Intervenční a akutní kardiologie, 2006 (roč. 5), číslo 6

Úvodník

Jak dále s lékovými stenty (DES)?

prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc

Interv Akut Kardiol 2006; 5(6): 239

Původní práce

Morfologie kavotrikuspidálního isthmu definovaná intrakardiální echokardiografií

CAVOTRICUSPID ISTHMUS MORPHOLOGY DEFINED BY INTRACARDIAC ULTRASOUND

Petr Peichl, Robert Čihák, doc. MUDr. Josef Kautzner CSc

Interv Akut Kardiol 2006; 5(6): 246-249

Úvod: Katetrizační ablace napříč kavotrikuspidálním (CT) isthmem představuje v současné době metodu první volby v léčbě typického flutteru síní. Úspěšnost tohoto výkonu může být nepříznivě ovlivněna komplexními anatomickými poměry CT isthmu: přítomností výrazných hran, prohlubní nebo trabekul. Cílem naší práce bylo popsat variabilitu morfologie CT isthmu pomocí intrakardiální echokardiografie (ICE, Acuson, Siemens). Metody: Soubor zahrnuje 30 pacientů (průměrný věk 52 ± 10let), u kterých byla použita ICE k vedení katetrizační ablace v naší laboratoři. ICE sloužila k hodnocení: 1. šíře, 2. morfologie CT isthmu a 3. stability kontaktu...

Přehledy

Iatrogenní perforace věnčité tepny

IATROGENIC PERFORATION OF CORONARY ARTERY

David Horák, MUDr. František Holm CSc

Interv Akut Kardiol 2006; 5(6): 250-253

Iatrogenní perforace věnčité tepny je relativně vzácnou, avšak život ohrožující komplikací intrakoronárních výkonů. Kromě farmakologické a chirurgické léčby patří do spektra terapeutických opatření i endovaskulární metody včetně implantací stentgraftů případně coilů. Dle některých prací se zdá, že implantace stentgraftů je vhodná metoda první volby u perforací III. typu, která snižuje potřebu chirurgické intervence a pravděpodobně též mortalitu.

REZISTENCE NA PROTIDESTIČKOVOU TERAPII V KARDIOLOGICKÉ PRAXI

RESISTANCE TO ANTIPLATELET THERAPY IN CLINICAL CARDIOLOGY

MUDr. Hana Ševčíková, prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc, Radek Pudil, prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc, Miroslav Pecka, Ilona Fátorová

Interv Akut Kardiol 2006; 5(6): 256-258

Kyselina acetylsalicylová (ASA) má nezastupitelné postavení v primární a sekundární prevenci ischemické choroby srdeční. Relativně novým patofyziologickým fenoménem s možným klinickým dopadem je rezistence na protidestičkovou terapii (ASA rezistence, clopidogrelová rezistence). Definice je klinická (manifestace kardiovaskulárních trombotických příhod i přes antiagregační terapii) či laboratorní (kdy není vyvolána odpovídající laboratorní odpověď ve smyslu inhibice agregace trombocytů). Etiologie je komplexní. Faktory ovlivňující rezistenci můžeme rozdělit na genetické, buněčné a klinické. Prevalence ASA rezistence se pohybuje mezi 5–45 %...

Kazuistiky

Pozdní manifestace perforace pravé komory stimulační elektrodou

LATE MANIFESTATION OF RIGHT VENTRICLE PERFORATION BY EXTERNAL CARDIAC PACING

Štěpán Havránek, Jan Bělohlávek, Roman Škulec, Vladimír Dytrych, Tomáš Urban, doc. MUDr. Aleš Linhart CSc

Interv Akut Kardiol 2006; 5(6): 259-260

Autoři prezentují neobvykle pozdní manifestaci perforace volné stěny pravé komory vzniklé při zavedení dočasné srdeční stimulační elektrody. Jednalo se o 78letou nemocnou s recidivujícím hemoragickým perikardiálním výpotkem komplikovaným srdeční tamponádou, kdy jako příčina byla identifikována dočasná srdeční stimulace deset týdnů před rozvojem symptomů tamponády. Stav si vynutil následnou chirurgickou revizi. Hemoperikard je dobře známou časnou komplikací zavedení stimulační elektrody. Pozdní manifestace je neobvyklá.

Informace

Novinky ze Světového kardiologického kongresu v Barceloně, 2.-6. září 2006

Stanislav Janoušek, Ota Hlinomaz

Interv Akut Kardiol 2006; 5(6): 262-265

TCT 2006, 22.-27. října 2006, Washington, USA

Miroslav Brtko

Interv Akut Kardiol 2006; 5(6): 266-267

Kongres Acute Cardiac Care, Praha 2006

MUDr. Petr Janský

Interv Akut Kardiol 2006; 5(6): 268


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.