Intervenční a akutní kardiologie, 2004 (roč. 3), číslo 4

Editorial

Katetrizační ablace fibrilace síní: skutečná terapeutická alternativa?

Josef Kautzner

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 167-169

-

Akutní koronární syndromy a intrakoronární hematologie. Úhel pohledu a co si myslíme, že víme

Jan Šochman

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 170-171

Původní práce

Naše zkušenosti s implantací kaválního filtru TrapEase

OUR EXPERIENCES WITH TRAPEASE CAVAL FILTER IMPLANTATION

Petr Štverák, Petr Matoška, Iva Stolařová, Roman Štípal, Arnošt Martínek, Zdeněk Tesař

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 177-180

Účel studie: Kavální filtry (CF) nabízí pacientům s rizikem vzniku plicní embolie (PE) bezpečný a efektivní způsob její prevence s menším počtem komplikací ve srovnání s dřívějšími technikami kavální interrupce. Cílem práce je zhodnotit naše zkušenosti s implantacemi trvalých CF TrapEase. Metodika: Retrospektivně jsme hodnotili 30 pacientů, kterým jsme v období 3 let (II/2000–I/2003) implantovali 30 trvalých CF TrapEase. Indikacemi k implantacím trvalých CF byla kontraindikace a komplikace antikoagulační terapie a/nebo neúspěch adekvátně vedené antikoagulační terapie v zábraně PE. Výsledky: 30 pacientů s implantovanými trvalými CF průměrného...

Léčba infarktu myokardu s elevacemi ST v srdci Evropy - analýza Jihočeského koronárního registru

TREATMENT OF ST-ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION IN THE HEART OF EUROPE: ANALYSIS OF THE SOUTH BOHEMIAN CORONARY REGISTRY

František Toušek, Pavel Jelínek, Martin Vácha, Ladislav Pešl, Milan Slapnička, Jiří Janžura, Jiří Bělohoubek, Radim Frána, Blanka Kočišková, Milan Vambera

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 181-184

Autoři předkládají analýzu Jihočeského koronárního registru (JKR), který mapuje reálnou léčbu infarktu myokardu s ST elevacemi (STEMI) nejen v centrálním kardiocentru, ale v celém Jihočeském regionu. V roce 2003 bylo v regionu přijato do nemocnic 599 pacientů s diagnózou STEMI. Z toho 464 pacientů bylo léčeno v kardiocentru (KC) – 162 pacientů bylo přímo ze spádu KC, 302 nemocných (65 %) bylo odesláno z komunitních nemocnic k direktní angioplastice (dPCI) na vzdálenost 27–93 km. Celková hospitalizační mortalita na STEMI byla v KC 7,5 %, v celém regionu 11,3 %. U pacientů, kterým byla direktní PCI provedena do 24 hodin...

Přehledy

Dočasná resynchronizační stimulace v léčbě akutního srdečního selhání

TEMPORARY RESYNCHRONIZATION PACING FOR THE TREATMENT OF ACUTE HEART FAILURE

Jan Janoušek, Pavel Vojtovič, Roman Antonín Gebauer

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 185-188

Srdeční resynchronizační terapie je akceptovanou metodou léčby chronického levostranného srdečního selhání u pacientů s dilatační kardiomyopatií spojenou s elektromechanickou dyssynchronií. Příznivé akutní hemodynamické efekty umožňují dočasné použití resynchronizační stimulace v terapii akutního srdečního selhání po kardiochirurgických výkonech. V dostupných pracích provedených u pacientů po operacích vrozených srdečních vad byl dokumentován nárůst arteriálního tlaku, srdečního indexu a komorového maximálního +dP/dt při úspěšně provedené resynchronizaci. Resynchronizační stimulace byla použita jako alternativní metoda k mechanické podpoře cirkulace...

Beta-blokátory v léčbě akutního infarktu myokardu

BETA-BLOCKERS IN THE TREATMENT OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

Stanislav Janoušek

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 189-191

Léčba beta-blokátory je v současnosti nepostradatelnou součástí moderní léčby akutního infarktu myokardu, jak v akutní fázi, tak i v rámci sekundární prevence, plně podepřenou velkým počtem klinických studií. Kontraindikacemi jsou pouze hypotenze, bradykardie, akutní srdeční selhání, astma bronchiale a pokročilá obstrukční choroba bronchopulmonální. Zvlášť cenné je, že největší profit z této léčby mají nemocní s rozsáhlými srdečními infarkty. Přesto stále není příznivý efekt podávání beta-blokátorů u nemocných s akutním infarktem myokardu v plné míře dostatečně využíván. Přitom je snahou zahájit tuto léčbu v co možná nejčasnějších stadiích onemocnění,...

Léčebná hypotermie u nemocných po srdeční zástavě

THERAPEUTIC HYPOTHERMIA IN PATIENTS AFTER CARDIAC ARREST

Miroslav Solař

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 192-195

Přežití a kvalita života nemocných po kardiopulmonální resuscitaci jsou do značné míry ovlivněny postischemickým postižením mozku, které je dáno jak samotnou hypoxií během oběhové zástavy, tak patologickými ději spojenými s reperfuzí. Zatím jediným způsobem, který snižuje rozsah mozkového postižení u nemocných po oběhové zástavě je terapeutická hypotermie. Pokles tělesné teploty vede ke snížení metabolických nároků tkání a omezení patologických procesů navozených reperfuzí. Snížení tělesné teploty na 32–34 ºC po dobu 12–24 hodin příznivě ovlivňuje rozsah neurologického poškození a střednědobou mortalitu nemocných po srdeční zástavě....

