Intervenční a akutní kardiologie, 2008 (roč. 7), číslo 2

Úvodník

Kontrastní nefropatie

Marian Branny

Interv Akut Kardiol 2008; 7(2): 43

Originální práce

Prevence kontrastem indukované nefropatie ve starší populaci s chronickým onemocněním ledvin

Contrast-induced nephropathy prevention in elderly patients with chronic kidney disease

Jan Matějka, Ivo Varvařovský, Petr Vojtíšek, Aleš Herman, Vladimír Rozsíval, Jiří Kvasnička

Interv Akut Kardiol 2008; 7(2): 50-53

Účel studie: Ověřit účinnost teofylinu v prevenci kontrastem indukované nefropatie (CIN) v adekvátně hydratované populaci. Metody: Randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie. Bylo zařazeno 56 pacientů podstupujících koronarografii a/nebo perkutánní koronární intervenci (PCI), 31 do teofylinové větve (200 mg i. v. před výkonem) a 25 do placebové větve. Primárním sledovaným ukazatelem byl vzestup sérového kreatininu mezi počátkem studie a jejím ukončením 48 hodin po koronarografii. Jako kontrast byl použit izoosmolární iodixanol. Výsledky: Demografická data placebové i teofylinové skupiny jsou podobná: odhadovaná glomerulární...

Digital densitography - a method of objective and detailed angiographic evaluation of perfusion of the myocardium

Digitální denzitografie - metoda pro objektivní a podrobné angiografické hodnocení perfuze myokardu

Miloš Steinhart, Aleš Herman, Leo Steinhart, Pavel Šmoranc, Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2008; 7(2): 54-58

Aims: Given the continuing interest in the evaluation of myocardial perfusion and microvasculature, the authors present their original method of quantitative evaluation of myocardial perfusion and of the status of microvascular bed of the myocardium from a selective coronarographic investigation. So far, no angiographic method of evaluation has been objective enough and capable of providing the necessary details. We decided to solve the problem of objectivity and detailed quantitative evaluation of myocardial microcirculation by employing the principle of indicator dilution. In our method, the angiographic contrast medium serves as an indicator. The...

Přehledové práce

Radiální přístup pro koronární angiografii a perkutánní koronární intervenci

Radial approach for coronary angiography and percutaneous coronary intervention

Marian Branny, Jan Indrák, Jindřich Černý, Alexandra Vodzinská, Igor Nykl, Jaroslav Januška

Interv Akut Kardiol 2008; 7(2): 60-64

Před patnácti lety Ferdinand Kiemeneij provedl první perkutánní koronární angioplastiku (PCI) cestou radiální tepny. Poté se transradiální přístup rychle rozšířil uvnitř komunity intervenčních kardiologů a mnohá pracoviště jej přijala jako metodu první volby v otázce arteriálního vstupu. Výhody radiálního přístupu byly v posledních několika letech dokumentovány řadou studií. Komplikace v místě vpichu jsou méně časté, časné propuštění z nemocnice snižuje morbiditu nemocných a náklady na léčbu. Nemocní léčeni touto metodou a také personál, který o ně pečuje, jednoznačně preferují radiální přístup. Tento článek přináší souhrn výhod a nevýhod radiálního...

Využití intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii a intervenční kardiologii

Role of intracardiac ultrasound in electrophysiology and interventional cardiology

Petr Peichl, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2008; 7(2): 67-72

Intrakardiální echokardiografie (ICE) je novou zobrazovací metodou rozšiřující spektrum standardních echokardiografických technik. Systém ICE využívá 8F nebo 10F sondu, která se zavádí do pravé síně a umožňuje detailní zobrazení jednotlivých srdečních struktur spolu se záznamem pulzní, kontinuální či barevné dopplerovské echokardiografie. Hlavními indikacemi k použití ICE v elektrofyziologii jsou transseptální punkce a ablace komplexních arytmogenních substrátů – především fibrilace síní, postincizionálních nebo komorových tachykardií. Další důležitou roli hraje ICE v časné detekci a prevenci potenciálních komplikací během výkonu, kterými mohou...

Kazuistiky

Heparinem indukovaná trombocytopenie II. typu u komplikované ileofemorální flebotrombózy léčené katétrem řízenou trombolýzou

Heparin-induced thrombocytopenia type II in complicated case of ileofemoral thrombosis

Blanka Riegrová, Radovan Malý, Miroslav Lojík, Jan Raupach, Vendelín Chovanec, Petr Dulíček

Interv Akut Kardiol 2008; 7(2): 74-77

Uvedená kazuistika popisuje průběh léčby ileofemorální flebotrombózy u dosud zdravého mladého pacienta, která byla v průběhu léčby komplikována rozvojem heparinem indukované trombocytopenie II. typu (HIT II). HIT II je komplikací léčby nefrakcionovaným heparinem (UFH) či nízkomolekulárním heparinem (LMWH), která je dobře diagnostikovatelná, pokud je na ní pomýšleno. Nediagnostikovaná HIT II může vést k závažným komplikacím, protože se jedná o těžký získaný hyperkoagulační stav, který vyžaduje specifický přístup a léčbu. Cílem tohoto sdělení je shrnutí základních teoretických poznatků s důrazem na možné chyby v přístupu, jak dokládá popis případu.

Komentáře

Komentář k práci „Prevence kontrastem indukované nefropatie ve starší populaci s chronickým onemocněním ledvin“

Petr Kala

Interv Akut Kardiol 2008; 7(2): 48

Informace

5. konference pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS

Petr Janský

Interv Akut Kardiol 2008; 7(2): 81

Hot-line

Studie FINESSE - je facilitace PCI u akutního srdečního infarktu falešnou cestou ?

FINESSE study - is facilitation PCI in acute myocardial infartion the false way ?

Karel. Dvořák

Interv Akut Kardiol 2008; 7(2): 79-80

Studie FINESSE nepotvrdila očekávaný přínos facilitace PCI u akutního infarktu myokardu podáním poloviční dávky reteplázy spolu s abciximabem nebo abciximabem samotným před transferem do katetrizačního centra. Výsledky mohly být negativně ovlivněny zařazením nemocných, kteří byli kontaktováni 3–6 hodin po vzniku příznaků srdečního infarktu, nedostatečnou současnou antitrombotickou léčbou a také bezprostředním provedením PCI i v případech, kdy po farmakologické intervenci byl obnoven TIMI 3 průtok.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.