Intervenční a akutní kardiologie, 2005 (roč. 4), číslo 1

Úvodník

Taneční drogy a akutní kardiologie

Dance drugs and acute kardiology

Martin Mates, Roman Ondrejčák

Interv Akut Kardiol 2005; 4(1): 3

V tomto čísle je publikována kazuistika dr. Holaje a spolupracovníků, popisující případ mladého muže, který po užití drogy metylen 3,4dioxyamfetaminu (MDMA), spíše známé pod názvem extáze, prodělal akutní infarkt myokardu. Upozorňují tak na specifický problém, který je již dobře známý v západní Evropě a severní Americe. Je jím akutní srdeční onemocnění vzniklé v důsledku užívání takzvaných rekreačních drog. Nabízí se otázka, zda popisovaný případ bude zcela ojedinělý nebo zda je předzvěstí toho, s čím se v klinické praxi budeme v následujících letech stále častěji setkávat.

Originální práce

Mimonemocniční oběhová zástava ve východočeském regionu

OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC ARREST IN THE EAST BOHEMIAN REGION

Miloslav Pleskot, Jaroslav Kajzr, Jiří Kvasnička, Miroslav Měšťan, Petr Pařízek, Miloslav Tauchman, Zdeněk Tušl, Anush Babu, Jakub Střítecký, Eva Čermáková, Petra Perná

Interv Akut Kardiol 2005; 4(1): 10-17

Úvod: Dlouhodobé výsledky péče o nemocné s mimonemocniční oběhovou zástavou závisí na kvalitě a organizaci především přednemocniční péče. Cíl: Popsat a zhodnotit některé ukazatele v péči o nemocné s mimonemocniční oběhovou zástavou ve východočeském regionu (pohlaví, věk, hlavní diagnózy, v přednemocniční péči čas oznámení, datum a místo zástavy, první EKG záznam). Posoudit především počty osob předaných do nemocniční péče a počty osob propuštěných domů. Soubor nemocných a metoda: Do souboru bylo zařazeno pomocí dotazníků ze 24 středisek záchranné zdravotnické služby ve východočeském regionu v období od 1. 4. 2002 do 29. 5. 2004 celkem 660 nemocných...

Postkontrastní magnetická rezonance verzus SPECT Thalliová scintigrafie v detekci viabilního myokardu. Prospektivní srovnávací studie

CONTRAST-ENHANCED MAGNETIC RESONANCE VERSUS THALLIUM SCINTIGRAPHY IN THE DETECTION OF MYOCARDIAL VIABILITY. PROSPECTIVE COMPARATIVE STUDY

Miroslav Solař, Jan Žižka, Jiří Doležal, Ludovít Klzo, Jaroslav Tintěra, Jaroslav Vižďa, Jiří Ceral, Pavel Žáček, Vladimír Lonský

Interv Akut Kardiol 2005; 4(1): 18-23

Účel studie: Cílem studie bylo srovnat postkontrastní zobrazení magnetickou rezonancí (KMR) a jednofotonovou emisní tomografii využívající 201Thallium chloridu (SPECT Tl) v hodnocení viability myokardu. Metodika: Do studie byli zařazení pacienti s chronickým koronárním onemocněním a systolickou dysfunkcí levé komory, u kterých byla plánována revaskularizace myokardu. Systolická dysfunkce levé komory byla definována ejekční frakcí (EF) ≤ 45 %. KMR byla provedena s využitím „Inversion Recovery Turbo FLASH (fast low-angle shot)“ sekvence. SPECT Tl zobrazení bylo provedeno čtyři hodiny po podání radiofarmaka. Výsledky: Do studie bylo...

Přehledy

Využití intravaskulárního ultrazvuku v katetrizační laboratoři

THE ROLE OF INTRAVASCULAR ULTRASOUND IN THE CATHETERISATION LABORATORY

Tomáš Kovárník, Jan Horák, Michael Aschermann

Interv Akut Kardiol 2005; 4(1): 24-32

Intravaskulární ultrazvuk je diagnostická metoda umožňující přímý pohled do nitra koronární tepny a současně vizualizaci cévní stěny. Umožňuje přesné měření lumen tepny i rozměrů aterosklerotického plátu. Angiografie je základní vyšetřovací metodou při hodnocení věnčitých tepen, má však své limitace. Jedná se především o hraniční léze, léze s projasněním, obtížně hodnotitelné léze (ostiální stenózy, kmen levé věnčité tepny) hodnocení nestabilních aterosklerotických plátů. Ve všech těchto případech může IVUS přinést správnou diagnózu. Dalším přínosem intravaskulárního ultrazvuku je upřesnění indikace ke koronárním intervencím (určení hemodynamické významnosti...

