Intervenční a akutní kardiologie, 2015 (roč. 14), číslo 4

Editorial

Jodové kontrastní látky a alergie na jód: mýty a fakta

František Holm

Interv Akut Kardiol 2015; 14(4): 142-143

Originální práce

Kvalita života po chirurgické revaskularizaci myokardu - je operační přístup rozhodující?

Quality of life after coronary artery bypass grafting: is the surgical approach crucial?

Martin Voborník, Martin Děrgel, Nedal Omran, Marie Lopourová, Marek Pojar, Zdeněk Šorm, Jan Harrer

Interv Akut Kardiol 2015; 14(4): 144-147

Účel studie: Cílem práce bylo porovnat kvalitu života pacientů s izolovaným postižením přední mezikomorové větve po revaskularizaci myokardu z přístupu levostranné přední torakotomie a z přístupu sternotomie. Soubor a použité metody: Do studie byli zařazeni všichni pacienti (elektivně operovaní na našem pracovišti v letech 2007–2012) s izolovaným postižením přední mezikomorové větve, s ejekční frakcí levé komory >50 %, bez předchozích intervencí na věnčitých tepnách a bez závažných komorbidit. Celkem bylo zařazeno 68 pacientů – 40 pacientů, kteří podstoupili revaskularizaci myokardu miniinvazivním přístupem z levostranné přední...

Přehledové články

Kardiogenní a septický šok při akutním infarktu myokardu

Cardiogenic and septic shock in acute myocardial infarction

Milan Hromádka, Thomas Karvunidis, Richard Rokyta

Interv Akut Kardiol 2015; 14(4): 148-153

Kardiogenní šok představuje závažnou komplikaci akutního infarktu myokardu s vysokou mortalitou. Rychlá identifikace stavu a včasná revaskularizace myokardu představuje základní pilíř léčby. Neméně důležitá je také podpůrná léčba včetně farmakologické a/nebo přístrojové náhrady případných orgánových dysfunkcí. Kardiogenní šok vzniká nejčastěji u rozsáhlých infarktů myokardu s elevací ST úseku (STEMI). Relativně častá je současná koincidence se systémovou infekcí, sepsí až septickým šokem. Tato komplikace pak dále zvyšuje riziko a incidenci (multi) orgánového poškození (MODS), zvyšuje morbiditu i mortalitu nemocných, navyšuje finanční náklady...

Izolovaná forma non-kompaktní kardiomyopatie jako vzácná příčina srdečního selhání

Isolated form of left ventricular non compaction cardiomyopathy (LVNC) as a rare cause of heart failure

Sotiris Skopoulis, Nikol Suková, Petr Frídl, Zarina Karimova

Interv Akut Kardiol 2015; 14(4): 154-157

Nonkompaktní kardiomyopatie (dále LVNC – left ventricular non-compaction) představuje vzácné dědičné onemocnění projevující se srdečním selháním, tromboembolickými komplikacemi, arytmiemi včetně náhlé smrti na podkladě maligní arytmie. Tato choroba bývá často mylně diagnostikována jako dilatační či ischemická kardiomyopatie, apikální hypertrofická kardiomyopatie nebo jako jiné infiltrativní pochody myokardu včetně tumorů. Cílem této práce je poskytnout aktuální a detailní přehled informací o izolované formě LVNC.

Možnosti snížení dávek rentgenového záření pacientům a lékařům v intervenční kardiologii

Possibilities of the patient’s and cardiologist’s X-ray dose reduction in interventional cardiology

Lucie Súkupová

Interv Akut Kardiol 2015; 14(4): 158-163

Studie poskytuje přehled možností, jak lze snížit dávky v intervenční kardiologii nejen pacientům, ale i lékařům. Hlavním zdrojem ozáření lékařů je rozptýlené záření z pacienta, proto snížení dávek lékařům vychází primárně ze snížení dávek pacientům. V první části je stručně popsán princip fungování expoziční automatiky, která reguluje množství produkovaného záření. Podrobněji je zde objasněn vliv přídavné filtrace, úhlu projekce, zvětšení a použité frekvence snímků na dávku. V druhé části je objasněn vliv projekce na dávku lékaři a dále je popsáno použití ochranného stínění.

