Intervenční a akutní kardiologie, 2014 (roč. 13), číslo 1

Editorial

Frakční průtoková rezerva myokardu (FFRmyo) v intervenční kardiologii - zlatý standard posouzení funkční významnosti koronárních stenóz a další perspektivy

Petr Kala, Martin Mates

Interv Akut Kardiol 2014; 13(1): 8

STEMI a direkt PCI - spolupráce kardiocentra FN HK a ZZS KHK

Abdulwasya Al Mawiri, Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2014; 13(1): 9-10

Úvodník

Začněme výživou …

Ing. Ivan Mach, CSc.

Interv Akut Kardiol 2014; 13(1): 3

Originální práce

Czech TAVI Registry - technické zajištění multicentrického sběru parametrických dat

Czech TAVI Registry - technical background of the multicentre parametric data collection

Milan Blaha, Petr Kala, Daniel Klimeš, Jiří Jarkovský, Marian Branny, Josef Šťásek, Jan Vojáček, Viktor Kočka, Michael Želízko, Pavel Červinka, Martin Mates, Petr Němec, Ladislav Dušek

Interv Akut Kardiol 2014; 13(1): 13-16

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Chirurgická náhrada aortální chlopně představuje zlatý standard léčby pacientů s hemodynamicky významnou aortální stenózou. Ta byla v posledních cca 10 letech rozšířena o léčbu katetrovou pomocí implantace aortální chlopně do původní postižené chlopně (TAVI – transcatheter aortic valve implantation). Zavedení nové technologie do lékařské praxe vyžaduje dlouhodobé sledování a vyhodnocení efektivity léčby, které je v České republice zajištěno pomocí tzv. Czech TAVI Registry. Článek se věnuje především popisu technického zajištění tohoto multicentrického registru, který k 31. 12. 2013 zahrnoval 688...

Přehledové články

Zobrazovací metody v diagnostice a stratifikaci rizika akutní plicní embolie

The imaging methods in diagnostics and risk stratification of acute pulmonary embolism

Vladimír Kincl, Adéla Drozdová, Roman Panovský, Igor Suškevič, Milan Kamínek

Interv Akut Kardiol 2014; 13(1): 17-22

Akutní plicní embolie patří mezi časté život ohrožující onemocnění kardiovaskulárního systému. Její závažnost kolísá od nízkého rizika s dobrou prognózou až po vysoce závažné šokové stavy s vysokou mortalitou. Co nejpřesnější diagnostika a stratifikace rizika u pacientů s plicní embolií je tedy základním předpokladem úspěšné terapie. Článek přináší přehled zobrazovacích metod, které tvoří nedílnou součást diagnostického algoritmu u akutní plicní embolie.

Troponiny v diagnostice akutních koronárních syndromů - update 2014

Troponins in diagnostics of acute coronary syndromes - update 2014

Radek Pudil

Interv Akut Kardiol 2014; 13(1): 23-26

Zavedení vysocesenzitivních metod pro stanovení troponinů znamená pokrok v diagnostice, terapii a stratifikaci rizika u akutních koronárních syndromů. Jeho předností je časnější diagnostika a zvýšení senzitivity v časné diagnostice akutního infarktu myokardu. Dalšího zvýšení senzitivity je dosaženo současným hodnocením některých kardiálních markerů (kopeptin či protein vážící mastné kyseliny ) nebo parametrů vycházejících z klinického stavu (elektrokardiogram, skóre GRACE či TIMI). Doposud otevřenou otázkou je využití algoritmů pro vyloučení koronární etiologie bolestí na hrudi (tzv. rule-out) protokoly.

Kazuistiky

Neobvyklá komplikace transradiální koronární angiografie: kinking diagnostického katétru s nutností chirurgického řešení

Unusual complication of the transradial percutaneous coronary angiography: kinking

Lucie Francová, David Horák, Lukáš Jaworski, Vladimír Hraboš, Jan Marušiak

Interv Akut Kardiol 2014; 13(1): 31-32

Selektivní koronarografie je běžně prováděné vyšetření s nízkým rizikem závažných komplikací. Při radiálním přístupu se uvádí výskyt závažných komplikací kolem 1 %, v případě femorálního přístupu je riziko zhruba dvojnásobné (1). Na našem pracovišti provádíme cca 2 500 selektivních koronarografií ročně a 1 100 PCI. Od roku 2008 je více než 90 % vyšetření prováděno transradiálně, zhruba polovinu pacientů vyšetřujeme v ambulantním režimu. Zde chceme prezentovat kazuistiku závažné komplikace transradiálně provedené selektivní koronarografie, která si vyžádala chirurgické řešení, ale naštěstí neměla vliv na další prognózu pacientky.

