Intervenční a akutní kardiologie, 2006 (roč. 5), číslo 4

Úvodník

Historie, současnost a perspektivy dětské kardiologie

History, present and perspectives of pediatric cardiology

prof. MUDr. Milan Šamánek DrSc

Interv Akut Kardiol 2006; 5(4): 147-148

-

Původní práce

Liečba akútnej pľúcnej embolie v spádovej nemocnicii

TREATMENT OF ACUTE PULMONARY EMBOLISM IN LOCAL HOSPITAL

Margita Belicová, Marian Mokáň

Interv Akut Kardiol 2006; 5(4): 157-162

Predkladáme analýzu liečby 229 pacientov s akútnou pľúcnou emboliou (PE), ktorí tvorili 0, 83 % zo všetkých 27 747 hospitalizovaných pacientov na našej klinike v rokoch 1996–2005. Cieľ práce: Zamerali sme sa na trombolytickú liečbu (TLL), hlavne u pacientov s akútnou nemasívnou PE a akútnou dysfunkciou pravej komory (PK). Sledovaný súbor a metódy: Z celkového počtu 229 pacientov (119 žien) malo 42 pacientov masívnu PE, 184 nemasívnu PE a 103 z nich pri echokardiografickom vyšetrení srdca akútnu dysfunkciu PK. U zvyšných 3 pacientov bola diagnostikovaná chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia. TLL bola podaná u 73 pacientov,...

PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S ELEVACEMI ÚSEKŮ ST VE SPÁDU INTERNÍHO ODDĚLENÍ SEMILY A SEMILSKÉHO VÝJEZDOVÉHO STANOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY V ROCE 2005

THE CARE OF PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION WITH ST ELEVATIONS IN THE AREA SERVED BY THE DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE AND EMERGENCY CARE IN SEMILY IN THE YEAR 2005

Pavel Sábl, Eva Tauchmanová

Interv Akut Kardiol 2006; 5(4): 163-166

Cíl: Zhodnotit dodržování doporučeného postupu v léčbě pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi úseků ST (STEMI) ve spádu interního oddělení Semily a semilského výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby. Soubor: V roce 2005 se dostalo do kontaktu se zdravotníky v nemocnici či na záchranné službě v našem spádu celkem 26 pacientů se STEMI. Jednalo se o 15 mužů (57,7 %), průměrný věk 63 let (51–84 let) a 11 žen (42,3 %), průměrný věk 66,7 let (52–86 let). K prvnímu kontaktu pacienta se zdravotníkem došlo v 21 případech doma, pětkrát v prostorách nemocnice. V osmi případech domácího prvního kontaktu s posádkou...

Přehledy

Chirurgická léčba relativní trikuspidální regurgitace

SURGICAL TREATMENT OF RELATIVE TRICUSPID INCOMPETENCE

Pavel Žáček, Jan Dominik

Interv Akut Kardiol 2006; 5(4): 168-173

Relativní nedomykavost trikuspidální chlopně je nejčastějším získaným postižením této chlopně. Vzniká sekundárně jako pozdní odpověď vyvolaná působením vad chlopní levého srdce – mitrální stenózy, mitrální regurgitace či aortální stenózy. Chirurgické řešení relativní trikuspidální regurgitace spočívá v remodelaci dilatovaného trikuspidálního anulu nebo vzácně i v náhradě chlopně. U závažné trikuspidální regurgitace je operační zákrok jasně indikovaný. Rozhodnutí o korekci středně a málo významné nedomykavosti je rozpornější pro obtížnou prognózu vývoje plicní hypertenze a dysfunkce pravé komory po korekci levostranných chlopenních vad. Soudobá...

