Intervenční a akutní kardiologie, 2009 (roč. 8), číslo 4

Slovo šéfredaktora

Mezi registry, randomizovanými studiemi, kazuistikami a personalizovanou medicínou. Umění přístupu k nemocnému

Among registries, randomised studies, case reports and personalised medicine. The art of approaching the patient

prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc

Interv Akut Kardiol 2009; 8(4): 167

-

Editorial

Statiny v první linii léčby akutního koronárního syndromu

Statins in the first line of treatment of accute coronary syndrome

Petr Ošťádal

Interv Akut Kardiol 2009; 8(4): 171-174

-

Originální práce

Náhrada aortální chlopně u nemocných s průchodnými mamárními tepnami po předchozí revaskularizaci

Perfusion strategy in patients with functioning internal mammary artery grafts indicated for reoperative aortic surgery

Vladimír Lonský, Martin Kaláb, Petr Šantavý, Petr Caletka, Vítězslav Pavlíček, Martin Volt

Interv Akut Kardiol 2009; 8(4): 178-181

Úvod: Nemocní s průchodnou mamární tepnou (IMA) po předchozí revaskularizaci myokardu, kteří podstupují výkon na chlopních, představují potenciálně velmi rizikovou skupinu. Průchodná IMA trvale perfunduje koronární řečiště i při naložené svorce na aortu a jen velmi obtížně ji můžeme vyřadit ze systémové cirkulace. Soubor nemocných: V roce 2008 jsme operovali pro aortální vadu 3 nemocné, u kterých byla v minulosti provedena revaskularizace myokardu s použitím IMA, která byla průchodná. Průměrný věk nemocných byl 79 let (71–83), doba od první operace 8 let (5–11) a kromě IMA měli průchodné 1–2 žilní štěpy. Mimotělní oběh jsme vedli...

Přehledové články

Chirurgická léčba aortálních vad ve stáří

Surgical treatment of aortic valve disease in the elderly

MUDr. Eva Koudelková CSc

Interv Akut Kardiol 2009; 8(4): 182-185

S prodlužujícím se věkem populace se zvyšuje podíl operovaných pro degenerativní aortální stenózu ve věku nad 75 i nad 80 let. Vzhledem k podcenění symptomů u starých nemocných s významně omezenou fyzickou aktivitou je indikace k operaci často pozdní, kdy je vada již pokročilá s hrubými kalcifikacemi aortální chlopně, s vyšším výskytem systolické dysfunkce levé komory u starších mužů a významnou koncentrickou hypertrofií a pokročilou diastolickou dysfunkcí levé komory u starších žen. U více než u 50 % aortálních vad indikovaných k operaci ve věku nad 75 let je třeba provést nejen náhradu aortální chlopně, ale i revaskularizaci myokardu pro závažný nález...

Kardiovaskulární rehabilitace u nemocných po chirurgické revaskularizaci myokardu

Cardiovascular rehabilitation of patients after surgical revascularization of myocardium

Ivan Karel, Hana Skalická

Interv Akut Kardiol 2009; 8(4): 186-190

Autoři předkládají v přehledném článku návod, jak účinně postupovat při kardiovaskulární rehabilitaci po chirurgické revaskularizaci myokardu. Uvedené postupy jsou plně v souladu s doporučeními České kardiologické společnosti (na kterých se oba autoři podíleli) a jsou podloženy závěry obdobných prací ze světového písemnictví a současně i vlastními výsledky. Dokládají vysokou účinnost kardiorehabilitace, která vhodně doplňuje a rozvíjí efekt kardiochirurgického výkonu, zlepšuje následnou kvalitu života, snižuje morbiditu i mortalitu, ovlivňuje metabolické pochody organizmu. Zároveň vede tento způsob léčby ke sníženému čerpání nadbytečné zdravotní péče...

Antiagregačná liečba u pacientov po perkutánnej koronárnej intervencii ušitá na mieru - hudba budúcnosti alebo najvyšší čas urobiť prvý krok ?

Tailor-made antiplatelet treatment in patients after percutaneous coronary intervention - a dream of the future or high time to take the first step ?

