Intervenční a akutní kardiologie, 2008 (roč. 7), číslo 5

Úvodník

Most přes řeku Léthé

Bridge over the river Léthé

Jiří Kettner

Interv Akut Kardiol 2008; 7(5): 171

Originální práce

Změny objemu a voltáže levé síně po komplexní ablaci pro perzistentní fibrilaci síní

Left atrial volume and voltage changes after complex ablation for persistent atrial fibrillation

Martin Fiala, Jan Gorzolka, Dorota Wojnarová, et al

Interv Akut Kardiol 2008; 7(5): 178-183

Cílem práce bylo srovnání objemů a voltáže levé síně (LS) před první ablací a před první opakovanou ablací u pacientů s dlouhotrvající perzistentní fibrilací síní (FS). Metodika: Do souboru bylo zahrnuto 58 pacientů (14 žen, věk 56 ± 9 let). Při prvním výkonu byla použita komplexní ablační strategie zahrnující obkružující léze s izolací plicních žil a lineární léze zasahující i přepážku a přední stěnu LS. Srovnávaly se objemy a voltážové charakteristiky LS získané při elektroanatomickém mapování. Výsledky: Před první opakovanou ablací bylo ve srovnání s výchozím stavem zaznamenáno zmenšení objemu LS ze 169 ± 42 na 137 ±  40 ml...

Přehledové články

Trombolytická léčba akutní plicní embolie. Streptokináza znovu na scéně?

Thrombolytic treatment of acute pulmonary embolism. Streptokinase again on scene?

Stanislav Janoušek

Interv Akut Kardiol 2008; 7(5): 184-186

Dosud nebyla provedena randomizovaná mortalitní studie porovnávající výsledky trombolytické léčby u život ohrožující akutní plicní embolie streptokinázou a tkáňovým aktivátorem plasminogenu. V důsledku toho současná doporučení uvádějí pro trombolytickou léčbu akutní plicní embolie oba tyto léky jako prakticky rovnocenné. Ale podrobnější rozbor vlastností streptokinázy ukazuje, že její podání má řadu nevýhod. Patří k nim možný výskyt alergické reakce až anafylaktického šoku, jakož i oslabení až úplné vymizení lytické odpovědi vzhledem k výskytu protilátek proti streptokináze u významné části populace. Dále vývoj závažné hypotenze u některých léčených,...

Robotická navigace při katetrizačních ablacích

Robotic navigation in catheter ablation

Josef Kautzner, Petr Peichl, Hanka Mlčochová

Interv Akut Kardiol 2008; 7(5): 188-191

Cílem tohoto přehledu je představit stručně dvě moderní technologie navigace katétru na dálku, které se začínají používat v klinické praxi jako podpora katetrizační ablace různých druhů srdečních arytmií. Magnetický navigační systém Niobe využívá dvou objemných magnetů, které generují permanentní magnetické pole a jehož vektory lze měnit v nejrůznějších směrech. Tímto způsobem je ovládán pohyb magnetem vybaveného speciálního katétru v srdci pacienta na dálku. Robotický systém Sensei je založen na principu elektromechanické navigace, kdy je konvenční katétr zasunut do soustavy dvou ohebných metalických zavaděčů, které ovládají na dálku mechanicky...

Nové biomarkery v akutní kardiologii

Novel biomarkers in acute cardiology

Jiří Kettner

Interv Akut Kardiol 2008; 7(5): 193-199

Ateroskleróza je podle současné představy dynamickým procesem, na jehož počátku je endoteliální dysfunkce se vznikem plátu a jeho kritickým vyvrcholením je ruptura vulnerabilního plátu s následnou trombózou, odpovídající za akutní ischemickou příhodu. I přes současné pokroky v léčbě akutních koronárních syndromů (AKS) dochází u části nemocných k remodelaci a dysfunkci levé komory (LK) a tato skupina nemocných má významně horší prognózu. Identifikace nemocného s vulnerabilním plátem či pláty v koronárních tepnách před erozí či rupturou a časná identifikace remodelace a dysfunkce LK je tak velkým cílem současné kardiologie. Cílem tohoto přehledu je...

Komentáře

Čím, kdy a koho s plicní embolií trombolyzovat?

Thrombolysis in pulmonary embolism: for whom, when and with what?

Tomáš Janota

Interv Akut Kardiol 2008; 7(5): 176-177

Komentář k článku Trombolytická léčba akutní plicní embolie.

Informace

TVT 2008 - Transcatheter valve therapies

TVT 2008 - Transcatheter valve therapies

Miroslav Brtko

Interv Akut Kardiol 2008; 7(5): 201


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.