Intervenční a akutní kardiologie, 2007 (roč. 6), číslo 3

Úvodník

Indikace k revaskularizaci myokardu u chronické stabilní anginy pectoris

Indication of myocardial revascularization in chronic stable angina

Michael Želízko

Interv Akut Kardiol 2007; 6(3): 79-80

Původní práce

Inhibitor glykoproteinu IIb/IIIa abciximab a jeho vliv na vznik lokálních komplikací v třísle po perkutánních koronárních intervencích

Glycoprotein IIb/IIIa inhibitor abciximab and its influence on the rise of local complications in groin after percutaneous coronary interventions

Silvie Mokošová, Roman Štípal, Antonín Káňa, Tomáš Minařík, Miroslav Rubáček, Leoš Pleva, Petr Štverák, Petr Matoška

Interv Akut Kardiol 2007; 6(3): 87-91

Cíl: Zjištění celkového výskytu lokálních komplikací v třísle u pacientů po perkutánních koronárních intervencích (PCI) a současně posouzení výskytu těchto komplikací v závislosti na podání inhibitoru glykoproteinu IIb/IIIa abciximabu. Materiál a metodika: Provedli jsme retrospektivní analýzu uvedeného souboru pacientů. Na našem oddělení invazivní kardiologie bylo za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006 provedeno celkem 1482 PCI, z toho 1 349 (91 %) pacientům byl implantován alespoň jeden stent. 223 pacientům byl během výkonu podán inhibitor IIb/IIIa abciximab (15 %). VÝSLEDKY: Lokální komplikace s nutností dalšího řešení se v celém...

Remodelace levé komory po STEMI přední stěny a její vztah k akutním změnám v průběhu primárni PCI

Left ventricle remodelling after the anterior wall stemi and its correlation with the acute changes during primary pci

Petr Kala, Martin Poloczek, Miroslav Vytiska, Petr Neugebauer, Petr Jeřábek, Otakar Boček, Tomáš Brychta, Jiří Pařenica, Jindřich Špinar

Interv Akut Kardiol 2007; 6(3): 92-96

Úvod: Primární koronární intervence je nejrychlejší a nejbezpečnější léčbou akutního infarktu myokardu s ST elevacemi (STE-AIM). Významným způsobem zlepšuje krátkodobou i dlouhodobou prognózu pacientů a snižuje riziko kardiovaskulárních komplikací. Následný vývoj systolické dysfunkce levé srdeční komory (LK) a její nepříznivá remodelace patří mezi hlavní problémy současné kardiologie. Cílem práce je zhodnocení vlivu mechanické reperfuze pomocí primární PCI na systolickou funkci levé srdeční komory a její následnou remodelaci. Metodika: Prospektivní 6měsíční klinické a echokardiografické sledování souboru 83 dospělých pacientů přicházejících do 12...

Přehledy

Fibrilace síní - nová guidelines soustředila pozornost na cévní mozkovou příhodu

Atrial fibrillation - new guidelines focused on cerebral embolism

Miroslava Laníková, Radek Pudil

Interv Akut Kardiol 2007; 6(3): 97-101

V popředí zájmu posledních let je stratifikace rizika a následně také prevence tromboembolických komplikací fibrilace síní (FS), která svými potencionálními důsledky rozhodně nepatří mezi „nevinné“ poruchy srdečního rytmu. Současná nová doporučení pro terapii FS se zaměřují na problematiku cévní mozkové příhody, která je jistě invalidizující komplikací této arytmie. Přesná příčina vzniku trombu doposud není známa. Víme však, že na jeho tvorbě se při FS podílejí jak makroskopické a hemodynamické faktory, tak změny na molekulární úrovni. Nemalé úsilí je také věnováno identifikaci rizikových faktorů, které by přispěly k rozhodování o přístupu...

Kazuistiky

Akutní infarkt myokardu spodní stěny u mladého pacienta s koronární anomálií

Case report of young patient with acute myocardial infarction and anomalous origin of the right coronary artery from the left coronary sinus

Robert Náplava, Martin Slabák, Martin Gřiva, Zdeněk Coufal, Čestmír Čihalík, Ivo Oral, David Horák

Interv Akut Kardiol 2007; 6(3): 102-106

Koronární anomálie patří mezi méně prostudovaná témata moderní kardiologie. Incidence koronárních anomálií u pacientů podrobujících se koronarografickému vyšetření v literárních datech kolísá poměrně ve velikém rozmezí od 0,3 % do 5,6 %. Incidence ve všeobecné populaci není známa. V našem sdělení předkládáme kazuistiku mladého pacienta s akutním infarktem myokardu spodní stěny při uzávěru anomálně odstupující pravé koronární tepny z levého sinu. V diskuzi uvádíme literární přehled problematiky.

