Intervenční a akutní kardiologie, 2006 (roč. 5), číslo 3

Úvodník

Pozdní trombóza stentů - nový, málo častý, ale závažný problém

Late stent thrombosis - a new, infrequent yet serious complication

prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc, Jan Vojáček

Interv Akut Kardiol 2006; 5(3): 103

-

Původní práce

Mozkový natriuretický peptid jako prognostický ukazatel dvouletého přežití u pacientů se srdečním postižením v chronickém dialyzačním programu

BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE AS A PROGNOSTIC MARKER OF TWO-YEAR SURVIVAL IN PATIENTS WITH HEART FAILURE IN A LONG-TERM DIALYSIS PROGRAMME

MUDr. Ivo Oral CSc, MUDr. David Stejskal, Zbyněk Šišlák, Zdeněk Coufal, MUDr. Jerguš Mistrík, MUDr. Robert Náplava

Interv Akut Kardiol 2006; 5(3): 112-115

Hladina natriuretických peptidů a její změna v průběhu léčby může být u pacientů se srdečním selháním prognostickým ukazatelem pro jejich dlouhodobé přežití. Cílem práce bylo posouzení vztahu mezi hodnotou natriuretických peptidů a 2letým přežitím u pacientů se srdečním postižením a chronickým selháváním ledvin v dlouhodobém dialyzačním programu. U 30 pacientů v chronickém dialyzačním programu s prokázanou HLK, ale bez jednoznačných klinických známek srdečního selhávání jsme provedli vstupní vyšetření BNP (pg/ml), NT-proBNP (pg/ml) a vyšetření echokardiografické. Po 2 letech byl soubor rozdělen na pacienty žijící (sk. A – 15 nemocných) a zemřelé...

Přehledy

PÉČE O NEMOCNÉ PO TRANSPLANTACI SRDCE

MANAGEMENT OF PATIENTS AFTER HEART TRANSPLANTATION

doc. MUDr. Ivan Málek CSc

Interv Akut Kardiol 2006; 5(3): 116-121

Článek podává stručný přehled o způsobu péče o nemocné po transplantaci srdce (TxS) a možných řešeních problémů, se kterými se v této speciální klinické situaci setkáváme. Může být základním informačním zdrojem pro kardiology, kteří se s touto problematikou denně nesetkávají. Pro získání podrobnějších informací jsou uvedeny odkazy, převážně z domácí literatury.

Radiofrekvenční katetrizační ablace supraventrikulárních arytmií, historie a současnost

Radiofrequency catheter ablation of supraventricular arrhythmias, past and present

MUDr. Zdeněk Stárek, Martin Eisenberger, Libor Zaoral, Pavel Leinveber, MUDr. Miroslav Novák CSc

Interv Akut Kardiol 2006; 5(3): 122-130

Radiofrekvenční ablace supraventrikulárních arytmií doznaly v posledních desetiletích obrovského rozvoje od experimentální metody po metodu první volby v léčbě řady supraventrikulárních arytmií. V tomto přehledném článku jsou stručně popsány patofyziologické mechanizmy, EKG projevy, příslušná technika a výsledky radiofrekvenční ablace u nejčastějších druhů supraventrikulárních arytmií – atrio­ventrikulární nodální reentry tachykardie, akcesorních drah, typického a atypického flutteru síní, fokálních síňových tachykardií a u fibrilace síní.

Kazuistiky

Perkutánně zaváděná mechanická podpora levé srdeční komory (pVAD) u nemocných s kardiogenním šokem - technika implantace

PERCUTANEOUS VENTRICULAR ASSISTING DEVICE (PVAD) IN CARDIOGENIC SHOCK PATIENTS TECHNIQUE OF IMPLANTATION

Petr Neužil, Petr Kmoníček, Vivek Reddy, Pavel Formánek, Lucie Šedivá, Miloš Táborský, prof. MUDr. Michael Aschermann DrSc, Jana Matoušková, Roman Vopálka, Viktor Pavlíček, Michael Stern, Štěpán Černý, Petr Niederle

Interv Akut Kardiol 2006; 5(3): 131-134

První klinicky používaný perkutánně zaváděný systém mechanické podpory levé komory srdeční (pVAD Tandem Heart™ vyvinutý firmou CardiacAssist Inc, Pittsburgh, PA, USA) je určen pro oběhovou stabilizaci nemocných v kardiogenním šoku, kteří se mohou dočkat definitivního řešení katetrizační intervencí nebo chirurgickým zákrokem. Systém pracuje na principu by-passu levá síň – stehenní tepna. Využívá nízkorychlostní centrifugální pumpu s kontinuálním tokem. Lze ho zavádět na pracovišti intervenční kardiologie, výhradně perkutánní technikou bez nutnosti chirurgické intervence. Systém využíváme na našem pracovišti od ledna 2005. V našem sdělení...

Opakovaná spontánní disekce koronární tepny (SCAD) u mladé ženy - popis případu

REPETITIVE SPONTANEOUS CORONARY ARTERY DISSECTION (SCAD) AT YOUNG WOMAN - CASE REPORT

Zdeněk Coufal, Martin Gřiva, Martin Slabák, Jiří Střelec, MUDr. Robert Náplava, MUDr. Ivo Oral CSc

Interv Akut Kardiol 2006; 5(3): 135-138

Spontánní disekce koronární tepny je vzácná příčina akutního koronárního syndromu postihující ve větší míře mladé ženy, často v období kolem porodu nebo v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce. Nejčastěji postihuje r. interventricularis anterior. Léčba může být konzervativní, intervenční s použitím koronárního stentu nebo chirurgická revaskularizace se založením aortokoronárního bypassu. Autoři popisují případ opakované spontánní disekce koronární tepny u 31leté ženy.

Komentáře

Komentář k článku Dr. Želízka

Comments on the Paper „Renal Artery Stenosis in Patients with Coronary Artery Disease and Catheterization Options“

MUDr. Jiří Ceral Ph.D

Interv Akut Kardiol 2006; 5(3): 110

Komentář k práci Želízko M, Janek B, Hrnčárek M, Pořízka V, Karmazín V, Riedlbauchová L. Stenóza reálních tepen u nemocných s ischemickou chorobou srdeční a možnosti katetrizačního řešení. Interv Akut Kardiol 2006; 5: 12–18.

Odpověď na komentář Dr. Cerala

A reply to Dr. Ceral‘s commentary

MUDr. Michael Želízko CSc

Interv Akut Kardiol 2006; 5(3): 111

-

Informace

Postřehy z Atlanty

Observations from Atlanta

MUDr. Jiří Kettner CSc, MUDr. Petr Janský

Interv Akut Kardiol 2006; 5(3): 141-142

-

Hot-line

OASIS-6

OASIS-6.

Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2006; 5(3): 139-140

Nepřímý inhibitor faktoru Xa fondaparinux je přínosný v léčbě STEMI pouze u nemocných, neléčených přímou angioplastikou. Klinický efekt přímé angioplastiky výrazně převyšuje ostatní způsoby léčby akutního infarktu.


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.