Intervenční a akutní kardiologie, 2015 (roč. 14), číslo 3

Editorial

Klinická studie SIMPLE: udělá náš život jednodušším?

Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2015; 14(3): 99-100

Léčba chronického úplného uzávěru (CTO) je věc přístupu

Jan F. Vojáček

Interv Akut Kardiol 2015; 14(3): 101

Originální práce

Endovaskulární léčba komplikované disekce hrudní aorty typu B

Endovascular management of acute complicated type B aortic dissection

Jan Raupach, Miroslav Lojík, Jan Vojáček, Martin Tuna, Jindřich Samek, Vendelín Chovanec, Josef Bis, Petr Hoffmann, Petr Dvořák, Antonín Krajina, Jan Harrer

Interv Akut Kardiol 2015; 14(3): 102-107

Cíl: Retrospektivní hodnocení výsledků endovaskulární léčby komplikované disekce aorty pomocí hrudních stentgraftů (SG) a stentů. Soubor a metodika: V období 2/2001 až 11/2014 bylo na našem pracovišti endovaskulárně léčeno celkem 34 pacientů (7 žen, 27 mužů, průměrného věku 60,4 let) pro komplikovanou disekci hrudní aorty. Indikací k léčbě byla 6× akutní ruptura aorty, 12× ischemické komplikace, 10× časná expanze aorty, 6× bolest v zádech a hypertenze nereagující na léčbu. Hrudní stentgraft byl zaváděn z třísla přes pánevní tepny do oblasti primárního entry s cílem jeho překrytí a navození trombózy nepravého kanálu. Výsledky: Celkem bylo...

Přehledové články

Přístupy neinvazivního měření a monitorace krevního tlaku u pacientů s arteriální hypertenzí

Approach to non-invasive blood pressure measurement and its monitoring in patients with arterial hypertension

Pavla Doupalová, Jan Chrastina, Jan Václavík

Interv Akut Kardiol 2015; 14(3): 109-116

Příspěvek přehledového charakteru předkládá možnosti klinického, ambulantního, domácího měření a selfmonitoringu krevního tlaku u pacientů s arteriální hypertenzí. Dále je popsána metoda měření krevního tlaku v lékárnách a také v rámci telemedicínské domácí monitorace. Pozornost je věnována poznatkům o užívaných přístrojích, kterých je užíváno k samotnému měření hodnot krevního tlaku u těchto pacientů. V neposlední řadě se autoři věnují také oblastem validace a kontroly užívaných přístrojů, stejně jako zásadám přístupu jednotlivých možností měření s fokusací na maximální možnou eliminaci chyb s respektem na ovlivňující fenomény. Přehled sumarizuje...

Kazuistiky

Retrográdní rekanalizace chronického úplného uzávěru pravé věnčité tepny - popis případu

Retrograde recanalization of right coronary artery chronic total occlusion: a case report

Jindřich Černý, Jan Indrák, Marian Branny

Interv Akut Kardiol 2015; 14(3): 117-119

Naše kazuistika popisuje případ nemocného se stabilní anginou pectoris, s nemocí jedné věnčité tepny – chronickým úplným uzávěrem (CTO) pravé věnčité tepny. Po primárně neúspěšné antegrádní rekanalizaci uzávěru byla ve druhé době úspěšně provedena retrográdní rekanalizace.

Successful treatment of acute myocarditis with right and left ventricular assist devices complicated by heparin-induced thrombocytopenia

Úspěšná léčba akutní myokarditidy pomocí mechanické podpory pravé a levé komory srdeční komplikovaná heparinem indukovanou trombocytopenií

Darja Krupina, Edvardas Zurauskas, Pranas Serpytis, Mindaugas Balciunas

Interv Akut Kardiol 2015; 14(3): 120-122

Myocarditis is defined as an inflammatory disease of the heart muscle, diagnosed by established histological, immunological, and immunohistochemical criteria (1). It is commonly developed by virus, but also can be a result of bacterial infection or various toxins (2–4). The exact incidence is unknown, however, in number of routine autopsies, 1–9 % of all patients had signs of myocardial inflammation. In young adults, almost 20 % of all cases of sudden death are due to myocarditis (5). In symptomatic patients, myocarditis often presents as acute heart failure, although it can mimic acute myocardial infarction or a tachyarrhythmia (6)....

Hot-line

snižováČím níže tím lépe - studie IMPROVE-IT potvrzuje význam snižován cholesterolu ezetimibem

The lower the better - the IMPROVE-IT study confirmed the importance of lowering cholesterol by ezetimibe

Jindřich Špinar, Lenka Špinarová, Jiří Vítovec

Interv Akut Kardiol 2015; 14(3): 124-128

Studie IMPROVE IT (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial) hodnotila potenciální prospěch na snížení velkých kardiovaskulárních příhod při přidání ezetimibu versus placebo k léčbě 40 mg simvastatinu u nemocných s akutním koronárním syndromem a nízkou hladinou low density cholesterolu (LDL-C) ≤3,25 mmol/l (125 mg/dL). Metodika: Jednalo se o randomizovanou, dvojitě slepou studii u nemocných po akutním koronárním syndromu s nízkým cholesterolem. Ve větvi se simvastatinem v monoterapii byl cílový LDL cholesterol <70 mg/dl, druhá větev byla kombinace simavastatin + ezetimib. Předpokladem bylo, že ezetimib sníží...

Laudace

Jiří Endrys - devadesát let

doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D.

Interv Akut Kardiol 2015; 14(3): 133-134

Nelékařské profese

Měření frakční průtokové rezervy

Measurement of fractional flow reserve

Daniel Chalupa, Pavel Chutný, Petr Kala, Jan Kaňovský, Lumír Koc, Tomáš Ondúš, Tereza Nováková

Interv Akut Kardiol 2015; 14(3): 129-131

Práce popisuje obecné principy výpočtu frakční průtokové rezervy. Zabývá se také přístroji, které nám umožňují invazivní měření krevního tlaku. Rozebírány jsou obecné aspekty digitalizace a přenos signálu mezi senzorem a počítačem. Dále se zaměřuje na tři komerčně vyráběné přístroje. Nakonec je zmíněna stručná historie této diagnostické metody.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.