Intervenční a akutní kardiologie, 2012 (roč. 11), číslo 1

Editorial

Personalizovaná medicína a její (možné) postavení v kardiologii

Vladimír Palička

Interv Akut Kardiol 2012; 11(1): 6-8

Úvodník

Kde se v nás bere krutost?

prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.

Interv Akut Kardiol 2012; 11(1): 3

Originální práce

Kombinovaný transradiální, transfemorální a subklaviální přístup při alkoholové septální ablaci u hypertrofické obstrukční kardiomyopatie

A combined transradial, transfemoral and subclavian approach in the treatment

Miloslav Brtko, Pavel Polanský, Josef Šťásek, Jan Vojáček, Josef Bis, Jaroslav Dušek, Martin Tuna, Rudolf Praus

Interv Akut Kardiol 2012; 11(1): 9-14

Úvod: Alkoholová septální ablace (ASA) je dnes společně s chirurgickou myektomií uznávanou metodou léčby nemocných s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (HOKMP). Zkušenosti s ASA provedenou transradiálním přístupem jsou zatím malé. Cíl práce: Cílem práce bylo zhodnotit aktuální a střednědobé výsledky ASA provedené transradiálním přístupem. Metodika: ASA byla provedena cestou pravé radiální arterie. Stimulační elektroda byla zavedena cestou podklíčkové žíly, k monitoraci levokomorového tlaku byl použit femorální přístup. Byly sledovány aktuální změny ultrazvukových (UZ) a katetrizačních parametrů a klinického stavu a pacienti byli dále...

Přehledové články

Tromboembolizmus, hemokoagulace a aterotrombóza

Thromboembolism, coagulation and atherothrombosis

Tomáš Kvasnička

Interv Akut Kardiol 2012; 11(1): 15-17

V současnosti jsou velmi intenzivně studovány epidemiologické a klinické vztahy mezi žilním tromboembolizmem ŽTE a zvýšeným výskytem kardiovaskulárních chorob. Novější koncepce aterosklerózy zdůrazňuje klíčovou roli zánětu při vzniku a progresi tohoto onemocnění. Aterotrombóza je onemocnění charakteristické pro současného člověka. Je to nejčastější smrtící choroba, která výrazně zhoršuje prognózu nemocných. Jedná se o generalizovaný proces postihující velké a střední arterie v lidském organizmu. Bohaté experimentální údaje ukazují, že krevní destičky a koagulační systém jsou důležitými faktory jak aterogeneze, tak i aterotrombózy. Hemostatický...

Markery myokardiálního přetížení

Biomarkers of myocardial overload

Jan Krupička, Tomáš Janota

Interv Akut Kardiol 2012; 11(1): 18-21

Výskyt srdečního selhání se celosvětově během posledních několika dekád pravidelně zvyšuje. Je to důsledek lepšího přežívání pacientů s kardiovaskulárními chorobami a nejen s tím souvisejícího stárnutí populace. Proto stoupá význam biochemických markerů, které včas odhalí přetížení srdečního svalu, umožní sledování léčebné odpovědi, a tím zefektivní péči o nemocné se srdečním selháním. Tuto úlohu zatím nejlépe plní natriuretické peptidy, jejichž význam byl potvrzen mnoha studiemi a které se postupně stávají součástí běžné klinické praxe. U pacientů s akutním i chronickým srdečním selháním často zjišťujeme také zvýšené hladiny srdečních troponinů,...

Indikace srdeční resynchronizační terapie ve světle nedávných velkých studií a analýz specifických podskupin pacientů

Indications for cardiac resynchronization therapy: recent large trials and analyses of specific subgroups of patients

Kamil Sedláček, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2012; 11(1): 22-27

Srdeční resynchronizační terapie se stala nedílnou součástí léčebného spektra u pacientů s pokročilým srdečním selháním. Indikační doporučení České kardiologické společnosti z roku 2008 vycházela z předcházejících Evropských doporučení pro léčbu srdečního selhání a srdeční resynchronizační terapii. Po zveřejnění výsledků velkých randomizovaných studií u pacientů s mírným srdečním selháním byla Evropská doporučení v roce 2010 inovována. V našem přehledném článku porovnáváme jednotlivé verze doporučení a rozebíráme indikační kritéria pro srdeční resynchronizační terapii v některých specifických skupinách pacientů, např. u nemocných s permanentní...

Kazuistiky

Aneuryzma věnčité tepny po implantaci DES

Coronary artery aneurysm following DES implantation

Alexandra Vodzinská, Marian Branny, Jan Indrák, Jindřich Černý, Jaroslav Januška, Igor Nykl, Kamil Novobilský

Interv Akut Kardiol 2012; 11(1): 34-35

V naší kazuistice prezentujeme rekoronarografický nález pacienta indikovaného k vyšetření pro návrat anginózních potíží 6 let po provedené stent-PCI, kdy byl implantovaný DES do proximální RIA. Rekoronarografie nalezla aneuryzma věnčité tepny v místě implantovaného DES.

Farmakoterapie

Betablokátory v léčbě chronického srdečního selhání u pacientů se sníženou funkcí ledvin

Beta blockers in treating chronic heart failure in patients with impaired renal function

Filip Málek

Interv Akut Kardiol 2012; 11(1): 29-32

Pokles ledvinných funkcí je významným negativním prognostickým ukazatelem chronického srdečního selhání. Použití betablokátorů je bezpečné a prospěšné i pro podskupinu nemocných se sníženou funkcí ledvin. Důkazy pro prospěšnost betablokády jsou u pacientů s omezenou funkcí ledvin nepřímé. Kardioprotektivní účinek betablokátorů je zřejmě na stupni renálního poškození nezávislý. Informace o dopadu betablokátorů na prognózu pacientů se srdečním selháním a renální insuficiencí vycházejí z kohortových studií a subanalýz mortalitních studií.

Informace

Výzkumná stáž v OCT CoreLab, University Hospitals of Cleveland

Jan Kaňovský

Interv Akut Kardiol 2012; 11(1): 37-38


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.