Intervenční a akutní kardiologie, 2012 (roč. 11), číslo 5-6

Editorial

Quo vadis Rossova operace?

Jan Vojáček, Jaroslav Špatenka

Interv Akut Kardiol 2012; 11(5-6): 175-176

Úvodník

Strach z výsledků vyšetření aneb Čeho a proč se vlastně bojíme?

Mgr. Roman Pešek

Interv Akut Kardiol 2012; 11(5-6): 171

Originální práce

Vliv vstupní anémie na dlouhodobou mortalitu pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání

Influence of entry anemia on long-term mortality of patients admitted with acute heart failure

Roman Miklík, Marián Felšöci, Jiří Pařenica, Jiří Jarkovský, Kateřina Hořáková, Jindřich Špinar

Interv Akut Kardiol 2012; 11(5-6): 177-182

3Institut biostatistiky a analýz, Brno Cíl práce: U pacientů přijatých pro akutní srdeční selhání (ASS) zjistit vzájemný vztah mezi vstupní hladinou hemoglobinu (Hb) a dalšími proměnnými, které ovlivňují dlouhodobou mortalitu těchto pacientů po propuštění. U všech pacientů s ASS a dále pro 4 nejčastější etiologie – akutní koronární syndrom (AKS) s ST elevacemi (STEMI, n = 325) a bez ST elevací (nonSTEMI, n = 207), dekompenzovanou chronickou ischemickou chorobou srdeční (CHICHS, n = 209) a dilatační kardiomyopatii (KMP, n = 88) zjistit dlouhodobou mortalitu a popsat rozdíly ve vlivu anémie na přežívání jednotlivých skupin nemocných....

Přehledové články

Integrity - nová sinusoidní technologie koronárního stentu

Integrity - a new sinusoid coronary stent technology

Roman Štípal, Jiří Ostřanský, David Richter, Marcela Škvařilová, David Vindiš

Interv Akut Kardiol 2012; 11(5-6): 183-186

Kontinuální sinusoidní technologie je výsledkem více než desetiletého výzkumu a vývoje. Tato technologie je aplikována u stentu Integrity, který ve srovnání s předchozím systémem Driver Sprint i s některými konkurenty vykazuje lepší flexibilitu, schopnost dopravení do léze, přizpůsobivost, radiální sílu a manipulovatelnost. Integrity systém je použit jak u standardních, tak u drug eluting stentů.

Monitorování EKG po ablaci fibrilace síní

ECG monitoring after ablation for atrial fibrillation

Jan Chovančík, Veronika Bulková, Martin Fiala

Interv Akut Kardiol 2012; 11(5-6): 187-191

Jedním z cílů katetrové ablace fibrilace síní (FS) je vysazení antikoagulační léčby. Asymptomatické recidivy FS ale mohou zdánlivě vyléčeného pacienta ohrozit tromboembolickou komplikací. Výskyt asymptomatické FS po katetrové ablaci byl popsán u 2 % až více než 50 % pacientů. Je možné je odhalit dlouhodobějším monitorováním EKG, avšak pro pacienta komfortní a klinicky použitelný záznamník souvislého EKG není v současnosti k dispozici. Tento přehledový článek rozebírá klinický význam asymptomatických recidiv FS a možnosti jejich detekce externími nebo implantabilními záznamníky EKG.

Pompeho choroba očima dětského kardiologa

Pompe disease as seen by a pediatric cardiologist

Veronika Stará

Interv Akut Kardiol 2012; 11(5-6): 192-195

Pompeho choroba je vzácné autozomálně recesivní onemocnění způsobené nedostatkem lyzosomálního enzymu kyselé alfa-glukosidázy, který hraje důležitou roli v metabolizmu glykogenu. Nedostatek enzymu vede ke střádání glykogenu v buňkách různých tkání. Postižena je především kosterní a srdeční svalovina, ale častá je i akumulace v buňkách jaterních a endotelových. Manifestace onemocnění se liší podle věku – pro kojenecký věk je typická těžká celková hypotonie, neprospívání a hypertrofická kardiomyopatie, která může být v některých případech provázena obstrukcí výtokového traktu levé komory, případně různými typy arytmií. V dětství a v dospělosti...

Kazuistiky

Warfarin a duální protidestičková léčba pro recidivující akutní infarkt myokardu při ektázii koronární tepny

Warfarin and dual antiplatelet therapy for recurrent acute myocardial infarction with coronary artery ectasia

Ivo Varvařovský, Petr Vojtíšek, Jan Matějka, Bořivoj Korbel

Interv Akut Kardiol 2012; 11(5-6): 211-214

Recidiva akutního infarktu myokardu během 24 hodin od přímé koronární angioplastiky byla řešena aspirací trombu a opakovanou dilatací původního stentu. Podezření na ektatickou dilataci koronární tepny okolo původního stentu potvrdilo vyšetření intrakoronárním ultrazvukem a CT koronární angiografií. Ektázie koronární tepny byla důvodem k tomu, aby kromě obvyklé duální protidestičkové léčby byl pacient po druhé přímé angioplastice léčen navíc perorální antikoagulační léčbou po dobu 6 týdnů. Období překonal bez krvácivých komplikací a v současnosti je při obvyklé sekundárně-preventivní léčbě po infarktu myokardu bez klinických obtíží.

