Intervenční a akutní kardiologie, 2012 (roč. 11), číslo 3-4

Editorial

Kalciové skóre

Marian Branny

Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 100

Úvodník

Práva a povinnosti lékařů

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 95

Originální práce

Perzistentní a rekurentní mitrální regurgitace po revaskularizaci myokardu a redukční anuloplastice

Persistent and recurrent mitral regurgitation after myocardial revascularization and reduction annuloplasty

Martin Troubil, Vladimír Lonský, Marek Gwozdziewicz, Petr Šantavý, Vilém Bruk

Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 101-107

Úvod: Chronická ischemická mitrální regurgitace (CIMR) je přítomna u 10 % až 20 % pacientů s ICHS a je častou příčinou chronického srdečního selhání po infarktu myokardu. Za standardní léčebný postup tohoto onemocnění je považována mitrální redukční anuloplastika (MRA) kombinovaná s revaskularizací myokardu. Tento postup je považován za účinný a bezpečný, avšak v některých případech dochází k perzistenci nebo rekurenci mitrální regurgitace. Cíl: Analyzovat výsledky operace, určit výskyt perzistence mitrální regurgitace a nalézt možné prediktory rekurentní mitrální regurgitace. Metodika a výsledky: Analyzovali jsme klinická data a echokardiografické...

Detekce dusíkových bublin po simulovaném ponoru potápěčů s foramen ovale patens. Kdy doporučit katetrizační uzávěr?

Nitrogen bubble detection after simulated dives in divers with patent foramen ovale. Is catheter closure indicated?

Jakub Honěk, Jaroslav Januška, Štěpán Novotný, Luděk Šefc, Jiří Fiedler, Martin Šrámek, Karolína Hoňková-Radilová, Marie Parobková, Josef Veselka, Tomáš Honěk

Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 108-111

Cíl: Cílem práce bylo v simulovaném sestupu ověřit riziko paradoxní embolizace bublin u potápěčů s foramen ovale patens (PFO) a porovnat bezpečnost běžně užívaných dekompresních postupů. Metodika: Tato studie navazuje na naši předchozí práci, kdy jsme provedli screening PFO celkem u 353 českých potápěčů pomocí transkraniální dopplerovské sonografie (TCD). U 31 potápěče s prokázaným PFO byl po simulovaných ponorech v barokomoře sledován výskyt venózních bublin pomocí transtorakální echokardiografie (TTE) a výskyt arteriálních bublin pomocí TTE i TCD. Počet bublin byl hodnocen jako malý (< 20) nebo velký (≥ 20). Byly porovnány tři rozdílné...

Záchovné operace mitrální chlopně

Mitral valve preserving surgery

Jan Harrer, Pavel Žáček, Jan Vojáček, Jan Dominik, Arnošt Drašnar

Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 112-116

Úvod: Je uvedena historie výkonů na mitrální chlopni. Následuje analýza etiologie postižení mitrální chlopně. Metodika: Dále jsou probrány principy záchovných operací se zdůrazněním školy záchovných operací mitrální chlopně podle prof. Carpentiera s připomenutím jím zavedené klasifikace mitrálních regurgitací. Je též uveden další rozvoj mitrální chirurgie s využíváním miniinvazivních přístupů. Soubor operovaných a vlastní výsledky: Na naší klinice bylo v letech 2006–2010 provedeno 621 výkonů na mitrální chlopni. Záchovná operace byla provedena u 512 pacientů, což představuje 82,5 %. Třicetidenní mortalita u souboru pacientů léčených...

Přehledové články

Anatomická úskalí katetrizace cestou vřetenní tepny - variace větvení

Anatomical pitfalls of radial artery catheterization: variations in branching pattern

David Kachlík, Marek Koňařík, David Horák, Ivo Bernat, Václav Báča

Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 117-123

Článek navazuje na sdělení o normální anatomii a embryologii tepen horní končetiny a věnuje se především variacím v průběhu a větvení z hlediska využití při katetrizačním přístupu přes vřetenní tepnu (arteria radialis). Týká se skupiny téměř 23 % případů, v nichž se lze setkat s jiným uspořádáním, než je základní učebnicové schéma. Ačkoli je toto číslo dosti vysoké, podaří se katetrizaci a plánovaný výkon na věnčitém řečišti provést a zdárně dokončit v drtivé většině případů. Variace na tepnách horní končetiny lze rozdělit na změny přímého průběhu tepen a na vývojové odchylky v uspořádání hlavních kmenů. K nim patří různě odchylně vytvořené...