Poruchy glukózového metabolizmu a význam orálního glukózového tolerančního testu u nemocných s akutními koronárními syndromy

ABNORMAL GLUCOSE METABOLISM AND THE ROLE OF ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROMES

MUDr. Stanislav Šimek, Renata Šimková, Ondřej Dostál, Hana Skalická, Petr Kuchynka, Vilém Danzig, MUDr. Lubor Goláň, doc. MUDr. Aleš Linhart CSc

Interv Akut Kardiol 2006; 5(4): 174-180

Přítomnost poruch glukózové homeostázy má zásadní význam pro osud nemocných s akutními koronárními syndromy (AKS). I u nemocných bez diabetu jsou hodnota glykémie při přijetí do nemocnice a porucha glukózové tolerance (PGT) velmi silnými nezávislými prediktory nepříznivé prognózy. Postprandiální glykémie za 1–2 hodiny po jídle se u nemocných s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) ukázala být lepším prediktorem rizika než glykémie nalačno a jedním z nejsilnějších prognostických prediktorů vůbec. Detekce poruch glukózového metabolizmu je u nemocných s AKS nezbytná pro volbu správné léčebné strategie. Současné práce přitom ukazují, že prevalence...

Kazuistiky

Chronická exsudativní perikardiopatie: vývoj u prvního nemocného po perikardiopleurální drenáži u idiopatické recidivující perikarditidy

CHRONIC EFFUSIVE PERICARDIOPATHY: DEVELOPMENT IN THE FIRST PATIENT UNDERGOING PERICARDIOPLEURAL DRAINING IN IDIOPATHIC RECURRENT EFFUSIVE PERICARDITIS.

Jan Šochman

Interv Akut Kardiol 2006; 5(4): 181-182

Idiopatická recidivující exsudativní perikardiopatie je často velkým klinickým problémem. Jeho řešení je obtížné a často znamená opakované perikardiocentézy, případně zvážení chirurgické léčby. Jako alternativa mohou sloužit katetrizační techniky, z nichž jsme se zaměřili na použití perikardiotomu: zde uvádíme náš první klinický případ v sedmiletém odstupu.

Akutní aortální regurgitace na podkladě infekční endokarditidy u pacientky s M. Crohn

ACUTE AORTIC REGURGITATION IN PATIENT WITH INFECTIVE ENDOCARDITIS AND CROHN DISEASE

Zdeněk Šembera, MUDr. František Holm CSc, Tomáš Belza, Pavel Nedbal, Vladimír Hraboš, Štěpán Černý, Pavel Kučera, David Horák

Interv Akut Kardiol 2006; 5(4): 183-185

Naše kazuistika pojednává o pacientce, která byla na naše pracoviště přijata pro opakované prekolapsové stavy a náhle vzniklou progredující dušnost s pracovní diagnózou plicní embolie. Na základě urgentně provedeného echokardiografického vyšetření byla stanovena diagnóza infekční endokarditidy (IE) aortální chlopně s těžkou aortální regurgitací při destrukci aortální chlopně. Jednalo se o pacientku s mnohaletou anamnézou M. Crohn s těžkým postižením terminálního ilea a Bauhinské chlopně. Při prokázání infekčního agens (Enterococcus faecalis) v hemokulturách jsme IE považovali za život ohrožující komplikaci chronického střevního zánětu. IE destruovala...

Komentáře

Časovaná nálož ve střevech - kdy, kde a komu hrozí nebezpečí

Time bomb in guts - impending danger: when, where and to whom?

Jan Šochman

Interv Akut Kardiol 2006; 5(4): 156

-

Informace

Heart Rhythm 2006, Boston, 17.-20. května 2006

Heart Rhythm 2006, Boston, 17.-20. 5. 2006

doc. MUDr. Josef Kautzner CSc

Interv Akut Kardiol 2006; 5(4): 189-190

-

Hot-line

Studie CHARISMA

TRIAL CHARISMA

MUDr. Petr Janský

Interv Akut Kardiol 2006; 5(4): 186-188

Klinická studie CHARISMA ukázala, že dlouhodobá duální protidestičková léčba kombinací klopidogrelu s aspirinem u pacientů s manifestním kardiovaskulárním onemocněním nebo vícečetnými rizikovými faktory nevede ke zlepšení účinnosti a zvyšuje riziko krvácivých komplikací. Analýza podskupin naznačuje, že pravděpodobně existují rozdíly ve výsledcích léčby mezi primární a sekundární prevencí.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.