Intervenční a akutní kardiologie, 2016 (roč. 15), číslo 4

Původní práce

Jaká je optimální strategie předléčení STEMI pacientů P2Y12 inhibitory v přednemocniční péči? Zkušenosti z Plzeňského kraje z let 2013-2014

What is the optimal strategy of prehospital pretreatment of STEMI patients with P2Y12 inhibitors?

Eva Dragounová, Kristýna Junková, Roman Sviták, Milan Hromádka, Vratislav Pechman, Ondřej Sirotek, Ivo Bernat, Richard Rokyta

Interv Akut Kardiol 2016; 15(4): 162-164

2Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 3ARO Mulačovy nemocnice, Plzeň Přednemocniční předléčení STEMI pacientů P2Y12 inhibitory zůstává i v r. 2016 stále kontroverzní otázkou. Na podzim roku 2012 vypracovala Záchranná zdravotnická služba (ZZS) Plzeňského kraje ve spolupráci s Kardiologickým odd. FN Plzeň metodický list na základě doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu STEMI pacientů z r. 2012. V období 2013–2014 bylo v Plzeňském kraji ve vozech ZZS předléčeno P2Y12 inhibitory téměř 50 % nemocných. Nejčastěji podaným P2Y12 inhibitorem byl ticagrelor.

Přehledové články

Echokardiografické prediktory selhání záchovných operací a plastik aortální chlopně

Echocardiographic predictors of aortic valve repair failure

Martin Tuna, Pavel Žáček, Miroslav Brtko, Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2016; 15(4): 166-171

Záchovné operace aortální chlopně jsou chirurgické výkony korigující aortální regurgitaci bez použití chlopenní náhrady. Zachování vlastní aortální chlopně umožňuje nemocnému vyhnout se rizikům spojeným s náhradou chlopně, je ale spojeno s nejistotou dlouhodobé trvanlivosti rekonstrukce. Úkolem předoperačního a zejména peroperačního echokardiografického vyšetření je odhalit prediktory rizika pozdního selhání rekonstrukce aortální chlopně.

Chronická tromboembolická plicní hypertenze

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Pavel Jansa, David Ambrož, Jan Kuchař, Michael Aschermann, Aleš Linhart, Jaroslav Lindner

Interv Akut Kardiol 2016; 15(4): 172-176

Plicní hypertenze je syndrom charakterizovaný zvýšením středního tlaku v plicnici ≥25 mmHg. Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) představuje její třetí nejčastější příčinu. Je způsobena jednak perzistující trombotickou obstrukcí plicních tepen, a pak periferní cévní remodelací. Důsledkem je vzestup plicní cévní rezistence vedoucí k zatížení pravé komory srdeční a k pravostrannému srdečnímu selhání. Klíčovým zobrazovacím vyšetřením sloužícím k detekci CTEPH je ventilačně-perfuzní plicní scintigrafie. K definitivnímu průkazu onemocnění slouží CT angiografie a konvenční angiografie spolu s invazivním hemodynamickým vyšetřením....

Regrese koronární aterosklerózy - teorie, fakta a klinická relevance

Coronary atherosclerosis regression - theory, facts and clinical relevance

Jan F.Vojáček

Interv Akut Kardiol 2016; 15(4): 179-182

Subendoteliální ukládání apolipoproteinu B s vysokým obsahem lipoproteinů do predisoponovaných úseků tepny je hlavní mechanizmus vzniku koronární aterosklerózy. Místní biologickou odpovědí na tyto uložené a následně modifikované lipoproteiny je chronická zánětlivá reakce zprostředkovaná především makrofágy a T buňkami. Hypolipidemická léčba statiny vede ke stabilizaci koronárních plátů a snížení výskytů klinických epizod destabilizace koronární nemoci. Pomocí novějších přesných zobrazovacích metod, jako je intrakoronární ultrazvuk, virtuální histologie, NMR či optická koherenční tomografie, se ukázalo, že snížení LDL cholesterolu při intenzivní...

Kazuistiky

Pheochromocytoma as a rare cause of ventricular fibrillation

Feochromocytom jako neobvyklá příčina refrakterní fibrilace komor

Pavel Hajdusek, Michal Pazdernik, Jiri Kettner, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2016; 15(4): 187-190

This case report describes a rare cause of refractory ventricular fibrillation which was identified as a clinical manifestation of pheochromocytoma. It illustrates the pitfalls of diagnostics and surgical treatment of pheochromocytoma and the dilemma whether to implant in such patient an implantable cardioverter-defibrillator (ICD). Although the cause of cardiac arrest accompanying pheochromocytoma could be considered reversible, implantation was performed in this case due to presumed ventricular substrate with depressed left ventricular ejection fraction and with the prospect of potential recurrence of pheochromocytoma after surgery. To our best...

Katetrizační uzávěr pseudoaneuryzmatu ascendentní aorty po Bentallově operaci u pacienta s Marfanovým syndromem

Catheter occlusion of pseudoaneurysm of ascending aorta after Bentall’s procedure in patient with Marfan’s syndrome

Predrag Stojadinović, Martin Wiendl, Michael Želízko, Jiří Novotný, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2016; 15(4): 191-192

Marfanův syndrom (MFS) je geneticky podmíněné onemocnění pojivové tkáně, které poprvé popsal francouzský pediatr Antoine Bernard-Jean Marfan v roce 1896 u pětileté dívky se svalovou atrofií a „nápadně“ dlouhými končetinami. Klinicky Marfanův syndrom zahrnuje celé spektrum příznaků. Nejdůležitější klinickou manifestací je dilatace ascendentní aorty, která nositele ohrožuje vznikem disekce, ruptury, či vznikem aortální regurgitace vedoucí k srdečnímu selhání. Preventivní náhrada postiženého úseku aorty kompozitním štěpem je zlatým standardem léčby. Po operaci přetrvává riziko pozdních komplikací, vyžadující provedení reoperace,...

Sdělení z praxe

Rivaroxaban - pohled na léčbu hluboké žilní trombózy po 4 letech zkušeností

Rivaroxaban - 4 year experience in the treatment of deep vein thrombosis

Petr Dulíček

Interv Akut Kardiol 2016; 15(4): 183-186

Venózní tromboembolizmus je závažné a časté onemocnění, a to nejen z hlediska rizika úmrtí na plicní embolii, ale také svými následky. V posledních letech po dostupnosti nových antitrombotik došlo k významnému pokroku v terapii, zejména ve smyslu zjednodušení léčby. V článku se zabýváme našimi více než 4letými zkušenostmi v ambulantní léčbě hluboké žilní trombózy rivaroxabanem.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.