Interv Akut Kardiol 2007; 6(1): 31-33

Úspěšné řešení arytmické bouře časně po infarktu myokardu pomocí katetrizační ablace spouštěcího ložiska

Petr Peichl, MUDr. Jiří Kettner CSc, doc. MUDr. Josef Kautzner CSc
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Arytmická bouře na podkladě polymorfních komorových tachykardií a běhů fibrilace komor představuje vzácnou, ale závažnou komplikaci v časném období po infarktu myokardu. Uvádíme kazuistiku 65leté pacientky, která prodělala subakutní trombózu stentu v ramus interventricularis anterior vedoucí k rozvoji aneurysmatu a těžké dysfunkce levé komory srdeční. Stav byl u pacientky komplikován arytmickou bouří na podkladě rekurentních běhů polymorfních komorových tachykardií a fibrilace komor. Tyto arytmie byly přitom spouštěny monomorfní komorovou extrasystolií z oblasti dolní části mezikomorového septa. K recidivám epizod tachyarytmií docházelo i přes maximální antiarytmickou léčbu betablokátory a amiodaronem, overdrive stimulaci, analgosedaci a umělou plicní ventilaci. Proto byla vzhledem k trvající četné komorové extrasystolii spouštějící setrvalé tachyarytmie indikována katetrizační ablace této ektopie. Mapováním bylo zjištěno, že extrasystolie vychází z buněk převodního systému v okrajové zóně nekrózy po infarktu myokardu. Sérií aplikací radiofrekvenční energie v této oblasti byla provedena úspěšná ablace komorové ektopie a katetrizační výkon vedl k úplnému vymizení běhů polymorfních komorových tachykardií a fibrilace komor. Pacientce byl dále implantován kardioverter-defibrilátor a ani v odstupu 2 měsíců po výkonu nebyly zaznamenány v paměti přístroje žádné epizody komorových arytmií.

Závěr: Polymorfní komorové tachykardie a fibrilace komor u pacientů po infarktu myokardu mohou být spouštěny komorovou extrasystolií, která vychází ze zachovaného převodního systému v oblasti nekrózy myokardu. Katetrizační ablace této ektopické aktivity vede k odstranění spouštěcí příčiny a potlačení běhů komorových tachyarytmií.

Klíčová slova: infarkt myokardu, arytmická bouře, polymorfní komorová tachykardie, fibrilace komor, katetrizační ablace

ARRHYTHMIC STORM EARLY AFTER MYOCARDIAL INFARCTION CAUSED BY POLYMORPHIC VENTRICULAR TACHYCARDIAS

Arrhythmic storm caused by polymorphic ventricular tachycardias and ventricular fibrillation is rare but serious complication after myocardial infarction. We report a case of a 65-years old female, in whom the subacute stent trombosis in left anterior descending artery led to development of aneurysm and severe systolic left ventricular dysfunction. The clinical course was then complicated by the arrhythmic storm caused by recurrent runs of polymorphic ventricular tachycardias/ventricular fibrillation. These tachyarrhythmias were triggered by monomorphic ventricular premature beats originating from the lower portion of interventricular septum. The recurrences of the arrhythmias were frequent despite antiarrhythmic treatment with betablockers and amiodarone, overdrive stimulation, sedation and mechanical ventilation and thus, catheter ablation of ectopic activity was indicated. Using electroanatomical mapping system the ectopic activity was localized in the borderzone between scar and healthy myocardium. A series of applications of radiofrequency energy in this region successfully abolished the ectopy and runs of polymorphic ventricular tachycardias. The patient was subsequently implanted with cardioverter-defibrillator. During 2 months follow up, no recurrences of ventricular tachycardia were noted.

Conclusion: Polymorphic venricular tachycardias and ventricular fibrillation in patients after myocardial infarction may be triggered by ventricular premature beats that originates from conduction tissue in the infarction borderzone. Catheter ablation of this ectopy can prevent recurrences of sustained ventricular tachyarrhythmias.

Keywords: myocardial infarction, arrhythmic storm, polymorphic ventricular tachycardia, ventricular fibrillation, catheter ablation

Zveřejněno: 1. leden 2007


Reference

  1. Marchlinski FE, Callans DJ, Gottlieb CD, Zado E. Linear ablation lesions for control of unmappable ventricular tachycardia in patients with ischemic and nonischemic cardiomyopathy. Circulation 2000;101:1288-96. Přejít k původnímu zdroji...
  2. Kautzner J, Bytešník J. Catheter ablation of arrhythmogenic focus in, short coupled variant' of torsade de pointes. Pacing Clin Electrophysiol 2000;23:717.
  3. Haissaguerre M, Shoda M, Jais P et al. Mapping and ablation of idiopathic ventricular fibrillation. Circulation 2002;106:962-7. Přejít k původnímu zdroji...
  4. Haissaguerre M, Extramiana F, Hocini M et al. Mapping and ablation of ventricular fibrillation associated with long-QT and Brugada syndromes. Circulation 2003;108:925-8. Přejít k původnímu zdroji...
  5. Szumowski L, Sanders P, Walczak F et al. Mapping and ablation of polymorphic ventricular tachycardia after myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2004;44:1700-6. Přejít k původnímu zdroji...
  6. Bansch D, Oyang F, Antz M et al. Successful catheter ablation of electrical storm after myocardial infarction. Circulation 2003;108:3011-6. Přejít k původnímu zdroji...
  7. Friedman PL, Stewart JR, Wit AL. Spontaneous and induced cardiac arrhythmias in subendocardial Purkinje fibers surviving extensive myocardial infarction in dogs. Circ Res 1973;33(5):612-26. Přejít k původnímu zdroji...
  8. Janse MJ, van Capelle FJ, Morsink H et al. Flow of, ,injury" current and patterns of excitation during early ventricular arrhythmias in acute regional myocardial ischemia in isolated porcine and canine hearts. Evidence for two different arrhythmogenic mechanisms. Circ Res 1980;47:151-65. Přejít k původnímu zdroji...
Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.