Intervenční a akutní kardiologie, 2016 (roč. 15), číslo 2

Slovo šéfredaktora

Od Current Contents k Open Access Journals

From Current Contents to Open Access Journals

Jan F. Vojáček

Interv Akut Kardiol 2016; 15(2): 67-70

Editorial

Padesát let od zahájení akutní koronární péče v České republice

Vladimír Staněk

Interv Akut Kardiol 2016; 15(2): 71-72

Originální práce

Výskyt a prognóza pacientů s perzistující levostrannou horní dutou žílou při implantaci kardiostimulátorů

Occurrence and prognosis of patients with persistent left superior vena cava in pacemaker implantation

David Šipula, Jiří Plášek, Milan Kozák, Miroslav Homza

Interv Akut Kardiol 2016; 15(2): 74-76

Cíl: Monitorovat zastoupení pacientů indikovaných k implantaci kardiostimulátorů (KS) s perzistující levostrannou horní dutou žílou. Metody: Autoři srovnávají základní data pacientů s PLVCS proti referenční populaci bez přítomnosti PLVCS. Práce je zaměřena na odlišnosti v rámci implantace a její možné komplikace. Výsledky: Autoři popisují výskyt PLVCS u 6 pacientů za šestileté implantační období. Implantace elektrod u pacientů s přítomností PLVCS je jistou komplikací a prodloužení výkonu, avšak po úspěšné implantaci elektrod ve sledované skupině autoři nenalezli rozdíl v parametrech elektrod z krátkodobého ani dlouhodobého hlediska. Závěr:...

Přehledové články

Použití excimer laser atherectomie při koronární angioplastice

Use of excimer laser atherectomy for coronary angioplasty

Martin Sluka

Interv Akut Kardiol 2016; 15(2): 77-80

Excimer-laserová aterektomie je používána pro koronární intervence již déle než 20 let. V průběhu této doby došlo k postupnému vývoji technologie samotné, umožňující aplikaci energie o vyšší denzitě s nižší produkcí tepla, techniky provedení výkonu, vedoucí k vyšší účinnosti společně se zlepšením bezpečnosti výkonu a samozřejmě i k modifikaci původních indikací použití této metody. Vlastní zkušenost s touto technologií je prezentována formou kazuistiky koronární angioplastiky neřešitelné standardním postupem. Laserová aterektomie si udržuje svou specifickou roli v řešení komplexních koronárních lézí, zejména v případech selhání postupů standardně...

Současný stav hypolipidemické léčby u nás

The current state of lipid modifying therapy in the Czech population

Hana Rosolová

Interv Akut Kardiol 2016; 15(2): 81-84

Hypercholesterolémie, tj. zvýšený celkový a LDL cholesterol, je jeden ze základních ovlivnitelných rizikových faktorů pro aterosklerózu a kardiovaskulární onemocnění. Pokud má pacient celkové kardiovaskulární riziko vysoké nebo velmi vysoké, zahajuje se léčba farmakologická; nejúčinnějšími dostupnými léky jsou v současné době statiny. Léčba statiny však není v současnosti dostatečně využívána. Je poddávkovaná z různých důvodů, jak ze strany lékaře, tak i pacienta. Je zcela podhodnocován význam dalších poruch metabolizmu lipidů, a to především aterogenní dyslipidémie, která je zdrojem reziduálního vaskulárního rizika především u pacientů s...

Principy racionální léčby antibiotiky (část I.)

Principles of rational antibiotic use (part I)

Pavla Paterová, Pavlína Králíčková, Petra Vávrová, Helena Žemličková

Interv Akut Kardiol 2016; 15(2): 85-89

Infekční nemoci patří mezi nejčastější důvody návštěvy praktického lékaře a spotřeba antibiotik a bakteriální rezistence na antimikrobní preparáty celosvětově vzrůstá. Cílem článku je popsat základní principy racionální léčby antibiotiky z praktického hlediska, upozornit na některé časté chyby a navrhnout, jak se jim vyvarovat. První část je zaměřena na základní rozvahu lékaře, která předchází začátku léčby antibiotiky, a na úvodní antibiotickou terapii.