Současný stav endovaskulární léčby aneuryzmat abdominální aorty a její postavení v léčebném algoritmu

The current status of endovascular abdominal aneurysm repair and its position in treatment algorithm

Martin Köcher, Petr Utíkal, Maria Černá, Petr Bachleda, Pavel Dráč

Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 124-133

Aneuryzma abdominální aorty je relativně časté onemocnění ve vyšším věku, a to především v mužské populaci. Většina aneuryzmat je asymptomatických a projeví se až rupturou, která je spojena s vysokou celkovou i perioperační mortalitou. Za nejvýznamnější prediktivní faktor ruptury je považován maximální průměr aneuryzmatu. Standardní technikou léčby je chirurgická resekce vaku výduti a jeho náhrada pomocí umělé cévní protézy spojené s aortou pomocí cévního stehu. Tento výkon je však charakterizovaný velkou invazivitou a hemodynamickou náročností a výsledky závisí na morbiditě nemocných s výdutí, a tím jejich operačním riziku. S cílem snížit...

Radiální přístup v léčbě infarktu myokardu s elevacemi ST segmentu

Radial approach in therapy of acute myocardial infarction with ST-segment elevation

Martin Kvašňák, Pavel Červinka, Radim Špaček, Marian Bystroň

Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 134-137

Transradiální přístup se v posledních letech stal vhodnou alternativou a následně i preferovaným přístupem v diagnostice a terapii chronických forem ischemické choroby srdeční (ICHS) v mnoha intervenčních centrech. Je spojen se snížením počtu závažných krvácivých komplikací v místě vpichu do arteriálního řečiště, s včasnější mobilizací nemocných, se zkrácením doby hospitalizace a bez výraznějšího zvýšení radiační zátěže pro pacienta i personál. Logickým vyústěním je zvyšující se počet center, které preferují radiální přístup i při primární perkutánní koronární intervenci (pPCI) při infarktu myokardu s elevacemi ST segmentu (STEMI).

Směřují markery myokardiální ischemie do klinické praxe?

Markers of myocardial ischemia for clinical use?

Jaroslav Dušek, Josef Šťásek, Josef Bis, Miroslav Brtko, Jan Vojáček, Pavel Polanský, Martina Vašatová, Dušan Černohorský

Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 138-142

Markery myokardiální ischemie by měly zvýšit senzitivitu v diagnostice akutních koronárních syndromů (ACS) a umožnit jejich laboratorní diagnostiku v krátkém časovém intervalu od vzniku symptomů. Tato práce analyzuje dostupné informace a hodnotí použitelnost novějších biomarkerů v diagnostice ACS u pacientů vyšetřovaných pro suspekci na myokardiální ischemii na odděleních akutního příjmu. Jako nejslibnější ukazatel pro časnou detekci myokardiální ischemie ještě před rozvojem myokardiální nekrózy se jeví ischemií modifikovaný albumin měřený vyšetřením vazby albumin-kobaltu (The Albumin-Cobalt Binding Test). Fatty acid bindig protein, brain natriuretický...

Duální protidestičková léčba u nemocných s trvalou indikací k antikoagulační terapii

Dual antiplatelet therapy in patients on long-term anticoagulation

Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 144-147

Trvalá antikoagulační léčba (anticoagulant therapy, AT) dokáže snížit riziko embolizačních příhod u nemocných s fibrilací síní, u nemocných s mechanickou chlopenní náhradou a u pacientů s tromboembolickou nemocí. Duální protidestičková léčba (dual antiplatelet therapy, DAT) v těchto indikacích selhává, je však prokazatelně účinná pro snížení rizika ischemických příhod nemocných po prodělaném akutním koronárním syndromu a u nemocných po implantaci koronárního stentu. Kombinace obou léčebných režimů je potom spojena s vysokým rizikem krvácení. Přesto se zdá být trojkombinace aspirin + clopidogrel + warfarin („triple therapy“, TT)...