Pedunculated Giant Left Atrial Mass: tumor or thrombus?

Stopkatý velký útvar v levé síni

Sunil Adhikari, Antonin Novák, Jozef Jakabčin, Ivana Havlova, Pavel Červinka, Milouš Derner

Interv Akut Kardiol 2014; 13(1): 34-35

The authors present a case of 65 years old woman with history of dyspnoe and syncope, showing the important role of transoesophageal echocardiography, and the complementary role of magnetic resonance imaging in distinguishing thrombus in left atrium from tumor, and in helping to characterize size, shape, and surface features, and especially tissue composition. After anticoagulant therapy the thrombus in left atrium disappeared and the patient was not indicated to operative therapy.

Uzávěr vícečetného paravalvulárního leaku mitrální chlopně transapikálním přístupem

Repair of mitral paravalvular leaks by transapical approach

Jiří Ničovský, Petr Němec, Petr Malík, Aleš Tomášek, Sylva Kovalová, Josef Nečas

Interv Akut Kardiol 2014; 13(1): 36-38

Paravalvulární leak (PVL) patří k závažným komplikacím náhrady srdeční chlopně. Pokud je hemodynamicky významný, je metodou volby reoperace. Při menším leaku je alternativou chirurgické léčby perkutánní katetrizační uzávěr. Na následujícím případu uvádíme hybridní chirurgicko-katetrizační přístup k uzávěru paravalvulárního leaku mitrální chlopně transapikálně. Jedná se případ 63letého muže po opakované kardiochirurgické operaci, u kterého se po náhradě mitrální chlopně časně rozvinul vícečetný paravalvulární leak. Tento leak byl hemodynamicky nevýznamný, způsoboval však těžkou hemolytickou anémii s nutností krevních převodů. Pro vysoké operační...

Farmakoterapie

Postavení rivaroxabanu v současné medicíně

The position of rivaroxaban in current medicine

Jiří Slíva

Interv Akut Kardiol 2014; 13(1): 28-30

Nová antikoagulancia (NOACs) znamenají velký posun v léčbě a prevenci stavů spojených se zvýšenou koagulací ve smyslu lepší predikability účinku a nižšího výskytu nežádoucích účinků. Následující článek se zaměřuje na zmapování dosavadních zkušeností s přímým inhibitorem faktoru Xa v rámci dosud provedených klinických studií.

Informace

8. sympozium Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS

Pavel Jansa

Interv Akut Kardiol 2014; 13(1): 45

Novinky ve specifické léčbě plicní arteriální hypertenze

David Ambrož

Interv Akut Kardiol 2014; 13(1): 46

Ozvěny ošetřovatelské péče

Ošetřovatelská péče o pacienty po perkutánní transluminální angioplastice

Nursing care for patients after percutaneous transluminal angioplasty

Adriana Horčičáková, Ilona Plevová

Interv Akut Kardiol 2014; 13(1): 40-44

Úvod: Uzávěry a stenózy tepen periferního systému na dolních končetinách jsou řešeny endovaskulární intervencí, kdy je nejčastěji využíváno perkutánní transluminální angioplastiky (PTA). Jedná se o terapeutickou metodu, která má svá specifika v ošetřovatelské péči po cévní intervenci. Cíl: Cílem výzkumného šetření bylo zhodnotit ošetřovatelskou péči u pacientů po PTA na standardním oddělení. Metodika: Výzkum probíhal ve Vaskulárním centru Vítkovické nemocnice a.s. v období listopad 2011 až únor 2012, výzkumný soubor tvořilo 191 respondentů. Měřícím nástrojem byl nestandardizovaný dotazník, analýza zdravotnické dokumentace, pozorování. Výsledky:...


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.