Intervenční a akutní kardiologie, 2008 (roč. 7), číslo 3

Úvodník

Miniinvazivní přístupy v kardiochirurgii

Marek Šetina

Interv Akut Kardiol 2008; 7(3): 87-88

Originální práce

Naše skúsenosti s katetrizačným uzáverom defektu predsieňového septa a perzistujúceho foramen ovale pod kontrolou intrakardiálnej echokardiografie

Our experience with catheter closure of atrial septal defect and persistent foramen ovale guided by intracardiac echocardiography

Martin Studenčan, Stanislav Juhás, Robert Novotný, et al

Interv Akut Kardiol 2008; 7(3): 94-98

Úvod a cieľ: Katetrizačný uzáver ASD sa štandardne vykonáva pod kontrolou transezofageálnej echokardiografie (TEE). Zavedenie pažerákovej sondy pacientom spôsobuje značný dyskomfort a možnosť kontinuálneho TEE monitoringu procedúry, obzvlášť pri prolongovanejších výkonoch je limitovaná. Existujú práce dokumentujúce efektívnosť využitia intrakardiálnej echokardiografie (ICE) pri kontrole katetrizačného uzáveru predsieňových skratov, celkové skúsenosti s využitím ICE sú však pomerne malé. Cieľom práce je opísať vlastné skúsenosti s touto metodikou, zhodnotiť jej efektivitu, bezpečnosť a úskalia. Metodika a výsledky: Pod kontrolou ICE sme vykonali 26...

Přehledové práce

Hypertrofická kardiomyopatie - současné možnosti léčby

Hypertrophic cardiomyopathy - current treatment possibilities

Miroslav Brtko, Josef Šťásek, Jan Vojáček, et al

Interv Akut Kardiol 2008; 7(3): 100-105

Hypertrofická kardiomyopatie (HKMP) je autozomálně dominantní onemocnění s prevalencí 0,2 %, vyznačující se většinou asymetrickou hypertrofií stěn (> 15 mm) levé komory (LK). V počátečních stadiích onemocnění je dutina LK malá, LK je hyperkontraktilní. Klinicky závažnější je obstruktivní forma (dynamická subvalvární, midventrikulární nebo apikální obstrukce), která má dle některých autorů horší prognózu. Doposud je známo cca 200 mutací na cca 10 genech, které mohou způsobovat toto onemocnění. K popisu HKMP se používá buď Gregorova nebo Maronova klasifikace. Symptomatologie a prognóza HKMP jsou velmi různorodé – od asymptomatického...

Izolovaný defekt komorového septa v dospělosti

Isolated ventricular septal defect in adults

Jaroslav Januška, Marian Branny, Martin Fiala

Interv Akut Kardiol 2008; 7(3): 106-113

Defekt septa komor (ventricular septal defect VSD) v dospělosti patří k málo častým, nově diagnostikovaným zkratovým vadám. Vrozené VSD jsou dlouhodobě řešeny již v dětství chirurgicky nebo v poslední době katetrizačně. Získané VSD tvoří většinou poinfarktové defekty, jejichž počet klesl zavedením trombolytické léčby a akutní angioplastiky. Rozebíráme základní anatomické, funkční, diagnostické a terapeutické postupy u dospělých pacientů s tímto onemocněním. Jsou popsány principy a postup při katetrizačních uzávěrech defektů­.

Význam echokardiografického vyšetření před ablací a po ablaci pro fibrilaci síní

The role of echocardiography before and after catheter ablation for atrial fibrillation

Libor Škňouřil, Martin Fiala

Interv Akut Kardiol 2008; 7(3): 115-118

Katetrová ablace se stává rutinní metodou léčby fibrilace síní. Echokardiografie je základní zobrazovací metodou v kardiologii, bez níž by nebylo provádění složitých ablačních výkonů bezpečné. Základním úkolem echokardiografie před ablací je získání informace o strukturálním stavu srdce a vyloučení přítomnosti trombu v síních bezprostředně před výkonem. Při výkonu a po něm je echokardiografie základním vyšetřením vylučujícím časné i postupně se rozvíjející komplikace, jako jsou krvácení do perikardu a stenóza plicní žíly. Postupně narůstá význam echokardiografie při hodnocení morfologie a funkce síní po ablaci. Především hodnocení výdejové rychlosti...

Chirurgická léčba chlopenních vad - technické aspekty

Surgical treatment of cardiac valve diseases - technical aspects

Petr Šantavý

Interv Akut Kardiol 2008; 7(3): 120-123

Autor popisuje základní principy kardiochirurgické léčby chlopenních vad. Rámcová znalost technických postupů může poskytnout kardiologům a lékařům primární péče pomoc v plánování léčby u těchto nemocných.

Informace

Zpráva z kongresu American Heart Association (AHA) 2007

Vojtěch Melenovský

Interv Akut Kardiol 2008; 7(3): 125-126

Poznámka šéfredaktora

Poznámka šéfredaktora

Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2008; 7(3): 93


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.