Intervenční a akutní kardiologie, 2009 (roč. 8), číslo 6

Editorial

„Kristova léta“ a česká intervenční kardiologie

“Christ's years” and Czech interventional cardiology

Petr Kala

Interv Akut Kardiol 2009; 8(6): 284

-

Originální práce

Hladiny markerů poruchy struktury myokardu u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií

Levels of myocardial damage markers in patients with hypertrophic cardiomyopathy

Radek Pudil, Miloš Tichý, Juraj Lenčo, Jan Miloš Horáček, Martina Ulrychová, Alena Fučíková, Jan Vojáček, Jiří Stulík, Vladimír Palička

Interv Akut Kardiol 2009; 8(6): 286-290

Účel studie: Vyhodnotit hladiny markerů strukturálního poškození myokardu u nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií (HKMP). Použité metody: Do studie bylo zařazeno 21 pacientů s HKMP, u kterých bylo před zařazením do studie provedeno echokardiografické a katetrizační vyšetření. Byly analyzovány plazmatické hladiny srdečního troponinu I (cTnI), troponinu T (TnT), koncentrace MB izoenzymu kreatinkinázy CK-MB), mastné kyseliny vážícího proteinu (hFABP), glykogenfosforylázy BB (GPBB) a myoglobinu (MYO). Výsledky: V porovnání s kontrolní skupinou byly plazmatické hladiny sledovaných parametrů strukturálního postižení myokardu signifikantně zvýšeny...

Stresová (Tako-tsubo) kardiomyopatie

Stress (Tako-tsubo) cardiomyopathy

Roman Surovčík, Rudolf Feuereisl, Petr Frídl, Karel Hlaváček, Pavel Jebavý, Jan Pavlovič

Interv Akut Kardiol 2009; 8(6): 292-296

Cíl: Posoudit výskyt, klinický průběh, prognózu a výsledky zátěžového echokardiografického vyšetření s dobutaminem u stresové kardiomyopatie. Metodika: V letech 2003–2008 bylo na pracovišti Kardiologie Na Bulovce, s. r. o., vyšetřeno 2 143 pacientů s diagnózou akutního koronárního syndromu (AKS) s pozitivitou troponinu. U 11 pacientů (z toho 10 žen) byla potvrzena diagnóza stresové kardiomyopatie. Zhodnotili jsme prevalenci, klinický status, prognózu a s odstupem času byl proveden zátěžový echokardiografický test s dobutaminem. Výsledky: Celkový výskyt stresové kardiomyopatie byl 0,5 %. Průměrný věk pacientů byl 63,5 roku. 30 % pacientů...

Přehledové články

Arytmická bouře - život ohrožující stav

Arrhythmic storm - a life-threatening condition

Petr Peichl, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2009; 8(6): 297-301

Arytmická bouře je definována jako tři a více epizod hemodynamicky závažných komorových tachyarytmií za 24 hodin, které vyžadují přerušení. Její incidence u pacientů s implantovaným ICD kolísá mezi 10–20 % za 1 rok. Arytmická bouře obvykle vzniká náhle a její příčinu se u většiny případů nezdaří odhalit. V léčbě je nutný komplexní přístup. Z farmakoterapie se doporučuje sedace a kombinace betablokátoru s amiodaronem. V případě přetrvávajících běhů komorových tachyarytmií je indikováno provedení katetrizační ablace a modifikace arytmogenního substrátu. Pokud arytmická bouře vzniká na podkladě polymorfních komorových tachykardií, lze u...