Pacient s těžkým srdečním selháním při prvním ambulantním vyšetření, centrální role echokardiografie

Patient with severe heart failure on initial out-patient presentation; central role of echocardiography

Antonín Novák, Josef Jakabčin, Jiří Herman, Andrej Kupec, Marian Bystroň, Radim Špaček, Milena Kubičková, Martin Kvašňák, Pavel Červinka

Interv Akut Kardiol 2012; 11(5-6): 216-218

Na dvou kazuistikách prezentujeme diagnostický postup a léčbu pacientů, kteří se dostavili na ambulanci již s pokročilým srdečním selháním, dilatovanou levou komorou a ejekční frakcí (EF) 20 %. Po zahájení farmakologické léčby srdeční slabosti určí nález na koronarografickém vyšetření možnost revaskularizace (1). Dále během sledování hraje centrální roli echokardiografie a vývoj základních echokardiografických parametrů – ejekční frakce, velikosti srdečních oddílů, plnících tlaků levé komory a opakované měření srdečního výdeje (2). V případě, že klidová srdeční frekvence je vyšší než 70 za minutu při nastavené léčbě diuretikem, betablokátorem...

Farmakoterapie

Uvidíte brzy i v našich kinech: prasugrel, ticagrelor a STEMI

Coming soon: prasugrel, ticagrelor and STEMI

Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2012; 11(5-6): 197-200

Prasugrel a ticagrelor snižují významně riziko vážných ischemických komplikací akutních koronárních syndromů, jejich použití je ale spojeno s nezanedbatelným rizikem vážného krvácení. Při léčbě akutního infarktu myokardu s elevacemi ST úseků (STEMI) je však jejich léčebný přínos na potlačení ischemických příhod vyšší a v této indikaci riziko krvácení nezvyšují. Podle současných údajů se tyto léky mohou stát léčbou první volby při léčbě STEMI přímou angioplastikou.

Význam farmakologické intervence srdeční frekvence v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Significance of pharmacological intervention for heart rate in treating cardiovascular disease

Jan Bultas

Interv Akut Kardiol 2012; 11(5-6): 202-210

Srdeční frekvence je nezávislým faktorem ovlivňujícím ischemickou zátěž u nemocných s anginou pectoris a výskyt kardiovaskulárních příhod u nemocných s chronickým srdečním selháním. Při dlouhodobém sledování zdravé populace je doložena závislost celkové i kardiovaskulární mortality na výchozí srdeční frekvenci. Při farmakologické intervenci v rámci profylaxe myokardiální ischemie u nemocných s anginou pectoris je doloženo snížení ischemické zátěže jak při léčbě beta-blokátory, tak při léčbě ivabradinem. Zda při léčbě ivabradinem je příznivě ovlivněn též výskyt kardiovaskulárních příhod a mortality, je prověřováno v probíhající studii SIGNIFY....

Informace

Zpráva z kongresu Evropské společnosti pro hypertenzi: 22nd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection (ESH) 2012

Filip Málek

Interv Akut Kardiol 2012; 11(5-6): 219-221

Zpráva ze sympozia Invazivní kardiologie v Českém ráji, Hrubá Skála 2012

Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2012; 11(5-6): 222

Zpráva z Evropského kardiologického sjezdu ESC, Mnichov 2012

Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2012; 11(5-6): 223-224

Laudace

Doc. MUDr. Jan Harrer, CSc., šedesátiletý

Jan Vojáček, Jan Dominik a spolupracovníci

Interv Akut Kardiol 2012; 11(5-6): 231-232

 

Firemní informace

BioMimeTM Sirolimus uvolňující koronární stent

BioMimeTM Sirolimus eluting coronary stent

BioMimeTM Sirolimus uvolňující koronární stent přichází s novou myšlenkou biomimikrického konceptu stentu.Stent je vystavěn na ultra-

Interv Akut Kardiol 2012; 11(5-6): 226-228

Oddělení klinického sledování společnosti Meril Life Sciences umožňující morfologicky provedenou expanzi, využívá dobře známý anti-proliferant – Sirolimus, který se uvolňuje z biologicky degradabilního kopolymeru do 30 dnů a zajišťuje vysokou integritu potahu a nízkou tloušťku potahu do 2 μm. Výsledný stent demonstruje téměř 100% endotelizaci ve 30denních preklinických modelech a nízkou hodnotu MACE (< 5 %) v klinických studiích u velké skupiny pacientů po uplynutí 1 roku.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.