Intervenční a akutní kardiologie, 2010 (roč. 9), Suppl.B

Úvodník

Slovo úvodem

Michael Želízko

Interv Akut Kardiol 2010; 9(Suppl.B):

-

Perkutánní intervence na chlopních - supplementum B

Perkutánní transluminální balonková valvuloplastika u nemocných s kalcifikovanou aortální stenózou

Percutaneous transluminal balloon valvuloplasty in patients with calcified aortic stenosis

Josef Šťásek, Josef Bis, Jan Vojáček, Miroslav Brtko, Pavel Polanský, Martin Vejběra, Jaroslav Dušek, Dušan Černohorský

Interv Akut Kardiol 2010; 9(Suppl.B): 5-8

Aortální stenóza na podkladě degenerativních procesů je v současnosti nejčastější chlopenní vadou v dospělé populaci. Její výskyt narůstá s věkem. Léčbou volby je chirurgická náhrada chlopní umělou. U 20–30 % nemocných, většinou vysokého věku, chirurgickou náhradu provést nelze. V roce 1985 provedl prof. Cibier první balonkovou dilataci stenotické aortální chlopně (BAV) tohoto typu. Záhy se ukázalo, že efekt BAV je omezený, dochází k časné restenóze a výkon je zatížen vysokým rizikem. Přes určitou renezanci po roce 2000 zůstává BAV degenerativně postižené aortální chlopně hrubě paliativním výkonem, který je jako finální výkon vyhrazen...

Transkatetrová implantace aortální chlopně CoreValve

Transcatheter aortic valve implantation using CoreValve

Michael Želízko, Jan Malý, Bronislav Janek, Ivan Netuka, Tomáš Kotulák, Tomáš Marek, Jan Pirk

Interv Akut Kardiol 2010; 9(Suppl.B): 9-13

Perkutánní transkatetrová implantace aortální chlopně (TAVI) je indikována u nemocných, kteří jsou významně limitováni symptomy, a aortální stenóza je dominantní a hemodynamicky významná vada (AVA ≤ 0,5 cm2/m2). Jedná se o nemocné vysokého věku (nad 75 let), nemocné s neúměrně vysokým operačním rizikem, kteří jsou odmítnuti ke klasické kardiochirurgické náhradě aortální chlopně, a dále o specifické situace, kdy operace není technicky možná (porcelánová aorta, stav po CABG, stavy po radioterapii v oblasti hrudníku apod.). V článku je uveden přehled indikací a kontraindikací výkonu s ohledem na specifika chlopně CoreValve, popis výkonu...

Perkutánna valvuloplastika mitrálnej stenózy

Percutaneous valvuloplasty of mitral stenosis

Viliam Fridrich, Stanislav Mizera

Interv Akut Kardiol 2010; 9(Suppl.B): 14-17

Perkutánna mitrálna valvuloplastika je dnes metódou voľby v liečbe pacientov s mitrálnou stenózou s vhodnou morfológiou chlopne. Autori vo svojej práci využívajú dlhoročné skúsenosti v indikovaní a aplikácii tejto terapeutickej techniky. Podávajú stručný historický prehľad radikálnej terapie mitrálnej stenózy. Popisujú klinický obraz pacientov s mitrálnou stenózou ako aj niektoré neinvazívne vyšetrovacie metódy a ich prínos pre indikáciu na perkutánnu mitrálnu valvuloplastiku. Popisujú niektoré techniky perkutánnej transvenóznej dilatácie mitrálnej stenózy a porovnávajú výsledky chirurgickej a intervenčnej terapie. Na záver prezentujú vlastné...

Katetrizační výkony pro mitrální regurgitaci (Percutaneous Mitral Valve Therapies - PMVT)

Catheterization procedures for mitral regurgitation (Percutaneous Mitral Valve Therapies - PMVT)

Michael Želízko

Interv Akut Kardiol 2010; 9(Suppl.B): 18-20

Přehledné sdělení, které se zabývá katetrizačními technikami u nemocných s čistou mitrální regurgitací („edge-to-edge repair“, anuloplastiky různými přístupy, perkutánní implantace mitrální chlopně), jehož cílem je podat stručný přehled o možných konceptech vývoje nových technologií v budoucnu.

Perkutánna translumenová valvuloplastika izolovanej chlopňovej pulmonálnej stenózy u dospelých

Percutaneous transluminary pulmonary valvuloplasty isolated valvular pulmonary stenosis in adults

Ján Zelenay, Viliam Fridrich

Interv Akut Kardiol 2010; 9(Suppl.B): 21-24

Cieľ: Cieľom liečby izolovanej chlopňovej pulmonálnej stenózy (ICHPS) je nechirurgickým intervenčným spôsobom odstrániť, alebo významne zredukovať závažnú stenózu pulmonálnej chlopne. Súbor a metódy: Do retrospektívnej štúdie sme zaradili 30 pacientov s priemerným vekom 41,4 rokov (medián 43 r.). Z tohto počtu bolo 18 žien (60 %) a 12 mužov (40 %), u ktorých sa hodnotila anatomicko-morfologická, hemodynamická a funkčná úspešnosť perkutánnej translúmenovej pulmonálnej valvuloplastiky (PTPV). Hodnotili sa nasledovné parametre: vrcholový systolický gradient (VSG), index systolických vnútrokomorových tlakov (ISVKT), index plochy pulmonálnej chlopne...


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.