Nedostatečná účinnost antitrombotické léčby - klinické souvislosti a současné názory na její laboratorní hodnocení

Insufficient effectiveness of antithrombotic therapy -

Jan Vojáček1, Hana Ševčíková1, Róbert Ševčík1, Josef Bis1, Jaroslav Dušek1, Josef Šťásek1, Miroslav Pecka2

Interv Akut Kardiol 2009; 8(6): 302-306

Laboratorní průkaz nedostatečné inhibice destiček koreluje s klinickým výskytem trombotických komplikací. Co však chybí, jsou důkazy pro postup u nemocných s laboratorně prokázanou nedostatečnou účinností protidestičkové léčby – tedy se zvýšenou reziduální agregabilitou destiček. Ta je podle dosavadních údajů při podávání samotné kyseliny acetylsalicylové nízká (1–8 %) při hodnocení specifické inhibice cyklu kyseliny arachidonové, ale častější při hodnocení nespecificky vyvolané agregace destiček díky non-COX-1 účinku kyseliny acetylsalicylové (5–30 %). Daleko častější je laboratorní neúčinnost clopidogrelu s rovněž prokázanými...

Současné trendy v antiarytmické medikamentózní léčbě fibrilace síní

Current trends in antiarrhythmic drug therapy of atrial fibrillation

Jan Bytešník

Interv Akut Kardiol 2009; 8(6): 307-310

Přes narůstající počet a nadějné výsledky katetrizačních ablací a kardiochirurgických výkonů k ovlivnění fibrilace síní (FS) zůstává v současnosti hlavním léčebným postupem u různých forem FS medikamentózní léčba. Rozlišujeme 2 hlavní strategie této léčby: kontrolu srdeční frekvence a kontrolu srdečního rytmu. K obnovení a udržení sinusového rytmu jsou používána u pacientů bez strukturálního srdečního postižení především 3 antiarytmika – propafenon, sotalol, flecainid – a u pacientů s kardiálním postižením je preferován amiodaron. Jsou vyvíjena nová antiarytmika – selektivní pro síňový myokard, či analoga amiodaronu s podstatně...

Kazuistiky

Katetrizační uzávěr defektu mezisíňového septa II. typu a telemetrická monitorace srdečního rytmu

Catheter closure of type II atrial septal defect and telemetry monitoring of heart rhythm

Petr Kala, Martin Poloczek, Tomáš Brychta, Jiřina Ječmínková, Irena Kolářová, Veronika Bulková, Václav Chaloupka

Interv Akut Kardiol 2009; 8(6): 311-313

Katetrizační uzávěr mezisíňového septa je relativně jednoduchý, bezpečný a vysoce efektivní léčebný zákrok, který přináší pacientům velmi nízké riziko akutních komplikací. Nedořešenou otázkou však zůstává výskyt následných srdečních arytmií a jejich případná monitorace. Slibnou možností se jeví sledování EKG pomocí telemetrie, při které byl poprvé dokumentován záchyt fibrilace síní u pacientky po úspěšném a nekomplikovaném katetrizačním uzávěru.

Akutní STEMI přední stěny s protrahovanou úspěšnou kardiopulmonální resuscitací

Acute anterior STEMI with prolonged successful cardiopulmonary resuscitation

Abdul Al Mawiri, Jan Vojáček, Jiří Nový

Interv Akut Kardiol 2009; 8(6): 314-315

Prezentujeme případ mladého pacienta s protrahovanou kardiopulmonální resuscitací při akutní infarktu myokardu jako primomanifestaci ischemické choroby srdeční. Po úspěšné resuscitaci v terénu následovala direktní primární koronární intervence s implantací stentu. Po stabilizaci stavu a nastavení medikace byl pacient propuštěn do domácí péče.

Ruptura aneuryzmatu abdominální aorty

Rupture of an abdominal aortic aneurysm

Jana Čepelová, Miroslav Černohous, Ivan Jeřábek, Miroslav Zavoral

Interv Akut Kardiol 2009; 8(6): 316-318

Popisujeme případ 79letého kuřáka, neléčeného hypertonika, který byl vyšetřen na akutní příjmové ambulanci pro náhle vzniklé kolikovité bolesti v bedrech, zvracení a rozvoj šokového stavu. Ultrazvukem a následně CT angiografií u něj byla diagnostikována ruptura aneuryzmatu abdominální aorty. Pacient byl indikován k urgentnímu chirurgickému řešení výdutě. Po úspěšné operaci a rekonvalescenci byl pacient předán do ambulantní péče. Jeho stav byl i po roce uspokojivý.

