Intervenční a akutní kardiologie, 2007 (roč. 6), číslo 4

Úvodník

Andreas Grüntzig - zakladatel intervenční kardiologie

Andreas Grüntzig - founder of interventional cardiology The 30th anniversary of the first coronary angioplasty

Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2007; 6(4): 127-128

-

Přehledy

Alternativní místo stimulace pravé komory srdeční

Alternative right ventricular pacing site

Kateřina Lefflerová, Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2007; 6(4): 135-138

Hrot pravé komory srdeční představuje již téměř 50 let rutinně používané místo pro trvalou kardiostimulaci z bradyarytmické indikace. Řada experimentálních i klinických studií z poslední doby však naznačuje, že stimulace hrotu pravé komory srdeční vede k výrazné asynchronii aktivace komor, která je spojena s abnormálním regionálním koronárním průtokem a poruchou metabolizmu. Výsledkem je porucha systolické i diastolické funkce levé komory srdeční. Déledobé sledování pacientů naznačilo, že dochází i ke strukturálním změnám (remodelaci) levé komory srdeční. Výše uvedené negativní dopady stimulace z hrotu pravé komory srdeční podnítily snahy o nalezení...

Infekční endokarditida

Infective endocarditis

Martin Troubil, Petr Němec

Interv Akut Kardiol 2007; 6(4): 139-143

Infekční endokarditida si zachovává přes všechny pokroky vědy a zlepšující se péči o nemocné stále stejnou incidenci, charakter tohoto onemocnění se však postupně mění. Ubývá endokarditid porevmatických vad, ale naopak jich přibývá u vad degenerativních a u chlopenních protéz. V souvislosti s častější invazivní instrumentací během hospitalizace se zvyšuje také počet tzv. nosokomiálních endokarditid. S tím se mění i etiologie onemocnění – častější jsou agresivní stafylokokové infekce, nebo endokarditidy způsobené netypickými patogeny. Naše diagnostické i léčebné úsilí musí reagovat na měnící se tvář infekční endokarditidy cílenou, včasnou a radikální...

Kazuistiky

Ložiskové změny EKG při metabolickém rozvratu imponující jako akutní koronární syndrom

Focal ECG changes caused by metabolic dysbalance and imitating acute coronary syndrome

Jaromír Břeň, Petr Kala, Martin Poloczek, Otakar Boček, Jindřich Špinar

Interv Akut Kardiol 2007; 6(4): 144-146

Práce popisuje případ pacienta s elevacemi ST ve svodech II, III, AVF a subjektivními potížemi suspektními z akutního koronárního syndromu. Následně provedená vyšetření vylučují ischemické poškození myokardu a zjištěn je metabolický rozvrat s výraznou hyperkalémií. Po úpravě parametrů vnitřního prostředí denivelace ST segmentů mizí. Na závěr je diskutována diferenciální diagnostika změn ST úseku ve vztahu k hyperkalémii.

Angioplastika renálních tepen radiálním přístupem

Transradial approach for renal artery angioplasty

Ivo Varvařovský, Alena Křížová, Jan Matějka, Vladimír Rozsíval

Interv Akut Kardiol 2007; 6(4): 147-150

Autoři popisují použití transradiálního přístupu k provedení renální angioplastiky u prvních dvou nemocných a v diskuzi zmiňují technické zvláštnosti výkonu.

Informace

10. výročí pražského workshopu o katetrizačních ablacích

The 10th anniversary of Prague workshop on catheterizational ablations

Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2007; 6(4): 158-159

-

Evropský kongres perkutánních koronárních revaskularizací EuroPCR 2007

European Congress on Percutaneous Coronary Revascularization EuroPCR 2007

Petr Kala

Interv Akut Kardiol 2007; 6(4): 160

-

XVII. Workshop intervenční kardiologie 26.-27. 4. 2007, Hradec Králové

The XVIIth Workshop of Interventional Cardiology, 26th-27th of April 2007, Hradec Králové

David Horák

Interv Akut Kardiol 2007; 6(4): 161

-

Laudace

Profesor Jan Vojáček šedesátník

Professor Jan Vojáček in his sixties

Michael Aschermann

Interv Akut Kardiol 2007; 6(4): 156

-

Jubileum dr. Jana Bytešníka

Jan Bytešník MD. - jubilee

Vladimír Staněk

Interv Akut Kardiol 2007; 6(4): 157

-

Komentář

Komentář ke sdělení „Ložiskové změny EKG při metabolickém rozvratu imponující jako akutní koronární syndrom“

Comments on the paper „Focal ECG changes caused by metabolic dysbalance and imitating acute coronary syndrome“

Vladimír Rozsíval

Interv Akut Kardiol 2007; 6(4): 134

-

Aktuální sdělení

PS Intervenční kardiologie ČKS a Národní registr kardiovaskulárních intervencí (NRKI)

Working Group of Interventional Cardiology of the Czech Society of Cardiology and the National Registry of Cardiovascular Interventions (NRKI)

Petr Kala, Michael Želízko, Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2007; 6(4): 152-153

Technika levého radiálního přístupu ke koronární katetrizaci a intervenci

Left radial artery access technique for coronary angiography and intervention

Ivo Bernat

Interv Akut Kardiol 2007; 6(4): 154-155


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.