Kazuistiky

Fraktura koronárního stentu jako příčina akutního infarktu myokardu

Coronary stent fracture as a cause of acute myocardial infarction

Vladimír Rozsíval, Jan Matějka

Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 154-156

Žena, 46 let, byla přijata pro akutní přední IM. Před 2 lety byla ošetřena pro anginu pectoris implantací lékového stentu se sirolimem 2,5 x 28 mm do druhého úseku ramus interventricularis anterior (RIA2). Příčinou infarktu byla fraktura stentu (SF) v ohybu stínu stentu. Vodič stent narovnal a částečně obnovil průtok. Po predilataci postiženého místa balonkem byl stav řešen implantací dvou lékových stentů vylučujících everolimus. Za 1 měsíc byl proveden kontrolní angiogram a intrakoronární ultrazvuk s příznivým nálezem. SF, pokud vede k úplnému přerušení struktury stentu a následně trombóze, je jednou z možných příčin akutního srdečního infarktu....

Kardiochirurgická embolektomie u masivní embolizace do plicnice

Surgical embolectomy in massive embolization to the pulmonary artery

Tomáš Skála, Martin Hutyra, Marek Gwozdziewicz, Miloš Táborský

Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 158-160

Akutní embolizace do plicnice je bez rychlé diagnózy a agresivní léčby často fatální. Chirurgická embolektomie se díky své vysoké mortalitě udávané doposud kolem 40 % dlouhodobě používala prakticky jen u pacientů v extrémně špatném stavu, u kterých selhala medikamentózní terapie. Chirurgická embolektomie je s rostoucí zkušeností stále bezpečnější metoda, kterou lze provést s nízkou mortalitou a v porovnání s konzervativní medikamentózní terapií s nižší četností hemoragických příhod a rekurence plicní embolizace. V poslední době je řadou autorů doporučováno použití chirurgické embolektomie u centrálně lokalizované embolizace do plicnice u hemodynamicky...

Retrográdní rekanalizace chronického uzávěru ramus circumflexus levým radiálním přístupem

The retrograde recanalization of left circumflex artery chronic total occlusion with the use of the left radial approach

Jan Pešek, Ivo Bernat, Jiří Koza, Michal Šmíd, Richard Rokyta

Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 162-164

Úvod: Radiální přístup minimalizuje riziko lokálních krvácivých komplikací.Užití tohoto přístupu je možné i u komplexních koronárních intervencí. Popis případu: 66letá pacientka s námahovou anginou pectoris byla koronarografována na našem pracovišti v dubnu 2008. Pro nález postižení více věnčitých tepen byl proveden čtyřnásobný aortokoronární by-pass. Pro recidivu námahových stenokardií několik měsíců po operaci byla provedena zátěžová scintigrafie myokardu s nálezem zátěží podmíněné ischemie myokardu laterální stěny. Při koronarografii provedené radiálním přístupem byl zjištěn uzávěr proximálního segmentu r. circumflexus a těsná stenóza...

Farmakoterapie

Současný stav a perspektivy terapie chronické plicní hypertenze

Current status and perspectives of treatment for chronic pulmonary hypertension

MUDr.Pavel Jansa, Ph.D.

Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 149-152

Centrum pro plicní hypertenzi Plicní hypertenze může komplikovat řadu chorob a tak může být způsobena množstvím mechanizmů od prosté pasivní elevace tlaku v plicnici až po závažná primární onemocnění plicních cév. V posledních dvou desetiletích je zvýšený zájem o problematiku plicní hypertenze dán především terapeutickými možnostmi. Současná specifická léčba plicní arteriální hypertenze (PAH) zahrnuje blokátory kalciových kanálů, prostanoidy, antagonisty endotelinových receptorů a inhibitory fosfodiesterázy 5. K nově studovaným experimentálním léčebným možnostem u PAH patří agonisté receptorů pro prostacyklin, aktivátory a stimulátory solubilní...

Laudace

Primář MUDr. Petr Tax šedesátiletý

doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D.

Interv Akut Kardiol 2012; 11(3-4): 166


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.