Kontrastová nefropatia dnes (Fenoldapam neuspel v štúdii CONTRAST)

CONTRAST-INDUCED NEPHROPHATY TODAY (FENOLDAPAM DID NOT SUCCEED IN CONTRAST STUDY)

Katarína Lacová

Interv Akut Kardiol 2005; 4(1): 33-37

Kontrastová nefropatia (KN) je bežnou príčinou porúch renálnych funkcii po koronarografii. KN sa spája so zvýšenou mortalitou i morbiditou, včítane trvalých porúch renálnych funkcií, krátkodobej dialýzy a predĺženej hospitalizácie. Článok sa venuje incidencii, definícii, patofyziológii, rizikovým faktorom, liečbe KN; poskytuje prehľad dokázaných preventívnych opatrení. V prevencii KN sa doporučuje: analýza rizikových faktorov, použitie nízko- a izoosmolárnych kontrastných látok (KL) u vysokorizikových pacientov; aplikácia malých objemov KL; časový odklad u niektorých skupín pacientov; hydratácia; použitie acetylcysteínu, prerušenie liečby diuretikami,...

Kazuistiky

Ruptura komorového septa jako příčina kardiogenního šoku u akutního infarktu myokardu

POSTINFARCTION VENTRICULAR SEPTAL RUPTURE AS A CAUSE OF CARDIOGENIC SHOCK

Martin Poloczek, Petr Kala, Petr Neugebauer, Otakar Boček, Petr Jeřábek, Jiří Pařenica, Miroslav Vytiska

Interv Akut Kardiol 2005; 4(1): 38-40

Ruptura komorového septa patří mezi nepříliš časté příčiny vzniku kardiogenního šoku u pacientů s akutním infarktem myokardu (AIM). Správný léčebný postup u těchto pacientů je stále nejasný, stejně jako načasování optimální doby chirurgického zákroku. V této kazuistice prezentujeme pacienta léčeného na naši klinice s obrazem kardiogenního šoku, jehož příčinou byla ruptura komorového septa při akutním infarktu myokardu.

Pozdní trombóza v drug eluting stentu

LATE THROMBOSIS IN DRUG ELUTING STENT

Zdeněk Coufal, Tomáš Fiala, Robert Náplava, Martin Gřiva, Martin Slabák

Interv Akut Kardiol 2005; 4(1): 41-44

Používání drug eluting stentů (DES) redukuje riziko vzniku restenózy. Vzhledem ke zpomalené reendotelizaci DES a potenciálně vyššímu riziku trombózy ve stentu je nutná prolongovaná antiagregační léčba ASA + tienopyridin, při níž je riziko trombózy srovnatelné se standardními kovovými stenty. Autoři popisují případ pozdní trombózy v DES krytém paclitaxelem při předčasně ukončené duální antiagregační léčbě.

Akutní infarkt myokardu navozený požitím drogy extáze

ECSTASY INDUCED ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

Robert Holaj, Tomáš Janota, Jaromír Hradec

Interv Akut Kardiol 2005; 4(1): 45-48

Úvod: Extáze (metylen-3,4-dioxymetamfetamin, MDMA), si v posledních několika dekádách získala popularitu jako rekreační droga na celém světě. Ačkoliv se myslelo, že je bezpečnější než její mateřská substance amfetamin, bylo popsáno již mnoho život ohrožujících vedlejších reakcí. Nicméně akutní infarkt myokardu způsobený požitím MDMA je publikovaný zřídka. Popis případu: Popisujeme případ 22letého muže přijatého na naši kliniku pro trvalou bolest na hrudi vzniklou krátce po požití dvou tablet extáze (přibližně 120–160 mg MDMA) v průběhu dvoudenní domácí párty. EKG ukázalo elevace úseku ST inferolaterálně. Biochemické známky myokardiální nekrózy...

Informace

3. konference pracovní skupiny akutní kardiologie ČKS 8.-10. prosince 2004, Karlovy Vary, hotel Thermal

The 3rd conference Working Group Acute Cardiology of Czech Society of Cardiology, December 8th-10th 2004

Karel Dvořák

Interv Akut Kardiol 2005; 4(1): 49-50

Ve dnech 8.–10. prosince 2004 se v hotelu Thermal v Karlových Varech konala 3. konference Pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS. Konference se konala ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiovaskulární farmakoterapie. Hotel stejně, jako v minulém roce, poskytl optimální podmínky pro konání konference: dva prostorné přednáškové sály, dostatečnou výstavní plochu a možnost umístit posterovou sekci přímo v předsálí hlavního přednáškového sálu. Navíc většina účastníků byla ubytována přímo v hotelu...

Tipy a triky

Technika zavádění Swan-Ganzových katétrů do plícnice cestou femorální žíly (užitečné triky)

TECHNIQUE OF INSERTION OF SWAN-GANZ BALLOON CATHETERS INTO THE PULMONARY ARTERY VIA THE FEMORAL VEIN (USEFUL TRICKS)

Jiří Endrys

Interv Akut Kardiol 2005; 4(1): 52-54

Termodiluční měření minutového objemu je obecně rozšířená metoda. K tomuto účelu jsou používány Swan-Ganzovy plovoucí balonkové katétry, které je možno zavádět z přítoků horní duté žíly do plícnice naslepo podle orientace dle tvaru tlakové křivky. Nejčastějším vstupem v katetrizační laboratoři je femorální žíla. Swan-Ganzovy katétry z tohoto přístupu nejenže „neplavou“, ale jejich zavedení vyžaduje bez výjimky manipulaci za rentgenové kontroly, často dosti nesnadnou. Manévrovatelnost těchto cévek ve srovnání se standardními je totiž podstatně obtížnější a při zvětšení pravostranných srdečních dutin s případnou trikuspidální regurgitací...


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.