Intervenční a akutní kardiologie, 2010 (roč. 9), číslo 5

Editorial

Mění se incidence infekční endokarditidy ?

Jiří Beneš

Interv Akut Kardiol 2010; 9(5): 231-232

Originální práce

Je stanovení CRP přínosné pro stratifikaci rizika koronární restenózy ?

Is CRP valuable for risk stratification of coronary restenosis ?

Robert Náplava, Martin Gřiva, Milada Špendlíková, Jiří Jarkovský, Ota Hlinomaz, Čestmír Číhalík

Interv Akut Kardiol 2010; 9(5): 234-236

Koronární restenóza má komplexní příčiny. Zánětlivá reakce vzniklá po cévním poranění hraje pravděpodobně důležitou roli na jejím vzniku. Význam stanovení hladiny CRP v predikci rizika koronární restenózy není zcela vyjasněn.

Časné změny v morfologických a funkčních parametrech srdečních předsíní po odstranění jejich tlakového přetížení

Acute changes in atrial morphology and function after atrio-ventricular resynchronization in patients

Dan Marek, Eliška Sovová, Marie Berková, Martin Fiala, Jan Lukl, Čestmír Číhalík

Interv Akut Kardiol 2010; 9(5): 238-243

Úvod: U pacientů s chronickou kompletní atrioventrikulární blokádou (AVB) nebo pravokomorovou jednodutinovou stimulací (VVI) a současně zachovanou sinusovou depolarizací trpí srdeční předsíně (LA, RA) zvýšeným tlakem při této atrioventrikulární dyssynchronii (AVDys). Přetížená síň dilatuje a ztrácí aktivní kontrakční schopnost. Cíl: Sledovat časnou změnu velikosti síní a jejich systolické funkce po odstranění příčiny jejich tlakového přetížení – AVDys – implantací fyziologické (sekvenční, dvoudutinové) stimulace (SS) a posoudit vliv AV resynchronizace na levou komoru a srdeční výdej. Metoda: SS byla implantována u 26 pacientů...

Přehledové články

Perkutánní léčba bifurkačních stenóz

Percutaneous treatment of bifurcation stenoses

Pavel Červinka

Interv Akut Kardiol 2010; 9(5): 244-250

Ačkoliv zavedení lékem potažených stentů (LPS) do klinické praxe významně přispělo k léčbě nemocných s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a umožnilo perkutánní léčbu i velmi komplexních lézí, léčba bifurkačních stenóz zůstává i v dnešní době výzvou pro intervenční kardiology. Ani 30 let od zavedení perkutánních koronárních intervencí (PCI) do léčby ICHS není jednotný pohled na perkutánní léčbu lézí ve větvení věnčitých tepen, o čemž svědčí celá řada více či méně technicky náročných technik. Tento článek si klade za cíl poskytnout současný aktuální náhled a praktické návody na léčbu bifurkačních stenóz.

Blokáda systému renin angiotenzin v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Renin-angiotensin system blockade in treating cardiovascular disease

Jindřich Špinar, Jiří Vítovec

Interv Akut Kardiol 2010; 9(5): 252-257

Podáváme souhrn současných poznatků o renin-angiotenzin-aldosteronovém systému a na možnostech jeho blokády. Blokáda na úrovni konvertujícího enzymu (ACE inhibitory = ACE-I) a na úrovni receptoru (AT1 blokátory = ARB) patří již k zavedeným způsobům léčby mnoha kardiovaskulárních onemocnění, především srdečního selhání, po infarktu myokardu, hypertenze či diabetes mellitus. Srovnání ACE inhibitorů a AT1 blokátorů bylo provedeno nejprve u srdečního selhání, resp. po infarktu myokardu ve studiích ValHeft a VALIANT a následně i v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční ve studii ONTARGET, kdy všechny tyto studie prokazují rovnocennost obou...

Kazuistiky

Infarkt myokardu přední stěny s ST elevacemi a kardiogenním šokem způsobený iatrogenní disekcí levé mamární tepny během angiografického vyšetření

Anterior myocardial infarction with ST elevations and cardiogenic shock caused by iatrogenic dissection

Zdeněk Velička, Vladimír Hraboš, Peter Telekes, Jan Černý, David Horák

Interv Akut Kardiol 2010; 9(5): 264-265

Iatrogenní disekce levé vnitřní mamární tepny (LIMA) použité jako koronární bypass na ramus interventricularis anterior (RIA) představuje vzácnou, nicméně potenciálně velmi závažnou komplikaci angiografických výkonů cestou tepenného systému levé horní končetiny. Prezentujeme případ pacienta přijatého pro akutní infarkt myokardu přední stěny s ST elevacemi způsobený iatrogenní disekcí LIMA v průběhu angiografického vyšetření.

Oboustranná vnitřní mamární tepna Katetrizace z levostranného radiálního přístupu

Bilateral internal mammary artery. Catheterization from left transradial approach

Jan Škvařil, Radka Kočková, Pavel Sedloň, Miroslav Černohous, Patrik Jarkovský, Libor Kameník, Miroslav Zavoral

Interv Akut Kardiol 2010; 9(5): 267-270

Kazuistika popisuje katetrizační výkon z levostranného radiálního přístupu u pacienta s diagnózou nestabilní anginy pectoris. Jednalo se o nemocného po předchozí chirurgické revaskularizaci s využitím oboustranné arteria mammaria (IMA). I když zkušenosti s levostranným radiálním přístupem nejsou v takovém případě popsány, diagnostický výkon byl tímto způsobem proveden a doplněn o intervenci na ramus interventricularis anterior (RIA) bez komplikací, s použitím běžného instrumentária a s dobrým angiografickým i klinickým výsledkem. Vzhledem k povaze výkonu, technické obtížnosti a uváděným ukazatelům (skiaskopie, spotřeba kontrastní látky) jde...

Videokazuistika

Tipy a triky transradiálního přístupu Angiografie mammarokoronárního štěpu z levé mammární arterie pravostranným transradiálním přístupem

Tips and tricks of transradial approach

Miroslav Brtko

Interv Akut Kardiol 2010; 9(5): 272-273

V kazuistice je popsána jedna z možností, jak je při katetrizaci z pravé radiální arterie možné zobrazit mammarokoronární štěp, pro který byla použita levá mammární arterie.

Farmakoterapie

Farmakoterapie akutního srdečního selhání - současnost a budoucnost

Pharmacotherapy of an acute heart failure - current status and outlook for the future

Tomáš Janota

Interv Akut Kardiol 2010; 9(5): 258-263

Nově vzniklé srdeční selhání či dekompenzace chronického srdečního selhání jsou ve věku nad 65 let nejčastějším důvodem hospitalizace, navíc hospitalizace s velmi vysokou mortalitou. Hlavním cílem léčby je rychlé odstranění symptomů a optimalizace hemodynamického stavu s minimem nežádoucích účinků a příznivým dlouhodobým efektem. Léčebných postupů s důkazy o naplnění těchto požadavků je bohužel stále relativně málo. Tradiční terapie diuretiky, vazodilatancii a inotropiky naráží na řadu limitací. Objevují se nové léky čekající teprve na potvrzení použitelnosti při standardní léčbě a objevují se také nové údaje o dopadech zavedených léčebných...


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.