Intervenční a akutní kardiologie, 2010 (roč. 9), číslo 4

Editorial

Transkatetrální implantace aortální chlopně: zaměřeno na transapikální přístup

Jan Vojáček, Jan Harrer

Interv Akut Kardiol 2010; 9(4): 171-174

Originální práce

Kardiospecifické markery v průběhu akutního infarktu myokardu - zkušenosti s využitím proteinových biočipů

Cardiospecific markers during acute myocardial infarction - protein biochip utilization

Lucie Horáková, Radek Pudil, Miloš Tichý, Martina Ulrychová, Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2010; 9(4): 175-179

Cílem studie je sledování CK MB izoenzymu kreatinkinázy (CK MB mass), myoglobinu (MYO), BB izoenzymu glykogenfosforylázy (GPBB), srdečního typu proteinu vázajícího mastné kyseliny (H-FABP), karboanhydrázy III (CAIII) a srdečního troponinu I (cTnI) u pacientů s akutním infarktem myokardu v průběhu 5 dnů a prověření citlivosti nové technologie proteinových biočipů použitých k jejich stanovení (systém Evidence Investigator™ firmy Randox (Randox Laboratories Ltd., Velká Británie). H-FABP byl výrazně zvýšen u většiny pacientů již při prvním odběru (maximální hladina H-FABP 78,9 μg/l, ± 62,9 μg/l, vs. normální hodnota 1,8 μg/l,...

Miniinvazivní torakoskopická ablace fibrilace síní

Minimally invasive thoracoscopic ablation for atrial fibrillation

Marek Pojar, Jan Vojáček, Luděk Haman, Petr Pařízek

Interv Akut Kardiol 2010; 9(4): 180-184

Úvod: Cílem sdělení je seznámit čtenáře s prvotními zkušenostmi s novou metodou torakoskopické ablace fibrilace síní (FIS) v Kardiocentru Hradec Králové. Torakoskopická ablace fibrilace síní je novou metodou používanou u nemocných s FIS bez dalšího závažného srdečního onemocnění. Metoda: V období květen–říjen 2009 byla na Kardiochirurgické klinice v Hradci Králové provedena torakoskopická radiofrekvenční ablace metodou „box-lesion“ u 8 nemocných průměrného věku 57 ± 11 let. Paroxyzmální formu FIS mělo 6 nemocných (75 %), perzistentní 2 nemocní (25 %). Uzávěr ouška levé síně pomocí stapleru byl proveden u jednoho nemocného....

Přehledové články

Mírná terapeutická hypotermie jako významný faktor zlepšení výsledku kardiopulmonální resuscitace

Mild therapeutic hypothermia significantly improves the results of the cardiopulmonary resuscitation

Bronislav Klementa, Olga Klementová, Milan Adamus, Radovan Uvízl, Pavel Folwarczny

Interv Akut Kardiol 2010; 9(4): 186-189

Přestože je vliv léčebné hypotermie na člověka znám již po řadu století, je stále intenzivně studován. Studie sledují vliv hypotermie na různých úrovních nejen na přežívání po KPR z kardiálních i jiných příčin, ale i na výsledný neurologický stav postižených osob. Porovnávají se moderní extra a intravaskulární techniky chlazení nejen z hlediska rychlosti nástupu, kolísání teplot, ale především léčebných výsledků. Mírná terapeutická hypotermie – MTH (Mild therapeutic hypotermia) po úspěšné resuscitaci se již stala vzhledem k významně zlepšenému neurologickému stavu pacientů po srdeční zástavě standardem léčby v nemocnicích. Postupně se...

Markery myokardiální ischemie: slepá ulička nebo budoucnost laboratorní diagnostiky v kardiologii ?

Markers of myocardial ischemia: the blind alley or the future of laboratory diagnostics in cardiology ?

Jaroslav Dušek, James Lago Chek, Josef Šťásek, Josef Bis, Martina Vašatová, Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2010; 9(4): 190-194

Práce analyzuje v současnosti známé markery myokardiální ischemie – ischemií modifikovaný albumin, unbound free fatty acids a zmiňuje se také o cholinu a glykogenfosforyláze B – markerech na hranici mezi ukazateli myokardiální nekrózy a ischemie. Jsou rozebrány výhody a nevýhody ischemií modifikovaného albuminu s poukazem na nedostatek podložených dat, což zatím brání jeho širšímu klinickému využití. V případě unbound free fatty acids jsou naše znalosti o tomto markeru ještě chudší a problém představuje i jeho laboratorní stanovování.