Videokazuistika

Tipy a triky transradiálního přístupu. Jak odstranit zalomený katétr v arteria brachialis ?

Tips and tricks of transradial approach. How to remove kinked catheter in brachial artery ?

Miroslav Brtko, Šárka Holá, Peter Priester

Interv Akut Kardiol 2009; 8(6): 320-321

Kazuistika popisuje, jak odstranit zalomený katétr v arteria brachialis při transradiálním přístupu při koronarografii bez poškození přístupové tepny a bez nutnosti chirurgické revize.

Farmakoterapie

Betablokátory v léčbě akutního srdečního selhání

Beta blockers in the treatment of acute heart failure

Tomáš Janota

Interv Akut Kardiol 2009; 8(6): 322-324

Betablokátory mají řadu příznivých účinků. Zásadní je zpomalení srdeční frekvence a s tím související snížení metabolických nároků srdce, zlepšené plnění levé komory a zvýšení subendokardiálního prokrvení. Betablokátory také snižují arteriální tlak, mají antiarytmické vlastnosti a u nemocných se srdečním selháním při dlouhodobém užívání zvyšují ejekční frakci levé komory. Ke zlepšení funkce myokardu mohou vést i při akutním srdečním selhání. U nemocných s akutní dekompenzací chronického srdečního selhání je v současnosti již standardním postupem pokud možno ponechání chronické terapie betablokátorem. U nemocných s nově vzniklým těžším srdečním...

Informace

První výsledky studie STICH (Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure Trial)

The initial outcomes of STICH Trial (Surgical Treatment of Ischemic Heart Failure Trial)

Růžena Jandová, Ivan Málek, Jan Pirk

Interv Akut Kardiol 2009; 8(6): 328-331

Chirurgická rekonstrukce levé komory (SVR) je antiremodelační výkon za účelem zmenšení objemu levé komory (LK) u nemocných se srdečním selháním, vzniklým na podkladě ICHS. Studie byla koncipována za účelem zjištění, zda SVR přidaná ke koronárnímu bypassu (ACB) sníží počet následných úmrtí nebo hospitalizací z kardiální příčiny ve srovnání se samotným ACB. 1 000 nemocných s ejekční frakcí levé komory ≤ 35 %, s ICHS vhodnou k revaskularizaci pomocí ACB, s dominantní dysfunkcí přední stěny LK, vhodnou k SVR, bylo randomizováno k samotnému ACB (n = 499) nebo k ACB+SVR (n = 501). Medián sledování byl 48 měsíců. Po SVR došlo ke snížení indexu...

Studie ze sekce HOTLINES z kongresu ESC v Barceloně, (29. 8.- 2. 9. 2009)

Studies from the HOTLINES section at ESC Congress in Barcelona (29. 8.- 2. 9. 2009)

Josef Kautzner, Peter Hlivák

Interv Akut Kardiol 2009; 8(6): 332-333

-

Invazivní kardiologie v Českém ráji 2009

Invasive cardiology in Czech Paradise 2009

Jaroslav Dušek

Interv Akut Kardiol 2009; 8(6): 334

-

Hot-line

ACTIVE I a upstream terapie

ACTIVE I and upstream therapy

Jindřich Špinar, Růžena Lábrová

Interv Akut Kardiol 2009; 8(6): 325-327

Fibrilace síní (FS) je nejčastější setrvalou arytmií. Je spojena se zvýšenou morbiditou, mortalitou a se sníženou kvalitou života. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a sartany redukují morbiditu a mortalitu u pacientů se srdečním selháním, cévním onemocněním a hypertenzí. Renin angiotenzin aldosteronový systém se také podílí na patofyziologii vzniku a také udržení FS a jsou již data, že blokáda tohoto systému se uplatní v prevenci rekurence FS, a tím také sníží následky, které s sebou FS nese. Na vzniku a trvání FS se podílí celá řada rizikových faktorů a nelze vyloučit, že právě RAAS má klíčovou úlohu. Studie ACTIVE I studovala irbesartan...


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.