V. ročník konference Hirschův den

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní již V. ročník konference Hirschův den, který se koná dne 13. 4. 2017. Slavnostní zahájení proběhne v předvečer konference 12. 4. 2017 od 19 hod v překrásných prostorech novogotického chrámu sv. Mořice v Olomouci.

Jedná se o první samostatnou konferenci oboru anesteziologie, která se koná na počest jednoho ze zakladatelů moderní anesteziologie v ČR primáře Alfréda Hirsche.


Z posledního čísla

Výskyt a prognóza pacientů s perzistující levostrannou horní dutou žílou při implantaci kardiostimulátorů

David Šipula, Jiří Plášek, Milan Kozák, Miroslav Homza

Cíl: Monitorovat zastoupení pacientů indikovaných k implantaci kardiostimulátorů (KS) s perzistující levostrannou horní dutou žílou. Metody: Autoři srovnávají základní data pacientů s PLVCS proti referenční populaci bez přítomnosti PLVCS. Práce je zaměřena na odlišnosti v rámci implantace a její možné komplikace. Výsledky: Autoři popisují výskyt PLVCS u 6 pacientů za šestileté implantační období. Implantace elektrod u pacientů s přítomností PLVCS je jistou komplikací a prodloužení výkonu, avšak po úspěšné implantaci elektrod ve sledované skupině autoři nenalezli rozdíl v parametrech elektrod z krátkodobého ani dlouhodobého hlediska. Závěr: Implantace elektrod u pacientů s přítomností PLVCS je jistou komplikací a prodloužení výkonu, avšak po úspěšné implantaci elektrod ve sledované skupině autoři nenalezli rozdíl v parametrech elektrod z krátkodobého ani dlouhodobého hlediska.

Jaká je optimální strategie předléčení STEMI pacientů P2Y12 inhibitory v přednemocniční péči? Zkušenosti z Plzeňského kraje z let 2013-2014

Eva Dragounová, Kristýna Junková, Roman Sviták, Milan Hromádka, Vratislav Pechman, Ondřej Sirotek, Ivo Bernat, Richard Rokyta

2Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 3ARO Mulačovy nemocnice, Plzeň Přednemocniční předléčení STEMI pacientů P2Y12 inhibitory zůstává i v r. 2016 stále kontroverzní otázkou. Na podzim roku 2012 vypracovala Záchranná zdravotnická služba (ZZS) Plzeňského kraje ve spolupráci s Kardiologickým odd. FN Plzeň metodický list na základě doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu STEMI pacientů z r. 2012. V období 2013–2014 bylo v Plzeňském kraji ve vozech ZZS předléčeno P2Y12 inhibitory téměř 50 % nemocných. Nejčastěji podaným P2Y12 inhibitorem byl ticagrelor.

Intervenční léčba in-stent restenóz dedikovanými „drug coated“ balonky SeQuent® Please (B. Braun Melsungen AG) - 5letý prospektivní registr s koronarografickými kontrolami

David Richter, Martin Sluka, David Vindiš, Jiří Ostřanský, Marcela Škvařilová, Miloš Táborský

Cíl: Zhodnocení bezpečnosti a efektivity intervenční léčby in-stent restenóz použitím dedikovaných lékem potahovaných (drug coated) balonků SeQuent® Please (B. Braun Melsungen AG) v rutinní intervenčně-kardiologické praxi a porovnání vlastních výsledků s již publikovanými údaji. Materiál a metodika: Během 5letého období, od listopadu 2009 do března 2014, jsme do prospektivního registru s koronarografickými kontrolami zařadili 101 konsekutivních pacientů (73 mužů, 28 žen, průměrný věk 66,2 roku, rozmezí 44–90 let) s celkem 122 klinickými in-stent restenózami. Všechny léze byly úspěšně vyřešeny použitím dedikovaného drug coated balonku SeQuent® Please (B. Braun Melsungen AG). S průměrným odstupem 7 měsíců (rozmezí 6–14 měsíců) pak byla u všech pacientů provedena kontrolní koronarografie s cílem detekce opětovné angiografické re-restenózy. Výsledky: Celkový výskyt opětovné angiografické re-restenózy po terapii drug coated balonkem byl nízký, pouze 8,2 %, tj. 10 z původních 122 řešených in-stent restenóz. Při dominantně prováděném radiálním přístupu (91 %) proběhly všechny katetrizační procedury zcela bez významnějších periprocedurálních kardiovaskulárních a krvácivých komplikací. Závěr: Použití dedikovaného drug coated balonku SeQuent® Please (B. Braun Melsungen AG) se i na základě tohoto „real life“ prospektivního registru jeví jako bezpečná a velmi účinná strategie léčby in-stent restenóz. Naše příznivé výsledky plně korelují s již publikovanými údaji týkajícími se této problematiky.

