Intervenční a akutní kardiologie, 2017 (roč. 16), číslo 1

Originální práce

Primární versus sekundární transport u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi úseku ST (STEMI), časy a mortality

Primary versus secondary transport in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction, times and mortality rates

Abdul Almawiri, Jan F. Vojáček, Ziad Albahri, Martin Jakl, Josef Šťásek

Interv Akut Kardiol 2017; 16(1): 6-10

Cílem naší studie bylo ukázat, do jaké míry přímý transport pacientů se STEMI z terénu do katetrizační laboratoře ovlivňuje zkrácení času do provedení reperfuze pomocí p-PCI a jaký má vliv na jejich mortalitu. Přestože se v posledních letech zásadně změnil management pacientů se STEMI v přednemocniční péči, stále nezanedbatelná část pacientů je transportována do krajských nemocnic a teprve poté na katetrizační laboratoř. Studie je publikována až nyní kvůli osmiletému sledování mortality dotyčných pacientů.

Přehledové články

Perkutánní koronární intervence na nechráněném kmeni levé věnčité tepny – současný stav

Unprotected left main percutaneous coronary intervention – state of the art

Kamil Novobílský, Roman Štípal

Interv Akut Kardiol 2017; 16(1): 12-17

Autoři prezentují přehled současných poznatků a dat týkajících se diagnostiky a perkutánní léčby významného postižení kmene levé věnčité tepny. Přinášejí anatomické a histologické aspekty této specifické lokalizace koronární aterosklerózy, hodnocení její morfologické a funkční významnosti, srovnání s chirurgickou revaskularizací i současný pohled na možnosti a techniky perkutánní intervence, stejně jako aktuální doporučení pro její indikace.

Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia

Peri-operative care of patients with antikoagulantion therapy

Bashar Aldhoon, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2017; 16(1): 18-22

Vedení antikoagulační léčby v perioperačním období je mnohdy náročným úkolem, který vyžaduje posouzení vztahu mezi tromboembolickým rizikem a rizikem krvácení vyplývajícím ze samotného chirurgického výkonu. Výsledky z velkých randomizovaných studií, které se zabývaly optimálním perioperačním režimem, jsou omezené. Tento přehledový článek shrnuje současné dostupné poznatky o péči o pacienty užívající antikoagulancia v perioperačním období. Zároveň článek uvádí praktický postup optimální perioperační strategie u této skupiny pacientů.

Kazuistiky

Symptomatická gigantická perikardiální cysta

Symptomatic giant pericardial cyst

Milan Plíva, Martin Děrgel, Jan Večeřa, Jiří Vondrák, Jan Záveský, Petr Vojtíšek

Interv Akut Kardiol 2017; 16(1): 25-26

Perikardiální cysty jsou vzácné mediastinální útvary s incidencí 1:100 000. Obvykle jsou asymptomatické, náhodně zachycené zobrazovacím vyšetřením. Asymptomatické perikardiální cysty řešíme obvykle konzervativně, v případě symptomatických je indikována chirurgická léčba či perkutánní aspirace. Prezentujeme případ pacienta s objemnou perikardiální cystou, jež se manifestovala bolestí na hrudi a prekolapsem, úspěšně extirpovanou s pomocí videoasistované thorakotomie.

Implantace kardioverter-defibrilátoru v graviditě

Implantation of cardioverter-defibrillator in gravidity

Petr Klofáč, Tomáš Roubíček, Rostislav Polášek

Interv Akut Kardiol 2017; 16(1): 28-31

V naší populaci stoupá počet žen s vrozenými srdečními vadami a kardiomyopatiemi, které dosáhly dospělého věku a plánují těhotenství. V graviditě dochází k četným fyziologickým změnám, které mohou mít i proarytmogenní vliv na myokard s následným vznikem supraventrikulárních i komorových arytmií. Může tak nastat situace, kdy je ze závažných důvodů zvažována implantace kardioverter-defibrilátoru (ICD) během těhotenství. Jedná se o raritní výkon, který je možné provést pod skiaskopickou nebo echokardiografickou kontrolou. Ve světové literatuře je uvedeno pouze několik případů implantace ICD v těhotenství. My uvádíme případ 38leté ženy se známou neischemickou...

Informace

Novinky v arytmologii z kongresu ESC v Římě

Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2017; 16(1): 35-36

Zpráva ze 66. výroční konference American College of Cardiology

Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2017; 16(1): 37-38

Nelékařské profese

Vzdělávání sester v akutní kardiologii

Education of nurses in acute cardiology

Pavla Kordulová

Interv Akut Kardiol 2017; 16(1): 32-34

Kardiologie je obor, který se velmi dynamicky rozvíjí a stále více se odděluje od interních oborů. Je stavěný na obsáhlé teoretické základně, ale současně nabízí i intervenční metody diagnostiky a léčby. Na lékaře a sestry pracující v tomto oboru jsou kladeny velké požadavky z hlediska teoretických znalostí, praktických dovednosti, ale především v oblasti lidských kvalit. Na jedné straně jsou viditelné pokroky lékařských věd, možnosti nových technologií a na straně druhé musí být tyto aspekty podpořeny týmy dobře připravených nelékařských pracovníků. Příprava těch, kteří pečují o pacienty, nikdy nekončí. Rostoucí informační a technologická náročnost...


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.