Paragangliom mediastina - náhodný nález při běžné koronarografii

Paraganglioma of mediastinum - accidental discovery by routine coronary arteriography

Vladimír Rozsíval, Jan Dominik, Ladislava Harrerová, Miroslav Měšťan, Milan Rešl, Leo Steinhart, Jan Žižka

Interv Akut Kardiol 2007; 6(3): 107-109

Asymptomatický 36letý muž byl katetrizován pro vrozený defekt septa komor a prolabující cíp aortální chlopně. Při koronarografii byla nalezena velká anomální tepna, odstupující z ramus circumflexus. Tato céva zásobovala tumor v mediastinu, dosud se klinicky neprojevující. Nemocný byl po dalších neinvazivních vyšetřeních úspěšně operován. Histologicky se jednalo o paragangliom mediastina.

Komplikace trvalé kardiostimulace: perforace myokardu komorovou stimulační elektrodou

Right ventricle perforation following pacemaker implantation

Jan Petrů, Miloš Táborský, Petr Neužil, Lucie Šedivá, Jindřich Kupec, Jan Škoda

Interv Akut Kardiol 2007; 6(3): 110-112

Perforace myokardu stimulační elektrodou je jednou z poměrně vzácných komplikací trvalé kardiostimulace. Užití elektrod s aktivní fixací oproti elektrodám pasivním toto riziko mírně zvyšuje. V naší kazuistice předkládáme případ nemocné po implantaci trvalého kardiostimulátoru s použitím komorové elektrody s aktivní fixací. Pátý pooperační den byla pacientka vyšetřena pro recidivující presynkopální stavy při neúčinné stimulaci a byla diagnostikována perforace myokardu pravé komory elektrodou, což bylo doprovázeno rozvojem malého perikardiálního výpotku. Perforující elektroda byla extrahována a nově byla do pravé srdeční komory zavedena elektroda s...

Informace

9. sympozium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti, Pardubice, 22.-23. února 2007

The 9th symposium of Working Group on Valvur heart disease and grown-up congenital heart disease of the Czech Society of Cardiology, Pardubice, 22nd-23rd of February, 2007

Miroslav Brtko

Interv Akut Kardiol 2007; 6(3): 118-119

Informace o X. sjezdu pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVI. lázeňských kardiovaskulárních dnech v Konstantinových Lázních

Information about Xth Congress of Working Group in Cardiac Rehabilitation of Czech Society of Cardiology and XVIth Cardiovascular Spa Days in Konstantinovy Lázně

Ivan Karel

Interv Akut Kardiol 2007; 6(3): 120

5. slovenské a české sympozium o arytmiích a kardiostimulaci, leden 2007, Liptovský Ján, Slovenská republika

5th Slovak and Czech Workshop in arrhythmia and cardiac pacing January 2007, Liptovský Ján, Nízké Tatry, Slovak Republic

Marián Fedorco

Interv Akut Kardiol 2007; 6(3): 121

Hot-line

Léčba stabilních forem ICHS - medikamentózní léčba nebo PCI: studie COURAGE a SWISSI II

The treatment of stable forms of coronary artery disease - medical therapy versus PCI:COURAGE a SWISSI II trials

Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2007; 6(3): 115-116

Léčba nemocných se stabilní formou ischemické choroby srdeční (ICHS) je denním chlebem kardiologa. Oprávněnou pozornost proto vzbudily výsledky dvou randomizovaných studií, které se uvedenou problematikou zabývají. Publikovány byly téměř ve shodném čase v renomovaných časopisech New England Journal of Medicine a JAMA.

Komentář

Antitrombotická léčba a výskyt krvácivých a lokálních komplikací

Antiplatelet treatment and bleeding complications

Jan Vojáček, Radovan Malý

Interv Akut Kardiol 2007; 6(3): 86

Aktuální sdělení

Současný stav a perspektivy radiálního přístupu v české intervenční kardiologii - nastal čas pro intenzivnější výměnu zkušeností?

Current situation and perspectives of radial approach in Czech interventional cardiology -is it time for more intensive experiences exchange?

Ivo Bernat, Miroslav Brtko, David Horák

Interv Akut Kardiol 2007; 6(3): 113-114

Suplementum B

Úvodní slovo

MUDr. Karel Dvořák CSc

Interv Akut Kardiol 2007; 6(3):


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.