Intervenční a akutní kardiologie, 2013 (roč. 12), číslo 3

Editorial

Role endomyokardiální biopsie v současnosti

Bronislav Janek

Interv Akut Kardiol 2013; 12(3): 112-114

Úvodník

Šest set slov

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Interv Akut Kardiol 2013; 12(3): 107

Originální práce

Dlouhodobá monitorace poruch srdečního rytmu u nemocných s katetrizačním uzávěrem defektu septa síní II. typu a perzistujícího foramen ovale - pilotní studie

Long-term monitoring of heart rhythm disorders in patients after transcatheter closure of secundum atrial septal

Martina Miklošová, Petr Pařízek, Jiří Duda, Luděk Haman, Josef Šťásek, Veronika Bulková, Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2013; 12(3): 116-118

Úvod: Katetrizační uzávěr defektu septa síní II. typu (DSS II.) a perzistujícího foramen ovale (PFO) je v současné době standardním léčebným postupem. Ačkoliv je v literatuře věnována značná pozornost problematice výskytu arytmií v souvislosti s těmito výkony, informace o případném přínosu některých metod dlouhodobého monitorování EKG jsou velmi sporadické. Cíl: Sledování srdečního rytmu a výskytu arytmií pomocí metod dlouhodobé monitorace EKG u nemocných po katetrizačním uzávěru DSS II. a PFO Amplatzerovým okluderem. Metody: Soubor tvořilo 9 nemocných po uzávěru DSS II. (2 nemocní) a PFO (7 nemocných). Délka sledování byla celkem 13 měsíců. V...

Bezstehové aortální bioprotézy, první zkušenost s protézou Sorin Perceval S

Sutureless aortic bioprotheses - initial experience with Sorin Perceval S prosthesis

Aleš Mokráček, Júlia Čanádyová, Vojtěch Kurfirst, Martin Rezler

Interv Akut Kardiol 2013; 12(3): 121-123

Bezstehové aortální bioprotézy jsou novou generací bioprotéz určených k léčbě aortální stenózy s důrazem na bezpečnost výkonu a hemodymiku. Jejich konstrukce umožňuje provádět operaci minimálně invazivně při zachování základních chirurgických principů vč. odstranění nativní chlopně. V našem sdělení prezentujeme iniciální zkušenost s bioprotézou Perceval S, Sorin, It.

Přehledové články

Katetrizační ablace arytmií u nemocných s vrozenou srdeční vadou

Catheter ablation in treating arrhythmias in patients with congenital heart defect

Petr Peichl, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2013; 12(3): 124-129

Arytmie představují u dospělých nemocných s vrozenou vadou srdeční hlavní příčinu morbidity a mortality. V této skupině nemocných se charakteristicky objevují tzv. postincizionální tachykardie. Jejich příčinou je reentry kroužící okolo jizevnaté tkáně nebo protetického materiálu po chirurgickém zákroku. Nejčastěji se objevuje intraatriální reentry, při kterém vzruch krouží okolo jizvy po atriotomii v pravé síni. V případě komplexních srdečních vad je uložení reentry okruhu individuální a vzhledem k abnormální derivaci toku krve může být problematický katetrizační přístup do srdečních oddílů. Ostatní typy arytmií, jako jsou fokální tachykardie,...

Intraaortální balonková kontrapulzace v klinické kardiologii

Intraaortic balloon counterpulsation in clinical cardiology

Karel Kopřiva, Petr Ošťádal, Martin Mates, Petr Neužil

Interv Akut Kardiol 2013; 12(3): 130-134

Intraaortální balonková kontrapulzace (IABK) je nejčastější metodou mechanické podpory oběhu a je v klinické praxi využívána po více než 40 let. Rozšíření IABK bylo podloženo hlavně znalostmi jejího příznivého vlivu na hemodynamiku a daty z observačních studií. Většina studií, zkoumajících efekt IABK u infarktu myokardu s ST-elevacemi (STEMI) bez kardiogenního šoku, nezjistila benefit z této léčby. Nedávno provedená studie CRISP AMI neprokázala zmenšení infarktového ložiska u pacientů se STEMI bez šoku při zavedení IABK jako podpůrné léčby k primární perkutánní koronární intervenci (PCI). V recentně provedených metaanalýzách byla IABK u STEMI...

