Intervenční a akutní kardiologie, 2010 (roč. 9), číslo 3

Editorial

Co je nového v arteriální revaskularizaci věnčitých tepen ?

Advances in coronary artery revascularization?

Jan Harrer

Interv Akut Kardiol 2010; 9(3): 119-120

-

Originální práce

Profil pacientů léčených extrakorporální membránovou oxygenací (ECMO)

Profile of patients treated with extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)

Jan Bělohlávek, Vilém Rohn, Jan Kunstýř, Jan Tošovský, Martin Balík, Michal Semrád, Jan Horák, Michal Lipš, Severyn Romaniv, František Mlejnský, Igor Vykydal, Jan Krištof, Martin Stříteský, Vratislav Mrázek, Aleš Linhart, Jaroslav Lindner

Interv Akut Kardiol 2010; 9(3): 121-128

Úvod: Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) je uznávanou záchrannou („rescue“) metodou v léčbě těžkého respiračního anebo kardiálního selhání u dětí a novorozenců a v posledních letech je stále častěji využívána i u dospělých. Podpora systémem ECMO může být zahájena velmi rychle v urgentních situacích jak perkutánním, tak chirurgickým přístupem a umožňuje překlenutí k rozhodnutí o dalším postupu, k jiným podpůrným systémům nebo k urgentní orgánové transplantaci. Cíl: Seznámit odbornou veřejnost se zkušenostmi ECMO programu v kardiocentru. Metody, pacienti a výsledky: Za indikaci a průběh ECMO podpory u všech pacientů je...

Srovnání nízké a standardní dávky nefrakciovaného heparinu u transradiálních diagnostických srdečních katetrizací

Comparison of low and standard dose of unfractionated heparin in transradial diagnostic cardiac catheterizations

Ivo Bernat, Jan Pešek, Jiří Koza, Michal Šmíd, Hana Brůhová, Gabriela Štěrbáková, Lucie Štěpánková, Martin Kačer, Petr Doškář, Richard Rokyta

Interv Akut Kardiol 2010; 9(3): 130-134

Při transradiálních srdečních diagnostických katetrizacích se z důvodu prevence okluze radiální tepny dosud užívá nefrakciovaný heparin (UFH) ve standardní dávce 5 000 jednotek (j.). Cílem naší práce bylo srovnání této dávky s podáním dávky 2 000 j. UFH s využitím perfuzní hemostázy. Celkem bylo randomizováno 280 pacientů přijatých k jednodennímu pobytu v nemocnici a 78 z nich vyřazeno vzhledem k ad hoc provedené intervenci (PCI). Hodnoceno bylo 202 pacientů, 102 ve skupině A (5 000 j.) a 100 ve skupině B (2 000 j.). Nezjistili jsme významné rozdíly ve výskytu okluze radiální tepny, hematomu ani doby komprese v obou skupinách.

Přehledové články

Riziko vzniku kontrastem indukované nefropatie a možnosti jeho ovlivnění

Risk of developing contrast - induced neuropathy and possibilities of management

Bronislav Janek

Interv Akut Kardiol 2010; 9(3): 136-140

Podání jodových kontrastních látek může vést ke vzniku kontrastem indukované nefropatie. Její výskyt je u rizikových nemocných nikoliv zanedbatelný a představuje zhoršení krátkodobé a za jistých okolností i dlouhodobé prognózy nemocného. Je podán přehled rizikových faktorů vzniku kontrastem indukované nefropatie, návrhu jejich skórování a možností prevence jejího vzniku.

Kazuistiky

Akutní disekce aorty řešená stentgraftem

Acute aortic dissection managed with a stent graft

David Šipula, Václav Procházka, Leoš Pleva, Miroslav Homza

Interv Akut Kardiol 2010; 9(3): 152-154

Jednačtyřicetiletý pacient byl přeložen na naši kliniku pro akutně vzniklé torakalgie ke koronarografii, byl vyšetřen echokardiograficky a koronarograficky bez známek akutní koronární léze. Aortograficky a pomocí CTA zjištěna akutní disekce s falešným luminem od a. subclavia sin. až po a. iliaca l. sin. – disekce typu B. Aortální disekce byla vzhledem k celkovému stavu pacienta ošetřena implantací stentgraftu Valiant 34–34–212 mm. Při kontrolním vyšetření zjištěno slabé plnění a. subclavia sin., proto provedena její transpozice na a. carotis communis. Při dalším sledování pacient bez potíží.

Silikonové prsní implantáty a koronární intervence

Silicone breast implants and coronary intervention

Stanislav Šimek, Jan Horák, Vilém Danzig, Tomáš Janota, Aleš Linhart

Interv Akut Kardiol 2010; 9(3): 156-157

Zvětšení prsů silikonovými implantáty může zhoršit proveditelnost koronární angiografie a případné koronární intervence. Při rozhodnutí o jejich implantaci by tato skutečnost měla být brána v potaz u žen s vyšším rizikem aterosklerózy.

Farmakoterapie

Levosimendan - příběh pokračuje

Levosimendan - story continued

Jiří Kettner

Interv Akut Kardiol 2010; 9(3): 141-145

Hlavní indikací pro použití inotropních léků je dysfunkce myokardu s periferní hypoperfuzí, přestože chybí evidence dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti takové léčby. Levosimendan díky svým výjimečným mechanizmům účinku při srovnání s tradičními inotropními léky nabízí nové možnosti v léčbě akutního srdečního selhání. Platí to zejména pro vybrané skupiny nemocných s anamnézou chronického srdečního selhání a chronickou léčbou betablokátory, což bylo prokázáno v kontrolovaných studiích. Další perspektivní možnosti jeho použití představují zejména nemocní s myokardiální dysfunkcí po kardiochirurgických výkonech či v důsledku toxického poškození...

Trimetazidin při perkutánní koronární intervenci a chirurgické revaskularizaci myokardu

Using of trimetazidine in percutaneous coronary interventions and coronary artery bypass grafting

Miloslav Brtko

Interv Akut Kardiol 2010; 9(3): 147-150

Trimetazidin je selektivním inhibitorem 3-ketoacyl-koenzym A-tiolázy. Při hypoxii dojde po jeho podání blokováním β-oxidace mastných kyselin k metabolickému posunu ve prospěch glykolýzy, při které se spotřebovává na výrobu jedné molekuly adenosintrifosfátu méně kyslíku. V důsledku toho dochází ke zmírnění buněčné acidózy a ke zmírnění jejich následků. V článku je podán přehled studií s trimetazidinem při revaskularizačních výkonech, které dokládají jeho příznivý vliv na rozsah ischemie, myokardiání nekrózy i ischemicko- reperfuzního poškození.

Hot-line

Studie CHAMPION PLATFORM

CHAMPION-PLATFORM trial

Stanislav Šimek

Interv Akut Kardiol 2010; 9(3): 158-159

Mezinárodní randomizovaná studie CHAMPION-PLATFORM testuje použití nového intravenózního inhibitoru destičkových ADP receptorů – cangreloru v situaci ad-hoc PCI. Ačkoli výskyt primárního sledovaného ukazatele (kombinace smrti, IM a opakované revaskularizace) nebyl podáním cangreloru významně ovlivněn, 30denní mortalita a výskyt trombózy stentu byly v aktivně léčené skupině významně nižší. Potvrdí-li roční sledování pacientů v této studii příznivý vliv cangreloru na prognózu nemocných, má tento preparát dobrý potenciál stát se standardní protidestičkovou léčbou během koronárních intervencí.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.