Vybrané články

Nerozpoznaná transaortální t rvalá kardiostimulace

Ondřej Moravec, Jan Galuszka, Martin Hutyra, Miloš Táborský

Implantace elektrod do levostranných srdečních oddílů je raritní, ale vážná komplikace trvalé kardiostimulace a měla by být diagnostikována již v průběhu samotného výkonu. V kazuistice popisujeme případ pacienta, který byl přivezen na naše pracoviště pro srdeční infarkt. Jako vedlejší nález bylo zjištěno, že stimulační systém dvoudutinového kardiostimulátoru implantovaného před 12 lety ve spádové nemocnici je zaveden transarteriálně s komorovou elektrodou umístněnou v levé komoře a síňovou elektrodou dislokovanou v truncus brachiocephalicus. Jen díky souhře šťastných náhod přesto neměl tento pacient více než 10 let závažnější komplikaci tohoto netradičního způsobu stimulace.

Uzávěr vícečetného paravalvulárního leaku mitrální chlopně transapikálním přístupem

Jiří Ničovský, Petr Němec, Petr Malík, Aleš Tomášek, Sylva Kovalová, Josef Nečas

Paravalvulární leak (PVL) patří k závažným komplikacím náhrady srdeční chlopně. Pokud je hemodynamicky významný, je metodou volby reoperace. Při menším leaku je alternativou chirurgické léčby perkutánní katetrizační uzávěr. Na následujícím případu uvádíme hybridní chirurgicko-katetrizační přístup k uzávěru paravalvulárního leaku mitrální chlopně transapikálně. Jedná se případ 63letého muže po opakované kardiochirurgické operaci, u kterého se po náhradě mitrální chlopně časně rozvinul vícečetný paravalvulární leak. Tento leak byl hemodynamicky nevýznamný, způsoboval však těžkou hemolytickou anémii s nutností krevních převodů. Pro vysoké operační riziko byl upřednostněn katetrizační uzávěr leaku, který však nebyl úspěšný. Proto jsme použili méně obvyklý způsob uzávěru paravalvulárního leaku mitrální chlopně transapikálním přístupem.

Ruptura koronární tepny s akutní tamponádou jako komplikace perkutánní koronární intervence

Markéta Chaurová, Zdeněk Klimsa, Petr Šimek, Miloš Holub, Erik Petrikovits

Ruptura koronární tepny při perkutánní koronární intervenci (PCI) je komplikací velmi vzácnou a život ohrožující. Prezentujeme klinický případ 70letého pacienta, který byl přijat na naše pracoviště pro akutní koronární syndrom. Koronarografický nález kaskády kalcifikovaných 90% stenóz v oblasti střední části RIA (ramus interventricularis anterior) jako culprit léze byl indikován k PCI. Výkon byl komplikován rupturou koronární tepny se vznikem akutní srdeční tamponády manifestující se hemodynamickou nestabilitou pacienta. Akutní stav vyžadoval kardiopulmonální resuscitaci s využitím mechanické nepřímé srdeční masáže systémem LUCAS 2 a napojení na umělou plicní ventilaci. Byla provedena akutní perikardiocentéza a následné ošetření místa ruptury stentgraftem. Pouze kombinace těchto intenzivních terapeutických metod zajistila úspěšné zvládnutí situace. Pacient byl propuštěn po 15 dnech hospitalizace do domácí péče. V odstupu jednoho roku je bez klinických potíží a bez objektivního průkazu koronární ischemie.

Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.