Intervenční a akutní kardiologie, 2016 (roč. 15), číslo 1

Editorial

Změna role trombektomie u akutního infarktu myokardu

Ivo Bernat

Interv Akut Kardiol 2016; 15(1): 6

Originální práce

Význam echokardiografie ve stanovení prognózy a výskytu komplikací u pacientů po prodělané akutní plicní embolii

The role of echocardiography in prognosis and clinical complication risk prediction in patients with acute pulmonary embolism

David Vindiš, Martin Hutyra, Jan Přeček, Daniel Šaňák, Michal Král, Simona Littnerová, Miloš Táborský

Interv Akut Kardiol 2016; 15(1): 8-16

Cíl: Určit praktický význam echokardiografie ve stanovení prognózy a výskytu komplikací u pacientů po prodělané akutní plicní embolií (PE). Soubor a metodika: U 88 pacientů s PE s dobou sledování 18 měsíců byly hodnoceny vztahy mezi echokardiografickými a laboratorními parametry ve vztahu k riziku mortality, cévní mozkové příhody (CMP) a vývoji plicní hypertenze (PH). Byly porovnány skupiny podle rizika a léčebné strategie PE (vysoce riziková vs. středně/nízce riziková skupina). Výsledky: Vstupní hodnoty troponinu T (cTnT) byly 0.11/0.02(0.00; 0.33) μg/l, (průměr/medián/5-95 percentil) a N-terminální frakce mozkového natriuretického...

Hlavní téma

Intervenční kardiologie: od koronárních ke strukturálním intervencím

Michael Želízko

Interv Akut Kardiol 2016; 15(1): 17-24

 

Aortální stenóza a nové indikace katetrizační implantace aortální chlopně

Aortic stenosis: new indications for transcatheter aortic valve implantation

Michael Želízko, Bronislav Janek, Marek Hrnčárek, Jiří Malý, Ivan Netuka, Lucia Barčiaková

Interv Akut Kardiol 2016; 15(1): 19-25

Katetrizační implantace aortální chlopně dnes představuje alternativu kardiochirurgické operace u nemocných s vysokým operačním rizikem, ve specifických situacích (porcelánová aorta, průchodné koronární bypassy) nebo u nemocných zcela kontraindikovaných ke kardiochirurgické náhradě aortální chlopně. Tyto původní indikace se postupně rozšiřují na méně rizikové nemocné a na další skupiny nemocných (valve-in-valve implantace, bikuspidální postižení chlopně či kombinované aortální vady). V článku shrnujeme současný pohled na indikace k výkonu s ohledem na některé specifické situace, uvádíme rizika výkonu a střednědobé výsledky vlastního souboru TAVI.

Perkutánní intervence u chronické mitrální regurgitace

Percutaneous intervention in chronic mitral regurgitation

Vladimír Pořízka, Michael Želízko, Radka Kočková

Interv Akut Kardiol 2016; 15(1): 26-32

Významná mitrální regurgitace(MR) je závažným onemocněním postihujícím kolem 10 % populace nad 75 let, a/nebo s dysfunkcí levé komory srdeční, často s těžkými projevy srdeční insuficience a zhoršenou životní prognózou. Zatímco chirurgie zůstává metodou volby u nízko rizikových pacientů s degenerativním typem onemocnění, u vysoce rizikových pacientů s funkční mitrální regurgitací se katetrizační řešení pomocí MitraClipu stává bezpečnou a účinnou léčebnou alternativou. Vedle toho se vyvíjí další katetrizační metody zaměřené dle přítomnosti abnormalit cíleně na určité struktury mitrální chlopně.

Uzávěr ouška levé síně katetrizační cestou pod kontrolou intrakardiálním ultrazvukem

Catheter-based left atrial appendage occlusion guided by intracardiac echocardiography

Bronislav Janek, Petr Peichl, Martin Kotrč

Interv Akut Kardiol 2016; 15(1): 33-36

Dominantní příčinou kardioembolizací je trombóza ouška levé síně při fibrilaci síní. U nemocných s proběhlými krvácivými komplikacemi antikoagulační terapie je možnou alternativou řešení stavu uzávěr ouška levé síně a ukončení antikoagulace. Jednou z možností jak toho dosáhnout, je katetrizační technika pomocí dedikovaných okluderů. Práce podává naše zkušenosti s uzávěrem ouška levé síně pomocí systému AmuletTM pod kontrolou intrakardiálním ultrazvukem.

