Intervenční a akutní kardiologie, 2007 (roč. 6), číslo 2

Úvodník

Lékové stenty - kritický pohled na kritiku

Drug-eluting stents - reviewing the review

Michael Želízko

Interv Akut Kardiol 2007; 6(2): 39-40

-

Původní práce

Vliv vybraných genetických abnormalit na výskyt trombózy v koronárním stentu

In-stent thrombosis risk factors

Roman Kollros, Pavel Boček, Ivan Šubrt, František Šefrna

Interv Akut Kardiol 2007; 6(2): 47-49

Úvod: Akutní nebo subakutní trombóza ve stentu (TvS) je vzácnou, ale obávanou komplikací u nemocných léčených perkutánní koronární intervencí (PCI). Na jejím vzniku a vývoji se může podílet celá řada různých faktorů. Cíl: Zhodnotit význam přítomnosti genetické abnormality (polymorfizmu v protrombotických genech, konkrétně Leidenské mutace v genu pro koagulační faktor V, polymorfizmu v genu pro prothrombin a v genu pro metylentetrahydrofolátreduktázu – MTHFR) na výskyt trombózy ve stentu. Metodika: Retrospektivní analýza souboru pacientů, kteří podstoupili PCI na pracovišti intervenční kardiologie FN Plzeň ve sledovaném období. Indikací k PCI...

Zvyšují lékové stenty dlouhodobou mortalitu? Výsledky prospektivního registru Kardiocentra Liberec

Does drug eluting stent increase long-term mortality?Results of prospective Liberec registry

František Holm, David Horák, Radomír Šimek, Zdeněk Šembera, Vladimír Hraboš

Interv Akut Kardiol 2007; 6(2): 50-55

Lékové stenty (DES) snižují četnost in-stent restenózy (ISR) přibližně o polovinu, avšak neovlivňují následnou mortalitu ani výskyt nefatálního infarktu myokardu (IM). V posledním roce se objevily signály o vyšší incidenci pozdní trombózy DES spojené s vyšší mortalitou/IM. Cíl studie a metoda: Analýza dlouhodobých výsledků prospektivního nerandomizovaného registru pacientů s implantovaným sirolimovým stentem (SES). Primárním cílovým ukazatelem byla celková mortalita, klinická in-stent restenóza a nutnost následné revaskularizace cílové léze („target lesion revascularization“ – TLR). Soubor nemocných byl pravidelně klinicky sledován...

Přehledy

Srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí levé komory

Heart failure with preserved ejection fraction

Vojtěch Melenovský, Jiří Kettner

Interv Akut Kardiol 2007; 6(2): 56-60

Polovina pacientů hospitalizovaných pro srdeční selhání má relativně zachovanou systolickou funkci levé komory. Výskyt tohoto typu srdečního selhání stoupá a dlouhodobá prognóza je podobně nepříznivá jako u systolické dysfunkce. V “klasické“ podobě s tímto typem srdečního selhání setkáváme u starších pacientů, častěji žen, s dlouholetou anamnézou arteriální hypertenze a/nebo diabetu, kteří mají koncentrickou remodelaci či hypertrofii levé komory, zvětšenou levou síň a abnormality diastolického plnění levé komory. Přestože se jedná o časté onemocnění, patofyziologie není zcela objasněna. Mimo poruch diastolického plnění či snížení kontraktilní...

CD 40 soluble ligand and acute coronary syndromes

Solubilný ligand CD40 a akútne koronárne syndrómy

Róbert Ševčík, Jan Vojáček, Josef Bis, Jaroslav Dušek, Josef Šťásek, Radek Pudil

Interv Akut Kardiol 2007; 6(2): 61-64

Current research is focused on the new cardiac markers that allow detect earlier stages of acute coronary syndromes than is possible with troponins. One of the most promising is CD40 ligand. Clinical data showed that higher levels of sCD40L are associated with a high risk of cardiovascular events. Elevation of soluble CD40 ligand identifies the subgroup of patients who are likely to benefit from antiplatelet treatment with IIb/IIIa antagonists. This marker can be usefull for the assessment of risk stratification before planning stent implantation. Future investigation should include large, well-designed prospective observational cohort studies of patients...

Současné indikace léčby implantabilním kardioverterem-defibrilátorem u ischemické choroby srdeční a u chronického srdečního selhání: odborná doporučení a medicínská praxe

CURRENT INDICATIONS FOR THE IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR THERAPY IN CORONARY ARTERY DISEASE AND CHRONIC HEART FAILURE: GUIDELINES AND CLINICAL PRACTICE

Jan Bytešník

Interv Akut Kardiol 2007; 6(2): 65-69

Implantabilní kardioverter-defibrilátor je současnou nejspolehlivější léčbou k ovlivnění prognózy pacientů se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti. Je plně akceptován v rámci sekundárně preventivní indikace – u pacientů s dokumentovanou setrvalou komorovou tachyarytmií u strukturálního srdečního postižení. Výsledky řady randomizovaných prospektivních studií vedly také k rozšíření tzv. primárně preventivních indikací této léčby. U pacientů s pokročilým chronickým srdečním selháním a s komorovou dyssynchronií je úspěšnou léčbou kombinace implantabilního kardioverteru-defibrilátoru a srdeční resynchronizační terapie. V České republice byla v r....

Kazuistiky

Trombembolektómia obrovského trombu z pravej predsiene a vetiev arteria pulmonalis

THROMBEMBOLECTOMY OF THE GIANT THROMBUS FROM THE RIGHT ATRIUM AND BRANCHES OF PULMONARY ARTERY

Róbert Ševčík, Jan Dominik, Josef Bis, Vratislav Dědek, Miroslav Měšťan, Jakub Radocha, Martin Tuna

Interv Akut Kardiol 2007; 6(2): 70-72

Kazuistika opisuje diagnostický postup a terapiu u pacienta s hlbokou žilovou trombózou a embolizáciou obrovským trombembolom do pravej predsiene a vetiev artéria pulmonalis. Etiológia hlbokej žilovej trombózy spočíva pravdepodobne vo vrodenom trombofilnom stave, ktorý bol dokázaný. Jedná sa o variantnú mutáciu v géne pre faktor II, F II20210A v heterozygotnej forme. Heterozygotný nositelia tejto mutácie majú cca trojnásobne väčšie riziko trombózy než jedinci bez mutácie. Obrovský trombus v pravej predsieni vzniká pomerne často ako komplikácia pri zavedených centrálnych venóznych katétroch, no embolizácia takýmto obrovským trombom z hlbokého venózneho...


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.