Komplikace katetrizační ablace srdečních arytmií

Complications of catheter ablation for cardiac arrhythmias

Bashar Aldhoon, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2013; 12(3): 135-140

Katetrizační ablace se etablovala jako léčba první volby u většiny supraventrikulárních a řady komorových tachyarytmií. Dlouhodobá úspěšnost katetrizačních ablací je pro různé typy arytmií působivě vysoká a mnohdy převyšuje 95 %. Na druhou stranu mohou být katetrizační ablace provázeny řadou komplikací, které jsou dány invazivní povahou katetrizačního výkonu jako takového (např. cévní komplikace) nebo souvisí s typem provedeného výkonu (např. atrioventrikulární blokáda při modifikaci atrioventrikulárního uzlu). Vyšší výskyt komplikací u ablací komorových arytmií se strukturním postižením srdce často souvisí s přítomností srdečního selhání a...

Riziko koronárních příhod a mortality u nových perorálních antitrombotik: meta-analýza velkých randomizovaných studií

Coronary and mortality risks in novel oral antithrombotic agents: a meta-analysis of large randomized trials

Koon-Hou Mak

Interv Akut Kardiol 2013; 12(3): 142-148

Cíl: Bylo prokázáno, že perorálně podávané přímé inhibitory trombinu a anti-Xa inhibitory jsou účinné v prevenci a léčbě žilní tromboembolie i v prevenci embolických příhod u fibrilace síní. Studie z poslední doby prokázaly, že podávání dabigatranu může být spojeno se zvýšeným výskytem infarktu myokardu (IM). Riziko koronárních příhod při užívání jiných léků zatím nebylo přesně určeno. Cílem této studie je stanovit riziko koronárních příhod v souvislosti s užíváním čtyř nových antitrombotik. Design studie: Meta-analýza publikovaných srovnání různých způsobů léčby. Zdroje údajů a výběr studií: Výsledky randomizovaných kontrolovaných studií (randomised...

Kazuistiky

Objemné pseudoaneuryzma levé srdeční komory diagnostikováno neinvazivní počítačovou tomografií srdce

Huge left ventricular pseudoaneurysm diagnosed with cardiac computed tomography imaging

Markéta Vančurová, Jozef Jakabčin, Andrej Kupec, Jana Bednářová

Interv Akut Kardiol 2013; 12(3): 154-156

Pseudoaneuryzma levé komory srdeční je relativně vzácnou komplikací infarktu myokardu. Vzhledem k tomu, že riziko ruptury je u pseudoaneuryzmatu mnohonásobně vyšší než u pravé výdutě (aneuryzmatu), je časné odlišení obou stavů zásadní pro rozhodnutí o dalším terapeutickém postupu. Ve sdělení jsou shrnuty znalosti o patogenezi onemocnění se zaměřením na možnosti a nutnost správné a včasné diagnostiky s použitím moderních zobrazovacích metod, zejména počítačové tomografie srdce, ale i magnetické rezonance srdce. V práci je prezentován klinický případ 79leté pacientky s nálezem pseudoaneuryzmatu spodní a zadní stěny levé komory jako pozdní komplikace...

Spontánní ruptura gigantického aneuryzmatu pravé koronární tepny jako příčina srdeční tamponády

Spontaneous rupture of giant right coronary artery aneurysm as a cause of cardiac tamponade

Jana Hanuliaková, Bronislav Janek, Peter Telekes, David Horák, Tomáš Roubíček, Zdeněk Velička, Rostislav Polášek

Interv Akut Kardiol 2013; 12(3): 159-162

Spontánní ruptura aneuryzmatu koronární tepny je velmi vzácnou komplikací diagnostikovanou ve většině případů post mortem jako příčinu náhlé srdeční smrti. Autoři prezentují případ 66letého pacienta se spontánní rupturou gigantického aneuryzmatu pravé koronární tepny prezentujícího se kardiogenním šokem při srdeční tamponádě.

Farmakoterapie

Urapidil, lék první volby pro těžké hypertenzní stavy

Urapidil, a first-choice drug for severe hypertensive states

Tomáš Janota, Tomáš Zelinka

Interv Akut Kardiol 2013; 12(3): 150-152

Urapidil je periferní α-blokátor a současně slabší agonista centrálních 5-hydroxytryptaminových receptorů. Snižuje periferní cévní rezistenci bez výraznější reflexní tachykardie. Je velmi dobře snášený. Z pohledu kardiologa intenzivisty je důležitá i.v. forma. Jako lék s rychlým, téměř okamžitým nástupem efektu a s relativně rychlým odezníváním účinku je předurčen pro léčení emergentních hypertenzních stavů. Vzhledem k velké účinnosti a parenterální aplikaci je samozřejmě vhodný pro všechny stavy s těžší rezistentnější hypertenzí bez možnosti enterální léčby, s nedostatečnou účinností perorální léčby, s potřebou velmi rychlého nástupu...


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.