Intervenční a akutní kardiologie, 2013 (roč. 12), číslo 1

Editorial

K využití vysoce senzitivních troponinů v klinické praxi

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Interv Akut Kardiol 2013; 12(1): 6-7

Úvodník

Potřebují lékaři lékařskou etiku?

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Interv Akut Kardiol 2013; 12(1): 3

Originální práce

Hemodynamické a echokardiografické změny u pacientů s jaterní cirhózou po provedném transjugulárním intrahepatickém portosystémovém shuntu

Hemodynamic and echocardiographic changes in patients with liver cirrhosis treated

Radek Pudil, Rudolf Praus, Petr Hůlek, Václav Šafka, Tomáš Fejfar, Martina Vašatová, Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2013; 12(1): 8-11

Cíl: Jaterní cirhóza je spojena s hyperkinetickou cirkulací, která může ústit v srdeční selhání. Transjugulární intrahepatický shunt (TIPS) je vzhledem k poklesu systémové vaskulární rezistence a zvýšení srdečního výdeje stresujícím faktorem pro tyto nemocné. Proto se hledají nové možnosti včasné detekce preexistujícího srdečního selhání. Cílem studie bylo analyzovat vliv TIPSu na hemodynamiku. Materiál a metodika: Do studie bylo zařazeno 55 pacientů (38 mužů a 17 žen, 55,6 ± 8,9 let) s jaterní cirhózou léčenou elektivně implantací intrahepatického stentu. Hemodynamické vyšetření (pravostranná katetrizace) byla provedena před a 24 h po...

Relationship between automatically detected complex fractionated electrograms and sites of termination of longstanding persistent atrial fibrillation during catheter ablation

Vztah mezi automaticky detekovanými komplexními frakcionovanými elektrogramy a místy ukončené dlouhodobé perzistentní fibrilace síní při katetrové ablaci

Martin Fiala, Dan Wichterle, Veronika Bulková, Libor Škňouřil, Renáta Nevřalová, Jan Chovančík, Jaroslav Januška, Jindřich Špinar

Interv Akut Kardiol 2013; 12(1): 12-18

Background: Complex fractionated atrial electrograms (CFAE) may provide a target for ablation of persistent atrial fibrillation (AF). This study evaluated relationship between the automatically detected CFAE in the atria and the sites of long-standing persistent AF termination during ablation. Methods: Fifty consecutive patients underwent a stepwise ablation for long-standing persistent AF. Left atrial (LA), right atrial (RA), and coronary sinus (CS) electroanatomic maps with automatically detected CFAE were obtained before ablation. Stepwise ablation with the ideal endpoint of sinus rhythm restoration was subsequently performed using plain electroanatomic...

Přehledové články

Optimalizovaná současná antitachykardická programace implantabilních kardioverterů-defibrilátorů

Optimized current antitachycardia programing of implantable cardioverter-defibrillators

Lukáš Krýže, Domenico Grieco, Josef Kautzner, Kamil Sedláček

Interv Akut Kardiol 2013; 12(1): 21-26

Z velkých randomizovaných kontrolovaných studií vyplývá, že implantabilní kardiovertery – defibrilátory (ICD) významně snižují mortalitu pacientů s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti. I přes současné technologické pokroky jsou pacienti s ICD zatíženi rizikem neadekvátních výbojů pro jinou než život ohrožující arytmii. Výboje jsou pro pacienty nepříjemné, snižují kvalitu jejich života a mohou vyvolat jiné potenciálně závažné arytmie. Většina neadekvátních a zbytných intervencí ICD je způsobena příliš konzervativní programací, která je ošetřujícím lékařem často ponechána v podobě přednastavené antitachykardické terapie od výrobce. V tomto...

Biochemické markery nekrózy myokardu v současné klinické praxi

Biochemical markers of myocardial necrosis in the current clinical practice

Tomáš Janota

Interv Akut Kardiol 2013; 12(1): 28-33

Laboratorní diagnostika myokardiální nekrózy v důsledku infarktu myokardu i z jiných příčin se v současnosti opírá především o vyšetření myokardiálních troponinů. Stanovení jejich plazmatických koncentrací se stalo dokonce základem definice infarktu myokardu. S rostoucí senzitivitou vyšetřovacích metod se stávají časnějším a časnějším markerem. Negativní prediktivní hodnota je prakticky stoprocentní. Ke zvýšení troponinů však nemusí vést jenom infarkt myokardu. Problémem se stala interpretace lehkých zvýšení plazmatických koncentrací u zdravých nebo zdánlivě zdravých osob. Do pozadí byly vytlačeny snahy o rutinní klinické využívání dalších...

Rutinní kombinace duální protidestičkové léčby s inhibitory protonové pumpy - nevyléváme vaničku i s dítětem?

Routine combination of dual antiplatelet therapy with proton pump inhibitors -

Jan Bultas, Debora Karetová

Interv Akut Kardiol 2013; 12(1): 34-41

Antitrombotická léčba přináší zvýšené riziko krvácení, obávané je zejména krvácení do trávicího traktu. Často proto podáváme souběžně s protidestičkovou léčbou i inhibitory protonové pumpy (IPP), které riziko krvácení snižují. Jak práce sledující destičkové funkce, tak meta-analýzy klinických studií ukazují na nižší efekt protidestičkové léčby při komedikaci klopidogrelu, kyseliny acetylsalicylové (ASA) či duální léčby s IPP. Při léčbě klopidogrelem je relativní shoda prací testujících agregabilitu trombocytů při léčbě metodami in vitro, že současné podání IPP snižuje bioaktivaci klopidogrelu a stoupá podíl stále aktivních trombocytů při léčbě....

Kazuistiky

Skorá protézová endokarditída s nutnosťou rekonštrukčnej reoperácie - mohla nebyť?

Early prosthetic valve endocarditis requiring reconstructive reoperation - could it have been avoided?

Ingrid Porubčinová, Adrián Kolesár, Štefan Porubčin, Ingrid Schusterová, Pavol Török, František Sabol

Interv Akut Kardiol 2013; 12(1): 43-46

Prezentujeme prípad 34 ročného asymptomatického muža, prijatého na Kliniku srdcovej chirurgie VUSCH a.s., Košice pre stredne závažnú aortálnu regurgitáciu v teréne bikuspidálnej aortálnej chlopne a ektázie ascendentnej aorty, za účelom chirurgickej liečby. Pacientovi bol pre alergiu na penicilín v rámci krátkodobej ATB profylaxie aplikovaný fluorochinolón a následne realizovaná náhrada aortálnej chlopne mechanickou protézou. V 4. pooperačný deň boli pacientovi pre febrility odobraté hemokultúry s nálezom meticilín rezistentného S. epidermidis s kauzálnou zmenou ATB liečby. V 9. pooperačný deň TEE vizualizuje vegetácie mechanickej protézy s...


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.