Intervenční a akutní kardiologie, 2009 (roč. 8), číslo 5

Editorial

25 let od první implantace kardioverteru-defibrilátoru v Československu a další vývoj této léčby v České republice

Twenty-five years since the first cardioverter-defibrillator implantation in Czechoslovakia and further development of this therapy in Czech Republic

Jan Bytešník

Interv Akut Kardiol 2009; 8(5): 224-227

-

Originální práce

Spektrum idiopatických komorových tachykardií ve specializovaném centru

Spectrum of the idiopathic ventricular tachycardias in specialized center

Markéta Koželuhová, Petr Peichl, Peter Hlivák, Robert Čihák, Dan Wichterle, Vladislav Vančura, Jan Bytešník, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2009; 8(5): 228-232

Idiopatické komorové tachykardie se vyskytují u pacientů bez strukturálního srdečního onemocnění. Cílem naší retrospektivní studie bylo popsat podíl jednotlivých forem idiopatických komorových tachykardií (KT) ve skupině nemocných referovaných k léčbě do specializovaného centra a ozřejmit možnosti jejich léčby katetrizační ablací. Metody: Do souboru bylo zařazeno 77 nemocných s idiopatickou KT nebo komorovou extrasystolií (40 mužů, 37 žen, věk 49,5 ± 15,6 let, ejekční frakce levé komory 57,4 ± 3,8 %). Katetrizační ablace byla provedena za pomoci mapování aktivační sekvence, elektroanatomického mapování a intrakardiální echokardiografie. Výsledky:...

Je bifázická rektilineární externí kardioverze fibrilace síní srovnatelná s intrakardiální bifázickou kardioverzí ?

Can biphasic rectilinear external cardioversion of atrial fibrillation be compared to biphasic intracardiac cardioversion ?

Pavel Marcián, prof. MUDr. Jan Lukl CSc, Jana Zapletalová

Interv Akut Kardiol 2009; 8(5): 234-241

Účel studie: Efektivita intrakardiální elektrické kardioverze se dle některých prací blíží až ke 100 % a je obecně považována za „zlatý standard“ v efektivitě elektrické kardioverze fibrilace síní na sinusový rytmus. Poznatky z experimentálních prací a zkušenosti z praxe naznačují, že efektivitě intrakardiální bifázické kardioverze se velmi přibližuje efektivita některých externích bifázických defibrilátorů. Naším cílem bylo pokusit se zjistit, zda v souboru pacientů s perzistující fibrilací síní, kteří přicházejí k externí bifázické rektilineární elektrické kardioverzi, je u skupiny s neefektivní externí bifázickou kardioverzí přínosné...

Přehledové články

Genetická predispozice a riziko náhlé srdeční smrti v důsledku maligních arytmií

Genetic predisposition and risk of sudden cardiac death due to malignant arrythmias

Kamil Sedláček, Jaroslav Hubáček, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2009; 8(5): 242-246

Přes významné pokroky v primární a sekundární prevenci náhlé srdeční smrti zůstává stratifikace rizika individuálních pacientů nadále problematická. V praxi je zatím omezena na stanovení ejekční frakce levé komory srdeční, což je nejrobustnější ze studovaných parametrů. Bouřlivý rozvoj genomového výzkumu v posledních 20 letech přináší naději, že bude možné využít k predikci rizika maligních arytmií v obecné populaci nové poznatky získané studiem molekulární a genetické podstaty mendelovsky přenášených onemocnění, jako je syndrom dlouhého a krátkého intervalu QT. V současné době probíhají velké populační studie, které by měly identifikovat genetické markery...

End stage mitral insuficiency. Chirurgický pohled na mitrální nedomykavost v důsledku dilatace a remodelace levé komory srdeční

End stage mitral insufficiency. Surgical view of mitral insufficiency due to left ventricular dilatation and remodeling

Aleš Mokráček

Interv Akut Kardiol 2009; 8(5): 248-250

Cílem sdělení je poukázat na některé aspekty kardiochirurgických operací u nemocných s funkční mitrální nedomykavostí způsobenou dilatací a remodelací levé komory srdeční s výjimkou transplantace srdce. Přináší přehled současného stavu této problematiky s důrazem na praktickou medicínu. Jen ve Spojených státech amerických se předpokládá, že žije 5 milionů pacientů se srdečním selháním a ročně jich přibude 500 000. Transplantační a experimentální chirurgie má svůj ohromný význam a potenciál, je ale schopna vyřešit jen malou část těchto nemocných. Většina, zejména starší nemocní, kandidáti transplantace srdce ani mechanické srdeční podpory nejsou...

Vyšetřování nemocných před katetrizační náhradou aortální chlopně

Patient selection and investigation prior to transcatheter aortic valve implantation

Martin Mates, Jan Kováč

Interv Akut Kardiol 2009; 8(5): 251-254

Katetrizační implantace aortální chlopně je klinicky dostupnou metodou léčby nemocných s významnou aortální stenózou, u kterých je kontraindikována konvenční kardiochirurgická operace. Předoperační vyšetření s využitím zejména jícnové echokardiografie a angiografie zaměřené na stanovení specifických indikačních parametrů výkonu je nezbytným krokem při správném výběru nemocných a typu intervence.