Katetrizační uzávěr strukturálních defektů mezisíňové přepážky

Percutaneous closure of atrial septal defects

Vladimír Karmazín, Michael Želízko, Bronislav Janek, Tomáš Marek, Petr Lupínek, Michal Brzák

Interv Akut Kardiol 2016; 15(1): 37-40

V následujícím sdělení shrnujeme naše dosavadní zkušenosti katetrizačního řešení síňových defektů pomocí Amplatzerova okluderu. Prezentujeme vlastní soubor pacientů vyšetřených během posledních 15 let, tedy za celou dobu zavedení techniky do IKEM, tj. 399 pacientů, u nichž bylo provedeno 174 uzávěrů defektů septa síní a 255 uzávěrů PFO. Dále rozebíráme některé sporné otázky týkající se převážně řešení PFO defektů. V souhrnu konstatujeme, že uvedená technika je bezpečnou metodou s vysokou úspěšností a nízkým rizikem komplikací.

Přehledové články

Přehled protidestičkové a antikoagulační léčby po akutním infarktu myokardu

Overview of antiplatelet and anticoagulant therapy after acute myocardial infarction

Marian Levčík, Jiří Kettner

Interv Akut Kardiol 2016; 15(1): 45-50

Pilířem dlouhodobé farmakoterapie u nemocných po akutním infarktu myokardu (AIM) je v současné době kombinovaná protidestičková léčba. Tu tvoří kyselina acetylsalicylová a některý z inhibitorů destičkového receptoru P2Y12 – mluvíme o duální protidestičkové léčbě (DAPT dual antiplatelet therapy). Přednost je dávána novým a účinnějším preparátům, jako je ticagrelor a prasugrel, nicméně pro některé indikace je stále doporučován clopidogrel. U nemocných s indikovanou dlouhodobou antikoagulační léčbou a prodělaným infarktem myokardu je doporučována kombinace DAPT a antikoagulačního léku. Dlouho dominantní Warfarin je postupně nahrazován...

Kazuistiky

Neurogenic Myocardial Stunning Caused by Glioblastoma: A Case Report

Neurogenní omráčení myokardu způsobené glioblastomem - kazuistika

Mahdi Ziaei Nafchi, Michal Paďour

Interv Akut Kardiol 2016; 15(1): 41-43

Neurogenic myocardial stunning or stress-induced cardiomyopathy is a reversible form of cardiomyopathy accompanying a variety of neurological conditions, occurring more often in elderly women. Even though the underlying pathophysioloy is not yet fully understood, increased sympathetic activity secondary to emotional or physical stress is believed to be the trigger of myocardial injury. This case report presents an 80-year-old woman with an undiagnosed primary brain tumor, manifesting as heart failure due to transient left ventricle dysfunction. Angiography excluded coronary artery obstruction. The extent of myocardium involved did not correspond...

Hot-line

Studie DAPT: 12 či 30 měsíců duální protidestičkové léčby po implantaci lékového stentu

The DAPT trial: 12 or 30 months of dual antiplatelet therapy after implantation of drug-eluting stent

Martin Malý

Interv Akut Kardiol 2016; 15(1): 51-53

Studie DAPT studovala vliv prodloužení duální antiagregační léčby po implantaci lékového koronárního stentu až na 30 měsíců. Celkem zahrnovala téměř 10 tisíc pacientů, kteří byli randomizováni k prodloužené, či pouze ke 12měsíční léčbě. Výsledek prokázal ve větvi s prodlouženou dobou léčby snížení ischemických příhod za cenu zvýšeného krvácení.

Inhibitory PCSK9 ve světle posledních údajů

PCSK9 inhibitors in light of recent data

Michal Vrablík

Interv Akut Kardiol 2016; 15(1): 54-57

Před 12 lety byl objeven nový protein označený proprotein-subtilisinkexinkonvertáza 9, PCSK9, významně ovlivňující hladiny sérového LDL-cholesterolu. Ve velmi krátké době výzkum vyústil v přípravu několika možností terapeutického ovlivnění PCSK9. Nejpokročilejší je vývoj specifických monoklonálních protilátek blokujících tento protein. V důsledku toho se zvyšuje počet recirkulujících LDL-receptorů na povrchu hepaptocytu a to vede k poklesu LDL-cholesterolu (i dalších aterogenních lipidů) v séru o 50–70 % nad rámec dosažitelný ostatními dostupnými terapiemi. Bezpečnost a účinnost inhibitorů PCSK9 je testována v rozsáhlém výzkumném programu...

Laudace

Doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D., šedesátiletý

prof. MUDr. Jan F. Vojáček, DrSc., FESC, FACC, MUDr. Jaroslav Dušek, Ph.D., MUDr. Josef Bis, Ph.D.

Interv Akut Kardiol 2016; 15(1): 58-59


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.