Intervenční a akutní kardiologie, 2011 (roč. 10), číslo 3

Editorial

High sensitive metody stanovení srdečních troponinů v současné klinické praxi

Miroslav Engliš, Radek Pudil

Interv Akut Kardiol 2011; 10(3): 96-98

Originální práce

Jednodenní katetrizace v České republice

Outpatient catheterization in the Czech Republic

David Horák, Ivo Bernat

Interv Akut Kardiol 2011; 10(3): 99-101

Srdeční katetrizace jsou dlouhodobě zavedenou vyšetřovací a terapeutickou metodou u celé řady srdečních onemocnění, zejména však u ischemické choroby srdeční. Katetrizace, jak diagnostické, tak terapeutické – intervenční, jsou každoročně prováděny velkému množství pacientů a vyžadují tak nemalé zdroje personální i finanční. Ve snaze omezit náklady se poměrně brzy, již na začátku devadesátých let objevuje snaha provádět tyto výkony v ambulantním režimu nebo v režimu jednodenní hospitalizace, při které je pacient propuštěn do domácího ošetření v den provedení výkonu. Tyto snahy urychlil technický vývoje instrumentária a zejména zavedení...

Přehledové články

Biomarkery u akutní plicní embolie

Biomarkers in acute pulmonary embolism

Jiří Widimský

Interv Akut Kardiol 2011; 10(3): 102-108

Biomarkery mohou významně zpřesnit kvantifikaci rizika normotenzních nemocných s akutní plicní embolií. Biomarkery dělíme na 1. troponiny, 2. natriuretické peptidy a 3. nové biomarkery. Meta-analýza zahrnující 20 studií uveřejněných od roku 1998 a obsahující 1 985 pacientů s akutní plicní embolií zjistila, že zvýšení troponinů je provázeno zvýšeným rizikem úmrtí a zvýšeným rizikem větších komplikací. Další meta-analýza, zahrnující 1 366 jen normotenzních pacientů s akutní plicní embolií z 9 studií, ale ukázala, že zvýšení troponinů u normotenzních pacientů není schopné zjistit pacienty se špatnou prognózou. Zdá se, že zvýšení troponinů nestačí...

Lékem krytý balon

Drug-coated balloon

Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2011; 10(3): 109-112

Lékem krytý balon (drug-coated balloon, drug-eluting balloon, DCB, DEB) se stal účinnou léčebnou možností pro in-stent restenózu a má velký potenciál promlouvat i do dalších indikací koronárních intervencí. Přehledný článek ukazuje historii vývoje lékového balonu, preklinické a klinické studie s jeho využitím. Koncept lékového balonu by mohl mít předpoklady být nejméně stejně účinným a možná bezpečnějším postupem ve srovnání se současnými lékovými stenty. První výsledky klinické studie PEPCAD III však očekávanou expanzi metody poněkud tlumí.

Zobrazovací techniky a obrazová integrace v katétrové léčbě fibrilace síní - přehled problematiky a vlastní zkušenosti

Imaging techniques and image integration during radiofrequency catheter

Alan Bulava

Interv Akut Kardiol 2011; 10(3): 114-120

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Radiofrekvenční katétrové ablace (RFKA) pro fibrilaci síní (FS) patří k dnes již etablovaným metodám nefarmakologické léčby této arytmie. Cílem těchto zákroků je vytvořit v levé (popř. i v pravé) síni sérii cirkumferenčních a lineárních lézí, které slouží k eliminaci spouštěčů arytmie a k modifikaci arytmogenního substrátu tak, aby se FS nebyla schopna v síních setrvale udržet. V poslední době jsme na poli této léčby byli svědky nebývalého rozvoje řady metod a technik, které všechny měly za cíl jediné: zvýšit úspěšnost a bezpečnost katétrových ablací prováděných pro FS....

Kazuistiky

Využití systému Impella 2,5 u vysoce rizikové perkutánní koronární intervence

The use of Impella 2.5 in high-risk percutaneous coronary intervention

Jan Pešek, Ivo Bernat, Jiří Koza, Michal Šmíd, Jakub Čech, Vratislav Pechman, Milan Hromádka, Jiří Široký, Vladimír Mikulenka, Viktor Zlocha, Tomáš Hájek, Richard Rokyta

Interv Akut Kardiol 2011; 10(3): 122-126

Systém Impella 2,5 je mechanická podpora levé komory srdeční určená pro krátkodobé použití s maximální dobou trvání 5 dnů. Systém se zavádí femorální cestou přes aortální chlopeň, je schopen čerpat krev z levé komory do ascendentní aorty s maximálním průtokem 2,5 l/min. Autoři popisují pět případů použití této podpory oběhu provedených během jednoho roku (říjen 2009 až září 2010) u pacientů podstupujících perkutánní koronární intervenci s očekávaným vysokým rizikem periprocedurálního zhroucení oběhu. Jednalo se o 4 muže a 1 ženu ve věkovém rozmezí 58–73 let, s těžkou systolickou dysfunkcí levé komory srdeční, u kterých nebyl indikován...

Abstrakta

Abstrakta z XXI. workshopu intervenční kardiologie 7.- 8. 4. 2011, Výukové centrum LF UK, areál FN Hradec Králové

 

Interv Akut Kardiol 2011; 10(3): 141-142

 

Farmakoterapie

Ticagrelor - první reverzibilní inhibitor ADP receptorů typu P2Y12

Ticagrelor - first reversible inhibitor of ADP receptor P2Y12

Jan Bultas

Interv Akut Kardiol 2011; 10(3): 128-136

Protidestičková léčba založená na inhibici trombocytárních receptorů pro adenozin difosfát (ADP) typu P2Y12, spolu s blokádou aktivace tromboxanu A2 acetylsalicylovou kyselinou, patří k zavedeným léčebným postupům v indikaci snížení trombotických komplikací u nemocných s vyšším rizikem příhody. Užití „zlatého standardu“ – clopidogrelu je spojeno s asi 30% výskytem rezistence k léčbě při polymorfizmu bioaktivačních enzymů. Tato skutečnost vedla z zavedení nových a spolehlivějších inhibitorů ADP receptorů. Prvním představitelem nové generace non-tienopyridinových reverzibilních inhibitorů ADP receptorů P2Y12 je ticagrelor. Inhibice...

Informace

Vzpomínka na doc. MUDr. Stanislava Janouška, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Interv Akut Kardiol 2011; 10(3): 139

Rokitanského den v Hradci Králové

Radek Pudil

Interv Akut Kardiol 2011; 10(3): 140

Dne 17. března 2011 se v nově rekonstruovaných prostorách hotelu Tereziánský dvůr konal v pořadí již 4. ročník Rokitanského dne. Akci pořádala I. interní klinika Lékařské fakulty UK v Hradci Králové ve spolupráci se Společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP a pracovní skupinou Akutní kardiologie České kardiologické společnosti.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.