Kazuistiky

Peripartální kardiomyopatie - kazuistika a stručný přehled

Peripartum cardiomyopathy - case report and concise review

Tomáš Belza, Pavel Švancar, Rostislav Polášek, Dušan Morman

Interv Akut Kardiol 2009; 8(5): 255-258

Peripartální kardiomyopatie (PPKM) je vzácné, avšak život ohrožující kardiální onemocnění, které postihuje ženy v posledním měsíci gravidity a v prvních pěti měsících po porodu (1). Naše kazuistika pojednává o pacientce, která byla přijata pro dušnost a rychle progredující šokový stav v období těsně po porodu císařským řezem. Ukončení gravidity bylo indikováno akutně pro známky hypoxie plodu při náhodně zjištěné incesantní supraventrikulární tachykardii matky. Jako příčinu šokového stavu jsme provedenými vyšetřeními stanovili srdeční selhání na podkladě peripartální kardiomyopatie. Pacientka byla léčena symptomaticky diuretiky, inotropiky, amiodaronem, později...

Intramurální hematom levé věnčité tepny

Intramural haematoma of left coronary artery

Martin Pavolko, Petr Vojtíšek, Aleš Herman, Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2009; 8(5): 260-263

V naší kazuistice popisujeme zřídkavý případ infarktu myokardu přední stěny komplikovaného primární fibrilací komor a kardiogenním šokem u mladé pacientky bez rizikových faktorů ischemické choroby srdeční. Příčinou byla stenóza ramus interventricularis anterior (RIA) levé koronární tepny způsobena intramurálním hematomem při spontánní disekci koronární tepny (spontaneous coronary artery dissection, SCAD). Diagnóza byla potvrzena intravaskulárním ultrazvukem (IVUS). Trvající přítomnost stenózy RIA při opakovaném vyšetření po 17 dnech od úvodních obtíží byla důvodem indikace chirurgické revaskularizace. V prezentované kazuistice se snažíme poukázat...

Videokazuistika

Víceméně onemocnění tří koronárních tepen a co dál ?

More or less a disease of three coronary arteries and what next ?

Petr Kala

Interv Akut Kardiol 2009; 8(5): 264

Ischemická choroba srdeční patří i přes rozvinutou léčbu mezi hlavní příčiny úmrtnosti české populace. Pro volbu optimálního způsobu léčby je nutná znalost rozsahu koronárního postižení, a to nejen co se týče morfologie, ale, a to především, jeho funkční významnosti. Angiografické posouzení koronárních stenóz je v mnoha případech zcela nedostatečné a přinejmenším u nálezu tzv. hraničních stenóz (40–70 %) by vyšetření mělo být doplněno funkčním testováním. Vedle neinvazivních zátěžových testů má intervenční kardiolog možnost toto posoudit přímo v katetrizační laboratoři pomocí měření frakční průtokové rezervy myokardu (FFRmyo). Tato metoda je...

Farmakoterapie

Plicní hypertenze u chronického srdečního selhání a možnosti jejího ovlivnění

Pulmonary hypertension in chronic heart failure and options of affecting it

Martin Šurda, Hikmet Al-Hiti, Vojtěch Melenovský, Jiří Kettner, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2009; 8(5): 265-268

Většina nemocných s pokročilým srdečním selháním má sekundární plicní hypertenzi různého stupně. Ta je závažným prognostickým faktorem ve smyslu morbidity a mortality. V léčbě plicní arteriální hypertenze je v současnosti používána specifická terapie – blokátory endotelinových receptorů, inhibitory fosfodiesterázy typu 5 a prostanoidy. Tyto léky příznivě ovlivňují symptomatologii, hemodynamické parametry a prognózu nemocných. Některé z nich jsou příslibem i pro léčbu sekundární plicní hypertenze. Cílem tohoto sdělení je seznámit čtenáře s novými možnostmi ovlivnění plicní hypertenze u chronického srdečního selhání.

Hot-line

Studie AURORA. Rosuvastatin a kardiovaskulární příhody u hemodialyzovaných nemocných

AURORA study. Rosuvastatin and Cardiovascular Events in Patients Undergoing Hemodialysis

Jiří Vítovec, Jindřich Špinar

Interv Akut Kardiol 2009; 8(5): 269-270

Do studie AURORA bylo zařazeno 2 776 pacientů, kteří byli zařazeni do chronického dialyzačního programu nejméně 3 měsíce. Po randomizaci nemocní dostávali rosuvastatin v dávce 10 mg/den a nebo placebo. Kombinovaný primární cíl bylo úmrtí z kardiovaskulární příčiny, nefatální infarkt myokardu či mozková příhoda. Studie neprokázala vliv léčby rosuvastatinem na snížení KV příhod u dialyzovaných nemocných.

Studie PLATO - zrození ideální protidestičkové léčby ?

The PLATO study - the birth of an ideal antiplatelet therapy ?

Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2009; 8(5): 271-272

Ticagrelor, přímý a reverzibilní inhibitor destičkového receptoru P2Y12, prokázal ve srovnání s clopidogrelem vyšší účinnost v prevenci ischemických příhod u nemocných s akutním koronárním syndromem. Poprvé v historii, kombinovaná protidestičková léčba vedla ke snížení celkové mortality. Léčebného úspěchu bylo dosaženo bez zvýšení celkového počtu vážných krvácení, avšak léčba ticagrelorem byla spojena s vyšším počtem spontánně vzniklých krvácivých příhod.

Kvíz

Kvíz

Quiz

Tomáš Janota

Interv Akut Kardiol 2009; 8(5): 273-274

-


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.