Akútne koronárne syndrómya inhibítory doštičkových glykoproteínových receptorov IIb/IIIa: kedy a komu?

ACUTE CORONARY SYNDROMES AND INHIBITORS OF PLATELET GLYCOPROTEIN RECEPTORS IIB/IIIA: WHEN AND WHOM TO?

Vasiľ Hricák

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 196-201

Základným pilierom v liečbe akútnych koronárnych syndrómov (AKS), či už v konzervatívnom alebo v intervenčnom ramene je kombinovaná antitrombotická liečba. Prínosom v modernej antitrombotickej farmakoterapii AKS sú tienopyridíny(klopidogrel) a inhibítory glykoproteinových doštičkových receptorov IIb/IIIa (IGPIIb/IIIa) abciximab, eptifibatid a tirofiban. Otázka kedy a komu indikovať túto modernú liečbu je namieste okrem iného aj preto, že liečba IGPIIb/IIIa je finančne náročná, nie je bez rizika a má svoje kontraindikácie. Veľké randomizované štúdie poukázali na benefit IGPIIb/IIIa v liečbe AKS bez elevácie ST segmentu v EKG obraze. Tento benefit z redukcie...

Kazuistiky

Opakovaná subakutní trombóza ve stentu - smůla?

RECURRENT SUBACUTE IN STENT THROMBOSIS - BAD LUCK?

Pavel Boček, Jan Pešek, Ivo Bernat

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 202-204

Čtyřiašedesátiletý nemocný byl přijat k přímé perkutánní koronární intervenci (dPCI) pro elevace ST (STEMI) diafragmaticko-laterální oblasti se známkami kardiální dekompenzace. Bylo nutno jej zaintubovat a byla provedena dPCI s implantací dvou stentů a postdilatací distálního z nich pro přítomnost trombu. Při angiograficky optimálním výsledku bylo možno výkon ukončit. Při rychlé stabilizaci stavu byl za 48 hodin přeložen do odesílající nemocnice. Po dvou dnech bylo nutno opět provést dPCI pro rozvíjející se STEMI ve stejné lokalizaci při trombotickém uzávěru ve stentu, další intervence pro druhou recidivu při okluzi tepny jsme prováděli za dalších...

Akutní infarkt myokardu u těhotné ženy s rizikovým chováním

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN PREGNANT WOMAN WITH RISKY BEHAVIOUR

Jana Bednářová, Pavel Červinka, Josef Dražka, Milena Kubíčková

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 205-206

Akutní infarkt myokardu se vyskytuje u těhotných žen poměrně vzácně a je spojen s vysokou mortalitou matky i plodu. Riziko je nejvyšší ve třetím trimestru, u žen mladších 35 let a u žen rodících pomocí císařského řezu. Autoři popisují případ 32leté nemocné romské národnosti s rizikovým chováním a velmi malou „compliance“ k léčbě. Pacientka byla poprvé hospitalizována ve 32. týdnu gravidity pro akutní infarkt myokardu spodní stěny. Třetí den hospitalizace podepsala negativní reverz a odešla domů. Druhý den po porodu došlo ke vzniku recidivy akutního infarktu myokardu v téže oblasti. Pro časnou poinfarktovou anginu byla (po značném naléhání...

Relativně nízký gradient při normální ejekční frakci levé komory nevylučuje závažnou aortální stenózu

RELATIVELY LOW GRADIENT AND NORMAL LEFT VENTRICLE EJECTION FRACTION DOES NOT EXCLUDE HAEMODYNAMICALLY SIGNIFICANT AORTIC STENOSIS

MUDr. Jaroslav Kajzr, Jiří Endrys

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 207-209

Hemodynamická závažnost u aortální stenózy je kromě symptomatologie často posuzována na základě hodnocení ejekční frakce a gradientu aortální chlopně při ultrazvukovém vyšetření. Autoři popisují případ nemocného, u kterého byla echograficky a ventrikulograficky zjištěna ejekční frakce levé komory 60 % a relativně nízký střední gradient (37 a 33 mmHg). Katetrizace však prokázala významnou aortální stenózu s indexovanou plochou ústí 0,4 cm2/m2 vysvětlující symptomatologii nemocného. Autoři rozebírají možné chyby v hodnocení této vady a katetrizační techniku vyvinutou na pracovišti.

Abstrakta

Abstrakta z 3. konference pracovní skupiny Akutní kardiologie České kardiologické společnosti

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4):

Informace

Správa zo 6. stretnutia Pracovnej skupiny invazívnej a intervenčnej kardiológie, Modra-Harmónia, 10. 6.-12. 6. 2004

Viliam Fridrich

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 211-212

Správa z IX. kongresu Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Martin Studenčan

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 213

Evropský kardiologický sjezd v Mnichově z pohledu arytmologa

Vlastimil Vančura

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 214-218

Akutní kardiologie na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Mnichově 2004

MUDr. Petr Janský

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 219-220

Intervenční kardiologie na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Mnichově, 2004

Ota Hlinomaz

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 221

Národní registr kardiovaskulárních intervencí

MUDr. Michael Želízko CSc

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 222

Obrazová kazuistika

Punkce arteria ulnaris je též alternativním přístupem ke koronarografii

Vladimír Rozsíval, Aleš Herman, Ivo Varvařovský

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 210

Laudace

Jubileum profesora MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., F.E.S.C.

Jiří Kolář

Interv Akut Kardiol 2004; 3(4): 224


Intervenční a akutní kardiologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.