Biodegradabilní koronární stenty

Biodegradable coronary stents

Martin Mates

Interv Akut Kardiol 2010; 9(4): 195-197

Biodegradabilní stenty jsou vyrobené z některého z materiálů, k jejichž degradaci dochází po několik měsíců až let po implantaci do koronární tepny. Jejich použití přináší několik teoretických výhod, ale klinické zkušenosti jsou zatím velmi omezené. Je podán přehled použitých technologií, výsledků proběhlých studií a jsou popsány důvody pro teoretickou výhodnost těchto stentů.

Kazuistiky

Využití automatické zevní srdeční masáže při primární PCI

The use of automated external cardiac massage during primary PCI

Petr Kala, Radim Karlík, Otakar Boček, Petr Neugebauer, Martin Poloczek, Jiří Pařenica, Miroslav Vytiska, Irena Kolářová, Květoslava Hladilová, Ludmila Dostálová, Petr Jeřábek

Interv Akut Kardiol 2010; 9(4): 204-207

Kardiopulmonální resuscitace je běžnou součástí práce na katetrizačním sále, a to především u pacientů s akutním infarktem myokardu. Velice problematickou je však péče o pacienty vyžadující srdeční masáž v průběhu zákroku, donedávna nutící k přerušení výkonu a manuální zevní srdeční masáži. V kazuistice uvádíme využití relativně nové techniky, automatické zevní srdeční masáže LUCAS (Lund University Cardiac Arrest System) s vysokým hemodynamickým efektem. V průběhu této masáže je, i přes určité technické limitace, možné pokračovat v provedení katetrizačního zákroku.

Agresivní přístup v trombolytické léčbě recidivující masivní plicní embolie

Aggressive approach to thrombolytic therapy of massive pulmonary embolism

Viktor Talafa, Dalibor Pastucha

Interv Akut Kardiol 2010; 9(4): 208-210

Plicní embolie je poměrně často se vyskytující onemocnění, zejména u starších a rizikových pacientů. Incidence se pohybuje v rozmezí 0,8–2 případy na 1 000 obyvatel a rok. Nejčastěji vzniká důsledkem náhlé obstrukce části plicního cévního řečiště trombembolem, pocházejícím z hlubokého žilního systému dolních končetin. Hluboká žilní trombóza (HŽT) a plicní embolie (PE) jsou součástí jednoho procesu – žilní trombembolické nemoci (TEN). Kazuistika popisuje raritní případ opakované trombolytické léčby pacientky se dvěma atakami kardiogenního šoku na podkladě rekurentní masivní plicní embolie v krátkém časovém rozmezí 25 hodin.

Videokazuistika

Zobrazení septálních okludérů při trojrozměrné jícnové echokardiografii v reálném čase

A view of septal occluders in three-dimensional transesophageal echocardiography in real time

Martin Mates, Tomáš Mráz, Petr Kmoníček, Eva Mandysová, Petr Neužil

Interv Akut Kardiol 2010; 9(4): 212-214

Kazuistika dvou nemocných podstupujících katetrizační intervenci síňového septa (uzávěr otevřeného foramen ovale a v druhém případě defektu septa síní) demonstruje jednotlivé zobrazovací modality včetně zdůraznění role trojrozměrné jícnové echokardiografie.

Farmakoterapie

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy - současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy

Hypertensive crisis, emergent and urgent hypertensive situations -

Tomáš Janota, Jiří Widimský

Interv Akut Kardiol 2010; 9(4): 198-202

Hypertenzní krize je stav, kdy náhlé zvýšení arteriálního tlaku vede k akutnímu poškození funkce, eventuálně struktury některých orgánů. Vede-li zvýšení tlaku k poškození mozku, kardiovaskulárního aparátu, cév očního pozadí eventuálně ledvin, jedná se o bezprostředně život ohrožující stav, neboli emergentní hypertenzní stav. Při obtížích zahrnujících především bolesti na hrudi, dušnost, bolesti hlavy, epistaxi, slabost a psychomotorickou agitovanost bez zjevného orgánového postižení, jedná se o urgentní hypertenzní stav. Léčba emergetních stavů probíhá za stálého monitorování na jednotkách intenzivní péče. Podle charakteru orgánového postižení...

Informace

Arytmologové na XVIII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti

Miloš Táborský

Interv Akut Kardiol 2010; 9(4): 216

Intervenční kardiologie na XVIII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti

Jaroslav Dušek

Interv Akut Kardiol 2010; 9(4): 217

Akutní kardiologie na XVIII. výročním sjezdu ČKS v Brně 2010

Tomáš Janota

Interv Akut Kardiol 2010; 9(4): 218-219

Evropský kongres perkutánních koronárních revaskularizací - EuroPCR 2010

Petr Kala

Interv Akut Kardiol 2010; 9(4): 221-222


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.