Intervenční a akutní kardiologie, 2009 (roč. 8), číslo 3

Úvodník

Kontrola rytmu nebo kontrola komorové odpovědi v léčbě fibrilace síní?

Rhythm control or ventricular response control in treating atrial fibrilation ?

Tomáš Janota

Interv Akut Kardiol 2009; 8(3): 119-120

-

Originální práce

Je angioplastika aterosklerotické stenózy renální tepny přínosná pro kontrolu hypertenze ?

Is angioplasty for atherosclerotic renal artery stenosis beneficial in managing hypertension ?

Ivo Varvařovský, Aleš Herman, Jan Matějka, Vladimír Rozsíval

Interv Akut Kardiol 2009; 8(3): 121-123

Úvod: Stenóza renální tepny může vést ke zvýšení krevního tlaku a ke vzniku renální insuficience, odstranění stenózy renální angioplastikou má však na průběh těchto chorob nejednoznačný vliv. Cíl práce: Posoudit vliv angioplastiky renální tepny (PTRA) na průběh hypertenzní choroby. Metodika: Retrospektivní studie průběhu hypertenzní choroby u nemocných, ošetřených metodou PTRA na jednom pracovišti. Výsledky: U 26 pacientů došlo k významnému poklesu systolického (ze 159 na 143 mm Hg, p = 0,02), diastolického (z 84 na 78 mm Hg, p = 0,04) i středního krevního tlaku (ze 108 na 100 mm Hg, p = 0,01) při průměrné době sledování 8,6 měsíce. Byla významně...

Duální registr primárních perkutánních koronárních intervencí radiálním přístupem

Dual center register of transradial primary percutaneous coronary interventions

Ivo Bernat, David Horák, Jiří Koza, Jan Pešek, Vladimír Hraboš, Zdeněk Šembera, Radomír Šimek, Michal Šmíd, Rostislav Polášek, Richard Rokyta

Interv Akut Kardiol 2009; 8(3): 124-126

Cílem této práce bylo vyhodnotit výsledky primárních perkutánních koronárních intervencí (pPCI) ze dvou center, ve kterých lékaři provádějí většinu PCI radiálním přístupem. Transradiální přístup byl schůdný v obou centrech u 80 % pacientů s akutním infarktem myokardu s ST elevacemi (STEMI) bez kardiogenního šoku a byl spojen s absencí závažných lokálních krvácivých komplikací.

Přehledové články

Odhad vzestupu plnícího tlaku levé komory pomocí echokardiografie

Estimation of left ventricular filling pressure using echocardiography

prof. MUDr. Jaroslav Meluzín CSc

Interv Akut Kardiol 2009; 8(3): 128-133

Plnící tlak levé komory (LVFP) má zásadní význam pro adekvátní diastolické plnění levé komory (LK). Zjištění jeho hodnoty má stěžejní roli v diagnostice primárního diastolického srdečního selhání, umožňuje posoudit prognózu nemocných se srdeční slabostí i napomáhá v určení rizika akutní srdeční dekompenzace. Nejčastěji využívanou neinvazivní metodou k odhadu vzestupu LVFP je echokardiografie. Pulzní dopplerovská echokardiografie umožňuje změřit vrcholnou rychlost plnění LK v časné diastole (E), tkáňová dopplerovská echokardiografie je využívána ke kvantifikaci vrcholné rychlosti pohybu mitrálního annulu v časné diastole (Ea). Poměr E/Ea ve většině...

Ruptura myokardu jako komplikace akutního srdečního infarktu

Myocardial rupture as a mechanical complication of acute myocardial infarction

Martin Novák, Ota Hlinomaz, Jan Černý

Interv Akut Kardiol 2009; 8(3): 135-140

Ruptura myokardu představuje závažnou komplikaci akutního srdečního infarktu s vysokou mortalitou. Základem léčby je agresivní přístup k hemodynamické stabilizaci a časně indikovaný kardiochirurgický výkon. U některých pacientů s rupturou komorového septa nebo subakutní rupturou volné stěny levé komory může být alternativou definitivního řešení katetrizační výkon.