Róbert Ševčík, Jan Vojáček, Hana Ševčíková, Jaroslav Dušek, Josef Bis, Josef Šťásek

Interv Akut Kardiol 2009; 8(4): 192-195

Duálna antiagregačná liečba je už roky štandardom u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom. Kombinácia acetylsalicylovej kyseliny (ASA) a clopidogrelu redukuje hlavne riziko vzniku akútnej a subakútnej trombózy v implantovanom stente, a to pod 1 %. Je ale známe, že odpoveď organizmu na takmer všetky lieky, vrátane antiagregancií je vysoko individuálna medzi jednotlivými pacientmi. Pretrvávajúca doštičková reaktivita napriek antiagregačnej liečbe je spojená s vyšším rizikom rekurentných aterotrombotických príhod po perkutánnej koronárnej intervencii (PCI). Napriek tomu, že existujú viaceré laboratórne metódy ako stanovovať účinnosť antiagregačnej liečby,...

Kazuistiky

Chronická aortální disekce - atypická angina pectoris jako atypický příznak

The chronic aortic dissection - an atypical angina pectoris as an atypical symptom

Karel Lukeš, Martin Urban, Piotr Branny

Interv Akut Kardiol 2009; 8(4): 196-199

Kazuistika popisuje případ mladého muže s chronickou disekcí vzestupné aorty, jež se prezentovala netypickou anginou pectoris. Na poloze závislá atypická AP směřovala diagnózu k onemocnění koronárních tepnen, nebo zcela mimo kardiovaskulární systém. Po stanovení příčiny onemocnění bylo toto řešeno suprakoronární náhradou vzestupné aorty.

Solitární metastáza renálního karcinomu z jasných buněk ve výtokovém traktu pravé komory

Solitary metastasis of renal cell carcinoma in the right ventricular outflow tract

Lukáš Vlk, Marek Šetina, František Mošna, Tomáš Tláskal, David Zemánek, Theodor Adla, Ivan Kawaciuk

Interv Akut Kardiol 2009; 8(4): 200-203

Solitární metastáza karcinomu ledviny z jasných buněk postihující mezikomorové septum se vyskytuje raritně a v české literatuře dosud nebyla popsána. V kazuistice uvádíme příklad takového pacienta, kterému jsme kromě nefrektomie a lymfadenektomie odstranili tumor mezikomorové přepážky, provedli rekonstrukci mezikomorového septa a trikuspidální chlopně a jednonásobný mammarokoronární bypass.

Komentáře

Aortální stenóza

Aortic stenosis

prof. MUDr. Roman Čerbák CSc

Interv Akut Kardiol 2009; 8(4): 175-177

-

Farmakoterapie

Rosuvastatin

Rosuvastatin

MUDr. Michal Vrablík Ph.D

Interv Akut Kardiol 2009; 8(4): 204-207

Rosuvastatin je poslední ze statinů uvedený na český trh. Má příznivé farmakologické vlastnosti a nejvyšší dokumentovanou účinnost na snižování hladin celkového a LDL-cholesterolu ze všech statinů. Studie s rosuvastatinem dokumentované zobrazovacími metodami (ASTEROID, METEOR) ukázaly, že jeho podávání zpomaluje průběh a dokonce může navodit regresi aterosklerotických cévních změn. Ve studiích CORONA a AURORA rosuvastatin neprokázal přínosnost přidání statinu k léčbě nemocných v terminální fázi srdečního respektive renálního selhání. Naopak ve studii JUPITER bylo u nemocných se vstupní hladinou LDL-cholesterolu 2,7 mmol/l dosaženo léčbou rosuvastatinem...

Informace

Evropský kongres perkutánních koronárních revaskularizací - EuroPCR 2009

European Congress on Percutaneous coronary revascularizations - EuroPCR 2009

Petr Kala

Interv Akut Kardiol 2009; 8(4): 213

-

Radiální katetrizace - od teorie k praxi

Radial arthery cathetrization - from theory to practice

Pavel Polanský

Interv Akut Kardiol 2009; 8(4): 214

-

Recenze knihy

Robert Wagner: Kardioanestezie a perioperační péče v kardioanestezii

Robert Wagner: Cardiac anesthesia and intraoperative care in cardiac anesthesia

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Interv Akut Kardiol 2009; 8(4): 208-209

-

Milan Cholt: Sonografie velkých krčních cév

Milan Cholt: Sonography of the large cervical vessels

MUDr. Petr Frídl, CSc

Interv Akut Kardiol 2009; 8(4): 209

-

Jan Dominik, Pavel Žák: Chirurgie srdečních chlopní

Jan Dominik, Pavel Zak: Aortic valve surgery

Marek Šetina

Interv Akut Kardiol 2009; 8(4): 210

-


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.