Intervenční a akutní kardiologie, 2011 (roč. 10), Suppl. D

Od morfologie ke koronární fyziologii

Petr Kala

Interv Akut Kardiol 2011; 10(Suppl. D):

 

Srovnávací aspekty vývoje krevního zásobení srdečního svalu

Comparative aspects of the development of cardiac blood supply

Bohuslav Ošťádal

Interv Akut Kardiol 2011; 10(Suppl. D): 6-10

Fylogenetické rozdíly ve velikosti srdce jsou doprovázeny významnými změnami způsobu jeho krevního zásobení. Obecně lze říci, že u obratlovců se setkáváme se čtyřmi typy komorové svaloviny a jejího krevního zásobení: a) výlučně spongiózní svalovina, vyživovaná difuzí z komorové dutiny – lakunární krevní zásobení; b) vnitřní spongiózní svalovina je kryta zevní vrstvou svaloviny kompaktní s cévním zásobením; c) jako sub b), ale kapiláry jsou přítomny také v některých trabekulách spongiózy a d) výlučně kompaktní svalovina, vyživovaná z kapilár koronárních arterií. Zatímco srdce dospělých živočichů teplokrevných je tvořeno téměř výhradně...

CT koronarografie a její místo v diagnostice koronární nemoci

CT coronary angiography and its role in diagnosing coronary disease

Marian Branny

Interv Akut Kardiol 2011; 10(Suppl. D): 11-14

Přehledné sdělení, které se zabývá CT koronarografií, včetně výsledků studií hodnotících její přesnost, prognostický přínos a porovnání s invazivní koronarografií.

Intravaskulární ultrazvuk

Intravascular ultrasound

Tomáš Kovárník, Jan Horák, Milan Šonka

Interv Akut Kardiol 2011; 10(Suppl. D): 15-20

Autoři přinášejí přehled současných indikací použití intravaskulárního ultrazvuku v katetrizační laboratoři. Důraz je kladen na praktické použití v reálné praxi. Práce je doplněna ukázkou možností 3D zobrazení koronárních tepen vzniklou fúzí angiografického vyšetření a intravaskulárního ultrazvuku.

Optická koherentní tomografie

Optical coherent tomography

Pavel Červinka, Radim Špaček, Petr Kala

Interv Akut Kardiol 2011; 10(Suppl. D): 21-23

Optická koherentní tomografie (OCT) s vysokou rozlišovací schopností 10 μm představuje nejpřesnější invazivní zobrazovací metodu koronárních tepen, jejíž uplatnění v každodenní klinické praxi se stále vyvíjí. Experimentální práce přinesly řadu převratných informací, které umožnily lépe pochopit problémy hojení zejména lékových stentů i některé patologické procesy cévní stěny. Je nanejvýš pravděpodobné, že se tato metoda bude v klinice uplatňovat stále častěji.

Frakční průtoková rezerva myokardu

Myocardial fractional flow reserve

Martin Mates

Interv Akut Kardiol 2011; 10(Suppl. D): 24-30

Měření frakční průtokové rezervy je v současnosti jedinou metodou rutinně používanou v katetrizační laboratoři k hodnocení funkční významnosti stenóz koronárních tepen. V průběhu minulých 20 let byla publikována celá řada prací, která metodu validovala a dále testovala v různých klinických situacích. Recentně publikovaná studie FAME obhájila u relativně neselektované populace se stabilní ICHS koncept funkční revaskularizace, kdy byla provedena intervence pouze u lézí, které byly funkčně významné. Mimo přehledu důležitých publikovaných prací je cílem tohoto článku podat přehled metodologie, limitací a indikací provádění FFR.

Posouzení mikrocirkulace pomocí indexu myokardiální rezistence

Index of myocardial resistence in the microvasculature assessment

Petr Kala

Interv Akut Kardiol 2011; 10(Suppl. D): 32-34

Zhoršená funkce mikrocirkulace negativně ovlivňuje prognózu pacientů nejen s akutním infarktem myokardu, ale i pacientů bez průkazu koronárních stenóz a po koronární intervenci. Jednou z možností posouzení funkce mikrocirkulace v katetrizační laboratoři je index myokardiální rezistence využívající kombinované měření tlaku a průtoku.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.