Intervenční a akutní kardiologie, 2007 (roč. 6), číslo 5

Úvodník

Nová doporučení pro léčbu pacientů s fibrilací síní: pokrok (poněkud pokulhávající)

New guidelines for treatment of patients with atrial fibrillation

Robert Čihák

Interv Akut Kardiol 2007; 6(5): 167-168

-

Přehledy

Katetrizační ablace fibrilace komor pomocí eliminace spouštěcí komorové ektopie

Catheter ablation of ventricular fibrillation by elimination of trigger premature ventricular contractions

Hanka Mlčochová, Petr Peichl, Jan Bytešník, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2007; 6(5): 173-176

Náhlá srdeční smrt (NSS) je většinou způsobena fibrilací komor (FK) nebo rychlou komorovou tachykardií. V rámci primární a sekundární prevence NSS je metodou volby implantace kardioverteru-defibrilátoru (ICD). Nejedná se však o léčbu kauzální. Někteří pacienti jsou dále sužováni četnými výboji ICD a efekt antiarytmik bývá často omezený. U jiných může dojít k rozvoji arytmické bouře. Recentními studiemi bylo prokázáno, že FK je v některých případech spouštěna komorovými extrasystolami vycházejícími převážně z distálního Purkyňova systému nebo výtokového traktu pravé komory. Katetrizační ablace této komorové ektopie je schopna omezit či úplně eliminovat...

Význam selektivní inhibice faktoru Xa v antitrombotické léčbě

Role of selective factor Xa inhibition in antithrombotic treatment

Ota Hlinomaz

Interv Akut Kardiol 2007; 6(5): 178-180

Faktor Xa hraje významnou roli v koagulační kaskádě. Selektivní inhibitory faktoru Xa blokují přeměnu protrombinu na trombin a tím zabraňují tvorbě trombu. Dělíme je na přímé a nepřímé. Mezi přímé řadíme rivaroxaban, otamixaban a apixaban. Nepřímými, prostřednictvím antitrombinu působícími, inhibitory faktoru Xa jsou fondaparinux a idraparinux. Nejvýznamnějším z nich je v současnosti fondaparinux, který byl nedávno zařazen mezi základní léky v terapii akutních koronárních syndromů bez elevací ST úseků.

Indikace kardiochirurgické operace nejčastějších chlopenních vad z pohledu nových doporučení ACC/AHA 2006, ESC 2007 a ČKS 2007

Indications of cardiothoracic surgery of the most frequent valve disease from perspective of new guidelines

Pavel Marcián, Petr Němec

Interv Akut Kardiol 2007; 6(5): 182-187

Cílem tohoto sdělení je shrnutí indikací ke kardiochirurgické operaci nejčastějších chlopenních vad v dospělosti podle posledních doporučení platných v České republice, Evropě i v USA tak, jak byly vydány v loňském a letošním roce.

Kazuistiky

Kardiogenní šok při obstrukci chlopenní náhrady v aortální pozici

Cardiogenic shock due to prosthetic aortic valve obstruction

Interv Akut Kardiol 2007; 6(5): 188-191

Dysfunkce chlopenní protézy je poměrně vzácná, ale potenciálně fatální komplikace. Autoři uvádějí případ 60leté ženy s kardiogenním šokem způsobeným obstrukcí mechanické protézy v aortální pozici. V článku jsou rozebrány hlavní příčiny dysfunkce chlopenních náhrad a možnosti jejich diagnostiky a léčby.

Purulentní perikarditida s tamponádou

Purulent pericarditis with cardiac tamponade

David Vindiš, Pavel Třeštík, Petr Němec, Hana Študentová

Interv Akut Kardiol 2007; 6(5): 192-194

Purulentní perikarditida je vzácné onemocnění, často komplikující jinou infekční chorobu v odlišné lokalizaci. Typický je fulminantní průběh (často s rozvojem srdeční tamponády) a vysoká mortalita (u neléčených pacientů až 100 %, u léčených kolem 40 %). Důležitá je včasná diagnostika, základem léčby je cílená antibiotická terapie a perikardiocentéza. Při její neúčinnosti pak následuje fenestrace perikardu s drenáží. V našem sdělení popisujeme komplikovaný průběh purulentní perikarditidy u 73letého polymorbidního muže s rozvojem srdeční tamponády v průběhu hospitalizace. Urgentně provedena perikardiocentéza s evakuací purulentního exsudátu,...

Neobvyklý případ trombózy po náhradě aortální chlopně bioprotézou

An unusual case of thrombosis after the replacement of the aortic valve with a bioprosthesis

Jana Matoušková, Petr Niederle, Miroslava Benešová, Iva Zemanová, Miloš Táborský

Interv Akut Kardiol 2007; 6(5): 195-199

Uvádíme kazuistiku 69leté ženy, která zemřela necelé dva měsíce po náhradě aortální chlopně bioprotézou na srdeční selhání v důsledku rychlé progrese aortální stenózy při trombóze v oblasti bioprotézy. Je diskutována problematika bioprotéz, zejména pak zajišťující protisrážlivá léčba v pooperačním období a terapeutické možnosti při vzniku trombózy. Bioprotéza v aortální pozici má obvykle u nerizikových pacientů (tj. kteří nemají předchozí tromboembolizaci v anamnéze, hyperkoagulační stav, fibrilaci síní, nález trombů v dutinách srdečních, velikost levé síně > 55 mm, dysfunkci levé komory srdeční s EF < 30) nejmenší trombogenní potenciál ze všech...

Abstrakta

XVII. workshop intervenční kardiologie, 26.-27. 4. 2007, Hradec Králové

XVIIth Workshop of Interventional Cardiology, April 26-27 2007 Hradec Králové

-

Interv Akut Kardiol 2007; 6(5): 205-209

-

Hot-line

TRITON-TIMI 38: blíží se dosažení hranice „rozpustitelnosti“ pacienta ?

TRITON-TIMI 38: to dissolve the patient - are we approaching to the goal?

Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2007; 6(5): 203-204

Stále agresivnější protidestičková léčba dokáže dále snižovat výskyt ischemických komplikací aterosklerózy, avšak za cenu podstatného nárůstu vážných krvácivých komplikací. Studie TRITON-TIMI 38 potvrdila tuto skutečnost pro prasugrel, navíc však ukázala mimořádnou účinnost tohoto léku pro snížení rizika trombózy stentu. Určení skupin nemocných s vysokým rizikem krvácení je největším přínosem studie a umožní daleko efektivnější používání léku v běžné klinické praxi.

Aktuální sdělení

Jednoduchá katetrizace a intervence levé mammární tepny z levého radiálního přístupu

Easy left internal mammary artery cathetrization and intervention from the left radial approach

Ivo Bernat, Jan Pešek, Jiří Koza, Richard Rokyta

Interv Akut Kardiol 2007; 6(5): 200-201


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.