Principy racionální léčby antibiotiky (část II.)

Principles of rational antibiotic use (part II)

Pavla Paterová, Pavlína Králíčková, Petra Vávrová, Helena Žemličková

Interv Akut Kardiol 2016; 15(2): 90-93

Infekční nemoci patří mezi nejčastější důvody návštěvy praktického lékaře a spotřeba antibiotik a bakteriální rezistence na antimikrobní preparáty celosvětově vzrůstá. Cílem práce je popsat základní principy racionální léčby antibiotiky z praktického hlediska, upozornit na některé časté chyby a navrhnout, jak se jim vyvarovat. Druhá část se zabývá hodnocením účinnosti antibiotické terapie až k ukončení léčby antibiotiky.

Kazuistiky

Chirurgická léčba invazivního thymomu prorůstajícího do pravé síně a infiltrujícího perikard, mediastinum a velké cévy

Surgical treatment of an invasive thymoma extending into the right atrium and infiltrating

Vladimíra Zdráhalová, Štěpán Černý, Tomáš Mráz, Helena Čoupková, Petr Neužil, Ivo Skalský

Interv Akut Kardiol 2016; 15(2): 94-96

Autoři prezentují případ 48leté pacientky s maligním thymomem s rozšířením na pravou srdeční síň. Ačkoliv invazivní thymomy většinou infiltrují mediastinální struktury, intrakardiální růst je vzácný. Pacientka podstoupila kardiochirurgickou operaci s kompletním odstraněním intrakardiální nádorové tkáně. Po operaci absolvovala adjuvantní chemo a radioterapii. Rok od operace je stále bez průkazu recidivy.

Stenóza pravé větve plicnice periprostetickými hmotami ascendentní aorty

Stenosis of right pulmonary artery by periprosthetic masses of ascending aorta

Jana Bucková, Štěpán Černý, Ivo Skalský, Miroslava Benešová, Jaromír Chlumský

Interv Akut Kardiol 2016; 15(2): 97-99

Kazuistika prezentuje případ 62letého pacienta po aortální náhradě a náhradě ascendentní aorty s rychlou progresí velikosti vaku protézy kolem ascendentní aorty. Překvapivý byl operační nález, který vyloučil aktivní infekci.

Hot-line

Bare metal stenty na cestě dinosaurů: studie LEADERS FREE

Bare metal stents are going out the same way as the dinosaurs

Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2016; 15(2): 100-101

Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie srovnala použití kovového (BMS) a bezpolymerového lékového stentu (DES) při léčbě nemocných s vysokým rizikem krvácení. Všichni nemocní byli léčeni duální protidestičkovu léčbou po dobu 1 měsíce a sledováni více než 1 rok. Biolimový stent snižuje u nemocných s vysokým rizikem krvácení pravděpodobnost další revaskularizace o 50 %, pravděpodobnost infarktu myokardu o 32 %.

Nelékařské profese

Antracykliny - kardiotoxicita a kardioprotekce - se zaměřením na mechanizmus účinku

Anthracyclines and cardioprotection - focusing on the mechanism of function

Veronika Puchnerová, Zuzana Nováková, Zdeněk Wilhelm

Interv Akut Kardiol 2016; 15(2): 102-105

Antracykliny můžeme charakterizovat jako velice významná protinádorová antibiotika s širokým spektrem využití při léčbě solidních nádorů a hematologických onemocnění. Ačkoliv jsou antracykliny účinnými cytostatiky, jsme při léčbě omezeni jejich kardiotoxickými účinky. V tomto přehledovém článku se zabýváme mechanizmem účinku léčiva, vznikem kardiotoxicity a jejími klinickými projevy. Dále se budeme věnovat kardioprotekci, s jejíž pomocí se snažíme eliminovat poškození srdečního svalu následkem léčby.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.