Kazuistiky

Jícnová echokardiografie v diagnostice infikovaných trombů v horní duté žíle a pravé síni vzniklých v souvislosti s centrálními žilními katétry a intrakardiálně zavedenými elektrodami

Transoesophageal echocardiography in the diagnosis of infected thrombi in the superior vena cava and the right

Jana Biathová, Pavel Nedbal, Rostislav Polášek

Interv Akut Kardiol 2015; 14(4): 164-166

Rozšíření použití centrálních žilních katétrů v kritických stavech a v dlouhodobé terapii a stoupající počet nositelů intrakardiálně implantovaných elektrod s sebou nese rizika komplikací, jako je trombóza a infekce žilního řečiště nebo pravého srdce. Na dvou kazuistikách poukazujeme na obtížnost diagnostiky infikovaných trombů v pravé síni a zejména v horní duté žíle, kde často dochází k přehlédnutí masy. Prezentujeme nutnost indikovat jícnovou echokardiografii u infekcí s možnou souvislostí s centrálními žilními katétry a intrakardiálně zavedenými elektrodami i v případě fyziologického nálezu v místě vstupu, zejména při izolaci zlatého stafylokoka...

Rezistentní arteriální hypertenze a plicní edém u pacienta s iatrogenně navozenou těsnou stenózou renální tepny

Resistant arterial hypertension and pulmonary edema in a patient with iatrogenic severe renal artery stenosis

Milan Oravec, Josef Veselka

Interv Akut Kardiol 2015; 14(4): 168-169

Renovaskulární hypertenze patří mezi hlavní příčiny sekundární hypertenze. Nejčastějším podkladem vedoucím ke stenóze renální tepny je ateroskleróza, dále pak fibromuskulární dysplazie, vaskulitidy, zevní komprese, proběhlá radioterapie. Zlatým standardem pro diagnostiku stenózy renální tepny je angiografie. V této kazuistice prezentujeme případ iatrogenně navozené těsné stenózy pravé renální tepny klinicky se projevující plicním edémem, rezistentní arteriální hypertenzí a pokročilou renální insuficiencí.

Informace

Doporučení pro resuscitaci 2015 - aktuality ze sjezdu Evropské resuscitační rady v Praze

Tomáš Janota

Interv Akut Kardiol 2015; 14(4): 181-182

Hot-line

Co přináší studie EXAMINE - alogliptin po akutním koronárním syndromu u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

What the EXAMINE trial has shown: alogliptin after acute coronary syndrome in patients with type 2 diabetes mellitus

Lenka Špinarová, Jindřich Špinar, Jiří Vítovec

Interv Akut Kardiol 2015; 14(4): 170-173

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je závažné chronické onemocnění, jehož výskyt ve vyspělých zemích neustále narůstá. V současnosti jsou do léčby diabetu zaváděné nové lékové skupiny, z nichž nejvíce nových dat je právě v oblasti ovlivnění inkretinového systému. Jako inkretinové hormony, mezi něž v současné době řadíme GLP-1 (glucagon-like peptide 1) a GIP (gastric inhibitory polypeptide), jsou označovány biochemické látky polypeptidické povahy. Oba inkretinové hormony, tedy GLP-1 i GIP, jsou v krevním oběhu během několika málo minut odbourávány enzymem dipeptidyl peptidázou 4 (DPP-4). Mechanizmus účinku těchto léčiv zvaných gliptiny spočívá...

Co přinesla klinická studie SIGNIFY?

What has the SIGNIFY trial shown?

Jaromír Hradec

Interv Akut Kardiol 2015; 14(4): 174-177

Zvýšená klidová srdeční frekvence (SF) je nezávislým markerem zvýšeného kardiovaskulárního rizika jak ve všeobecné populaci, tak i u nemocných s různými kardiovaskulárními onemocněními. Farmakologické zpomalení SF (např. betablokátory) kardiovaskulární riziko snižuje. Specifický blokátor kanálů If v sinoatriálním uzlu ivabradin snižuje SF, aniž má jiné účinky, např. hemodynamické. Ve studii SHIFT se prokázalo, že zpomalení SF ivabradinem snižuje výskyt kardiovaskulárních příhod u nemocných se systolickým srdečním selháním. Post hoc podskupinová analýza v jinak neutrální studii BEAUTIFUL naznačila, že ivabradin může významně zlepšit prognózu...

Nelékařské profese

Optická koherentní tomografie

Optical coherence tomography

Pavel Chutný, Daniel Chalupa, Petr Kala, Jan Kaňovský, Lumír Koc, Tomáš Ondrúš, Tereza Nováková

Interv Akut Kardiol 2015; 14(4): 178-179

Tento článek popisuje základní principy optické koherentní tomografie. Zabývá se rozlišením i hloubkou zobrazení. Dále jsou zmiňovány počátky této metody a artefakty, které snižují kvalitu výsledného obrazu. Nakonec je nastíněn další možný vývoj této zobrazovací metody.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.