická trombembolektomie s evakuací četných trombotických mas. Výsledky: Pacientka s nepříznivou prognózou (velké...

Informace

XI. sjezd Pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XI. lázeňské kardiologické dny v Teplicích nad Bečvou

XIth Congress of Working Group in Cardiac Rehabilitation of Czech Society of Cardiology

Ivan Karel

Interv Akut Kardiol 2008; 7(1): 38

Obrazová kazuistika

Implantace lékového stentu do masivně kalcifikované odstupové stenózy pravé věnčité tepny

DES implantation into aortoostial RCA stenosis with massive calcifications

Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2008; 7(1): 36-37

Katetrizační léčba aortoostiálních stenóz představuje stále jeden ze závažných problémů intervenční kardiologie. Touto kazuistikou bychom chtěli přispět do diskuze o intervenčním přístupu k této závažné problematice.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.