Kazuistiky

Peripartum kardiomyopatie

Peripartum cardiomyopathy

Zdeněk Monhart, Jan Sedláček

Interv Akut Kardiol 2009; 8(3): 142-143

Peripartum kardiomyopatie je vzácné onemocnění, které se projevuje srdečním selháním na podkladě levokomorové dysfunkce v období kolem porodu u žen bez předchozího srdečního onemocnění. Přesná etiologie tohoto onemocnění není známá. V kazusitice je prezentováno akutní srdeční selhání u 44leté pacientky v poporodním období. Vstupní těžká porucha systolické funkce se v průběhu dvou měsíců normalizovala a pacientka je s odestupem roku od hospitalizace nadále bez limitace fyzické aktivity při léčbě betablokátorem a ACE inhibitorem.

Perzistující ductus arteriosus jako vzácná příčina těžké plicní hypertenze u pacientů vyššího věku

Persistent ductus arteriosus as a rare cause of severe pulmonary hypertension in elderly patients

Jiří Fismol, Jaroslav Januška, Libor Škňouřil, Piotr Branny, Marian Branny, Martin Fiala

Interv Akut Kardiol 2009; 8(3): 144-147

Perzistující ductus arteriosus (PDA) bývá v dospělosti vzácnou diagnózou, na kterou se v praxi zvláště u pacientů vyššího věku málo pomýšlí. Je-li spojen s hemodynamicky významným zkratem, vede k rozvoji chronické kardiální insuficience a plicní arteriální hypertenze. Představujeme dva případy pacientek s hemodynamicky významným PDA s těžkou plicní hypertenzí, u nichž byl proveden katetrizační uzávěr této zkratové vady.

Farmakoterapie

Fondaparinux

Fondaparinux

Ondřej Dostál, doc. MUDr. Debora Karetová CSc, MUDr. Lenka Skalická, Jean-Claude Lubanda

Interv Akut Kardiol 2009; 8(3): 149-152

Fondaparinux je jedním z novějších parenterálních antikoagulancií. V současné době je jeho účinek a stejně tak i bezpečnost potvrzena klinickými studiemi v celé řadě indikací. Fondaparinux je syntetický pentasacharid, který nepřímo inhibuje v koagulační kaskádě aktivovaný faktor X. Ve srovnání s nefrakciovaným heparinem (UFH) a nízkomolekulárními hepariny (LMWH) neovlivňuje aktivitu trombinu. Výhodou je dlouhý poločas eliminace, který umožňuje aplikaci v jedné denní dávce, nevýhodou je zejména clearance závislá zcela na funkci ledvin. Lék je indikován v prevenci tromboembolické nemoci (TEN) u ortopedických a dalších chirurgických pacientů, u nechirurgicky nemocných...

Informace

XVII. výroční sjezd ČKS - komentář k vybraným přednáškám z problematiky poruch srdečního rytmu

17th Annual meeting of the Czech Society of Cardiology - comments on selected papers on cardiac arrythmias

Kateřina Lefflerová

Interv Akut Kardiol 2009; 8(3): 155-156

-

Zpráva o intervenční kardiologii z XVII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti konaném v Brně, ve dnech 10.- 13. května 2009

Interventional cardiology report from the 17th Annual meeting of the Czech Society of Cardiology held in Brno between May 10 and 13, 2009

Petr Kala, Martin Mates

Interv Akut Kardiol 2009; 8(3): 157

-

Přehled sdělení věnovaných problematice akutní kardiologie na XVII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti

An overview of papers dealing with accute cardiology issues at the 17th Annual meeting of the Czech Society of Cardiology

Tomáš Janota

Interv Akut Kardiol 2009; 8(3): 158

-

Třicátá výroční konference Heart Rhythm Society

Thirtieth annual conference of the Hearth Rhythm Society

Vlastimil Vančura

Interv Akut Kardiol 2009; 8(3): 159-160

-

12th Prague Workshop on Catheter Ablation with Live Demonstrations

12th Prague Workshop on Catheter Ablation with Live Demonstrations

Petr Pařízek, Luděk Haman

Interv Akut Kardiol 2009; 8(3): 161-162

-


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.